Vilkår og betingelser

Updated - 2024-02-26

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SKYCOP TJENESTER

Medmindre sammenhængen i de generelle vilkår og betingelser for tjenester kræver andet, skal de termer med stort bogstav, der bruges i disse vilkår og betingelser (“T&C”), have betydningen angivet nedenfor:

Aftale” betyder den aftale mellem Klienten og Skycop, der indgås efter Klienten har stiftet bekendtskab med og accepteret T&C, som er underskrevet elektronisk eller skriftligt. I henhold til aftalen overdrager klienten Skycop det fulde ejerskab og retlige ejendomsret til hans (hendes) pengekrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 (om fastsættelse af fælles regler om kompensation og bistand) til passagerer i tilfælde af boardingafvisning og aflysning eller langvarig forsinkelse af flyvninger og erstatter forordning (EØF) nr. 295/91) eller enhver anden tilsvarende eller lignende international eller national regulering gældende for klienten i et andet land, som fastlægger fælles regler vedr. kompensation og assistance til passagerer i tilfælde af boardingafvisning og aflysning eller lang forsinkelse af fly, herunder alle beløb relateret til overdragelsen samt skatter og andre beløb, når passagerer ikke er i stand til at flyve, eller deres flyvning blev afbrudt, og enhver anden økonomisk kompensation for tabt eller beskadiget bagage (“Overdragelsen“).

Kun hvor overdragelsesaftalen (formularen) ikke kan anses for gyldig i den pågældende jurisdiktion (land), eller når parterne er enige om levering af tjenester ved en særskilt aftale, skal aftalen indgået mellem kunden og Skycop betragtes som en kontrakt for tjenester, i henhold til hvilken Skycop administrerer Kundens tildelte opgave og forpligter sig til at organisere og finansiere udførelsen af Opgaven og til at udføre alle andre handlinger i relation til Aftalen.

For at lette anvendelsen og fortolkningen af vilkår og betingelser, kombinerer definitionen af aftalen overdragelsesaftalen og aftalen om levering af tjenesteydelser, og retsforholdet mellem overdragelsen og leveringen af tjenesteydelser betegnes som tjenesteydelser, medmindre andet er klart angivet.

Krav” betyder ethvert krav mod et flyoperatørselskab (flyselskab) om økonomisk kompensation i henhold til flykompensationsforordningen.

Kunde” betyder en person, der har underskrevet aftalen, accepteret vilkår og betingelser og søger flykompensation.

Forordningen om elektronisk identifikation” betyder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester for elektroniske transaktioner i det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF.

Flykompensationsforordningen” betyder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles regler for kompensation og assistance til passagerer i tilfælde af boardingafvisning og aflysning eller langvarig forsinkelse af fly, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 samt enhver anden tilsvarende eller lignende international eller national regulering gældende for klienten i et andet land, som fastlægger fælles regler vedr. kompensation og assistance til passagerer i tilfælde af boardingafvisning og aflysning eller lang forsinkelse af fly, herunder alle beløb relateret til overdragelsen samt skatter og andre beløb, når passagerer ikke er i stand til at flyve, eller deres flyvning blev afbrudt, og enhver anden økonomisk kompensation for tabt eller beskadiget bagage.

Flykompensation” betyder det samlede beløb, der betales af et flyoperatørselskab i forbindelse med et krav som kompensation, forlig eller en gestus som tegn på velvilje, inklusive alle ekstraudgifter, der kompenseres til klienten eller Skycop ved fri vilje og beslutning truffet af et flyselskab efter at Klienten har underskrevet aftalen og accepteret T&C. For at undgå enhver tvivl skal det specificeres, at flykompensationen ikke inkluderer advokatomkostninger, retsgebyrer, inkassoomkostninger, renter, bøder eller lignende udgifter, der betales af Skycop under hele inkassoprocessen. Derfor skal alle de beløb, Skycop har betalt under indsamlingsprocessen, refunderes og betales udelukkende til fordel for Skycop.

Prisliste” skal betyde bilag nr. 1 til disse vilkår og betingelser, der specificerer beløb for Skycop-vederlag. Vederlag betyder det beløb, som Skycop modtager i henhold til Aftalen.

Privatlivs- og databeskyttelseskrav” skal betyde alle gældende love og regler vedrørende behandling af personoplysninger og privatlivets fred, herunder, hvor det er relevant, vejledning og kodekser for praksis (hvis nogen) udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder, og hvad der svarer til enhver af ovenstående i enhver relevant jurisdiktion (uanset om det er obligatorisk eller ej).

Juridiske procedurer” skal betyde en proces, hvor Skycop indgiver kravet til en domstol, alternative tvistafgørelsesinstitutioner, luftfartsregulerende agenturer, forbrugerbeskyttelsesagenturer og/eller statslige organer eller behandling af kravet til en juridisk repræsentant, f.eks. en advokat eller advokatfirma.

Skycop” betyder en juridisk enhed (UAB Skycop.com, juridisk enhedskode 304423851, registreret adresse på Dariaus ir Girėno str. 21A, Vilnius, Republikken Litauen).

Skycop Care-medlemskab“: En Klient, der har købt Skycop Care-medlemskab, bliver Medlem. For medlemmer vil Skycop give afkald på sit vederlag (hvis relevant) for at forfølge kravet og inddrivelse af flykompensationen, der er dækket af den reservation, som medlemmet købte Skycop Care-medlemskab for som defineret i bilag 2 til disse T&C.

Ovennævnte definitioner skal anvendes ved indgåelse og udførelse af ethvert dokument eller transaktion i forbindelse med T&C.

1. AFTALE

1. Klienten accepterer T&C (Aftalen), som anses for at være grundlaget for alle andre dokumenter, der skal indgås mellem Klienten og Skycop af fri vilje.

2. Skycop anvender en online autentificeringstjeneste til avancerede elektroniske signaturer, der overholder kravene i artikel 26 i den elektroniske identifikationsforordning, som er internationalt anerkendt og accepteret selv af domstole, så Klienten ikke behøver at udskrive, underskrive og returnere aftalen pr. anbefalet post.

3. Ved at indgå en Aftale bekræfter Klienten, at han (hun) er autoriseret og har juridisk handleevne til at underskrive dokumenter, der er bindende for både Skycop og Kunden eller, hvis det er relevant, har ret til at underskrive på vegne af en anden person (f.eks. et barn) ).

4. Kunden bekræfter, at tildelingen af flykompensation ikke er overdraget til tredjemand, og at der ikke er indgået anden aftale i relation til kompensationen, og at der ikke verserer eller forventes nogen retlig tvist mellem kunden og flyveoperatøren om samme sag. Kunden er indforstået med, at han/hun ved at foretage Overdragelsen ikke må indgå den samme og/eller lignende aftale, herunder virksomheder, der konkurrerer med Skycop, eller tage retslige skridt i forbindelse med opkrævning af flykompensationen.

5. Klienten forpligter sig til at give Skycop alle data og/eller informationer, der er nødvendige for opkrævning af flykompensationen fra flyselskabet.

6. Skycop er berettiget til kun at acceptere flykompensation, og ingen rejsekuponer og/eller andre tjenester, som måtte tilbydes af flyselskabet, accepteres.

7. Ved at underskrive Aftalen og acceptere T&C bekræfter Klienten, at han (hun) ikke vil opretholde nogen direkte kontakt eller acceptere betalingen fra et operatørselskab.

8. Klienten bekræfter og erklærer, at T&C er et direkte bevis på og udtryk for ægte vilje og skal respekteres af flyoperatører. Klienten er enig med Skycop i, at alle flykompensationsbetalinger foretaget af flyselskaber i henhold til Skycops krav skal ske direkte til de bankkonti, der ejes af Skycop, eller andre bankkonti som aftalt mellem Skycop og kunden.

9. Klienten accepterer også, at Skycop vil hjælpe ham (hende) med at udøve hans (hendes) ret til at forsvare ham (hende) i opkrævningen af flykompensationen.

2. FORFØLGELSE AF KRAV

1. Flydata i relation til kravet kan indsendes til Skycop fortrinsvis via Skycops hjemmeside, mobilapp, e-mail og/eller enhver anden elektronisk eller softwareløsning, der understøttes af Skycop. Efter at sådanne data er modtaget, skal Skycop vurdere værdien ved flyvningen, og om kravet på grund af sådanne flyvedata kan lykkes. Hvis Skycop vurderer, at de flyvedata, som kunden har leveret, er tilstrækkelige, og kravet kan lykkes, skal Skycop udføre alle nødvendige handlinger i forbindelse med opkrævning af flykompensation i henhold til de dokumenter, der er underskrevet og godkendt af kunden.

2. Bemærk venligst, at resultatet af vurderingen som angivet i afsnit 2.1 ovenfor ikke indeholder nogen bindende erklæring og ikke garanterer en vellykket håndhævelse af kravet.

3. Når Aftalen er indgået, henviser Skycop til det flyveopererende luftfartsselskab med kravet for at opnå forlig og undgå retssager.

4. Forudsat at flyselskabet nægter at opfylde kravet, efter at Skycop har kontaktet det respektive luftfartsselskab, er Skycop efter eget skøn berettiget til at indlede en retssag for at forfølge kravet. Skycop kan efter eget skøn indlede retssager i andre tilfælde, hvis tilbagesøgningsprocessen for flykompensation ville være mere effektiv og (eller) hurtigere på denne måde.

5. Under retssager skal den juridiske repræsentant for Skycop tildeles adgang til alle data, som Klienten har givet Skycop med henblik på at forfølge kravet. Hvis tredjeparter kræver yderligere dokumenter, der beviser den juridiske repræsentants beføjelser, skal klienten, med vejledning fra Skycop, straks forsyne den juridiske repræsentant med sådanne dokumenter. Hvis det for en vellykket inddrivelse af flykompensationen er nødvendigt, at kravet indgives af den juridiske repræsentant (f.eks. en advokat) på Klientens vegne, vil Klienten underskrive en respektiv aftale med den juridiske repræsentant og Klientens erstatningskrav vil blive overdraget tilbage til Klienten fra tidspunktet for indgåelse af den respektive aftale med den juridiske repræsentant. I et sådant tilfælde vil Klienten og Skycop forlige sig mellem hinanden i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er specificeret i disse T&C og (eller) anden aftale indgået af og mellem Klienten og Skycop.

6. Hvis den juridiske repræsentant efter vurdering af kravets berettigelse vurderer, at forfølgelse af kravet under retssager er usandsynligt at lykkes, vil klienten blive informeret, og Skycop vil ikke forfølge kravet yderligere. En sådan meddelelse til Klienten vil betyde, at opkrævningen af Flykompensationen er afsluttet, og at det fulde ejerskab og ejendomsret til Opgaven automatisk returneres til Klienten uden indgåelse af yderligere aftaler.

7. Hvis der indledes en retssag for at forfølge kravet, er Klienten fritaget for eventuelle omkostninger, der påløber i tilfælde af, at kravet ikke tages til følge. I tilfælde af succes eller forlig i retssagen, skal Skycop dække eventuelle omkostninger, der ikke er dækket af det respektive flyselskab. Forudsat at kravet lykkes, og Klienten modtager flykompensationen, accepterer Klienten, at alle omkostninger, som Skycop pådrager sig, og som er krævet af flyselskabet, betales til Skycop.

8. Kunden og Skycop bekræfter deres anerkendelse af, at Skycop alene har skøn til at acceptere og/eller afvise ethvert forligstilbud i overensstemmelse med erfaring med det respektive flyselskab. Aftalen anses for at være tilstrækkeligt juridisk grundlag for, at et sådant skøn er effektivt.

9. Klienten anerkender, at håndteringen af kravet kan tage lang tid, og at Skycop ikke kan påvirke, hvor hurtigt kravet kan gøres gældende.

3. FINANSIELLE VILKÅR OG BETINGELSER

1. Afregning i overensstemmelse med proceduren angivet i disse vilkår og betingelser under Aftalen er knyttet til den væsentlige betingelse, at flykompensationen modtages, dvs. betales til Skycops eller Kundens bankkonto. Efter betaling af flykompensationen fra flyselskabet, skal Skycop og kunden afregne i overensstemmelse med proceduren angivet i vilkår og betingelserne.

2.Skycop forfølger kravet gratis. Forudsat at kravet lykkes, og flykompensationen modtages, udbetales den aftalte del af flykompensationen til Klienten i henhold til de vilkår og betingelser, der er angivet i prislisten. Skycop og Klienten kan separat aftale et andet vederlag samt vilkår og betingelser for betaling.

3. Hvis der ikke opnås en forligsaftale med et flyoperatørselskab vedrørende kravet, eller i andre tilfælde, hvor efter Skycops opfattelse, at inddrivelse af flykompensation ville være mere effektiv og (eller) hurtigere, er Skycop berettiget til at indlede retssager, hvilket vil medføre en forhøjelse af den del af Flykompensationen, der tilhører Skycop, som angivet i Prislisten.

4. Klienten bekræfter sin (hendes) anerkendelse af, at aftaleparter kan modregne deres modkrav.

5. Hvis Klienten svigagtigt afgiver ukorrekte eller ufuldstændige data, og Skycop pådrager sig yderligere omkostninger på grund af dette, skal Klienten refundere sådanne omkostninger til Skycop.

6. Da Skycops vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende i Republikken Litauen, er størrelsen af merværdiafgiften (moms) (hvis relevant), der skal betales, fastsat af lovgivningen i Republikken Litauen i overensstemmelse med den lovligt fastsatte sats.

7. Hvis Klienten har givet forkerte eller utilstrækkelige oplysninger, der er nødvendige for at betale flykompensationen, og de returneres til Skycop, er Skycop berettiget til at fratrække alle ekstra omkostninger, som Skycop har pådraget sig. Hvis Klienten har givet forkerte eller utilstrækkelige oplysninger, der er nødvendige for at betale flykompensationen, og (eller) den returneres til Skycop, og Klienten, efter påmindelser og rimelige bestræbelser fra Skycop for at kontakte klienten ved hjælp af midler, som klienten har givet Skycop, ikke ændrer eller giver oplysninger, der er nødvendige for at betale den aftalte del af Flyvekompensationen, er Skycop berettiget til at beholde den del af Flyvekompensationen, som ellers skulle have været udbetalt til Klienten.

8. For konti i SEPA (Single Euro Payments Area) vil alle betalinger blive sendt til kontoen via bankoverførsel. Når der foretagersen international overførsel til klienten, fratrækkes alle bankgebyrer fra Klientens del af flykompensationen.

9. For at spare bankomkostninger vil Skycop i tilfælde af delt booking eller i andre tilfælde (f.eks. forældre får betaling for børn) overføre alle betalinger til en enkelt konto, hvis kunden tillader Skycop at gøre det, eller én konto er angivet under indsendelsen data til Skycop. En person, som har modtaget penge for andre personer, er forpligtet til at afregne med dem, og i så fald påtager Skycop sig ikke risikoen for manglende betaling.

10. Skycop er ikke ansvarlig for eventuelle checks, forudbetalte debetkort, kreditkort og lignende midler, som tabes af Klienten, samt for eventuelle virkninger af, at Klienten giver forkerte bankkontooplysninger.

11.Når det er obligatorisk, skal Skycop levere en elektronisk faktura via e-mail for alle leverede tjenester og gebyrer, der opkræves af Skycop.

12. Skycop er ikke ansvarlig for manglende betaling af den aftalte flykompensation på grund af omstændigheder, der ligger uden for dets rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til strejke, lock-out, arbejdskonflikt, gudstjeneste, krig, optøjer, overholdelse med en lov eller statslig bekendtgørelse, regel, forordning mv.

13. Flykompensation og eventuelle andre betalinger vil kun blive foretaget af Skycop til endelige modtagere med ret til at kræve flykompensation. Skycop betaler ikke flykompensation og (eller) andre betalinger til mellemmænd, agenturer, repræsentanter og (eller) andre tredjeparter, som sammen med anmodningen om udbetaling af flykompensationen ikke fremlægger noget specifikt skriftligt bevis, der klart og utvetydigt bekræfter bemyndigelse til at modtage betalinger på vegne af den endelige støttemodtager. I tilfælde af tvivl om retten til at modtage betalinger, har Skycop ret til at anmode om yderligere bevis, der bekræfter retten til at acceptere betalinger på vegne af de endelige modtagere og (eller) ensidigt nægte at betale flykompensationen direkte til en sådan person.

4. KLIENTENS SAMARBEJDE

1. Klienten garanterer, at data og oplysninger, som Klienten har givet Skycop i forbindelse med kravet, er korrekte, fuldstændige, sande og ikke vildledende. Klienten skal holde Skycop skadesløs for ethvert krav, der er opstået på grund af ukorrekte oplysninger givet af Klienten og/eller manglende samarbejde eller upassende samarbejde fra Klientens side.

2. Før Klienten engagerer sig i Skycops tjenester, har Klienten ikke disponeret over Opgaven på nogen anden måde, og han/hun har heller ikke engageret nogen tredjepart til at håndhæve kravet.

3. Klienten skal med eller uden en specifik anmodning give Skycop alle de data og dokumenter, der er nødvendige for at behandle Kravet, f.eks. kopier af identitetsdokumenter, boardingpas, meddelelse om forsinkelse, korrespondance med flyveoperatøren.

4. Hvis Klienten modtager nogen betaling eller anden form for Flykompensation, f.eks. en rejsekupon, fra flyselskabet efter at have benyttet Skycops tjenester, er Klienten forpligtet til straks at informere Skycop. I sådanne tilfælde er Klienten forpligtet til at betale Skycop det vederlag, der er angivet i afsnit 3.2 eller 3.3, inden for 10 (ti) dage fra den dag, hvor flykompensationen modtages fra flyselskabet til den bankkonto, der er angivet i kontaktkolonnen af Skycops hjemmeside eller enhver anden bankkonto, som Skycop har stillet til rådighed i skriftlig form.

5. Hvis Klienten afgiver ukorrekte eller ufuldstændige data, eller hvis Klienten har hemmeligholdt for Skycop, at Klienten allerede har modtaget flykompensationen fra flyveoperatøren for det respektive krav, og Skycop ikke er i stand til at opkræve flykompensation eller -tab gennem det juridiske Sagsbehandling forbeholder Skycop sig ret til at gøre sit krav gældende mod Klienten for den resulterende skade.

5. OPSIGELSE OG TILBAGETRÆKNING

1. Kontraktforholdet mellem parterne ophører, når Aftalen er fuldt ud opfyldt, dvs. betalingen i henhold til Aftalen er fuldt ud opfyldt.

2. Aftalen opsiges øjeblikkeligt:
– når Skycop vurderer, at kravet muligvis ikke lykkes efter at have gennemført en dybdegående gennemgang af kravet, og Klienten er informeret om en sådan beslutning; eller
– i tilfælde af ukorrekte data/oplysninger og svigagtig adfærd fra klientens side efter beslutning fra Skycop; eller
– hvis Kunden, som er forbruger, inden for 14 (fjorten) dage efter aftalens indgåelse afgiver en fortrydelsesmeddelelse via e-mail. Retten til at opsige Aftalen af denne grund ophører før tid, hvis Aftalen opfyldes fuldt ud indtil udløbet af ovennævnte frist.

3. Under alle omstændigheder, i tilfælde af opsigelse af Aftalen fra Kundens side uden Skycops skyld, efter at visse opgaver allerede er udført, eller efter Skycop og/eller juridiske repræsentanter har indledt Retssager, er Skycop berettiget til at opkræve kunden administrationsomkostninger samt andre afholdte omkostninger, retsgebyrer, omkostninger til ydelser, fogedomkostninger, udenretslige omkostninger, salær til autoriseret repræsentant, ekstra gebyrer og andre afholdte omkostninger. Kunden skal betale beløbene angivet i dette afsnit inden for 10 (ti) dage efter modtagelsen af Skycops faktura.

6. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

1. Skycop er bemyndiget til at ændre T&C og opstille yderligere betingelser til enhver tid og uden varsel, men skal bestræbe sig på, at Klienten bliver opdateret med sådanne ændringer. Hvis sådanne ændringer er negative fra Klientens perspektiv, skal Klienten godkende sådanne ændringer, for at ændrede T&C kan anvendes med den respektive Klient.

2. Republikken Litauens love finder anvendelse på T&C, Aftalen og/eller ethvert andet dokument, der er indgået i relation til T&C og Aftalen, medmindre andet er aftalt i det specifikke dokument. Klienten (forbrugeren) er også berettiget til at kræve beskyttelse i henhold til ufravigelige bestemmelser fastsat af lovene i det land, hvor kunden (forbrugeren) er bosat.

3. Skycop vil udelukkende bruge Klientens og, hvis det er relevant, dens medarbejderes personlige data til at håndhæve kravet. Enhver og al information vedrørende omfanget og formen for dataindsamling, opbevaring og brug af personlige data kan findes i Skycops privatlivspolitik.

4. I tilfælde af at Klienten er en juridisk enhed, garanterer og repræsenterer den, at:
– de personlige data, som en sådan har leveret til Skycop, er blevet indsamlet og skal til enhver tid gives til Skycop i overensstemmelse med kravene til beskyttelse af personlige data og databeskyttelse;
– i forbindelse med denne aftale vil Skycop optræde som en databehandler snarere end som en dataansvarlig (som de forstås under kravene til beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse), med hensyn til alle sådanne databehandlingsaktiviteter, som Skycop måtte udføre i henhold til denne aftale.

5. Enhver tvist, uenighed eller krav, der opstår som følge af eller relateret til T&C, dens brud, opsigelse eller gyldighed skal afgøres endeligt ved den respektive domstol i Republikken Litauen underlagt reglerne for jurisdiktion, medmindre ufravigelige lovbestemmelser angiver andet.

6. Hvis en bestemmelse i T&C anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol eller voldgiftsret, vil de øvrige bestemmelser i T&C forblive i fuld kraft og virkning. Enhver bestemmelse i T&C, der kun delvis eller til en vis grad anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhæves, forbliver i fuld kraft og virkning i det omfang, den ikke anses for ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves. Skycop vil ændre T&C ved at erstatte sådanne ulovlige, ugyldige eller uhåndhævelige bestemmelser med lovlige, gyldige og håndhævelige bestemmelser, der ville give resultatet så tæt som muligt på Skycops og klientens intentioner. Skycop vil gøre alt for at sikre implementeringen af alle bestemmelser heri.

7. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version af T&C og ethvert andet sprog, har den engelske tekst forrang.

Bilag nr. 1 – Prisliste

1. Prislisten er udgivet på www.skycop.com/da/price-list/

Bilag nr. 2 – Skycop Care Medlemskab

Skycop Care Medlemskab er udgivet på www.skycop.com/da/skycop-care-membership/

Blev dit fly forstyrret?

Få kompensation for dit forsinkede, aflyste eller overbookede fly for op til €600!