Seisame koos Ukrainaga

Skycopi teenusetingimused

Kui teenusetingimuste kontekst ei nõua teisiti, kasutatakse käesolevates Teenusetingimustes (edaspidi („Tingimused“) allpool esitatud esisuurtähega sõnu ja mõisteid järgmistes tähendustes:

„Leping“ on Kliendi ja Skycopi vahel sõlmitud leping, mis jõustub pärast kliendi tutvumist Tingimustega ning nende aktsepteerimist, mis kinnitatakse digitaalse allkirjaga või paberkandjal allkirjaga. Lepinguga annab Klient Skycopile täieliku omandi ja omandiõiguse Kliendi rahalisele nõudele, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 261/2004 (millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ja millega asendati määrus (EÜ) nr 295/91) või mis tahes muu rahvusvahelise või riikliku määruse alusel, mida Kliendi suhtes teises riigis kohaldatakse, ja millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, kaasa arvatud Ülesande täitmisega seotud summale tellimusega, samuti maksud ja muud summad, kui reisijatel ei ole võimalik lennata või nende lend on katkenud, ja muu rahaline hüvitis pagasi kadumise või kahjustumise eest. („Ülesande“)

Juhul, kui Teenuse leping (vorm) tunnistatakse kehtetuks või ei tunnistata kohtualluvuses (riigis) kehtivaks, loetakse Kliendi ja Skycopi vahel sõlmitud Leping töövõtulepinguks, mille kohaselt täidab Skycop Kliendi antud Ülesannet ning võtab endale kohustuse organiseerida ja rahastada Ülesande täide viimine ning teostada kõik muud Lepingust tulenevad kohustused.

Nõue“ on igasugune tegutseva lennuettevõtja (lennufirma) vastu Lennuhüvitise Määruse kohaselt esitatud rahalise hüvitise nõue.

Klient“ on isik, kes on allkirjastanud Lepingu, nõustunud Tingimustega ja kes taotleb Skycopi abiga Lennuhüvitist.

Elektroonilise tuvastamise määrus“ tähistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrust (EÜ) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul, millega tühistati direktiiv 1999/93/EÜ.

Lennuhüvitise määrus“ tähistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ja millega tühistati määrus (EÜ) nr 295/91 samuti mis tahes muud rahvusvahelised või siseriiklikud eeskirjad, mis kehtivad kliendi suhtes teises riigis ja millega kehtestatakse ühised eeskirjad reisijatele pardale mittelaskmise ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral hüvitamise ja abi kohta, sealhulgas kõik tellimusega seotud summad, samuti maksud ja muud summad, kui reisijatel ei ole võimalik lennata või nende lend on katkenud, ja muu rahaline hüvitis pagasi kadumise või kahjustumise eest.

Lennuhüvitis“ tähistab kogu summat, mille tasub lennufirma seoses Nõudega kas hüvitisena, kokkuleppe korras või hea tahte avaldusena, kaasa arvatud kõik lisakulude hüvitised, mis makstakse välja Kliendile või Skycopile lennufirma poolt nende vaba tahte ja otsuse alusel pärast seda, kui Klient on allkirjastanud Lepingu ja nõustunud Tingimustega. Kahtluste vältimiseks täpsustatakse, et Lennuhüvitis ei sisaldada õigusabikulusid, kohtukulusid, sissenõudmiskulusid, intresse, viiviseid või muid samalaadseid kulusid, mille tasub Skycop kogu sissenõudmise protsessi vältel. Kõik summad, mille Skycop on sissenõudmise protsessi vältel välja maksnud, tuleb tagasi maksta ning määrata ainult Skycopi kasuks.

Hinnakiri“ on nende Teenustingimuste Lisa nr 1, kus on toodud ära Skycopi tasumäärad.

Privaatsus- ja andmekaitsenõuded“ tähistab kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatust, sealhulgas asjakohaste järelevalveasutuste eeskirjad ja tegevusjuhised, ja samaväärsed eeskirjad asjakohases õigusruumis (kas kohustuslikud või mitte).

Kohtumenetlus“ on protsess, kus Skycop esitab nõude kohtusse, alternatiivsesse vaidluste lahendamise asutusse, lennundust reguleerivasse asutusse, tarbijakaitseametisse ja/või riigiasutusse või annab Nõude üle lepingulisele esindajale, nagu advokaat või õigusbüroo.

Skycop“ on juriidiline isik (UAB Skycop.com, registrikood 304423851, registreeritud aadressil Dariaus ir Girėno tn. 21A, Vilnius, Leedu Vabariik), mis haldab keskkonda lennureisijatele lennuhüvitise saamiseks hilinenud, tühistatud ja/või ülebroneeritud lendude eest.

„Skycop Care’i liikmelisus“ : Kliendist, kes on ostnud Skycop Care’i liikmelisuse, saab Liige. Skycop ei võta oma Liikmetelt tasu (kui seda kohaldatakse).

Eespool nimetatud mõisteid kasutatakse Tingimustega seotud mis tahes dokumendi või tehingu tegemisel ja täitmisel.

1. LEPING
1. Klient kinnitab nõusoleku Tingimustega, mis on mis tahes muude Kliendi ja Skycopi vahel vaba tahte alusel sõlmitavate lepingute alus.
2. Skycop kasutab e-autentimise teenust digitaalsete allkirjade kasutamiseks vastavalt Lennuhüvitise määruse artiklile 26, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud ja riiklikele kohtutele vastuvõetav, et Klient ei peaks Lepingut paberil välja printima, allkirjastama ja postiga tagasi saatma.
3. Lepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et tal on õigus ning õigus- ja teovõime Skycopi ja Klienti õiguslikult siduvate dokumentide allkirjastamiseks või, kui asjakohane, õigus anda allkiri teise isiku (nt lapse) eest ja nimel.
4. Klient kinnitab, et Ülesande täitmise volitust ei ole loovutatud kolmandatele isikutele ning Kliendi ja asjakohase lennufirma vahel ei ole pooleli ega oodata õiguslikku vaidlust. Klient mõistab, et Ülesande täitmise lepingu kehtivuse ajal ei tohi ta sõlmida samalaadseid või sarnaseid lepinguid kolmandate isikutega, kaasa arvatud Skycopiga konkureerivate ettevõtetega, Kliendi huvide esindamiseks Lennuhüvitise saamiseks.
5. Klient on kohustatud Skycopile esitama kõik andmed, mis on lennufirmalt Lennuhüvitise välja nõudmiseks vajalikud.
6. Skycopil on õigus vastu võtta ainult Lennuhüvitist ‒ reisitšekke ja/või muid lennufirma pakutavaid teenuseid vastu ei võeta.
7. Lepingu allkirjastamisel ja Tingimustega nõustumisel kinnitab Klient, et ei suhtle otse lennufirmaga ega võta neilt vastu makseid.
8. Klient kinnitab ja deklareerib, et Tingimused on otsene tõend ja Kliendi tahteavaldus, mida lennufirmad peavad austama. Klient peab Skycopi oma partneriks ning nõuab, et lennufirmad ei tekitaks Lennuhüvitise nõude kogumisele kunstlikke ja ametlikke takistusi. Samal ajal nõustub Klient, et kõik lennufirmade tehtud Lennuhüvitise maksed Skycopi nõude alusel peavad olema tehtud otse Skycopi hallatavatele pangaarvetele või teistele pangaarvetele vastavalt Skycopi ja Kliendi kokkuleppele.
9. Klient nõustub, et Skycop abistab Klienti tema õiguste kasutamisel ja kaitsel Lennuhüvitise nõudega seoses.

2. NÕUDE ESITAMINE
1. Nõudega seotud andmed tuleb Skycopile esitada soovitavalt Skycopi veebilehe, mobiilirakenduse, e-posti või muu elektroonilise või tarkavaralahenduse teel, mida Skycop aktsepteerib. Pärast andmete saamist hindab Skycop lennu põhjendatust ja seda, kas selliste lennuandmete alusel esitatud Nõue võib olla edukas. Kui Skycopi hinnagul on Kliendi esitatud lennuandmed piisavad ning Nõue võib olla edukas, täidab Skycop kõik vajalikud ülesanded seoses Kliendi Lennuhüvitise kogumisega vastavalt Kliendi allkirjastatud ja heaks kiidetud dokumentidele.
2. Punktis 2.1. esitatud hindamise tulemus ei ole siduv avaldus ega taga Nõude edukat täitmist.
3. Kui Leping on sõlmitud, esitab Skycop Nõude tegutsevale lennuettevõtjale, et sõlmida kokkulepe ja vältida Kohtumenetlust.
4. Kui tegutsev lennuettevõtja keeldub Nõuet täitmast pärast seda, kui Skycop vastava lennuettevõtjaga ühendust võttis, on Skycopil vastavalt enda äranägemisele õigus algatada Nõude täitmiseks Kohtumenetlus. Skycop võib vastavalt enda äranägemisele algatada Kohtumenetluse muudel juhtudel, kus see muudaks Lennuhüvitise sissenõudmise tõhusamaks ja (või) kiiremaks.
Õigusmenetluse ajal antakse Skycopi seaduslikule esindajale juurdepääs kõikidele andmetele, mille Klient on Skycopile nõude esitamiseks esitanud. Kui kolmandad isikud nõuavad seadusliku esindaja volitusi tõendavaid lisadokumente, peab klient viivitamata esitama Skycopi juhendamisel seaduslikule esindajale kõik sellised dokumendid. Kui lennuhüvitise edukaks sissenõudmiseks on vajalik, et nõude esitab kliendi nimel seaduslik esindaja (nt advokaat), sõlmib klient seadusliku esindajaga vastava lepingu ja kliendi rahaline nõue loovutatakse tagasi kliendile alates seadusliku esindajaga vastava lepingu sõlmimisest. Sellisel juhul lepivad klient ja Skycop omavahel kokku, lähtudes nendes tingimustes ja (või) muus kliendi ja Skycopi vahel sõlmitud lepingus sätestatust.
6. Kui pärast nõude põhjendatuse hindamist leiab seaduslik esindaja, et nõude sissenõudmine õigusmenetluse käigus tõenäoliselt ei õnnestu, teavitatakse sellest klienti ja Skycop ei jätka nõude menetlemist. Kliendi selline teavitamine tähendab, et lennuhüvitise nõue on lõpetatud ning nõude täielik omandiõigus tagastatakse automaatselt kliendile ilma täiendavaid lepinguid sõlmimata.
7. Kui Nõude sissenõudmiseks algatatakse Kohtumenetlus, vabastatakse Klient igasugustest kantud kuludest, kui Nõue osutub ebaedukaks. Kui Kohtumenetlus on edukas või sõlmitakse kokkulepe, katab Skycop kõik kantud kulud, mida asjassepuutuv tegutsev lennuettevõtja ei kata. Kui nõue rahuldatakse ja klient saab lennuhüvitise, nõustub klient sellega, et kõik Skycopi kantud ja lennuettevõtjalt sissenõutud kulud makstakse Skycopile.
8. Klient ja Skycop kinnitavad, et Skycopil on ainuõigus vastu võtta ja/või tagasi lükata kokkuleppehüvitist, vastavalt kogemustele konkreetse lennufirmaga. Lepingut loetakse sellisele otsustusõigusele piisavaks õiguslikuks aluseks. Kliendil on õigus see kinnitus igal ajal tagasi võtta ja lõpetada kõik õiguslikud suhted Skycopiga vastavalt Tingimustes sätestatud korrale.
9. Klient mõistab, et Nõude menetlemine kohtus võib võtta kaua aega ning et Skycop ei saa mõjutada Nõude kohta otsuse langetamise kiirust.

3. TEENUSTASUD JA VÄLJAMAKSED
1. Nõude lahendamine vastavalt käesolevates tingimustes esitatud korrale on seotud põhitingimusega, et Lennuhüvitis makstakse Skycopi või Kliendi pangaarvele. Kui lennufirma on Lennuhüvitise üle kandnud, lõpetavad Klient ja Skycop lepingulise suhte vastavalt käesolevates tingimustes esitatud korrale.
2. Scycop tegeleb Nõude sissenõudmisega tasuta. Kui Nõue on edukas ja Lennuhüvitis makstakse välja, tasutakse kokkulepitud osa Lennuhüvitisest Kliendile vastavalt Hinnakirjas toodud tingimustele. Skycop ja klient võivad eraldi kokku leppida tasu suuruses ja Maksetingimused.
3. Kui tegutseva lennuettevõtjaga Nõudes kokkuleppele ei jõuta või muudel juhtudel, kus Lennuhüvitise sissenõudmine oleks Skycopi arvates tõhusam ja (või) kiirem, on Skycopil õigus algatada Kohtumenetlus, mis toob kaasa Skycopile kuuluva Lennuhüvitise osa suurenemise vastavalt Hinnakirjas sätestatule.
4. Klient maksab Skycopile käesoleva Lepingu alusel osutatud teenuste eest teenustasu 10 (kümne) päeva jooksul alates Nõude rahuldamise kuupäevast. Klient kinnitab, et on teadlik, et Lepingu osapooled võivad oma vastunõuded tasaarveldada. Ebakindluse vältimiseks Kliendi ja Skycopi vahel on Klient kohustatud teenuste eest tasuma ka pärast osalist Nõude eest tasumist (osaline Lennuhüvitis).
5. Kui Klient esitab tahtlikult ebaõigeid või puudulikke andmeid ja Skycop kannab selle tõttu lisakulusid, kohustub Klient need kulud Skycopile hüvitama.
6. Kuna Skycopi asukoht on Leedu Vabariigis, siis on maksmisele kuuluv käibemaks (KM) (kui kohaldub) sätestatud Leedu Vabariigi seadustega vastavalt seadusega kehtestatud määrale.
7. Kui Kliendi esitatud Lennuhüvitise väljamaksmiseks vajalik teave on vale või mittepiisav ja (või) see tagastatakse Skycopile ja Klient ei muuda ega esita Lennuhüvitise kokkulepitud osa väljamaksmiseks vajalikke andmeid pärast Skycopi meeldetuletusi ja mõistlikke katseid võtta Kliendiga ühendust kontaktandmete kaudu, mille Klient Skycopile esitas, on Skycopil õigus jätta endale Lennuhüvitise osa, mis muidu oleks makstud Kliendile.
8. Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) kontode puhul kantakse kõik maksed kontole pangaülekandega. Kliendile rahvusvahelise ülekande tegemisel arvatakse kõik pangatasud maha kliendi lennuhüvitise osast.
9. Pangakulude kokkuhoidmiseks kannab Skycop ühisbroneeringu korral või muudel juhtudel (nt lapsevanemad saavad laste eest tasu) kõik maksed ühele kontole, kui Klient lubab Skycopil seda teha või kui andmete esitamisel on määratud üks konto Skycop. Isik, kes sai raha teiste isikute eest, on kohustatud nendega arveldama ja sellisel juhul ei võta Skycop mittemaksmise riski.
10. Skycop ei vastuta Kliendi kaotatud pangatšekkide, eelmakstud deebetkaartide, krediitkaartide või muu sellise eest, ega ka mis tahes tagajärgede eest, kui Klient on esitanud valed pangakonto andmed.
11. Kui see on kohustuslik, esitab Skycop e-posti teel elektroonilise arve või muu dokumendi.
12. Skycop ei vastuta Lennuhüvitise mitte tasumise eest asjaolude tõttu, mis on väljaspool Skycopi kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult: streigid, töösulud, töövaidlused, vääramatu jõud, sõjategevus, rahvarahutused, seadused või valitsuse korraldused, eeskirjad, määrused jne.
13. Skycop maksab Lennuhüvitise välja ja teeb muid ülekandeid ainult lõplikule abisaajale, kellel on Lennuhüvitisele õigus. Skycop ei maksa Lennuhüvitist välja ega tee muid ülekandeid vahendajatele, ametitele, esindajatele või muudele kolmandatele osapooltele, kes ei esita kirjalikku tõendit, mis selgelt ja üheselt kinnitab esitaja õigust lõpliku abisaaja nimel makseid vastu võtta. Juhul, kui maksete vastu võtmise õigusega tekib kahtlus, on Skycopil õigus nõuda täiendavaid tõendeid, mis kinnitaksid õigust lõpliku abisaaja nimel makseid vastu võtta, ja/või ühepoolselt keelduda Lennuhüvitise välja maksmisest.

4. KLIENDI KOOSTÖÖVALMIDUS
1. Klient kinnitab, et Skycopile Nõudega seoses esitatud andmed ja teave on õiged, täielikud, tõesed ja mitteeksitavad. Klient kohustub hüvitama Skycopile kõik kulud, mis tulenevad Kliendi poolt esitatud ebaõigest teabest ja/või Kliendi koostöö puudulikkusest või puudumisest.
2. Klient kinnitab, et ei ole enne Skycopi teenuste kasutamist Ülesande täitmise volitust muul moel loovutanud ega volitanud kolmandat osapoolt Nõuet esitama.
3. Klient kohustub konkreetse palve alusel või ka ilma selleta esitama Skycopile kõik andmed ja dokumendid, mis on Nõude menetlemiseks vajalikud, nt. isikut tõendavate dokumentide, pardakaardi ja hilinemisteate koopiad, kirjavahetus lendu teenindanud vedajaga või lähetusteatis.
4. Kui klient saab pärast Skycopi teenuste kasutamist lennuettevõtjalt mis tahes makse või muud liiki lennuhüvitise, nt lennuvautšeri, peab klient sellest Skycopi viivitamatult teavitama. Sellisel juhul on Klient kohustatud maksma Skycopile punktis 3.2 või 3.3 toodud tasu 10 (kümne) päeva jooksul päevast, mil tegutsev lennuettevõtja on kandud Lennuhüvitise Skycopi veebilehel toodud kontaktandmetes märgitud pangakontole või Skycopi kirjalikus vormis esitatud mis tahes muule pangakontole.
5. Kui Klient esitab ebaõigeid või puudulikke andmeid või kui Klient on Skycopi eest varjanud, et tegutsev lennuettevõtja on Lennuhüvitise vastava Nõude eest Kliendile juba välja maksnud ning Skycopil ei ole võimalik Lennuhüvitist või Kohtumenetluse läbi kantud kahju sisse nõuda, jätab Skycop endale õiguse esitada Kliendi vastu nõue kaasnenud kahju eest.

5. LEPINGU LÕPETAMINE JA LEPINGUST TAGANEMINE
1. Leping lõpetatakse viivitamatult järgmistel tingimustel:
– Skycop leiab pärast Nõude põhjalikku läbi vaatamist, et Nõude esitamine ei pruugi olla edukas ja Klienti teavitatakse sellisest otsusest; või
– Klient esitab ebaõigeid andmeid ja tegutseb pettuse teel, ja Skycop teeb otsuse lepingu lõpetamise kohta; või
– 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist esitab Klient e-posti teel ilma põhjuseta lepingust taganemise teatise.
2. Kui Klient lõpetab Lepingu siis, kui lepinguline töö on juba tehtud või pärast seda, kui Skycop ja/või lepingulised esindajad on algatanud Kohtumenetluse, on Skycopil õigus nõuda Kliendilt sisse halduskulud ning kohtukulud, teenuste kulud, täitemenetlusega seotud kulud, kohtuvälised kulud, volitatud esindaja tasud, lisakulud ja muud kantud kulud. Klient on kohustatud tasuma käesolevas punktis näidatud summad 10 (kümne) päeva jooksul alates Skycopi arve saamisest.
3. Kui Klient on on vastavalt Euroopa Liidu tarbijamäärustele tarbija, st. tegutseb väljaspool ärilist ulatust, on Kliendil seadusjärgne õigus lepingust taganeda ja samast hetkest taastada Ülesande omandiõigus. Kliendil on õigus Leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest Skycopile kirjalikult 5 (viis) päeva ette. Kui Klient lõpetab Lepingu ühepoolselt, on Skycopil õigus Lepingu alusel Kliendile teenuste osutamise käigus tekkinud kulude hüvitamisele, ja hüvitis ei ületa punktis 3.2. nimetatud summat.

6. LÕPPSÄTTED
1. Skycopil on õigus igal ajal ilma sellest ette teatamata Tingimusi muuta ja täiendavaid tingimusi lisada, kuid teeb pingutusi Kliendi teavitamiseks sellistest muudatustest. Kui tehtud muudatused on Kliendi seisukohast kahjulikud, peab Klient muudatused heaks kiitma, et muudetud Tingimusi vastava Kliendi suhtes kohaldataks.
2. Kliendil (tarbijal) on samuti õigus nõuda kaitset Kliendi (tarbija) elukohariigi seadustega sätestatud kohustuslike normide alusel. Kliendil (tarbijal) on õigus nõuda kaitset ka selle riigi seadustes sätestatud kohustuslike sätete alusel, kus klient (tarbija) elab.
3. Skycop kasutab kliendi ja vajaduse korral oma töötajate isikuandmeid ainult nõude täitmiseks. Kogu teabe andmete kogumise, säilitamise ja isikuandmete kasutamise ulatuse ja vormi kohta leiate Skycopi privaatsuspoliitikast.
4. Kui Klient on juriidiline isik, kinnitab ta, et:
– Skycopile esitatud isikuandmed on kogutud ja esitatakse Skycopile alati vastavalt privaatsuse ja andmekaitse nõuetele;
– käesoleva Lepingu raames on Skycop andmetöötleja, mitte andmete vastutav töötleja (nagu need on defineeritud privaatsuse ja andmekaitse nõuetes), Skycopi kõigi selle Lepingu kohaselt teostatavate andmetöötlustegevuste suhtes.
5. Kõik Teenustingimustest või nende rikkumisest, lõpetamisest või kehtivusest tulenevad või nendega seotud vaidlused, lahkarvamused või nõuded lahendatakse Leedu Vabariigi asjakohases kohtus vastavalt kohtualluvuse eeskirjadele, kui kohustuslikes õigusnormides ei sätesta teisiti.
6. Kui mõni Tingimuste säte tunnistatakse kohtus või vahekohtus ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, jäävad teised Tingimuste sätted täies ulatuses jõusse. Kui mõni Tingimuste säte tunnistatakse kohtus või vahekohtus osaliselt ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, jääb säte jõusse ulatuses, mis ei ole ebaseaduslik, kehtetu ega jõustamatu. Skycop asendab sellised ebaseaduslikud, kehtetud või jõustamatud sätted selliste seaduslike, kehtivate ja jõustatavate sätetega, mis annaksid Skycopi ja Kliendi eesmärkidele võimalikult lähedase tulemuse. Skycop teeb kõik endast oleneva, et tagada kõigi sätete rakendamist.
7. Tingimuste ingliskeelse variandi ja muukeelse variandi sisulise lahknevuse korral on ülimuslik ingliskeelne tekst.

Lisa nr 1 – Hinnakiri

1. Hinnakiri on avaldatud aadressil www.skycop.com/ee/hinnakiri/

Lisa nr 2 – Skycop Care’i liikmelisus

Skycop Care’i liikmelisus on avaldatud aadressil https://www.skycop.com/ee/skycop-carei-liikmelisus/

Uuendatud – 2023-08-07