Podmínky programu „Doporuč přítele“

Updated - 2024-06-18

Podmínky programu „Doporuč přítele“

1.1 Společnost Skycop.com UAB (dále jen „Skycop“) vám nabízí možnost doporučit své přátele prostřednictvím programu „Doporuč přítele“ (dále jen „Program“), který je poskytován na webových stránkách na adrese https://www.skycop.com (dále jen „Webové stránky“).

1.2 Účastí v programu jste vázáni těmito podmínkami programu (dále jen „Podmínky“) a souhlasíte s jejich dodržováním.

1.3 Abyste mohli program využívat, musí vám být alespoň 18 let.

1.4 Přístup k programu získáte kliknutím na odkaz na domovské stránce webových stránek a vyplněním formuláře žádosti. Po kliknutí na odkaz postupujte podle pokynů na obrazovce a doporučte své přátele, rodinu nebo kolegy. Jakmile provedete doporučení, stanete se „advokátem“. Bude vám poskytnut jedinečný odkaz na doporučení, který vám umožní získat výhody nebo dárky inzerované na Webové stránce („Osobní odkaz“). Přátelé, rodinní příslušníci a/nebo kolegové („Přátelé“), kteří obdrželi doporučení, musí postupovat podle pokynů uvedených v doporučující zprávě kliknutím na doporučující odkaz.

1.5 Advokát se nesmí sám přihlašovat, vytvářet více fiktivních nebo falešných účtů Skycop ani se účastnit programu jako přítel. Žádný uživatel nesmí používat Aplikaci v rozporu s právními předpisy, právy společnosti Skycop nebo třetích stran nebo jiným způsobem, který by poškozoval účely Programu. Kromě toho nesmí Obhájce manipulovat s Programem, jednat podvodně nebo zasahovat do jeho fungování, používat další systémy nebo jiná zařízení k účasti v Programu nebo k získání jiných výhod, než jak je stanoveno v těchto Podmínkách.

1.6 Advokáti, kteří vhodně doporučí, a Přátelé, kteří doporučení dobře využijí, obdrží dárek. Darem za jedno vhodné doporučení je částka 50 EUR pro Advokáta i Přítele na jejich určené bankovní účty (dále jen “Dar”). Pokud existuje rozdíl mezi výší Dárku uvedenou v těchto Podmínkách a výší Dárku uvedenou na Webových stránkách nebo v jiném informačním zdroji, platí výše Dárku uvedená na Webových stránkách nebo v jiném informačním zdroji.

1.7 Kromě dodržování těchto Podmínek a jejich striktního dodržování musí Advokát a přátelé, kteří žádají o Dar, splnit následující požadavky: (1) Přátelé musí podat žádost Skycop; (2) žádost Přátel musí být schválena leteckými společnostmi.

1.8 Jakmile letecká společnost schválí žádost Přítele, obdrží Přítel i Advokát Dary.

1.9 Společnost Skycop si vyhrazuje právo odmítnout ověření a zpracování jakékoli transakce z jakéhokoli důvodu, pokud to bude považovat za nezbytné. Dárky nelze vyměnit za hotovost a nelze je převádět, prodávat, směňovat ani vyměňovat.

1.10 Účastí v Programu potvrzujete, že jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost Skycop nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo jiné škody, mimo jiné včetně škod za ušlý zisk, ztrátu dobré pověsti, ztrátu používání, ztrátu dat nebo jakékoli jiné nemajetkové újmy.

1.11 Účastí v Programu potvrzujete, že jste skutečným odesílatelem e-mailů a musíte dodržovat platné zákony. Odesláním jakékoli e-mailové adresy nebo osobních údajů v rámci Programu potvrzujete, že máte příslušné povolení a souhlas. Hromadné rozesílání e-mailů, rozesílání cizím osobám nebo jakékoli jiné využívání služeb jiným způsobem, než je uvedeno v těchto podmínkách, je přísně zakázáno. Může to být důvodem k okamžitému ukončení programu a dalším právním krokům. Společnost Skycop není povinna sledovat Program ani jakoukoli komunikaci. Přesto má společnost Skycop právo rozhodnout se tak učinit a zablokovat jakoukoli e-mailovou komunikaci, odstranit nevhodný obsah nebo zakázat další používání Programu. Advokáti a Přátelé, kteří nedodržují tyto Podmínky a zákony, jsou povinni nahradit subjektům Programu a třetím stranám veškeré škody, náklady a výdaje, které jim v důsledku takových nevhodných e-mailů vzniknou.

1.12 Advokát a Přátelé jsou zodpovědní za zachování důvěrnosti všech přihlašovacích údajů a nesou plnou odpovědnost za všechny činnosti, ke kterým dojde jejich použitím. Advokát a Přátelé se zavazují, že v případě podezření na neoprávněný přístup ke svému účtu neprodleně uvědomí společnost Skycop. Advokát a Přátelé dále souhlasí s tím, že Skycop nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku neoprávněného použití jejich přihlašovacích údajů.

1.13 Doba platnosti Programu bude uvedena na webových stránkách nebo v jiných komunikačních kanálech. Společnost Skycop si vyhrazuje právo Program kdykoli z jakéhokoli důvodu zrušit, upravit nebo ukončit. Společnost Skycop si vyhrazuje právo kdykoli vyloučit kteréhokoli Advokáta a/nebo Přítele z účasti v Programu, pokud nedodrží některé z ustanovení těchto Podmínek.

1.14 Vzhledem k příslušným právním omezením nebudou moci Dar obdržet osoby, které mají bankovní účty v bankách nebo jiných finančních institucích v Libanonu, Bělorusku, Libérii, Afghánistánu, Íránu, Jemenu, Súdánu, Indonésii, Číně, Myanmaru, Sýrii, Pobřeží slonoviny, Belize, Rusku, Mali, Venezuele, Zimbabwe, Severní Koreji (Korejské lidově demokratické republice), Somálsku, Středoafrické republice, Libyi, Filipínách, Iráku a na Kubě.

1.15 Shromažďování informací a používání jakýchkoli osobních údajů je definováno v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Skycop. Tento program se řídí zákony Litevské republiky.

Byl váš let narušen?

Proměňte svůj zpožděný, zrušený nebo přebukovaný let v kompenzaci až do výše €600!