Privaatsuspoliitika

Updated - 2021-07-27

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika sisaldab teavet selle kohta, kuidas Skycop teie isikuandmeid käitleb, kui külastate meie kodulehte ja kasutate meie teenuseid.

Palume teil nõustuda küpsiste kasutamisega vastavalt käesoleva dokumendi tingimustele, kui te esimest korda meie veebilehte külastate.

Meie veebilehel on privaatsussätted, mis annab teile kontrolli selle üle, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Privaatsusätetes saate määrata, kas soovite saada uudiskirju, ning ka piirata andmete hulka, mida me küpsiste kaudu saame.

Sellest dokumendist leiate vastused järgmistele küsimustele:

 • kuidas me teie andmeid kasutame;
 • millal me teie andmeid jagame;
 • kui kaua me teie andmeid säilitame;
 • mis on meie turunduspoliitika;
 • millised on teie õigused seoses isikuandmetega;
 • kuidas kasutame küpsiseid;
 • muu teave, mida peaksite arvesse võtma.

Mis tahes küsimuste korral, või soovi korral kasutada käesolevas dokumendis sätestatud õigusi, võite saata järelepärimised ja teatised aadressile, mis on välja toodud Kontaktide lehel.

Meie andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta e-posti teel: privacy@skycop.com.

1. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME?

1.1. Käesolevas peatükis esitatakse järgmine teave:

 • töödeldavate isikuandmete kategooriad;
 • andmete, mis ei tulnud otse teilt, päritolu ja kategooriad;
 • eesmärgid, milleks me võime teie isikuandmeid töödelda;
 • isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

1.2. Me töötleme andmeid, mis on seotud meie veebilehe ja teenuste kasutamisega („kasutusandmed“). Kasutusandmete hulka võivad kuuluda teie IP-aadress, asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, viited, lehel viibitud aja pikkus, lehekülgede vaatamine ja veebilehel navigeerimine, ning samuti teave teenuste kasutamise aegade, sageduse ja mustrite kohta. Sellised andmed kogutakse küpsiste või muu sarnase tehnoloogia abil. Me töötleme selliseid andmeid eesmärgiga paremini mõista, kuidas te meie kodulehte ja teenuseid kasutate. Nende andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi, nimelt meie veebilehe ja teenuste jälgimine ja täiustamine.

1.3. Me töötleme teie kontoga seotud andmeid („kontoandmed“). Kontoandmed võivad sisaldada teie nime ja e-posti aadressi, telefoninumbrit, sünniaega ja muid andmeid, mille te registreerimisel esitate. Need andmed saadakse otse teilt. Me töötleme kontoandmeid veebilehel tehtud toimingute ja oma teenuste pakkumisega seoses, veebilehe ja teenuste turvalisuse tagamise eesmärgil ning teiega ühenduse võtmiseks Nende andmete töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vaheline leping ja/või sammud, mida me teie algatusel lepingu sõlmimiseks teeme, ning ka meie õigustatud huvi seoses veebilehe ja teenuste jälgimise ja täiustamisega.

1.4. Me töötleme meie poolt teile teenuste osutamisega seotud teavet („teenusepakkumisandmed”). Teenuse osutamise teave võib sisaldada teie kontaktandmeid, makseandmeid ja -teavet, mis on seotud teenustega (teave asjakohase lennu kohta, nõude esitamiseks vajalikud dokumendid, teenuse osutamisega seotud suhtlus jms). Teenusepakkumisandmeid töödeldakse teenuste osutamiseks ning nende tehingute kohta nõuetekohase dokumentatsiooni pidamiseks. Nende andmete töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vaheline leping ja/või sammud, mida me teie algatusel lepingu sõlmimiseks teeme, ning ka meie õigustatud huvi seoses meie veebilehe ja ettevõtte nõuetekohase haldamisega.

1.5. Me võime töödelda teavet, mida te meile edastate selleks, et saada e-posti teel teavitusi ja uudiskirju („sõnumiandmed“). Sõnumiandmeid töödeldakse, et saata teile asjakohaseid teavitusi ja uudiskirju. Sellise töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek. Juhul, kui oleme teile veebilehe kaudu teenuseid osutanud ning te pole andmete töötlemisele vastu, võime sõnumiandmeid töödelda ka õigustatud huvi alusel, et hallata ning täiustada klienditeenindust. Also, if we have already provided services for you on our website and you do not object, we may also process messaging data on the basis of our legitimate interest, namely on seeking to maintain and improve customer relations.

1.6. Me võime töödelda andmeid, mis on seotud teie poolt meile saadetud suhtlusega („suhtlusandmed“). Suhtlusandmed võivad sisalda kirjavahetuse vm suhtluse sisu ning sellega seotud metaandmeid. Kui suhtlus on toimunud meie veebilehe kaudu, genereerib veebileht metaandmed, mis on seotud veebilehe kontaktivormi kaudu saadetud sõnumitega Suhtlusandmeid töödeldakse teiega suhtlemise ja arvepidamise eesmärgil. Õiguslik alus selliste andmete töötlemiseks on meie õigustatud huvid, täpsemalt meie veebilehe ja ettevõtte nõuetekohane haldamine, ühtlase ja kvaliteetse nõustamisteenuse tagamine või teie ning meie töötajate vaheliste vaidluste uurimine.

1.7. Me võime töödelda kõiki selles dokumendis välja toodud isikuandmeid, kui see on vajalik õiguste kindlaks tegemiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks kas kohtumenetluses või haldusmenetluses või kohtuvälises menetluses. Andmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvid, täpsemalt meie, teie või kolmandate osapoolte juriidiliste õiguste kindlakstegemine ja kaitse.

1.8. Me võime töödelda kõiki selles teatises välja toodud isikuandmeid, kui see on vajalik kindlustuskaitse saamiseks või säilitamiseks, riskijuhtimiseks, või professionaalse konsultatsiooni eesmärgil. Sellise töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi, nimelt meie ettevõtte nõuetekohane kaitse riskide eest.

1.9. Lisaks selles peatükis esitatud konkreetsetele eesmärkidele võime me teie isikuandmeid töödelda ka juhul, kui see on vajalik seadusjärgse kohustuse täitmiseks või selleks, et kaitsta teie või teise füüsilise isiku olulisi huve.

2. MIS JUHUL ME TEIE ANDMEID TEISTEGA JAGAME?

2.1. Me võime avaldada teie isikuandmed teistele meie ettevõttegrupi liikmetele (kaasa arvatud meie tütarettevõtted, meie valdusettevõte ja kõik selle tütarettevõtted) mõistlikus ulatuses, mis on vajalik selles dokumendis esitatud eesmärkidel.

2.2. Me võime avaldada teie isikuandmed meie kindlustusettevõttele ja/või professionaalsetele nõustajatele mõistlikus ulatuses, kui see on vajalik kindlustuskaitse saamiseks või säilitamiseks, riskijuhtimiseks, professionaalse konsultatsiooni eesmärgil, või õiguste kindlaks tegemiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks kas kohtumenetluses või haldusmenetluses või kohtuvälises menetluses.

2.3. Me võime avaldada teie isikuandmeid meie makseteenuse pakkujatele. Me jagame teenusepakkumisteavet teenusepakkujatega ainult ulatuses, mis on vajalik teie maksete töötlemiseks, ülekannete tegemiseks ning selliste maksete ja ülekannetega seotud kaebuste ja päringutega seoses.

2.4. Me võime teie isikuandmeid avaldada teistele teenusepakkujatele, kuivõrd see on mõistlikult vajalik teatud teenuste osutamiseks (sh veebilehe haldusteenuse, domeeni haldusteenuse, kullerteenus, serverite ja nende hooldusteenuse, e-posti teenuse pakkujad). Me võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed veendumaks, et need teenusepakkujad rakendavad nõuetekohaseid organisatsioonilisi ja tehnoloogilisi meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete privaatsus ja turvalisus.

2.5. Lisaks selles osas esitatud konkreetsetele avaldamisjuhtudele võime me teie isikuandmeid avaldada ka juhul, kui see on vajalik seadusjärgse kohustuse täitmiseks või selleks, et kaitsta teie või teise füüsilise isiku olulisi huve.

2.6. Selles peatükis nimetatud isikud võivad asuda väljaspool Leedut, Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda. Juhul, kui me edastame teie andmeid kolmandatele osapooltele, rakendame me kõiki vajalikke ja õigusaktides sätestatud meetmeid, et veenduda teie privaatsuses.

3. KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?

3.1. Mis tahes eesmärgil või eesmärkidel töödeldavaid isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on selle või nende eesmärkide saavutamiseks vajalik. Igal juhul ei säilitata andmeid kauem kui:

 • juurdepääsuandmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat pärast kasutajakonto viimast uuendamist või 10 (kümme) aastat pärast teenuste osutamise lõppemist (olenevalt sellest, kumb on hilisem);
 • teenusepakkumisandmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat pärast teenuse osutamise lõppemist;
 • sõnumiandmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat pärast nõusoleku andmist, või juhul, kui sõnumiandmeid edastatakse klientidele klienditeeninduse haldamise ja täiustamise eesmärgil, ei säilitata andmeid kauem kui 2 (kaks) aastat pärast vastava teenuse osutamise lõppemist;
 • suhtlusandmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat pärast teenuse osutamise lõppemist;

3.2. Mõnel juhul ei ole meil võimalik eelnevalt täpsustada, kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse. Nt. kasutusandmeid säilitatakse nii kaua kui on asjakohaste töötlemise eesmärkide jaoks vajalik.

3.3. Olenemata käesoleva jao muudest sätetest võime me teie isikuandmeid avaldada ka juhul, kui see on vajalik seadusjärgse kohustuse täitmiseks või selleks, et kaitsta teie või teise füüsilise isiku olulisi huve.

4. TURUNDUSSÕNUMID

4.1. Kui te selleks oma nõusoleku annate, võime me teile saata turundussõnumeid meie tegevuste kohta e-posti või SMSi teel.

4.2. Kui me oleme teile juba teenuseid osutanud ja te ei ole vastu, saadame me teile teateid teistest toodetest, mis võivad teile huvi pakkuda, ja nendega seotud teavet.

4.3. Te võite turundussõnumitest igal ajal loobuda.

4.4. Te võite seda teha kas:

 • lingi kaudu meie turundussõnumites; või
 • võttes meiega ühendust Kontaktide lehel esitatud viisidel.

4.5. Kui te olete turundussõnumitest loobunud, uuendame me teie profiili, et te tulevikus enam uusi turundussõnumeid ei saaks.

4.6. Palun võtke arvesse, et kuna meie äritegevus koosneb omavahel seotud teenuste võrgustikust, võib süsteemide uuendamine võtta paar päeva ning te võite saada veel turundussõnumeid, kuni me teie päringut töötleme.

4.7. Turundussõnumistest loobumine ei takista sõnumite saatmist, mis on otseselt seotud teile teenuste osutamisega.

5. TEIE ÕIGUSED

5.1. Selles peatükis oleme kokku võtnud teie õigused vastavalt andmekaitseseadusele. Mõned nendest õigustest on üsna keerukad ning me esitame ainult nende peamised põhimõtted. Seega peaksite te tutvuma asjakohaste seaduste ja asutuste eeskirjadega, et saada nendest õigustest täielik ülevaade.

5.2. Teie peamised õigused andmekaitse seaduse alusel on järgmised:

 • õigus andmetega tutvuda;
 • õigus parandustele (pange tähele, et suuremalt jaolt saate seda õigust kasutada, logides sisse oma kontole);
 • õigus teie isikuandmete kustutamisele;
 • õigus piirata teie andmete töötlemist;
 • õigus keelduda teie andmete töötlemisest;
 • õigus andmete teisaldatavusele;
 • õigus esitada järelevalveasutusele kaebus; ja
 • õigus nõusolek tagasi võtta.

5.3. Õigus andmetega tutvuda. eil on õigus saada teavet, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte, ja töötlemise korral tutvuda nende isikuandmete ja asjakohase lisateabega. Lisateave hõlmab töötlemise eesmärke, töödeldavate isikuandmete kategooriaid ja teavet, kellele isikuandmeid edastatakse. Eeldusel, et see ei mõjuta teiste inimeste õigusi ja vabadusi, esitame me teile koopia teie isikuandmetest. Esimene koopia on tasuta, kuid lisakoopiate eest võidakse nõuda mõistlikku tasu.

5.4. Õigus parandustele. Teil on õigus nõuda mis tahes ebaõigete isikuandmete parandamist ja, arvestades töötlemise eesmärki, andmete täiendamist.

5.5. Mõnel juhul on teil õigus oma isikuandmete kustutamisele. Seda võib teha juhul kui: (i) isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks need koguti või muul moel töödeldi; (ii) te võtate nõusoleku alusel töödeldavate andmete töötlemise nõusoleku tagasi ning andmete töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust; (iii) te esitate vastuväite andmekaitseseadustes teatud tingimustel töötlemisele; (iv) teie andmeid töödeldakse ainult otseselt turunduslikul eesmärgil; või (v) teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Õigusel andmete kustutamisele on siiski ka erandeid. Nende erandite hulka kuulub asjaolu, kui andmete töötlemine on vajalik: (i) sõnavabaduse ja teabevabaduse rakendamiseks; (ii) juriidiliste kohustuste täitmiseks; või (iii) seadusega tagatud õiguste kindlaks tegemiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.

5.6. Mõnel juhul on teil õigus piirata teie isikuandmete töötlemist. Seda võib teha juhul kui: (i) te olete vaidlustanud enda isikuandmete õigsuse; (ii) andmete töötlemine on ebaseaduslik, ent te olete vastu nende kustutamisele; (iii) me ei vaja enam teie isikuandmeid töötlemise eesmärgil, kuid teil on vaja andmeid kasutada seaduslike õiguste kindlaks tegemiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks; ja (iv) te olete esitanud vastuväite andmete töötlemisele ja ootate selle vastuväite kinnitust. Kui andmete töötlemist on nendel alustel piiratud, võime me teie isikuandmeid säilitada, kuid töötleme neid ainult juhul kui: (i) te olete andnud selleks nõusoleku; (ii) see on vajalik õiguste kindlaks tegemiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks; (iii) see on vajalik kolmanda osapoole õiguste kaitseks; või (iv) selle vastu on õigustatud avalik huvi.

5.7. Teil on õigus keelduda teie andmete töötlemisest olenevalt teie olukorrast, kuid ainult ulatuses kuni andmete töötlemise õiguslik alus pole avalikes huvides ülesande täitmine või meie või kolmanda osapoole õigustatud huvi. Kui te sellise vastuväite esitate, lõpetame me teie isikuandmete töötlemise, kui selleks ei ole mõjuvat õigustatud alust, mis on teie huvide, õiguste ja vabaduste rakendamisest kõrgemal, või kui see pole vajalik seaduslike õiguste kindlaks tegemiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.

5.8. Teil on õigus keelduda teie andmete töötlemisest otseselt turunduslikul eesmärgil (kaasa arvatud profileerimine otseselt turunduslikul eesmärgil). Kui te sellise vastuväite esitate, lõpetame me teie isikuandmete töötlemise sellel eesmärgil.

5.9. Teil on õigus keelduda teie andmete töötlemisest teadusliku või ajaloolise uuringu eesmärgil või statistika kogumise eesmärgil vastavalt teie olukorrale, välja arvatud juhul kui töötlemine on vajalik ülesande täitmiseks avalikes huvides.

5.10. Õigus andmete teisaldatavusele. Kui teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on:

 • nõusolek; või
 • lepingu täitmine, või enne lepingu sõlmimist teie soovil tehtavad toimingud, mis on vajalikud lepingu sõlmimiseks,

on teil õigus saada meilt oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. Seda õigust ei kohaldata, kui see riivaks teiste isikute vabadusi ja õigusi.

5.11. Kui te arvate, et teie isikuandmeid töödeldakse viisil, mis rikub andmekaitseseadusi, on teil seaduslik õigus esitada kaebus järelevalveasutusele , mis on andmekaitse eest vastutav. Te võite seda teha Euroopa Liidu liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, teie töökoht, või kus väidetav rikkumine aset leidis. Meie andmetöötluse üle teostab järelevalvet Leedu andmekaitseinspektsioon, mille registriaadress on: A. Juozapavičiaus 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. Kui teie andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne tagasivõtmist.

5.13. Lisaks selles peatükis esitatud spetsiifilistele meetmetele võite te siin loetletud õigusi kasutada ka meiega ühendust võttes Kontaktid lehel esitatud viisil.

6. TEAVE KÜPSISTE KOHTA

6.1. Küpsised on väikesed kordumatut tunnuskoodi sisaldavad tekstifailid, mille veebiserver edastab teie brauserile ja mis salvestatakse brauseris. Tunnuskood saadetakse serverile tagasi iga kord kui brauser laeb lehekülge sellest serverist.

6.2. Küpsised ei sisalda tavaliselt mingit teavet, mis kasutaja isiklikult tuvastaks, kuid teie kohta käivaid säilitatud isikuandmeid võib seostada küpsistes talletatud ja saadava teabega.

7. KASUTATAVAD KÜPSISED

Oma kodulehel kasutame kolme peamist liiki küpsiseid järgnevatel eesmärkidel:

 • Nõutavad küpsised – neid kasutatakse selleks, et tagada veebilehe töökord, klientide ja nende andmete turvalisus, pakkuda kõrgekvaliteedilisi teenuseid ja lihtsat konto loomise võimalust;
 • Funktsiooniküpsised – neid kasutatakse veebilehe külastaja kogemuse täiustamiseks ja süsteemi kasutamise analüüsimiseks, mis võimaldab teenuseid parandada.
 • Reklaamiküpsised – neid kasutatakse kasutaja käitumise jälgimiseks, et selle teabe põhiselt pakkuda isikupärastatud reklaamsisu.

8. MEIE TEENUSEPAKKUJATE KASUTATAVAD KÜPSISED

8.1. Meie teenusepakkujad kasutavad samuti küpsiseid ning need võivad salvestuda teie arvutisse, kui külastate meie veebilehte.

8.2. Me kasutame:

 • Zopim küpsiseid, et võimaldada veebilehe kasutajatel probleemide korral meiega reaalajas ühendust võtta. Selleks kasutatavad küpsised aitavad meil kiirendada klienditeenuse pakkumist. Zopimi privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Cloudflare küpsiseid, et tuvastada veebilehte külastajad ja kohandada turvaseadeid. Selleks kasutatavad küpsised aitavad meil kaitsta nii meie veebilehte kui ka selle kasutajaid. Cloudflare’i privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Google Analytics küpsiseid, et jälgida liiklust meie veebilehel. Selleks kasutatavad küpsised aitavad meil tuvastada veebilehe tõrkeid ja mõõta veebilehe ribalaiust. Google Analytics privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Facebook (sisse logimise) küpsiseid, et võimaldada kasutajatel luua konto meie kodulehel. Selleks kasutatavad küpsised aitavad meil pakkuda alternatiivset viisi konto loomiseks. Facebooki privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Google (sisse logimise) küpsiseid, et võimaldada kasutajatel luua konto meie kodulehel. Selleks kasutatavad küpsised aitavad meil pakkuda alternatiivset viisi konto loomiseks. Google’i privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Youtube’i küpsiseid, et kuvada veebilehel Youtube’i sisu. Selleks kasutatavad küpsised aitavad meil luua tervikliku informatiivse ja dünaamilise veebilehe. Youtube’i privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Twitteri küpsiseid, et kuvada veebilehel Twitterisse postitatud sisu. Selleks kasutatavad küpsised aitavad meil luua tervikliku informatiivse ja dünaamilise veebilehe. Twitteri privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Hotjari küpsiseid, et jälgida, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Selleks kasutatavad küpsised aitavad meil jälgida veebilehe toimivust ja analüüsida, kuidas me saame oma veebilehte täiustada. Hotjari privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Yandexi küpsiseid, et tuvastada kasutaja seade ja kasutaja tegevus meie veebilehel. Selleks kasutatavad küpsised aitavad meil kohandada oma veebilehe seadeid vastavalt konkreetsele kasutajale/seadmele ja analüüsida, kuidas oma platvormi täiustada. Yandexi privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Google Maps küpsiseid, mis tuvastavad kasutaja asukoha, kui kasutaja on seda lubanud. elleks kasutatavad küpsised aitavad meil kohandada veebilehe sätteid vastavalt kasutaja asukohale ja parandada meie veebilehe kasutajakogemust. Google Mapsi privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Doubleclick küpsiseid, et kontrollida kasutajatele kuvatavat reklaamsisu. Sellel eesmärgil kasutatavad küpsised aitavad meil eristada kasutajad, kes juba kasutavad meie teenuseid ja vähendada või peatada meie reklaamide kuvamine sellistele kasutajatele Doubleclicki privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Facebooki küpsiseid, et kontrollida kasutajatele kuvatavat reklaamsisu. Sellel eesmärgil kasutatavad küpsised aitavad meil eristada kasutajad, kes juba kasutavad meie teenuseid ja vähendada või peatada meie reklaamide kuvamine sellistele kasutajatele Facebooki privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin;
 • Google Tag Manager küpsiseid reklaamiküpsiste haldamiseks. Selleks kasutatavad küpsised aitavad meil reklaame kasutajatele õigesti levitada Google Tag Manageri privaatsuspoliitikaga võite tutvuda siin.

9. KUIDAS SAATE KÜPSISEID HALLATA?

9.1. Enamik brausereid võimaldavad teil keelduda küpsiste vastuvõtmisest ja küpsiseid kustutada. Selleks kasutatavad meetodid on eri brauserites ja versioonides erinevad. Ajakohast teavet küpsiste blokeerimise ja kustutamise kohta saate vastava brauseri kodulehelt: Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt paljude veebilehtede kasutatavust.

9.3. Kui te küpsised blokeerite, ei saa te kasutada kõiki meie veebilehe funktsioone.

10. KÜPSISE-EELISTUSED

Oma eelistusi meie veebilehel kasutatavate küpsiste osas saate hallata siin.

11. KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBILEHED

Meie veebilehelt võite leida linke meie partnerite veebilehtedele, teabeallikatele ja seotud osapoolte veebilehtedele Palun võtke arvesse, et lingitud veebilehti haldavad kolmandad osapooled, neil on oma privaatsuspoliitika ja Skycop selliste poliitikate sisu eest ei vastuta. Enne seal isikuandmete esitamist soovitame tutvuda selliste veebilehtede privaatsuspõhimõtetega.

12. LASTE ISIKUANDMED

12.1. Meie veebileht ja teenused on suunatud üle 16-aastastele isikutele.

12.2. Sellest nooremate isikute andmeid töötleme me ainult juhul, kui nende vanem või seaduslik hooldaja annab selleks nõusoleku.

12.3. Kui meil on põhjust uskuda, et meie andmebaasides on alla 16-aastase isiku andmeid ilma, et vanem või seaduslik hooldaja oleks selleks nõusoleku andnud, kustutame me sellised andmed.

13. ANDMETE UUENDAMINE

Palun andke meile teada, kui teie isikuandmeid on vaja parandada või ajakohastada.

14. DOKUMENDI MUUDATUSED

Kõik selles dokumendis tehtavad muudatused avaldatakse veebilehel, olulistest muudatustest võidakse teid teavitada ka e-kirjaga.

Kas Teie lend oli häiritud?

Saage oma hilinenud, tühistatud või ülebroneeritud lennu eest hüvitist kuni 600€!