Podmínky a pravidla

Updated - 2024-02-26

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pokud z kontextu Všeobecných obchodních podmínek nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem použité v těchto podmínkách (dále jen “VOP”) níže uvedený význam:

Smlouvou” se rozumí smlouva mezi Klientem a společností Skycop, která je uzavřena poté, co se Klient seznámil s VOP a přijal je, a která je podepsána elektronicky nebo písemně. Na základě Smlouvy Klient postupuje společnosti Skycop plné vlastnictví a právní titul ke svému peněžitému nároku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 (kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nahrazující nařízení (EHS) č. 295/91) nebo podle jakéhokoli jiného mezinárodního nebo vnitrostátního předpisu jakéhokoli jiného obdobného nebo podobného vnitrostátního předpisu platného pro Klienta v jiné zemi, který stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, včetně všech částek souvisejících přidělení zavazadla, jakož i daně a další částky, pokud cestující nemohou letět nebo byl jejich let přerušen, a jakoukoli jinou peněžní náhradu za ztracená nebo poškozená zavazadla (“Postoupení”).

Pouze v případě, že smlouvu o postoupení pohledávky (formulář) nelze v dané jurisdikci (zemi) považovat za platnou nebo pokud se strany dohodnou na poskytování služeb samostatnou smlouvou, považuje se smlouva uzavřená mezi Klientem a společností Skycop za smlouvu o poskytování služeb, podle které společnost Skycop spravuje Klientovu pohledávku a zavazuje se organizovat a financovat vymáhání pohledávky a provádět veškeré další úkony související se Smlouvou.

Pro usnadnění aplikace a výkladu VOP definice Smlouvy spojuje smlouvu o postoupení pohledávky a smlouvu o poskytování služeb, přičemž právní vztah postoupení pohledávky a poskytování služeb se označuje jako služby, není-li výslovně uvedeno jinak.

Nárokem” se rozumí jakýkoli nárok na peněžní náhradu vůči provozujícímu leteckému dopravci (letecké společnosti) podle nařízení o náhradách za lety.

Klientem” se rozumí osoba, která podepsala Smlouvu, přijala VOP a žádá o kompenzaci za let.

Nařízením o elektronické identifikaci” se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

Nařízením o náhradách za let” se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 jakož i jakékoli jiné mezinárodní nebo vnitrostátní předpisy platné pro klienta v jiné zemi, které stanoví společná pravidla pro odškodnění a pomoc cestujícím v případě odepření nástupu na palubu a zrušení nebo velkého zpoždění letu, včetně všech částek souvisejících s přidělením, jakož i daní a jiných částek, pokud cestující nemohou letět nebo byl jejich let přerušen, a jakékoli jiné peněžní náhrady za ztracená nebo poškozená zavazadla.

Náhrada za let” znamená celkovou peněžní částku vyplacenou provozujícím dopravcem v souvislosti s Nárokem jako kompenzaci, vyrovnání nebo projev dobré vůle, včetně všech dodatečných výdajů, které byly Klientovi nebo Skycopu kompenzovány z vůle a rozhodnutí provozujícího dopravce poté, co Klient podepsal Smlouvu a přijal VOP. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, je třeba upřesnit, že Kompenzace za let nezahrnuje žádné právní poplatky, soudní poplatky, náklady na vymáhání, úroky, penále nebo podobné vzniklé náklady, které hradí společnost Skycop v průběhu celého procesu vymáhání. V souladu s tím musí být veškeré částky zaplacené společností Skycop během procesu vymáhání vráceny a vyplaceny výhradně ve prospěch společnosti Skycop.

Ceníkem” se rozumí příloha č. 1 těchto VOP, která stanoví výši odměny společnosti Skycop. Odměnou se rozumí částka, kterou společnost Skycop obdrží na základě Smlouvy.

Požadavky na ochranu soukromí a údajů” znamenají všechny platné zákony a předpisy týkající se zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, včetně případných pokynů a kodexů praxe (pokud existují) vydaných příslušnými dozorovými úřady, a ekvivalent výše uvedeného v jakékoli příslušné jurisdikci (ať už povinný či nikoli).

Soudním řízením” se rozumí proces, kdy společnost Skycop podá Nárok k soudu, institucím alternativního řešení sporů, leteckým regulačním orgánům, orgánům na ochranu spotřebitele a/nebo vládním orgánům nebo předá Nárok smluvnímu právnímu zástupci, například advokátovi nebo advokátní kanceláři.

Skycop” znamená právnickou osobu (UAB Skycop.com, kód právnické osoby 304423851, sídlo Dariaus ir Girėno St. 21A, Vilnius, Litva).

Členství Skycop Care”: Klient, který si zakoupil členství Skycop Care, se stává Členem. V případě Členů se společnost Skycop vzdá své odměny (je-li to relevantní) za uplatnění nároku a vymáhání náhrady za let, na který se vztahuje rezervace, pro kterou si Člen zakoupil členství Skycop Care, jak je definováno v příloze 2 těchto VOP.

Výše uvedené definice se použijí při uzavírání a provádění jakéhokoli dokumentu nebo transakce související s VOP.

1. SMLOUVA

1.  Klient přijímá VOP (Smlouva), které jsou považovány za základ všech dalších dokumentů, které budou mezi Klientem a společností Skycop uzavřeny na základě svobodné vůle.

2. Skycop používá online autentizační službu pro zaručené elektronické podpisy splňující požadavky stanovené v článku 26 nařízení o elektronické identifikaci, která je mezinárodně uznávaná a akceptovaná i soudy, takže Klient nemusí Smlouvu tisknout, podepisovat a zasílat doporučeně.

3. Uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje, že je oprávněn a způsobilý podepisovat dokumenty zavazující společnost Skycop i Klienta, případně že je oprávněn podepisovat za jinou osobu (např. dítě).

4. Klient potvrzuje, že postoupení náhrady za let nebylo postoupeno třetím osobám a nebyla uzavřena žádná jiná smlouva týkající se náhrady a že mezi klientem a dopravcem provozujícím let neprobíhá ani se neočekává žádný právní spor v téže věci. Klient bere na vědomí, že uzavřením Postoupení nesmí uzavřít stejnou a/nebo obdobnou smlouvu, včetně společností konkurujících Skycopu, podniknout právní kroky v souvislosti s vymáháním Letové kompenzace.

5. Klient se zavazuje poskytnout společnosti Skycop veškeré údaje a/nebo informace, které jsou nezbytné pro výběr letové náhrady od dopravce provozujícího let.

6. Společnost Skycop je oprávněna přijmout pouze náhradu za let a nepřijímá žádné cestovní poukazy a/nebo jiné služby, které může nabízet dopravce provozující let.

7. Podpisem Smlouvy a souhlasem s VOP Klient potvrzuje, že nebude udržovat žádný přímý kontakt ani přijímat platby od provozního dopravce.

8. Klient potvrzuje a prohlašuje, že VOP jsou přímým důkazem a projevem skutečné vůle a že je musí provozovatelé letů respektovat. Klient souhlasí se společností Skycop, že veškeré platby Letových náhrad prováděné provozními dopravci v rámci nároků společnosti Skycop by měly být prováděny přímo na bankovní účty vlastněné společností Skycop nebo na jiné bankovní účty podle dohody mezi společností Skycop a Klientem.

9. Klient rovněž souhlasí s tím, že mu společnost Skycop bude nápomocna při uplatňování jeho práva na obhajobu při vymáhání náhrady za let.

2. UPLATNĚNÍ NÁROKU

1. Letové údaje týkající se nároku lze společnosti Skycop předávat přednostně prostřednictvím webových stránek, mobilní aplikace, e-mailu a/nebo jiných elektronických či softwarových řešení podporovaných společností Skycop. Po obdržení těchto údajů společnost Skycop posoudí podstatu letu a to, zda by Reklamace na základě těchto letových údajů mohla být úspěšná. Pokud Skycop vyhodnotí, že údaje o letu poskytnuté Klientem jsou dostatečné a Nárok by mohl být úspěšný, Skycop provede všechny nezbytné kroky v souvislosti s vymáháním Náhrady za let podle dokumentů podepsaných a schválených Klientem.

2. Upozorňujeme, že výsledek posouzení podle bodu 2.1 výše neobsahuje žádné závazné stanovisko a nezaručuje úspěšné vymáhání Pohledávky.

3. Po uzavření Smlouvy se Skycop obrátí na dopravce provozujícího let s nárokem, aby dosáhl vypořádání a předešel Soudnímu řízení.

4. Pokud dopravce provozující let odmítne uspokojit Reklamaci poté, co Skycop oslovil příslušného dopravce, je Skycop podle vlastního uvážení oprávněn zahájit Právní řízení k uplatnění Nároku. Skycop může podle vlastního uvážení zahájit Právní řízení i v jiných případech, pokud by byl proces vymáhání náhrady za let tímto způsobem efektivnější a (nebo) rychlejší.

5. Během soudního řízení bude právnímu zástupci společnosti Skycop umožněn přístup ke všem údajům, které Klient poskytl společnosti Skycop za účelem uplatnění Nároku. Pokud budou třetí strany požadovat jakékoli další dokumenty prokazující oprávnění právního zástupce, Klient s vedením společnosti Skycop neprodleně poskytne právnímu zástupci veškeré takové dokumenty. Pokud je pro úspěšné vymáhání Náhrady za let nezbytné, aby jménem Klienta podal Pohledávku právní zástupce (např. advokát), podepíše Klient s právním zástupcem příslušnou smlouvu a peněžitá pohledávka Klienta bude od okamžiku uzavření příslušné smlouvy s právním zástupcem postoupena zpět na Klienta. V takovém případě se Klient a Skycop mezi sebou vypořádají podle podmínek uvedených v těchto VOP a (nebo) jiné Smlouvě uzavřené mezi Klientem a Skycop.

6. Pokud právní zástupce po posouzení oprávněnosti Nároku usoudí, že uplatnění Nároku v průběhu soudního řízení nemá šanci na úspěch, bude Klient informován a společnost Skycop nebude Nárok dále uplatňovat. Takové oznámení Klienta znamená, že vymáhání Náhrady za let bylo ukončeno a Klientovi se automaticky vrací plné vlastnictví a právní titul k Pohledávce bez uzavření dalších smluv.

7. V případě, že je zahájeno Soudní řízení za účelem uplatnění Nároku, je Klient osvobozen od veškerých nákladů, které mu vzniknou v případě, že Nároku nebude vyhověno. V případě úspěchu nebo urovnání v Soudním řízení uhradí Skycop veškeré vzniklé náklady, které nejsou hrazeny příslušným provozovatelem letu. Za předpokladu, že je Reklamace úspěšná a Klient obdrží náhradu za let, Klient souhlasí s tím, že veškeré náklady, které Skycop vznikly a které jsou požadovány od leteckého dopravce, jsou hrazeny Skycop.

8. Klient a společnost Skycop potvrzují, že berou na vědomí, že společnost Skycop má výhradní právo přijmout a/nebo odmítnout jakoukoli nabídku na vypořádání v souladu se zkušenostmi s příslušným provozovatelem letu. Smlouva je považována za dostatečný právní základ pro účinnost takového uvážení.

9. Klient bere na vědomí, že vyřízení Reklamace může trvat delší dobu a že Skycop nemůže ovlivnit rychlost uplatnění Reklamace.

3. FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Vypořádání v souladu s postupem stanoveným v těchto VOP podle Smlouvy je spojeno se základní podmínkou, že je Kompenzace za let obdržena, tj. vyplacena na bankovní účet Skycopu nebo Klienta. 2. Po zaplacení Letové kompenzace provozovatelem letu se Skycop a Klient vypořádají postupem stanoveným v těchto VOP.

2. Společnost Skycop vymáhá Nárok bezplatně. Za předpokladu, že je Nárok úspěšný a je obdržena Náhrada za let, bude Klientovi vyplacena dohodnutá část Náhrady za let podle podmínek uvedených v Ceníku. Skycop a Klient se mohou samostatně dohodnout na jiné výši odměny a platební podmínky.

3. Pokud nedojde k dohodě o narovnání s provozovatelem letu ohledně Nároku nebo v jiných případech, kdy by podle názoru společnosti Skycop byl proces vymáhání Náhrady za let efektivnější a (nebo) rychlejší, je společnost Skycop oprávněna zahájit Soudní řízení, jehož výsledkem bude zvýšení části Náhrady za let náležející společnosti Skycop, jak je uvedeno v Ceníku.

4. Klient potvrzuje, že bere na vědomí, že Smluvní strany mohou započíst své vzájemné pohledávky.

5. Pokud Klient podvodně poskytne nesprávné nebo neúplné údaje a společnosti Skycop kvůli tomu vzniknou dodatečné náklady, je Klient povinen tyto náklady společnosti Skycop uhradit.

6. Vzhledem k tomu, že sídlo společnosti Skycop se nachází v Litevské republice, je výše případné daně z přidané hodnoty (DPH), kterou je třeba odvést, stanovena zákony Litevské republiky v souladu se zákonem stanovenou sazbou.

7. Pokud Klient uvedl nesprávné nebo nedostatečné údaje potřebné k vyplacení náhrady za let a tato náhrada je společnosti Skycop vrácena, je společnost Skycop oprávněna odečíst veškeré dodatečné náklady, které společnosti Skycop vzniknou. Pokud Klient poskytl nesprávné nebo nedostatečné informace potřebné k vyplacení Náhrady za let a (nebo) je vrácena společnosti Skycop a Klient po upomínkách a přiměřeném úsilí společnosti Skycop kontaktovat Klienta prostředky, které Klient společnosti Skycop poskytl, nezmění nebo neposkytne informace potřebné k vyplacení dohodnuté části Náhrady za let, je společnost Skycop oprávněna ponechat si část Náhrady za let, která by jinak měla být Klientovi vyplacena.

8. U účtů v jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) budou všechny platby zasílány na účet bankovním převodem. Při provádění mezinárodního převodu ve prospěch Klienta jsou veškeré bankovní poplatky odečteny z Klientovy části Letové náhrady.

9. V zájmu úspory bankovních nákladů v případě společné rezervace nebo v jiných případech (např. rodiče dostávají zaplaceno za děti) převede Skycop všechny platby na jeden účet, pokud to Klient Skycopu povolí nebo pokud je jeden účet uveden při odesílání údajů Skycopu. Osoba, která obdržela peníze za jiné osoby, je povinna se s nimi vyrovnat a v takovém případě Skycop nenese riziko nezaplacení.

10. Společnost Skycop nenese odpovědnost za šeky, předplacené debetní karty, kreditní karty a podobné prostředky, které Klient ztratí, ani za případné následky toho, že Klient uvede nesprávné údaje o bankovním účtu.

11. Pokud je to povinné, Skycop poskytne elektronickou fakturu nebo jiný dokument e-mailem.

12. Společnost Skycop nenese odpovědnost za případné nevyplacení dohodnuté Náhrady za let v důsledku okolností, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně stávky, výluky, pracovního sporu, zásahu vyšší moci, války, nepokojů, dodržování zákona nebo vládního nařízení, předpisu, nařízení atd.

13. Společnost Skycop vyplatí Náhrady za let a jakékoli jiné platby pouze konečným příjemcům, kteří mají Nárok na Náhrady za let. Společnost Skycop nevyplatí Náhradu za let a (nebo) jakékoli jiné platby zprostředkovatelům, agenturám, zástupcům a (nebo) jiným třetím stranám, které spolu s žádostí o vyplacení Náhrady za let nepředloží žádný konkrétní písemný doklad jasně a jednoznačně potvrzující oprávnění přijímat platby jménem konečného příjemce. V případě jakýchkoli pochybností ohledně oprávnění přijímat platby má společnost Skycop právo vyžádat si další důkaz potvrzující oprávnění přijímat platby jménem konečných příjemců a (nebo) jednostranně odmítnout vyplatit letovou náhradu přímo takové osobě.

4. SPOLUPRÁCE ZE STRANY KLIENTA

1.  Klient zaručuje, že údaje a informace poskytnuté klientem společnosti Skycop v souvislosti s nárokem jsou správné, úplné, pravdivé a nezavádějící. Klient se zavazuje odškodnit společnost Skycop za jakékoli nároky, které vznikly v důsledku nesprávných informací poskytnutých Klientem a/nebo nedostatečné spolupráce nebo nesprávné spolupráce ze strany Klienta.

2. Před využitím služeb společnosti Skycop Klient s Nárokem nedisponoval žádným jiným způsobem, ani nezavázal žádnou třetí stranu k vymáhání Nároku.

3. Klient na zvláštní žádost nebo bez ní poskytne společnosti Skycop veškeré údaje a dokumenty, které jsou nezbytné pro vyřízení Nároku, např. kopie dokladů totožnosti, palubní vstupenku, oznámení o zpoždění, korespondenci s provozovatelem letu.

4. Pokud Klient obdrží od dopravce provozujícího leteckou dopravu jakoukoli platbu nebo jiný typ Náhrady za let, např. letenku, po využití služeb společnosti Skycop, je povinen o tom neprodleně informovat společnost Skycop. V takovém případě je Klient povinen uhradit společnosti Skycop odměnu uvedenou v bodě 3.2 nebo 3.3 do 10 (deseti) dnů ode dne obdržení Náhrady za let od leteckého dopravce na bankovní účet uvedený v kolonce kontaktů na webových stránkách společnosti Skycop nebo na jiný bankovní účet, který mu Skycop písemně sdělí.

5. Pokud Klient uvede nesprávné nebo neúplné údaje nebo pokud Klient zatajil Skycopu, že již obdržel od provozovatele letu náhradu za příslušný nárok a Skycop není schopen vymáhat Náhradu za let nebo ztráty prostřednictvím soudního řízení, Skycop si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok vůči Klientovi za vzniklou škodu.

5. UKONČENÍ A ODSTOUPENÍ

1. Smluvní vztah mezi stranami končí, jakmile je Smlouva zcela splněna, tj. jakmile je zcela provedena platba podle Smlouvy.

2. Smlouva je okamžitě ukončena:

– pokud se společnost Skycop po důkladném přezkoumání Nároku domnívá, že Nárok nemusí být úspěšný, a Klient je o tomto rozhodnutí informován; nebo
– v případě nesprávných údajů/informací a podvodného jednání ze strany Klienta na základě rozhodnutí společnosti Skycop; nebo
– pokud Klient, který je spotřebitelem, podá do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy e-mailem oznámení o odstoupení od Smlouvy. Právo odstoupit od Smlouvy z tohoto důvodu předčasně zaniká, pokud je Smlouva do uplynutí výše uvedené lhůty zcela splněna.

3. V každém případě, v případě ukončení Smlouvy ze strany Klienta bez zavinění Skycopu poté, co již byly provedeny určité práce, nebo poté, co Skycop a/nebo právní zástupci zahájili Soudní řízení, je Skycop oprávněn účtovat Klientovi správní náklady, jakož i další vzniklé náklady, soudní poplatky, náklady na služby, náklady soudního exekutora, mimosoudní náklady, odměnu zmocněného zástupce, další poplatky a další vzniklé náklady. Klient je povinen uhradit částky uvedené v tomto bodě do 10 (deseti) dnů od obdržení faktury společnosti Skycop.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Společnost Skycop je oprávněna kdykoli a bez předchozího upozornění změnit VOP a stanovit další podmínky, avšak vynaloží úsilí, aby byl klient s těmito změnami seznámen. Pokud jsou takové změny z pohledu Klienta negativní, musí Klient takové změny schválit, aby se změněné VOP vztahovaly na příslušného Klienta.

2. Na VOP, Smlouvu a/nebo jakýkoli jiný dokument uzavřený v souvislosti s VOP a Smlouvou se vztahují právní předpisy Litevské republiky, pokud není v konkrétním dokumentu dohodnuto jinak. Klient (spotřebitel) je rovněž oprávněn domáhat se ochrany podle kogentních ustanovení stanovených právními předpisy země, v níž má Klient (spotřebitel) bydliště.

3. Společnost Skycop bude osobní údaje Klienta a případně jeho zaměstnanců používat výhradně pro vymáhání nároku. Veškeré informace týkající se rozsahu a formy shromažďování, uchovávání a používání osobních údajů jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Skycop.

4. V případě, že je Klient právnickou osobou, zaručuje a prohlašuje, že:

– osobní údaje, které poskytl společnosti Skycop, byly shromážděny a musí být společnosti Skycop vždy poskytovány v souladu s požadavky na Ochranu soukromí a osobních údajů;
– pro účely této smlouvy bude společnost Skycop vystupovat jako zpracovatel údajů, nikoli jako správce údajů (jak je chápán podle požadavků na Ochranu soukromí a údajů), pokud jde o všechny takové činnosti zpracování údajů, které může společnost Skycop provádět podle této Smlouvy.

5. Veškeré spory, rozpory nebo nároky vyplývající z VOP, jejich porušení, ukončení nebo platnosti nebo s nimi související budou s konečnou platností řešeny příslušným soudem Litevské republiky podle pravidel soudní příslušnosti, pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví jinak.

6. Pokud soud nebo rozhodčí soud shledá některé ustanovení VOP nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení VOP zůstávají v platnosti. Jakékoli ustanovení VOP, které bude shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným pouze částečně nebo do určité míry, zůstane v plné platnosti a účinnosti v rozsahu, v jakém nebude shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným. Společnost Skycop změní VOP tak, že nahradí taková nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná ustanovení zákonnými, platnými a vymahatelnými ustanoveními, která by vedla k výsledku co nejbližšímu záměrům společnosti Skycop a Klienta. Společnost Skycop vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila provádění všech ustanovení těchto VOP.

7. V případě rozporů mezi anglickou a jinou jazykovou verzí VOP má přednost anglický text.

Příloha č. 1 – Ceník

1. Ceník je zveřejněn na adrese www.skycop.com/cs/price-list/

Příloha č. 2 – Členství v programu Skycop Care

Členství ve Skycop Care je zveřejněno na adrese www.skycop.com/cs/skycop-care-membership/

Byl váš let narušen?

Proměňte svůj zpožděný, zrušený nebo přebukovaný let v kompenzaci až do výše 600 EUR!