Stojimo uz Ukrajinu

OPŠTI USLOVI I ODREDBE

Osim ako kontekst Opštih uslova i odredbi ne zahtijeva drugačije, kapitalizovani pojmovi korišteni u ovim uslovima (“Opšti uslovi”), imaju sljedeća značenja navedena u nastavku:

„Ugovor“ je ugovor između Klijenta i Skycop-a, koji je zaključen nakon što se Klijent upoznao i prihvatio Uslove I Odredbe, koji je potpisan elektronskim putem ili u pisanoj formi. U skladu sa Ugovorom, Klijent ustupa Skycop-u puno vlasništvo i pravno vlasništvo nad svojim novčanim potraživanjem u skladu sa Uredbom (EZ) br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. februara 2004. (uspostavljanje zajedničkih pravila o kompenzaciji i pomoći putnicima u slučaju odbijanja ukrcavanja i otkazivanja ili dugog kašnjenja letova, te zamjenjivanje Uredbe (EEZ) br. 295/91) ili u skladu s bilo kojom drugom međunarodnom ili nacionalnom uredbom koji se primjenjuje na Klijenta u drugoj zemlji koji uspostavlja zajednička pravila o kompenzaciji i pomoći putnicima u slučaju odbijanja ukrcaja i otkazivanja ili dugog kašnjenja letova, uključujući sve iznose povezane s dodjelom, kao i poreze i druge iznose, kada putnici nisu u mogućnosti letjeti ili im je let poremećen, te bilo koju drugu novčanu nadoknadu za izgubljeni ili oštećeni prtljag (“Dodjela”).

Samo kada se Ugovor o ustupanju (obrazac) se ne može smatrati važećim u određenoj jurisdikciji (državi), Ugovor zaključen između Klijenta i Skycop-a smatrat će se ugovorom o uslugama prema kojem Skycop administrira Klijentov Sporazum i obavezuje se da će organizovati i finansirati naplatu Sporazuma i izvršiti sve druge radnje u vezi sa Ugovorom.

Kako bi se olakšala primjena i tumačenje Općih uvjeta, definicija Sporazuma kombinira sporazum o dodjeli i sporazum o pružanju usluga, a pravni odnos dodjele i pružanja usluga naziva se uslugama, osim ako nije jasno drugačije navedeno.”

Zahtjev“ znači svaki zahtjev protiv avio-prevoznika (aviokompanije) za novčanu kompenzaciju u skladu sa Uredbom o naknadi za let.

Klijent“ je osoba koja je potpisala Ugovor, prihvatila Uslove I Odredbe i traži kompenzaciju za let.

Uredba o elektronskoj identifikaciji“ označava Uredbu (EU) br. 910/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. jula 2014. o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu i stavljanju van snage Direktive 1999/93/EC

Uredba o naknadi za let“ znači Uredbu (EZ) br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. februara 2004. kojom se uspostavljaju zajednička pravila o naknadi i pomoći putnicima u slučaju odbijanja ukrcaja i otkazivanja ili dugog kašnjenja letova, i ukidanje Uredbe (EEZ) br. 295/91 kao i bilo koju drugu međunarodnu ili nacionalnu uredbu koja se primjenjuje u vezi s Klijentom u drugoj zemlji, a koja utvrđuje zajednička pravila o naknadi i pomoći putnicima u slučaju odbijanja ukrcavanja, otkazivanja ili dugog kašnjenja letova, uključujući sve iznose povezane s dodjelom, kao i poreze i druge iznose, kada putnici nisu u mogućnosti letjeti ili im je let poremećen, te bilo koju drugu novčanu nadoknadu za izgubljeni ili oštećeni prtljag.

Kompenzacija za let“ znači ukupan iznos novca koji plaća avio-prevoznik u vezi sa Zahtjevom kao kompenzacijom, nagodbom ili izrazom dobre volje, uključujući sve dodatne troškove nadoknađene Klijentu ili Skycop-u slobodnom voljom i odlukom operativnog prijevoznika nakon što je Klijent potpisao Ugovor i prihvatio Uslove I Odredbe. Kako bi se izbjegle bilo kakve sumnje, potrebno je precizirati da naknada za let ne uključuje nikakve pravne troškove, sudske takse, troškove naplate, kamate, kazne ili slične nastale troškove, koje Skycop plaća tokom cijelog procesa naplate. Shodno tome, svi iznosi koje je Skycop platio tokom procesa naplate moraju biti refundirani i plaćeni isključivo u korist Skycopa.

Cjenovnik“ će značiti Dodatak br. 1 ovih Uslova i Odredbi koje navode iznose Skycop naknade. Naknada označava iznos koji Skycop prima prema Sporazumu.

Zahtjevi za privatnost i zaštitu podataka“ označavaju sve primjenjive zakone i propise koji se odnose na obradu ličnih podataka i privatnost, uključujući ,gdje je primjenjivo, smjernice i kodekse prakse (ako ih ima) koje su izdali relevantni nadzorni organi, i ekvivalent bilo kojem od gore navedeno u bilo kojoj relevantnoj jurisdikciji (bili obavezni ili ne).

Pravni postupak“ znači proces kada Skycop podnosi tužbu sudu, institucijama za alternativno rješavanje sporova, regulatornim agencijama za vazduhoplovstvo, agencijama za zaštitu potrošača i/ili vladinim tijelima ili predaje tužbe ugovorenom zakonskom zastupniku, kao što je advokat ili advokatska firma.

Skycop“ znači pravno lice (UAB Skycop.com, šifra pravnog lica 304423851, registrovana adresa Smolensko str. 10-101, Vilnius, Republika Litva).

Skycop članstvo brige o klijentima“: Klijent koji je kupio Skycop članstvo brige o kljentima postaje član. Za Članove, Skycop će se odreći svoje naknade (ako je primjenjivo) za podnošenje zahtjeva i povrat naknade za let pokrivene rezervacijom za koju je Član kupio Skycop članstvo brige o kljentima kako je definisano u Dodatku 2 ovih Uslova I Odredbi.

Navedene definicije će se koristiti prilikom zaključivanja i obavljanja bilo kojeg dokumenta ili transakcije u vezi sa Uslovima I Odredbama.

1. SPORAZUM

1. Klijent prihvata Uslove i Odredbe (Ugovor) koji se smatra osnovom svih drugih dokumenata koji će se zaključiti između Klijenta i Skycop-a slobodnom voljom.

2. Skycop koristi uslugu online autentifikacije za napredne elektronske potpise u skladu sa zahtjevima iz člana 26. Uredbe o elektronskoj identifikaciji koja je međunarodno priznata i prihvaćena čak i od strane sudova, tako da Klijent ne mora odštampati, potpisati i vratiti Ugovor od strane registrovanih mail.

3. Sklapanjem Ugovora, Klijent potvrđuje da je on (ona) ovlašćen i da ima pravnu sposobnost da potpisuje dokumenta koja obavezuju i Skycop i Klijenta ili, ako je primjenjivo, ima pravo da potpiše u ime druge osobe (npr. djeteta ).

4. Klijent potvrđuje da dodjela naknade za let nije dodijeljena trećim licima i da nije zaključen nikakav drugi sporazum u vezi s naknadom i da nije u tijeku niti se očekuje pravni spor između Klijenta i avioprijevoznika o istom pitanju. Klijent shvata da ustupanjem obaveza ne može zaključiti isti i/ili bilo koji sličan ugovor, uključujući kompanije koje se takmiče sa Skycop, I poduzeti pravne radnje u vezi sa naplatom naknade za let.

5. Klijent se obavezuje da će Skycopu dostaviti sve podatke i/ili informacije koje su potrebne za naplatu naknade za let od avio-prevoznika.

6. Skycop ima pravo da prihvati samo naknadu za let i neće prihvatiti nikakvi putni vaučeri i/ili druge usluge koje može ponuditi avio-prevoznik.

7. Potpisivanjem Ugovora i saglasnošću sa Uslovima I Odredbama, Klijent potvrđuje da neće održavati nikakav direktan kontakt niti prihvatiti plaćanje od operativnog operatera.

8. Klijent potvrđuje i izjavljuje da su Uslovi I Odredbe direktan dokaz i izraz prave volje i da ih avio-prevoznici moraju poštovati. Klijent je saglasan sa Skycop-om da sve isplate kompenzacije za let od strane operativnih prevoznika u skladu sa zahtjevima Skycopa treba da budu izvršene direktno na bankovne račune u vlasništvu Skycopa ili druge bankovne račune u skladu sa dogovorom između Skycopa i Klijenta.

9. Klijent je takođe saglasan da će mu Skycop pomoći u ostvarivanju njegovog (njenog) prava da ga (nju) brani u naplati naknade za let.

2. OSTVARIVANJE ZAHTJEVA

1. Podaci o letovima u vezi sa Zahtjevom mogu se dostaviti Skycopu po mogućnosti putem Skycop web stranice, mobilne aplikacije, e-pošte i/ili bilo kojeg drugog elektroničkog ili softverskog rješenja koje Skycop podržava. Nakon što primi takve podatke, Skycop će procijeniti osnovanost leta i da li bi zahtjev na osnovu takvih podataka o letu mogao biti uspješan. Ukoliko Skycop procijeni da su podaci o letu koje je dostavio Klijent dovoljni i da bi zahtjev mogao biti uspješan, Skycop će izvršiti sve potrebne radnje u vezi sa naplatom naknade za let prema dokumentima koje je Klijent potpisao i odobrio.

2. Imajte na umu da rezultat procjene kako je navedeno u Odjeljku 2.1 iznad ne uključuje nikakvu obavezujuću izjavu i ne garantuje uspješno izvršenje zahtjeva.

3. Kada je Ugovor zaključen, Skycop se poziva na avioprevoznika sa Zahtjevom kako bi postigao nagodbu i izbjegao pravni postupak.

4. Pod uslovom da avio-prevoznik odbije da udovolji Zahtjevu nakon što Skycop stigne do odgovarajućeg prevoznika, Skycop, po sopstvenoj prosudbi, ima pravo da pokrene pravni postupak za utuženje Zahtjeva. Skycop, po sopstvenoj prosudbi, može pokrenuti pravni postupak u drugim slučajevima ako bi proces povrata naknade za let na ovaj način bio efikasniji i (ili) brži.

5. Tokom pravnog postupka, zakonskom zastupniku Skycop-a biće omogućen pristup svim podacima koje je Klijent dao Skycopu u cilju podnošenja zahteva. Ako treća lica zatraže dodatne dokumente koji dokazuju ovlašćenja zakonskog zastupnika, Klijent će, uz vodstvo Skycopa, odmah dostaviti zakonskom zastupniku bilo koji od tih dokumenata. Ukoliko je za uspješan povrat naknade za let potrebno da tužbu podnese zakonski zastupnik (npr. punomoćnik) u ime Klijenta, Klijent će potpisati odgovarajući ugovor sa pravnim zastupnikom, a Klijentov novčani zahtjev će biti vraćen Klijentu od trenutka zaključenja odgovarajućeg ugovora sa zakonskim zastupnikom. U tom slučaju, Klijent i Skycop će se međusobno namiritiu skladu sa Uslovima I Odredbama navedenim u ovim Uputstvima i (ili) drugom ugovoru koji su zaključili Klijent i Skycop.

6. Ako, nakon procjene osnovanosti Zahtjeva, pravni zastupnik smatra da je malo vjerovatno da će ispunjenje Zahtjeva tokom sudskog postupka biti uspješno, Klijent će biti obavješten i Skycop neće dalje nastaviti sa Zahtjevom. Takvo obavještenje Klijenta će značiti da je naplata naknade za let završena i da se puno vlasništvo i pravno vlasništvo nad Sporazumom automatski vraćaju Klijentu bez zaključivanja dodatnih ugovora.

7. Ako je pokrenut sudski postupak radi ostvarivanja tužbe, Klijent će biti oslobođen svih troškova nastalih u slučaju da se tužba ne uvaži. U slučaju uspjeha ili nagodbe u sudskom postupku, Skycop će pokriti sve nastale troškove koji nisu pokriveni od strane odgovarajućeg avio-prevoznika. Pod uslovom da je zahtjev uspješan i Klijent primi nadoknadu za let, Klijent je saglasan da se svi troškovi koje Skycop pretrpi i potraživa od avioprijevoznika plaćaju Skycopu.

8. Klijent i Skycop potvrđuju svoje priznanje da Skycop ima isključivo diskreciono pravo da prihvati i/ili odbije bilo koju ponudu za poravnanje u skladu sa iskustvom sa odgovarajućim avio-prevoznikom. Sporazum se smatra dovoljnim pravnim osnovom da takvo diskreciono pravo bude efektivno.

9. Klijent potvrđuje da rješavanje Zahtjeva može potrajati znatno vremena i da Skycop ne može utjecati na to koliko brzo se zahtjev može postaviti.

3. FINANSIJSKI USLOVI I ODREDBE

1. Nagodba u skladu sa procedurom predviđenom u ovim Uslovima i Odredbama u skladu s dogovorom je povezana sa osnovnim uslovom da se naknada za let primi, odnosno uplati na bankovni račun Skycop-a ili Klijenta. Po uplati naknade za let od strane avioprevoznika Skycop i Klijent će se namiriti u skladu sa procedurom predviđenom u Uslovima I Odredbama.

2. Skycop besplatno potražuje Zahtjev. Pod uslovom da je Zahtjev uspješan i Naknada za let primljena, ugovoreni dio Naknade za let će biti isplaćen Klijentu u skladu sa uslovima navedenim u Cjenovniku. Skycop i Klijent se mogu posebno dogovoriti o drugom iznosu naknade i uvjetima i odredbama plaćanja.

3. Ukoliko se sporazum o nagodbi sa avio-prevoznikom ne postigne u vezi sa tužbom ili u drugim slučajevima, kada bi, po mišljenju Skycop-a, proces povrata naknade za let bio efikasniji i (ili) brži, Skycop ima pravo da pokrene pravni postupak, koji će rezultirati povećanjem dijela naknade za let koji pripada Skycop-u, kako je navedeno u cjenovniku.

4. Klijent potvrđuje njegovo (njeno) znanje o tome da strane u Ugovoru mogu pokrenuti svoja protivpotraživanja.

5. Ukoliko Klijent na prevaru pruži netačne ili nepotpune podatke i Skycop zbog toga ima dodatne troškove, Klijent će te troškove nadoknaditi Skycop-u.

6. Pošto se registrovana kancelarija Skycop-a nalazi u Republici Litvaniji, iznos poreza na dodatu vrijednost (PDV) (ako je primjenjiv) koji treba platiti je propisan zakonima Republike Litvanije u skladu sa zakonski propisanom stopom.

7. Ukoliko je Klijent dao pogrešne ili nedovoljne informacije potrebne za plaćanje naknade za let i ona bude vraćena Skycop-u, Skycop ima pravo da odbije sve dodatne troškove koje ima Skycop. Ako je Klijent dao pogrešne ili nedovoljne informacije potrebne za plaćanje naknade za let i (ili) se isti vraćaju Skycopu, a Klijent, nakon podsjetnika i razumnih nastojanja od strane Skycop-a da kontaktira Klijenta putem sredstava koje je Klijent obezbijedio Skycopu, ne mijenja ili ne pruža informacije potrebne za plaćanje ugovorenog dijela naknade za let, Skycop ima pravo zadržati dio naknade za let koji bi inače trebao biti isplaćen Klijentu.

8. Za račune u Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), sve uplate će biti poslane na račun putem bankovnog transfera. Prilikom međunarodnog transfera Klijentu, sve bankovne naknade se odbijaju od Klijentovog dijela naknade za let.

9. Kako bi se uštedjeli bankarski troškovi, u slučaju zajedničke rezervacije ili u drugim slučajevima (npr. roditelji primaju novčanu naknadu za djecu), Skycop će prebaciti sve uplate na jedan račun ako Klijent dozvoli Skycopu ili navede jedan račun prilikom dostavljanja podataka Skycopu. Osoba koja je primila novac za druge osobe dužna je da se s njima dogovori oko raspodjele, te u tom slučaju Skycop ne preuzima rizik od neplaćanja.

10. Skycop neće biti odgovoran za bilo kakve čekove, prepaid debitne kartice, kreditne kartice i slična sredstva koje je Klijent izgubio, kao ni za bilo kakav učinak Klijentovog davanja pogrešnih podataka o bankovnom računu.

11. Kada je to obavezno, Skycop će putem e-maila dostaviti elektronički račun ili drugi dokument.

12. Skycop neće biti odgovoran za bilo kakav neuspjeh u plaćanju dogovorene naknade za let zbog okolnosti koje su izvan njihove razumne kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na štrajk, zatvaranje radnjih prostorija, radni spor, više sile, rat, nemire, usklađenost sa zakonom ili vladinom naredbom, pravilom, uredbom itd.

13. Naknadu leta i sva druga plaćanja Skycop će izvršiti samo krajnjim korisnicima s pravom na potraživanje naknade leta. Skycop neće platiti kompenzaciju leta i (ili) bilo koje druge isplate posrednicima, agencijama, predstavnicima i (ili) drugim trećim stranama koje, zajedno sa zahtjevom za isplatu naknade leta, ne pruže nikakav poseban pisani dokaz koji jasno i nedvosmisleno potvrđuje ovlaštenje za prihvaćanje plaćanja u ime krajnjeg korisnika. U slučaju bilo kakve sumnje u vezi s pravom na primanje isplata, Skycop ima pravo zatražiti dodatne dokaze koji potvrđuju pravo na prihvaćanje isplata u ime krajnjih korisnika i (ili) jednostrano odbiti platiti kompenzaciju leta izravno takvoj osobi.

4. SARADNJA KLIJENTA

1. Klijent jamči da su podaci i informacije koje je Klijent dao Skycop-u u vezi sa zahtjevom tačni, potpuni, istiniti i da ne dovode u zabludu. Skycop će ostati obeštećen za sve zahtjeve koji su nastali zbog netočnih informacija koje je dao Klijent i/ili nedostatka suradnje ili neodgovarajuće suradnje od strane Klijenta.

2. Prije korištenja usluga Skycop-a, Klijent nije raspolagao Sporazumom na bilo koji drugi način, niti je angažirao bilo koju treću stranu za izvršenje Zahtjeva.

3. Klijent će sa ili bez posebnog zahtjeva dostaviti Skycop-u sve podatke i dokumente koji su potrebni za obradu Zahtjeva, npr. kopije osobnih dokumenata, ukrcajnu kartu, obavijest o kašnjenju, korespondenciju s prijevoznikom koji obavlja let.

4. Ako Klijent primi bilo kakvu uplatu ili bilo koju drugu vrstu naknade za let, npr. vaučer za let, od prijevoznika koji obavlja let nakon angažiranja usluga Skycop-a, Klijent je dužan odmah obavijestiti Skycop. U tom slučaju, Klijent je dužan platiti Skycop-u naknadu, navedenu u odjeljku 3.2 ili 3.3, u roku od 10 (deset) dana od dana primanja naknade za let od prijevoznika koji obavlja let, na bankovni račun naveden u stupcu za kontakt Skycop-ove web-stranice ili bilo koji drugi bankovni račun koji Skycop dostavi u pisanom obliku

5. Ako Klijent pruži netačne ili nepotpune podatke ili ako Klijent uskrati od Skycop-a da je Klijent već primio kompenzaciju za let od prijevoznika koji obavlja let za predmetni zahtjev, a Skycop nije u mogućnosti naplatiti kompenzaciju za let ili gubitke putem pravnog postupka, Skycop zadržava pravo potraživanja od Klijenta za nastalu štetu.

5. RASKID I ODUSTAJANJE

1. Ugovorni odnos između stranaka završava kada Sporazum bude potpuno izvršen, odnosno kada se potpuno izvrši plaćanje prema Sporazumu.

2. Ugovor se odmah raskida:

– kada Skycop smatra da Zahtjev možda neće biti uspješan nakon što je proveo dubinski pregled Zahtjeva i Klijent je obaviješten o takvoj odluci; ili
– u slučaju netačnih podataka/informacija i prevarantskog ponašanja Klijenta po odluci Skycopa; ili
– ako klijent, koji je potrošač, podnese obavijest o odustajanju putem e-pošte u roku od 14 (četrnaest) dana od zaključenja Sporazuma. Pravo na raskid Sporazuma na ovom osnovu prestaje prijevremeno ako Sporazum bude potpuno izvršen do isteka navedenog roka.

3. U svakom slučaju, u slučaju raskida Sporazuma od strane Klijenta bez krivnje Skycop nakon što su već obavljeni određeni radovi ili nakon što su Skycop i/ili pravni zastupnici već pokrenuli pravne postupke, Skycop ima pravo naplatiti Klijentu troškove administracije, kao i druge nastale troškove, sudske pristojbe, troškove usluga, troškove sudske izvršbe, izvansudske troškove, troškove ovlaštenog zastupnika, dodatne naknade i druge nastale troškove. Klijent je dužan platiti iznose naznačene u ovom odjeljku u roku od 10 (deset) dana nakon primitka Skycop fakture.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Skycop je ovlašten izmijeniti Uslove I Odredbe i postaviti dodatne uvjete u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, međutim uložit će napore da Klijent bude ažuriran sa svim takvim izmjenama. Ako su takve izmjene negativne iz perspektive Klijenta, Klijent će morati odobriti takve izmjene kako bi se izmijenjeni Uslovi I Odredbe mogli primijeniti na dotičnog Klijenta.

2. Zakoni Republike Litvanije primjenjuju se na Uslove I Odredbe, Ugovor i/ili bilo koji drugi dokument sklopljen u vezi s Uslovima i Odredbama i Ugovorom, osim ako je drugačije dogovoreno u posebnom dokumentu. Klijent (potrošač) također ima pravo tražiti zaštitu prema obveznim odredbama propisanim zakonima zemlje u kojoj Klijent (potrošač) boravi.

3. Skycop će koristiti osobne podatke Klijenta i, ako je primjenjivo, svojih zaposlenika isključivo za provedbu Zahtjeva. Sve informacije o opsegu i obliku prikupljanja podataka, pohranjivanju i korištenju osobnih podataka mogu se pronaći u poltici privatnosti tvrtke Skycop.

4. U slučaju da je Klijent pravna osoba, jamči i izjavljuje da:

– osobni podaci koje je dao Skycop-u prikupljeni su i trebaju se uvijek dostavljati Skycop-u u skladu sa Zahtjevima za privatnost i zaštitu podataka;
– za potrebe ovog Ugovora Skycop će djelovati kao izvršitelj obrade podataka, a ne kao voditelj obrade podataka (kako se podrazumijeva pod.

Zahtjevima za privatnost i zaštitu podataka), u pogledu svih takvih aktivnosti obrade podataka koje Skycop može provoditi prema ovog Ugovora.

5. Svaki spor, prijepor ili potraživanje, proizašlo iz ili u vezi s Odredbama I Uslovima, njegovim kršenjem, prekidom ili valjanošću bit će konačno riješeno na odgovarajućem sudu u Republici Litvaniji prema pravilima nadležnosti osim ako obvezujuće odredbe zakona ne određuju drugačije.

6. Ako sud ili arbitražni sud smatra bilo koju odredbu Odredbi I Uslova nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom, ostale odredbe Odredbi I Uslova ostat će na snazi i učinku. Bilo koja odredba Odredbi I Uslova koja se smatra nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom samo djelomično ili do određenog stupnja, ostat će na snazi i učinku u mjeri u kojoj se ne smatra nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom. Skycop će izmijeniti Odredbe I Uslove zamjenom takvih nezakonitih, nevaljanih ili neprovedivih odredbi zakonskim, važećim i provedivim odredbama koje bi proizvele rezultat što je moguće bliži namjerama Skycop-a i Klijenta. Skycop će uložiti sve svoje napore kako bi osigurao provedbu svih ovih odredbi.

7. U slučaju nepodudarnosti engleske verzije Uslova I Odredbi i bilo kojeg drugog jezika, mjerodavan je engleski tekst.

Dodatak br. 1 – Cjenovnik

Cjenovnik je objavljen na www.skycop.com/bs/price-list/

Prolog br. 2 – Skycop članstvo brige o kijentima

Skycop članstvo brige o klijentima objavljeno na www.skycop.com/bs/skycop-care-membership/

Ažurirano – 2024-02-26