Skycopi teenusetingimused

Kui teenusetingimuste kontekst ei nõua teisiti, kasutatakse käesolevates Teenusetingimustes (edaspidi  („Tingimused“) allpool esitatud esisuurtähega sõnu ja mõisteid järgmistes tähendustes:

Leping“  on Kliendi ja Skycopi vahel sõlmitud leping, mis jõustub pärast kliendi tutvumist Tingimustega ning nende aktsepteerimist, mis kinnitatakse digitaalse allkirjaga või paberkandjal allkirjaga. Lepinguga annab Klient Skycopile täieliku omandi ja omandiõiguse Kliendi rahalisele nõudele, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 261/2004 (millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ja millega asendati määrus (EÜ) nr 295/91) või mis tahes analoogsele või sarnasele riiklikule määrusele, mida Kliendi suhtes teises riigis kohaldatakse, ja millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, kaasa arvatud Ülesande täitmisega seotud summale.
Juhul, kui Teenuse leping (vorm) tunnistatakse kehtetuks või ei tunnistata kohtualluvuses (riigis) kehtivaks, loetakse Kliendi ja Skycopi vahel sõlmitud Leping töövõtulepinguks, mille kohaselt täidab Skycop Kliendi antud Ülesannet ning võtab endale kohustuse organiseerida ja rahastada Ülesande täide viimine ning teostada kõik muud Lepingust tulenevad kohustused.

Nõue“ on lennufirmale esitatud nõue rahalise hüvitise saamiseks vastavalt Lennuhüvitise määrusele.

Klient“ on isik, kes on allkirjastanud Lepingu, nõustunud Tingimustega ja kes taotleb Skycopi abiga Lennuhüvitist.

Elektroonilise tuvastamise määrus“ tähistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrust (EÜ) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul, millega tühistati direktiiv 1999/93/EÜ.

Lennuhüvitise määrus“ tähistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ja millega tühistati määrus (EÜ) nr 295/91.

Lennuhüvitis“  tähistab kogu summat, mille tasub lennufirma seoses Nõudega kas hüvitisena, kokkuleppe korras või hea tahte avaldusena, kaasa arvatud kõik lisakulude hüvitised, mis makstakse välja Kliendile või Skycopile lennufirma poolt nende vaba tahte ja otsuse alusel pärast seda, kui Klient on allkirjastanud Lepingu ja nõustunud Tingimustega. Kahtluste vältimiseks täpsustatakse, et Lennuhüvitis ei sisaldada õigusabikulusid, kohtukulusid, sissenõudmiskulusid, intresse, viiviseid või muid samalaadseid kulusid, mille tasub Skycop kogu sissenõudmise protsessi vältel. Kõik summad, mille Skycop on sissenõudmise protsessi vältel välja maksnud, tuleb tagasi maksta ning määrata ainult Skycopi kasuks.

Privaatsus- ja andmekaitsenõuded“  tähistab kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatust, sealhulgas asjakohaste järelevalveasutuste eeskirjad ja tegevusjuhised, ja samaväärsed eeskirjad asjakohases õigusruumis (kas kohustuslikud või mitte).
Menetlus“  tähistab protsessi, mille käigus Skycop esitab nõude kohtule, muule vaidluslahendamisasutustele, lennundust reguleerivale asutusele, tarbijakaitseametile ja/või riigiasutustele, või edastab nõude lepingulisele õiguslikule esindajale, nagu advokaadile või advokaadibüroole.

Skycop“  on juriidiline isik (UAB Skycop.com, registrikood 304423851, registreeritud aadressil Smolensko tn. 10-101, Vilnius, Leedu Vabariik), mis haldab keskkonda lennureisijatele lennuhüvitise saamiseks hilinenud, tühistatud ja/või ülebroneeritud lendude eest.

Eespool nimetatud mõisteid kasutatakse Tingimustega seotud mis tahes dokumendi või tehingu tegemisel ja täitmisel.

1. LEPING
1. Klient kinnitab nõusoleku Tingimustega, mis on mis tahes muude Kliendi ja Skycopi vahel vaba tahte alusel sõlmitavate lepingute alus.
2. Skycop kasutab e-autentimise teenust digitaalsete allkirjade kasutamiseks vastavalt Lennuhüvitise määruse artiklile 26, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud ja riiklikele kohtutele vastuvõetav, et Klient ei peaks Lepingut paberil välja printima, allkirjastama ja postiga tagasi saatma.
3. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on teovõimeline ja tal on õigus allkirjastada Klienti ja Skycopi õiguslikult siduvaid dokumente.
4. Klient kinnitab, et Ülesande täitmise volitust ei ole loovutatud kolmandatele isikutele ning Kliendi ja asjakohase lennufirma vahel ei ole pooleli ega oodata õiguslikku vaidlust. Klient mõistab, et Ülesande täitmise lepingu kehtivuse ajal ei tohi ta sõlmida samalaadseid või sarnaseid lepinguid kolmandate isikutega, kaasa arvatud Skycopiga konkureerivate ettevõtetega, Kliendi huvide esindamiseks Lennuhüvitise saamiseks.
5. Klient on kohustatud Skycopile esitama kõik andmed, mis on lennufirmalt Lennuhüvitise välja nõudmiseks vajalikud.
6. Skycopil on õigus vastu võtta ainult Lennuhüvitist ‒ reisitšekke ja/või muid lennufirma pakutavaid teenuseid vastu ei võeta.
7. Lepingu allkirjastamisel ja Tingimustega nõustumisel kinnitab Klient, et ei suhtle otse lennufirmaga ega võta neilt vastu makseid.
8. Klient kinnitab ja deklareerib, et Tingimused on otsene tõend ja Kliendi tahteavaldus, mida lennufirmad peavad austama. Klient peab Skycopi oma partneriks ning nõuab, et lennufirmad ei tekitaks Lennuhüvitise nõude kogumisele kunstlikke ja ametlikke takistusi. Samal ajal nõustub Klient, et kõik lennufirmade tehtud Lennuhüvitise maksed Skycopi nõude alusel peavad olema tehtud otse Skycopi hallatavatele pangaarvetele või teistele pangaarvetele vastavalt Skycopi ja Kliendi kokkuleppele.
9. Klient nõustub, et Skycop abistab Klienti tema õiguste kasutamisel ja kaitsel Lennuhüvitise nõudega seoses.

2. NÕUDE ESITAMINE
1. Nõudega seotud andmed tuleb Skycopile esitada soovitavalt Skycopi veebilehe, mobiilirakenduse, e-posti või muu elektroonilise või tarkavaralahenduse teel, mida Skycop aktsepteerib. Pärast andmete saamist hindab Skycop lennu põhjendatust ja seda, kas selliste lennuandmete alusel esitatud Nõue võib olla edukas. Kui Skycopi hinnagul on Kliendi esitatud lennuandmed piisavad ning Nõue võib olla edukas, täidab Skycop kõik vajalikud ülesanded seoses Kliendi Lennuhüvitise kogumisega vastavalt Kliendi allkirjastatud ja heaks kiidetud dokumentidele.
2. Punktis 2.1. esitatud hindamise tulemus ei ole siduv avaldus ega taga Nõude edukat täitmist.
3. Lepingu sõlmimisel võtab Skycop ühendust Nõudega seotud lennufirmaga kokkuleppele jõudmiseks, et vältida Menetlust.
4. Juhul kui lennufirma keeldub Nõude rahuldamisest, on Skycopil õigus Nõude täitmiseks algatada Menetlus.
5. Menetluse ajal antakse Skycopi seaduslikule esindajale juurdepääs kõigile Kliendi poolt antud andmetele, et Nõudega jätkata. Kui kolmandad osapooled vajavad mis tahes lisadokumente seadusliku esindaja volituste tõestamiseks, kohustub Klient Skycopi juhendamisel viivitamatult sellised dokumendid esitama.
6. Kui seaduslik esindaja leiab pärast Nõude põhjendatuse hindamist, et Nõude edukus Menetluse käigus on ebatõenäoline, teavitatakse selles Klienti ning Skycop loobub Nõudest. Kliendi teavitamine sellisel juhul tähendab, et Lennuhüvitise Nõue loetakse lõppenuks ning Ülesande täielik omand ja omandiõigus tagastatakse Kliendile automaatselt, ilma täiendavaid kokkuleppeid sõlmimata.
7. Nõude rahuldamiseks Menetluse algatamise korral on Klient vabastatud mis tahes menetluskulude tasumisest, kui nõuet ei rahuldata. Menetluse käigus või kokkuleppe korras rahuldatud Nõude korral katab Skycop kõik kulud, mida kõnealune lennufirma ei kata. Kui Nõue rahuldatakse ja Klient saab Lennuhüvitise, nõustub Klient, et kõik Skycopi kantud kulud ja lennufirmalt saadud Hüvitis makstakse välja Skycopile.
8. Klient ja Skycop kinnitavad, et Skycopil on ainuõigus vastu võtta ja/või tagasi lükata kokkuleppehüvitist, vastavalt kogemustele konkreetse lennufirmaga. Lepingut loetakse sellisele otsustusõigusele piisavaks õiguslikuks aluseks. Kliendil on õigus see kinnitus igal ajal tagasi võtta ja lõpetada kõik õiguslikud suhted Skycopiga vastavalt Tingimustes sätestatud korrale.
9. Klient mõistab, et Nõude menetlemine kohtus võib võtta kaua aega ning et Skycop ei saa mõjutada Nõude kohta otsuse langetamise kiirust.

3. TEENUSTASUD JA VÄLJAMAKSED
1. Nõude lahendamine vastavalt käesolevates tingimustes esitatud korrale on seotud põhitingimusega, et Lennuhüvitis makstakse Skycopi või Kliendi pangaarvele. Kui lennufirma on Lennuhüvitise üle kandnud, lõpetavad Klient ja Skycop lepingulise suhte vastavalt käesolevates tingimustes esitatud korrale.
2. Skycop tegeleb Nõudega tasuta. Tingimusel, et Nõue on edukas ja Skycop saab kätte Lennuhüvitise, on Skycopil õigus saada Lepingu alusel osutatud teenuste eest tasu summas, mis on võrdne 25%-ga Lennuhüvitise summast (lisandub käibemaks, kui seda kohaldatakse). Skycop ja Klient võivad eraldi kokku leppida ka muu tasu suuruses.
3. Kui lendu teenindanud ettevõttega ei jõuta Nõude osas kokkuleppele, on Skycopil õigus algatada Menetlus, mille tulemusel võidakse suurendada punktis 3.2. alusel Skycopile makstavat teenustasu, kuid teenustasu ei või ületada 50% Lennuhüvitise summast. Enne Menetluse algatamist teavitab Skycop Klienti sellest kirjalikult.
4. Klient maksab Skycopile käesoleva Lepingu alusel osutatud teenuste eest teenustasu 10 (kümne) päeva jooksul alates Nõude rahuldamise kuupäevast. Klient kinnitab, et on teadlik, et Lepingu osapooled võivad oma vastunõuded tasaarveldada.  Ebakindluse vältimiseks Kliendi ja Skycopi vahel on Klient kohustatud teenuste eest tasuma ka pärast osalist Nõude eest tasumist (osaline Lennuhüvitis).
5. Kui Klient esitab tahtlikult ebaõigeid või puudulikke andmeid ja Skycop kannab selle tõttu lisakulusid, kohustub Klient need kulud Skycopile hüvitama.
6. Kuna Skycopi registrijärgne asukoht asub Leedu Vabariigis, kohaldatakse käibemaksu vastavalt Leedu Vabariigi seadustes sätestatud määrale.
7. Kui Klient on esitanud valed või puudulikud Lennuhüvitise maksmiseks vajalikud andmed ja Lennuhüvitis tagastatakse Skycopile, on Skycopil õigus summast maha arvata kõik sellega seoses kantud lisakulud.
8. Ühtse euromaksete piirkonna (Single Euro Payments Area – SEPA) arveldusarvete puhul tehakse kõik maksed pangaülekandega. Kliendile rahvusvahelise ülekande tegemisel arvestatakse kliendi Lennuhüvitisest maha kõik panga teenustasud.
9. Juhul, kui ühe lennubroneeringuga on seotud mitu Lennuhüvitist, teeb Skycop panga teenustasudelt kokku hoidmiseks kõik maksed ühele kontole, kui Klient seda lubab.
10. Skycop ei vastuta Kliendi kaotatud pangatšekkide, eelmakstud deebetkaartide, krediitkaartide või muu sellise eest, ega ka mis tahes tagajärgede eest, kui Klient on esitanud valed pangakonto andmed.
11. Kliendi soovil esitab Skycop e-posti teel elektroonilise arve kõigi osutatud teenuste ja võetud teenustasude kohta.
12. Skycop ei vastuta Lennuhüvitise mitte tasumise eest asjaolude tõttu, mis on väljaspool Skycopi kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult: streigid, töösulud, töövaidlused, vääramatu jõud, sõjategevus, rahvarahutused, seadused või valitsuse korraldused, eeskirjad, määrused jne.
13. Skycop maksab Lennuhüvitise välja ja teeb muid ülekandeid ainult lõplikule abisaajale, kellel on Lennuhüvitisele õigus. Skycop ei maksa Lennuhüvitist välja ega tee muid ülekandeid vahendajatele, ametitele, esindajatele või muudele kolmandatele osapooltele, kes ei esita kirjalikku tõendit, mis selgelt ja üheselt kinnitab esitaja õigust lõpliku abisaaja nimel makseid vastu võtta. Juhul, kui maksete vastu võtmise õigusega tekib kahtlus, on Skycopil õigus nõuda täiendavaid tõendeid, mis kinnitaksid õigust lõpliku abisaaja nimel makseid vastu võtta, ja/või ühepoolselt keelduda Lennuhüvitise välja maksmisest.

4. KLIENDI KOOSTÖÖVALMIDUS
1. Klient kinnitab, et Skycopile Nõudega seoses esitatud andmed ja teave on õiged, täielikud, tõesed ja mitteeksitavad. Klient kohustub hüvitama Skycopile kõik kulud, mis tulenevad Kliendi poolt esitatud ebaõigest teabest ja/või Kliendi koostöö puudulikkusest või puudumisest.
2. Klient kinnitab, et ei ole enne Skycopi teenuste kasutamist Ülesande täitmise volitust muul moel loovutanud ega volitanud kolmandat osapoolt Nõuet esitama.
3.  Klient kohustub konkreetse palve alusel või ka ilma selleta esitama Skycopile kõik andmed ja dokumendid, mis on Nõude menetlemiseks vajalikud, nt. isikut tõendavate dokumentide, pardakaardi ja hilinemisteate koopiad, kirjavahetus lendu teenindanud vedajaga või lähetusteatis.
4. Kui Klient saab pärast Skycopiga lepingu sõlmimist vedajalt tasu või muud tüüpi Lennuhüvitist, nt. lennuvautšeri, kohustub Klient sellest Skycopi viivitamatult teavitama. Sellisel juhul kohustub Klient tasuma Skycopile teenustasu vastavalt Lepingu punktidele 3.2. või 3.3. 10 (kümne) päeva jooksul alates Lennuhüvitise saamisest, makstes summa pangaülekandega Skycopi veebilehel Kontaktide lehel esitatud arveldusarvele või muule arveldusarvele, mille Skycop kirjalikult esitab.
5. Kui Klient esitab ebaõigeid või mittetäielikke andmeid, või kui Klient ei teavitanud Skycopi sama Nõude eest juba saadud Lennuhüvitisest ning Skycopil ei ole seetõttu võimalik Menetluse käigus Lennuhüvitist või kantud kulusid sisse nõuda, jätab Skycop endale õiguse esitada selle tulemusel tekkinud kahju eest Kliendile kahjunõue.

5. LEPINGU LÕPETAMINE JA LEPINGUST TAGANEMINE
1. Leping lõpetatakse viivitamatult järgmistel tingimustel:
– Skycop leiab pärast Nõude põhjalikku läbi vaatamist, et Nõude esitamine ei pruugi olla edukas ja Klienti teavitatakse sellisest otsusest; või
– Klient esitab ebaõigeid andmeid ja tegutseb pettuse teel, ja Skycop teeb otsuse lepingu lõpetamise kohta; või
– 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast Lepingu sõlmimist esitab Klient e-posti teel ilma põhjuseta lepingust taganemise teatise.
2. Kui Klient taganeb Lepingust pärast seda, kui lepingulist tööd on juba tehtud või Skycop ja/või Skycopi seaduslik esindaja on juba algatanud Menetluse, on Skycopil õigus nõuda Kliendilt halduskulude ja muude kantud kulude hüvitamist, samuti kohtukulude, teenustasu, kohtutäiturikulude, kohtuväliste kulude, volitatud esindaja tasude, lisatasude ja muude kantud kulude hüvitamist. Klient kohustub käesolevas jaos loetletud kulud tasuma 10 (kümne) päeva jooksul pärast Skycopi arve saamist.
3. Kui Klient on on vastavalt Euroopa Liidu tarbijamäärustele tarbija, st. tegutseb väljaspool ärilist ulatust, on Kliendil seadusjärgne õigus lepingust taganeda ja samast hetkest taastada Ülesande omandiõigus. Kliendil on õigus Leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest Skycopile kirjalikult 5 (viis) päeva ette. Kui Klient lõpetab Lepingu ühepoolselt, on Skycopil õigus Lepingu alusel Kliendile teenuste osutamise käigus tekkinud kulude hüvitamisele, ja hüvitis ei ületa punktis 3.2. nimetatud summat.

6. LÕPPSÄTTED
1. Skycopil on õigus igal ajal ilma sellest ette teatamata Tingimusi muuta ja täiendavaid tingimusi lisada, kuid teeb pingutusi Kliendi teavitamiseks sellistest muudatustest. Kui tehtud muudatused on Kliendi seisukohast kahjulikud, peab Klient muudatused heaks kiitma, et muudetud Tingimusi vastava Kliendi suhtes kohaldataks.
2. Tingimuste, Lepingu ja muude Tingimustega või Lepinguga seotud dokumentide suhtes kehtivad Leedu Vabariigi seadused, välja arvatud juhul, kui konkreetse dokumendi puhul on Skycopi heakskiidul kokku lepitud teisiti.
3. Skycop kasutab Kliendi ja vajaduse korral oma töötajate isikuandmeid üksnes Nõude täitmise eesmärgil. Kogu teave isikuandmete kogumise, säilitamise ja kasutamise ulatuse ja vormi kohta on esitatud Skycopi andmekaitsepoliitikas.
4. Kui Klient on juriidiline isik, kinnitab ta, et:
– Skycopile esitatud isikuandmed on kogutud ja esitatakse Skycopile alati vastavalt privaatsuse ja andmekaitse nõuetele;
– käesoleva Lepingu raames on Skycop andmetöötleja, mitte andmete vastutav töötleja (nagu need on defineeritud privaatsuse ja andmekaitse nõuetes), Skycopi kõigi selle Lepingu kohaselt teostatavate andmetöötlustegevuste suhtes.
5. Tingimustest tulenevad või Tingimustega, nende rikkumise, lõpetamise või kehtivusega seotud vaidlused, lahkarvamused või nõuded lahendatatakse asjakohases Leedu Vabariigi kohtus vastavalt kohtualluvuse eeskirjadele.
6. Kui mõni Tingimuste säte tunnistatakse kohtus või vahekohtus ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, jäävad teised Tingimuste sätted täies ulatuses jõusse. Kui mõni Tingimuste säte tunnistatakse kohtus või vahekohtus osaliselt ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, jääb säte jõusse ulatuses, mis ei ole ebaseaduslik, kehtetu ega jõustamatu. Skycop asendab sellised ebaseaduslikud, kehtetud või jõustamatud sätted selliste seaduslike, kehtivate ja jõustatavate sätetega, mis annaksid Skycopi ja Kliendi eesmärkidele võimalikult lähedase tulemuse. Skycop teeb kõik endast oleneva, et tagada kõigi sätete rakendamist.
7. Tingimuste ingliskeelse variandi ja muukeelse variandi sisulise lahknevuse korral on ülimuslik ingliskeelne tekst.