Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας

Τιμοκατάλογος

1. Γενικές διατάξεις

Όλοι οι όροι που παρέχονται στον Τιμοκατάλογο περιγράφονται λεπτομερώς στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Skycop. Ο Τιμοκατάλογος ισχύει για πληρωμές σε σχέση με τον Κανονισμό Αποζημίωσης Πτήσης. Εάν η Skycop προσφέρει οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, τα αντίστοιχα ποσά καταβάλλονται βάσει χωριστών συμφωνηθέντων όρων.

2. Δεν υπάρχει χρέωση για την υποβολή της αξίωσης

Η Skycop διεκδικεί την αξίωση δωρεάν και δεν χρεώνει τίποτα εάν δεν ανακτηθεί η αποζημίωση πτήσης από τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση (αεροπορική εταιρεία).

3. Αμοιβή Skycop

Εάν η αξίωση είναι επιτυχής και ληφθεί η αποζημίωση πτήσης, το συμφωνημένο μέρος της αποζημίωσης πτήσης θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση πτήσης που καταβάλλεται από την αεροπορική εταιρεία.

Αμοιβή Skycop:

Στην περίπτωση όλων των πτήσεων μήκους 1.500 km ή λιγότερο, όπου ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση πτήσης 250 EUR, η αμοιβή της Skycop είναι 110,00 EUR, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.
Στην περίπτωση όλων των ενδοκοινοτικών πτήσεων άνω των 1.500 km και για όλες τις πτήσεις μεταξύ 1.500 km και 3.500 km, όπου ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση 400 EUR, η αμοιβή της Skycop είναι 176,00 EUR, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.
Στην περίπτωση όλων των πτήσεων που δεν περιγράφονται παραπάνω, όπου ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση 600 EUR, η αμοιβή της Skycop είναι 264,00 EUR, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.
Στις περιπτώσεις που ο Πελάτης δικαιούται διαφορετικό ποσό της Αποζημίωσης Πτήσης, η αμοιβή της Skycop θα είναι 44% της λαμβανόμενης Αποζημίωσης Πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.

4. Νόμιμες διαδικασίες

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία διακανονισμού με την αεροπορική εταιρεία ή σε άλλες περιπτώσεις, όταν η διαδικασία ανάκτησης αποζημίωσης πτήσης θα ήταν πιο αποτελεσματική και (ή) ταχύτερη, η Skycop θα κινήσει νομικές διαδικασίες και θα δικαιούται αυξημένη αμοιβή για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών των νομικών διαδικασιών (π.χ. δικαστικά έξοδα, έξοδα μετάφρασης, αμοιβές δικηγόρων, διοικητικά έξοδα).

Αμοιβή Skycop σε περίπτωση νομικών διαδικασιών:

Στην περίπτωση όλων των πτήσεων μήκους 1.500 km ή λιγότερο, όπου ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση πτήσης 250 EUR, η αμοιβή της Skycop είναι 125 EUR, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.
Στην περίπτωση όλων των ενδοκοινοτικών πτήσεων άνω των 1.500 km και για όλες τις πτήσεις μεταξύ 1.500 km και 3.500 km, όπου ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση 400 EUR, η αμοιβή της Skycop είναι 200 EUR, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ .
Στην περίπτωση όλων των πτήσεων που δεν περιγράφονται παραπάνω, όπου ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση 600 EUR, η αμοιβή της Skycop είναι 300 EUR, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.
Στις περιπτώσεις που ο Πελάτης δικαιούται διαφορετικό ποσό της Αποζημίωσης Πτήσης, η αμοιβή της Skycop θα είναι το 50% της λαμβανόμενης Αποζημίωσης Πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.

5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Ο ΦΠΑ καθορίζεται από το νόμο και θα προσδιορίζεται σύμφωνα με το νόμο.

Ενημερώθηκε – 2024-05-01