We stand with Ukraine

Правила и условия на SmartDelay

Моля, прочетете внимателно тези правила и условия, преди да се регистрирате за услугата SmartDelay (“Услугата”).

Страни по услугата

Услугата се изпълнява от името на UAB SkyCop (“Клиент”) от Collinson Service Solutions Limited (“ние/нас/наш”), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU. Приемайки тези правила и условия, Вие се съгласявате, че сте законно дееспособни да сключите обвързващ договор и имате навършени 18 години. Вие също така се съгласявате с нашата политика за поверителност, която можете да намерите тук

Допустимост

Тази услуга е достъпна за всички клиенти със Skycop Care абонамент и други клиенти, избрани от Skycop. След закупуване на Вашата Skycop Care програма ще бъдете автоматично регистрирани за Услугата. Вие потвърждавате, че не всички полети отговарят на условията за регистрация

Как да използвате Услугата

Ще получите право на Услугата, ако регистрирате полета си 2 часа преди планираното излитане. Ние си запазваме правото да не предоставяме Услугата, ако не успеете да регистрирате точно данните си. Излитането на Вашия полет ще бъде наблюдавано от нашата система за проследяване на полета. При успешна предварителна регистрация ще Ви предоставим ваучер за достъп до салона на летището по имейл, ако нашата система за проследяване на полет установи, че Вашият полет е закъснял с повече от 120 минути („Праг на закъснение“). Ще получите и SMS, за да Ви уведомим за такива имейли. Достъпът до имейл акаунта, който предоставяте при регистрацията, и възможността за показване на Вашия ваучер за достъп до салона на летището е условие за използване на Услугата.

Закъснение, което отговаря или надвишава Прага на закъснение, може да бъде обявено като единичен период на закъснение или като резултат от множество допълнителни по-кратки закъснения, съставляващи общо Прага на закъснение.

Ние ще разчитаме единствено на нашата система за проследяване на полети, за да определим дали отговаряте на условията за достъп до салона на летището. Вие приемате, че ние не гарантираме точността на системата за проследяване на полета и няма да разчитате на нея, за да проследите часа на излитане на Вашия полет.

В случай на отговарящо на условията закъснение на пътуването, ваучер за достъп до салона на летището ще бъде предоставен на Вашия имейл адрес за Вас и до 1 придружител в същия ден на Вашето пътуване със самолет. Не може да се използва в нито един друг ден от Вашето пътуване.

Само посочените лица в потвърждението по имейл ще отговарят на условията за получаване на Услугата.

Услугата Ви се предоставя на база, която не подлежи на прехвърляне, възстановяване и промяна. Няма да се предлагат алтернативи на пари в брой или кредит.

Вие изрично приемате всички условия за използване, които са приложими към Услугата („Условия за използване“), предоставена от нас. Нашите правила и условия за достъп до салона на летището можете да намерите тук: https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

Когато е приложимо, с достъп до салона на летището Вие се съгласявате да спазвате правилата и политиките на салона.

Цена и плащане

Тази Услуга е безплатна. Клиентът си запазва правото да променя таксата от време на време.

Отговорност

Ако не успеем да спазим тези правила и условия, ние носим отговорност само за издаването на заместващ ваучер за участващ достъп до салон. Заместващите ваучери не подлежат на връщане и замяна за пари в брой. Ние няма да носим отговорност да Ви възстановим каквито и да било разходи, които сте направили или разноски или разходи за достъп до салона на летището, направени от Вас на летището, ако решите да получите достъп до салона за Ваша сметка.

Ние няма да носим отговорност за загуби, произтичащи от неспазването на тези правила и условия, които попадат в следните категории:

 • загуба на доходи или приходи;
 • загуба на бизнес;
 • пропуснати ползи; или
 • загуба на очаквани спестявания.

Ние няма да носим отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на което и да е от нашите задължения съгласно тези правила и условия, което е причинено от събитие извън нашия Контрол. Събитие извън нашия контрол означава всяко действие или събитие извън нашия разумен контрол, включително без ограничение, стачки, блокирания или други индустриални действия от трети страни, граждански вълнения, бунтове, нахлуване, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали обявена или не) или заплаха или подготовка за война, пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, слягане на земната повърхност, епидемия или друго природно бедствие, или повреда на публични или частни телекомуникационни мрежи.

Нищо в тези правила и условия не изключва или ограничава нашата отговорност по какъвто и да е въпрос, за който би било незаконно за нас да изключим или да се опитаме да изключим нашата отговорност.

Когато използвате Услугите на който и да е участващ салон на летище, всички загуби или отговорност, произтичащи от или във връзка с използването на такъв салон, са отговорност на участващия салон. Ние няма да участваме в никакви спорове между Вас и всеки участващ салон. Ние не даваме никаква гаранция за каквито и да било стоки или услуги, достъпни чрез участващите салони.

Вие се съгласявате, че ще защитавате и обезщетявате нас и нашите компании, директори, длъжностни лица, служители и агенти (колективно „обезщетените страни“) срещу и предпазвате всяка обезщетена страна от всякакви отговорности, щети, загуби, искове, дела, съдебни решения, разходи и разноски (включително разумни правни такси) за нараняване или смърт на което и да е лице или повреда или унищожаване на имущество, произтичащо от използването на Услугата от Вас, с изключение на това, че такова обезщетение не обхваща действия на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на обезщетените страни.

Срок и прекратяване

Срокът на тези правила и условия ще приключи, ако Услугата бъде отменена от Клиента.

Бележки

Вие приемате, че комуникацията с нас ще бъде предимно електронна. Вие се съгласявате с това електронно средство за комуникация и потвърждавате, че всички договори, известия, информация и други комуникации, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на законовите изисквания, че тези комуникации са в писмен вид. Това условие не засяга Вашите законови права.

Право на изменение и отмяна на тези Правила и условия

Имаме право да променим или прекратим тези правила и условия с незабавно влизане в сила по всяко време.

Обслужване на клиенти

Ако имате оплакване относно който и да е аспект на Услугата, моля, свържете се с: customerservice@collinsongroup.smartdelay.com

Други важни условия

Можем да прехвърлим правата и задълженията си съгласно тези правила и условия на друга организация и ще Ви уведомим писмено, ако това се случи, но това няма да засегне Вашите права или нашите задължения съгласно тези правила и условия.

Този договор е между Вас и нас. Никое друго лице няма да има никакви права да прилага някое от неговите условия.

Всеки от параграфите на тези общи условия действа отделно. Ако някой съд или съответен орган реши, че някое от тях е незаконосъобразно, останалите параграфи ще останат в пълна сила и действие.

Ако не успеем да потвърдим настойчиво да изпълните някое от задълженията си съгласно тези правила и условия, или ако не наложим правата си срещу Вас, или ако се забавим с това, това няма да означава, че сме се отказали от правата си срещу Вас и няма да означава, че не трябва да спазвате тези задължения. Ако се откажем от неизпълнение от Ваша страна, ще го направим само в писмен вид и това няма да означава, че автоматично ще се откажем от всяко следващо неизпълнение от Ваша страна.

Ако има някакво противоречие в смисъла между версията на английски език на тези правила и условия и която и да е версия или превод на тези правила и условия, версията на английски език ще има предимство.

Тези условия се уреждат от английското законодателство. Вие и ние се съгласяваме да се подчиним на изключителната юрисдикция на английските съдилища.

 Условия за използване

В настоящите Условия за използване следните думи и изрази имат значенията, посочени срещу тях по-долу:

Клиент означава всяко лице, което участва в Програмата.
Салон/и означава трета страна, предоставяща летищни или туристически салони, които са достъпни за Клиенти, участващи в Програмата.
Средства за достъп означава отговарящ на условията QR код, LoungeKey Pass или друга подобна форма на достъп, описана от Priority Pass в писмена форма от време на време по свое усмотрение.
Регистриран търговец означава организацията, отговорна за обработката на плащания на Клиенти за достъп до Салона чрез Програмата, включително, но не само, филиали на Priority Pass:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru S.A.C.; и
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd

Priority Pass означава Priority Pass Limited на Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Company No. 02728518.
Програма означава програмата LoungeKey Pass™, предоставена от Priority Pass, предназначена да осигури достъп на Клиента до Салон чрез Средство за достъп.
 1. Условия за използване: С участието си в Програмата Клиентът се съгласява и приема тези Условия за използване. Тези Условия за използване имат предимство пред всички други условия, предоставени на Клиента във връзка със закупуването или използването на Програмата. Priority Pass си запазва правото по всяко време да прави промени в тези Условия за използване. Клиентът се съгласява, че Priority Pass може да предостави известие чрез публикуване на Условията за използване на уебсайта на Програмата и че използването на Програмата от Клиента представлява съгласие с настоящите Условия за използване. Препоръчваме на Клиентите да прегледат тези Условия за използване, преди да използват Програмата. Условията за използване са в сила от 1 март 2023 г. и ще се прилагат за използването на Програмата от този момент нататък.
 2. Условия: Тези Условия за използване определят условията, свързани с Програмата и използването на Салона. Всеки Салон ще има свои специфични условия, които ще бъдат описани в описанието на Салона на уебсайта на Програмата. С използването на Салона Клиентът приема условията на Салона. Клиентът трябва да прочете внимателно условията на Салона, преди да използва Салона.
 3. Регистриран търговец: Основната единица, предоставяща достъп до Салона за Програмата, е както следва:

(i) Priority Pass Limited за услуги в Европа, Близкия изток и Африка;

(ii) Priority Pass, Inc. за услуги в Северна Америка, Южна Америка (с изключение на Перу) и Латинска Америка;

(iii) Priority Pass (A.P.) Limited за услуги в Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Китайската народна република, Индия и Тайван);

(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd за услуги в рамките на Китайската народна република;

(v) Collinson Services India LLP за услуги в Индия;

(vi) Collinson Peru S.A.C. за услуги в Перу; и

(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd. за услуги в Тайван.

 1. Документация: Достъпът до Салона зависи строго от Клиентите, които притежават (i) валидно Средство за достъп, (ii) валидна бордна карта и (iii) всякаква допълнителна идентификация, която Салонът може да изисква от Клиента и неговите гости, която може да включват паспорт, национална лична карта или шофьорска книжка. Снимка на Средства за достъп няма да се приема като заместител. Някои Салони в Европа се намират в определени Шенгенски зони на летището, което означава, че достъпът до тези места се предоставя само ако Клиентът пътува между страни от Шенген (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).
 2. Използване на Салона: Когато представят Средствата за достъп при влизане в Салона, Клиентите са длъжни да информират персонала, че желаят да влязат в Салона, като използват Програмата, посочвайки „LoungeKey Pass“. Персоналът ще провери дали отговаряте на условията за влизане в Салона, като провери Средствата за достъп визуално и след това електронно запише Средствата за достъп чрез четец на карти/кодове или по друг начин въведе данните в защитена система. Персоналът ще въведе и броя на гостите, ако има такива, които придружават Клиента. Ако бъде поискано, Клиентът трябва да подпише екрана на четеца на карти. Електронният запис на Средствата за достъп на Клиента ще се счита за валидно доказателство за достъп на Клиента до Салона
 3. Средства за достъп на устройство: Средствата за достъп на смартфона, таблета или друго устройство на Клиента може да изискват проверка от персонала, включително необходимостта членът на персонала да борави с устройството. Priority Pass не носи отговорност за щети, причинени на устройството от персонала на Салона
 4. Използване и дата на изтичане: Средствата за достъп не могат да се прехвърлят и Клиентът може да използва Салона само до и включително датата на изтичане, посочена на Средствата за достъп. Средствата за достъп не могат да се използват от никое друго лице освен посочения Клиент.
 5. Деца: Приложимостта на достъпа до Салона за деца варира в зависимост от правилата на всеки отделен Салон. Клиентът се съветва да провери описанието на Салона, предоставено в линка Finder за Салона в имейла на Програмата за конкретни разпоредби, свързани с деца, преди да използва Салона. Включването на деца по отношение на допустимостта за Салона е по преценка на Салона.
 6. Норми на поведение: Използването на Салона зависи от поведението и обличането на Клиентите, гостите и децата в съответствие с правилата и условията на Салона и всяко лице, което не спазва тези правила и условия, може да бъде помолено да напусне Салона. Priority Pass не носи отговорност за каквито и да било загуби, понесени от Клиента, когато Салон е отказал достъп или използване на Салон, защото Клиентът или който и да е гост не е спазил условията на тази Програма или правилата и условията на Салона.
 7. Такса за консумация: Предоставянето на алкохолни напитки, когато местното законодателство го позволява, е по преценка на всяко място в Салона и в някои случаи може да бъде ограничено или недостъпно. В такива случаи Клиентът е отговорен за плащането на всички такси за допълнителна консумация или за висококачествени алкохолни напитки директно на Салона. Вижте отделните описания на Салона за подробности.
 8. Телефон и Wi-Fi: Наличието на телефон и Wi-Fi варира във всеки Салон и се предоставя по преценка на Салона. Безплатното използване на телефонни съоръжения обикновено е ограничено само до местни разговори. Таксите за всякакви други услуги са по преценка на всеки Салон и Клиентът е отговорен да ги плати директно на Салона.
 9. Съобщения за полети: Салоните нямат задължение да обявяват информация за полети и Клиентът приема, че Priority Pass няма да носи отговорност за каквито и да било преки или косвени загуби, произтичащи от това, че Клиент или гост не е успял да се качи на своя полет. Отговорност на Клиента е да провери съответните изисквания за влизане за всяка посещавана държава и да разполага с правилната документация за пътуването.
 10. Промени в Програмата: Priority Pass може да промени Програмата по всяко време, след като предостави 30 дни предварително предизвестие за такава промяна. Когато Клиентът получава Програмата чрез доставчик на платежна карта или друга организация, всички промени ще бъдат съобщени на доставчика на платежна карта, който отговаря за информирането на Клиента. В случай, че Клиентът не приеме промяна, Клиентът ще има право да прекрати своята Програма, като предостави 30-дневно писмено предизвестие директно на доставчика на платежната карта или друга организация, която ще отговаря за информирането на Priority Pass и носи отговорност за всички разходи, които Клиентът понася в резултат на неуспеха си да информира Priority Pass за такова прекратяване.
 11. Организации на трети страни: Салоните са собственост и се управляват от организации на трети страни. Клиентът и гостите трябва да спазват правилата и политиките на всяка място на участващ Салон и Клиентът приема, че предоставянето на Средство за достъп до Салон не гарантира достъп или продължителен достъп и подлежи на ограничения на капацитета. Клиентът приема, че Priority Pass няма контрол върху решението на Салона дали да приеме всеки Клиент, броя на хората, допуснати по всяко време, предлаганите съоръжения, часовете на отваряне/затваряне, продължителността на времето, което Клиентите могат да прекарат в Салона, всякакви такси, дължими над включените, или наетия персонал. Priority Pass ще положи разумни усилия, за да гарантира, че предимствата и съоръженията са налични, както е рекламирано, но Клиентът приема, че Priority Pass не дава гаранция по никакъв начин, че някои или всички предимства и съоръжения ще бъдат налични по време на посещението на Клиента.
 12. Линкове и уебсайтове на трети страни: Уебсайтът на Програмата може да съдържа линкове към уебсайтове, оферти или програми, които се управляват или притежават от трети страни, които не са част от или контролирани от Priority Pass. Priority Pass не поема отговорност за съдържанието на такива уебсайтове на трети страни или във връзка с използването на който и да е Салон или откупването на оферти от трети страни. Priority Pass няма да носи отговорност за никакви загуби или щети, които могат да възникнат от използването на уебсайтове, оферти или програми на трети страни от страна на Клиента.
 13. Загуби: Клиентът приема, че Priority Pass не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени загуби за Клиента или който и да е гост, произтичащи от предоставянето или непредоставянето, изцяло или частично, на някое от рекламираните предимства и съоръжения. Клиентът приема, че Priority Pass не носи отговорност за каквито и да е загуби или лични наранявания, претърпени в Салон от което и да е лице, което е влязло в Програмата.
 14. Лични вещи: В максималната степен, позволена от закона, Priority Pass не носи никаква отговорност за действията на Клиент или който и да е гост, когато използва който и да е Салон или участва в Програмата, и няма да носи отговорност за никакви лични вещи, внесени в Салона от Клиента или техен гост.
 15. Изгубени или откраднати Средства за достъп: Priority Pass не носи отговорност за замяна на изгубени, откраднати, повредени или по друг начин нефункционални Средства за достъп и не носи отговорност за невъзможност на Клиент да получи достъп до Салона по време на който и да е период, в който всяко Средство за достъп се подменя или актуализира.
 16. Спорове: Priority Pass не носи отговорност за каквито и да е спорове или искове, които могат да възникнат между Клиент и Салони, нито за каквито и да било загуби, разходи, щети или възникнали разходи. Всички искове или проблеми, произтичащи от или във връзка с Програмата относно достъпа до Салона, трябва да се разглеждат от Priority Pass. Клиенти с оплаквания, свързани с който и да е достъп до Салона, трябва в рамките на шест месеца от съответния достъп до Салона да подадат оплакване чрез един от изброените канали. За контакт с Priority Pass: – https://contactus.loungekey.com/pass
 17. Обезщетение: Клиентът се съгласява, че той/тя ще защитава и обезщетява Priority Pass и неговите директори, длъжностни лица, служители и агенти (общо „обезщетените страни“) срещу и ще предпази всяка обезщетена страна от всякакви задължения, щети, загуби, искове, дела, съдебни решения, разходи и разноски (включително разумни правни такси) за нараняване или смърт на което и да е лице или повреда или унищожаване на каквото и да е имущество, произтичащи от използването на който и да е достъп до Салона от Клиент или друго лице, придружаващо Клиента, освен че такова обезщетението не обхваща действия на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение от страна на обезщетените страни.
 18. Данъчно задължение: Priority Pass не прави декларации по отношение на какъвто и да е доход, употреба, акциз или други данъчни задължения на Клиенти в резултат на техния достъп до Салона. Съветваме Клиентите да се консултират със своя счетоводител или данъчен консултант за допълнителна информация. Клиентът е изцяло отговорен за всички данъчни задължения в резултат на закупуване или използване на Салон или Програма
 19. Лични данни: С участието си в Програмата Клиентът се съгласява всички лични данни да бъдат използвани в съответствие с политиката за поверителност, достъпна при писмена заявка до Priority Pass Limited at Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK.
 20. Санкции: Клиентът декларира и гарантира, че (i) Клиентът не се намира в държава, която е обект на ембарго от правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като страна, „подкрепяща тероризма“; и (ii) Клиентът не е вписан в нито един „списък за наблюдение“ на правителството на САЩ със забранени или ограничени страни, включително списъка на специално определени граждани, публикуван от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ или списъка на отказаните лица, публикуван от Министерството на търговията на САЩ.
 21. Наблюдение: Priority Pass непрекъснато се опитва да подобри услугите, които предоставя на Клиентите, поради което може от време на време да наблюдава телефонните обаждания от Клиенти, за да поддържа и подобрява своите услуги. Когато обажданията се записват, Клиентът може да получи достъп до собствените си телефонни записи и таксите за обаждания, като изпрати своята писмена заявка до Priority Pass.
 22. Юрисдикция: До степента, допустима от местните закони или наредби, настоящите Условия за използване се управляват и тълкуват в съответствие с английското право, а Priority Pass и Клиентът се подчиняват на изключителната юрисдикция на английските съдилища за разрешаване на всички възникнали спорове от тях.
 23. Изпълняемост: Всяка разпоредба на тези Условия за използване, обявена за нищожна или неприложима от който и да е компетентен орган или съд, до степента на такава невалидност или неприложимост, се счита за отделима и няма да засяга другите разпоредби на тези Условия за използване.
 24. Конфликт: Ако има някакъв конфликт по смисъла между версията на тези Условия за използване на английски език и която и да е версия или превод, версията на английски език има предимство.