Οροι και Προϋποθέσεις

Updated - 2024-02-26

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εκτός εάν το πλαίσιο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων απαιτεί διαφορετικά, οι κατωτέρω όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, θα έχουν τις έννοιες που υποδεικνύονται παρακάτω:

«Συμφωνία» θα εννοεί τη συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της Skycop, που συνάπτεται αφού ο Πελάτης αποκτήσει και αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις, η οποία υπογράφεται με ηλεκτρονικά μέσα ή γραπτώς. Βάσει της Συμφωνίας, ο Πελάτης εκχωρεί στη Skycop πλήρη ιδιοκτησία και νομικό τίτλο στη χρηματική απαίτησή του (της), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμόν 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 (θέσπιση κοινών κανόνων για την αποζημίωση και τη βοήθεια των επιβατών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσεων, και αντικαθιστώντας τον κανονισμό (ΕΟΚ) υπ’ αριθμόν 295/91) ή βάσει οποιουδήποτε άλλου διεθνούς ή εθνικού κανονισμού που ισχύει σε σχέση με τον Πελάτη σε άλλη χώρα, η οποία θεσπίζει κοινούς κανόνες για την αποζημίωση και τη βοήθεια των επιβατών, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ποσών που σχετίζονται με την Ανάθεση, καθώς και φόρων και άλλων ποσών, όταν οι επιβάτες δεν είναι σε θέση να πετάξουν ή η πτήση τους διακόπηκε, καθώς και κάθε άλλη χρηματική αποζημίωση για χαμένες ή κατεστραμμένες αποσκευές («Ανάθεση»).

Μόνο όταν η συμφωνία (έντυπο) ανάθεσης δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία (χώρα), ή όταν τα μέρη συμφωνούν για την παροχή υπηρεσιών με χωριστή συμφωνία, η Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και της Skycop θα θεωρείται ως σύμβαση για υπηρεσίες, σύμφωνα με την οποία η Skycop διαχειρίζεται την Εκχώρηση Πελάτη και αναλαμβάνει να οργανώσει και να χρηματοδοτήσει την είσπραξη της Εκχώρησης και να εκτελέσει όλες τις άλλες ενέργειες σε σχέση με τη Συμφωνία.

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή και η ερμηνεία των Ο&Π, ο ορισμός της Συμφωνίας συνδυάζει τη συμφωνία ανάθεσης και τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών, και η νομική σχέση της ανάθεσης και της παροχής υπηρεσιών αναφέρεται ως υπηρεσίες, εκτός εάν αναφέρεται με σαφήνεια το αντίθετο.

«Αξίωση» θα εννοεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι αερομεταφορέα (αεροπορική εταιρεία) που εκτελεί πτήση για χρηματική αποζημίωση σύμφωνα με τον Κανονισμό Αποζημίωσης Πτήσης.

«Πελάτης» θα εννοεί ένα άτομο που έχει υπογράψει τη Συμφωνία, έχει αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις και ζητά Αποζημίωση Πτήσης.

«Κανονισμός ηλεκτρονικής ταυτοποίησης» θα εννοεί τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναγνώρισης και εμπιστοσύνης, για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

«Κανονισμός για την αποζημίωση επιβατών» θα εννοεί τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης και παροχής βοήθειας στους επιβάτες, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσεων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθ. 295/91, καθώς και κάθε άλλου διεθνούς ή εθνικού κανονισμού που ισχύει για τον Πελάτη σε άλλη χώρα, η οποία θεσπίζει κοινούς κανόνες για την αποζημίωση και τη βοήθεια προς τους επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης των πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ποσών που σχετίζονται με την ανάθεση, καθώς και φόρων και άλλων ποσών, όταν οι επιβάτες δεν είναι σε θέση να πετάξουν ή η πτήση τους διακόπηκε, καθώς και κάθε άλλη χρηματική αποζημίωση για απολεσθείσες ή κατεστραμμένες αποσκευές.

«Αποζημίωση πτήσης» θα εννοεί το συνολικό χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από έναν αερομεταφορέα που εκτελεί πτήση, σε σχέση με μια αξίωση ως αποζημίωση, διακανονισμό ή χειρονομία καλής θέλησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων εξόδων που αποζημιώνονται στον Πελάτη ή τη Skycop με την ελεύθερη βούληση και απόφαση του φορέα εκμετάλλευσης, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας από τον Πελάτη και την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι η αποζημίωση πτήσης δεν περιλαμβάνει τυχόν νομικά έξοδα, δικαστικά έξοδα, έξοδα είσπραξης, τόκους, πρόστιμα ή παρόμοια έξοδα, που προκύπτουν και τα οποία καταβάλλονται από την Skycop κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας είσπραξης. Κατά συνέπεια, όλα τα ποσά που καταβάλλονται από την Skycop κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είσπραξης πρέπει να επιστραφούν και να καταβληθούν αποκλειστικά προς όφελος της Skycop.

Ως «τιμοκατάλογος» νοείται το παράρτημα υπ’ αριθ. 1 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων που καθορίζει τα ποσά της αμοιβής της Skycop. Ως αμοιβή νοείται το ποσό που λαμβάνει η Skycop βάσει της Συμφωνίας.

«Απαιτήσεις απορρήτου και προστασίας δεδομένων» θα εννοεί όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των οδηγιών και των κωδίκων πρακτικής (εάν υπάρχουν), που εκδίδονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και το ισοδύναμο των ανωτέρω σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία (είτε είναι υποχρεωτικό είτε όχι).

«Νομικές διαδικασίες» θα εννοεί μια διαδικασία κατά την οποία η Skycop υποβάλλει την αξίωση σε δικαστήριο, φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ρυθμιστικούς φορείς αεροπορίας, υπηρεσίες προστασίας καταναλωτών ή/και κυβερνητικούς φορείς ή διεκπεραίωση της αξίωσης σε συμβεβλημένο νόμιμο εκπρόσωπο, όπως δικηγόρο ή δικηγορικό γραφείο.

«Skycop» θα εννοεί μια νομική οντότητα (UAB Skycop.com, κωδικός νομικής οντότητας 304423851, με εγγεγραμμένη διεύθυνση την Dariaus ir Girėno str. 21A, Vilnius, Republic of Lithuania).

«Συνδρομή Skycop Care»: ένας Πελάτης, ο οποίος αγόρασε τη συνδρομή Skycop Care, γίνεται Μέλος. Για τα Μέλη, η Skycop θα παραιτηθεί από την αμοιβή της (εάν εφαρμόζεται) για τη διεκδίκηση της αξίωσης και την ανάκτηση της αποζημίωσης πτήσης, που καλύπτεται από την κράτηση για την οποία το Μέλος αγόρασε τη συνδρομή Skycop Care, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 2 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Οι προαναφερθέντες ορισμοί θα χρησιμοποιούνται κατά τη σύναψη και εκτέλεση οποιουδήποτε εγγράφου ή συναλλαγής που σχετίζεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ

1. Ο Πελάτης αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις (τη Συμφωνία) που θεωρείται ως βάση οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που θα συναφθούν μεταξύ του Πελάτη και της Skycop με ελεύθερη βούληση.

2. Η Skycop χρησιμοποιεί μια ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας για προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και αποδεκτή ακόμη και από τα δικαστήρια, επομένως ο Πελάτης δεν χρειάζεται να εκτυπώσει, να υπογράψει και να επιστρέψει τη Συμφωνία ως συστημένη επιστολή.

3. Με τη σύναψη Συμφωνίας, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος και έχει νομική ικανότητα να υπογράφει έγγραφα που δεσμεύουν τόσο τη Skycop όσο και τον Πελάτη ή εάν εφαρμόζεται, έχει το δικαίωμα να υπογράψει για λογαριασμό άλλου ατόμου (π.χ. παιδιού).

4. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι η Ανάθεση Αποζημίωσης Πτήσης δεν έχει ανατεθεί σε τρίτους και δεν έχει συναφθεί άλλη συμφωνία σε σχέση με την αποζημίωση, και ότι δεν εκκρεμεί ή αναμένεται καμία δικαστική διαφορά, μεταξύ του Πελάτη και του αερομεταφορέα, που εκτελεί πτήση για το ίδιο θέμα. Ο Πελάτης κατανοεί ότι με την ανάθεση δεν μπορεί να συνάψει την ίδια και/ή οποιαδήποτε παρόμοια συμφωνία, με εταιρείες που ανταγωνίζονται τη Skycop, ώστε να προβούν σε νομικές ενέργειες σε σχέση με την είσπραξη της Αποζημίωσης Πτήσης.

5. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να παράσχει στην Skycop όλα τα δεδομένα ή/και πληροφορίες που απαιτούνται για τη συλλογή της Αποζημίωσης Πτήσης από τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση.

6. Η Skycop δικαιούται να δέχεται μόνο αποζημίωση πτήσης και δεν γίνονται δεκτά ταξιδιωτικά κουπόνια ή/και άλλες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται από τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση.

7. Υπογράφοντας τη Συμφωνία και συμφωνώντας με τους Όρους και Προϋποθέσεις, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι δεν θα διατηρήσει καμία άμεση επαφή ούτε θα αποδεχτεί την πληρωμή από ένα λειτουργικό φορέα.

8. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει και δηλώνει ότι οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν άμεση απόδειξη και έκφραση της αληθινής βούλησης και πρέπει να γίνονται σεβαστοί από τους αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις. Ο Πελάτης συμφωνεί με τη Skycop ότι όλες οι πληρωμές Αποζημίωσης Πτήσης που πραγματοποιούνται από τους λειτουργικούς αερομεταφορείς, βάσει των αξιώσεων της Skycop, θα πρέπει να γίνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στη Skycop ή σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως έχει συμφωνηθεί από τη Skycop και τον Πελάτη.

9. Ο Πελάτης συμφωνεί επίσης ότι η Skycop θα τον βοηθήσει στην άσκηση του δικαιώματός του (της) να τον υπερασπιστεί κατά την είσπραξη της Αποζημίωσης Πτήσης.

2. ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

1. Τα δεδομένα πτήσης σε σχέση με την αξίωση μπορούν να υποβάλλονται στη Skycop κατά προτίμηση μέσω του ιστότοπου, της εφαρμογής για κινητά, του email της Skycop ή/και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής ή λύσης λογισμικού που υποστηρίζεται από τη Skycop. Μετά τη λήψη τέτοιων δεδομένων, η Skycop θα αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα της πτήσης και εάν η αξίωση βάσει αυτών των δεδομένων πτήσης θα μπορούσε να είναι επιτυχής. Εάν η Skycop εκτιμήσει ότι τα δεδομένα πτήσης που παρέχονται από τον Πελάτη είναι επαρκή και η αξίωση μπορεί να είναι επιτυχής, η Skycop θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με τη συλλογή της Αποζημίωσης Πτήσης, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν υπογραφεί και εγκριθεί από τον Πελάτη.

2. Λάβετε υπόψη ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως παρέχεται στην Ενότητα 2.1 παραπάνω δεν περιλαμβάνει καμία δεσμευτική δήλωση και δεν εγγυάται την επιτυχή επιβολή της αξίωσης.

3. Όταν συναφθεί η Συμφωνία, η Skycop αναφέρεται στον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση με την αξίωση, προκειμένου να επιτευχθεί ο διακανονισμός και να αποφευχθούν οι νομικές διαδικασίες.

4. Εφόσον ο αερομεταφορέας που εκτελεί την πτήση αρνηθεί να ικανοποιήσει την αξίωση, αφού η Skycop φτάσει στον αντίστοιχο αερομεταφορέα, η Skycop, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δικαιούται να κινήσει Νομική Διαδικασία για τη διεκδίκηση της αξίωσης. Η Skycop, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να κινήσει νομικές διαδικασίες σε άλλες περιπτώσεις, εάν η διαδικασία ανάκτησης αποζημίωσης πτήσης θα ήταν πιο αποτελεσματική και (ή) ταχύτερη με αυτόν τον τρόπο.

5. Κατά τη διάρκεια της Νομικής Διαδικασίας, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Skycop θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη στη Skycop, προκειμένου να διεκδικήσει την αξίωση. Εάν τρίτα μέρη απαιτούν πρόσθετα έγγραφα που να αποδεικνύουν τις εξουσίες του νόμιμου εκπροσώπου, ο Πελάτης, με την καθοδήγηση της Skycop, θα παρέχει αμέσως στον νόμιμο εκπρόσωπο οποιοδήποτε από αυτά τα έγγραφα. Εάν, για την επιτυχή ανάκτηση της Αποζημίωσης Πτήσης, είναι απαραίτητο να υποβληθεί η αξίωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο (π.χ. δικηγόρο) για λογαριασμό του Πελάτη, ο Πελάτης θα υπογράψει αντίστοιχη συμφωνία με τον νόμιμο εκπρόσωπο και η χρηματική απαίτηση του Πελάτη θα εκχωρηθεί πίσω στον Πελάτη, από τη στιγμή της σύναψης της σχετικής συμφωνίας με τον νόμιμο εκπρόσωπο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης και η Skycop θα διακανονίζουν τις μεταξύ τους συναλλαγές, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και (ή) με άλλη συμφωνία που συνάπτεται από και μεταξύ του Πελάτη και της Skycop.

6. Εάν μετά την αξιολόγηση της ουσίας της αξίωσης, ο νόμιμος εκπρόσωπος θεωρήσει ότι η επιδίωξη της αξίωσης, κατά τη διάρκεια των νομικών διαδικασιών είναι απίθανο να επιτύχει, ο Πελάτης θα ενημερωθεί και η Skycop δεν θα συνεχίσει την αξίωση. Αυτή η ειδοποίηση του Πελάτη σημαίνει ότι η είσπραξη της Αποζημίωσης Πτήσης έχει λήξει και ότι η πλήρης ιδιοκτησία και ο νόμιμος τίτλος της Εκχώρησης επιστρέφεται αυτόματα στον Πελάτη χωρίς τη σύναψη πρόσθετων συμφωνιών.

7. Εάν κινηθεί Νομική Διαδικασία για τη διεκδίκηση της αξίωσης, ο Πελάτης θα απαλλάσσεται από τυχόν έξοδα, σε περίπτωση που η αξίωση δεν γίνει δεκτή. Σε περίπτωση επιτυχίας ή διευθέτησης της Νομικής Διαδικασίας, η Skycop θα καλύψει τυχόν έξοδα που δεν καλύπτονται από τον αντίστοιχο αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Υπό την προϋπόθεση ότι η αξίωση είναι επιτυχής και ο Πελάτης λάβει την αποζημίωση της πτήσης, ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν από τη Skycop και απαιτούνται από τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση καταβάλλονται στη Skycop.

8. Ο Πελάτης και η Skycop επιβεβαιώνουν ότι αναγνωρίζουν ότι η Skycop έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αποδεχτεί ή/και να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά διακανονισμού, σύμφωνα με την εμπειρία με τον εκάστοτε αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Η Συμφωνία θεωρείται ως επαρκής νομική βάση για να είναι αποτελεσματική αυτή η διακριτική ευχέρεια.

9. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο χειρισμός της αξίωσης μπορεί να πάρει σημαντικό χρόνο και ότι η Skycop δεν μπορεί να επηρεάσει το πόσο γρήγορα μπορεί να διεκδικηθεί η αξίωση.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο διακανονισμός, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας, συνδέεται με την βασική προϋπόθεση να ληφθεί η Αποζημίωση Πτήσης, δηλαδή να καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Skycop ή του Πελάτη. Με την πληρωμή της Αποζημίωσης Πτήσης από τον αερομεταφορέα που εκτελεί πτήση η Skycop και ο Πελάτης θα κάνουν διακανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

2. Η Skycop διεκδικεί την Αξίωση δωρεάν. Εφόσον η αξίωση είναι επιτυχής και ληφθεί η Αποζημίωση Πτήσης, το συμφωνημένο μέρος της Αποζημίωσης Πτήσης θα καταβληθεί στον Πελάτη, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Τιμοκατάλογο. Η Skycop και ο Πελάτης μπορούν να συμφωνήσουν χωριστά για άλλα ποσά αμοιβής και όρους και προϋποθέσεις πληρωμής.

3. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία διακανονισμού με έναν αερομεταφορέα που εκτελεί πτήση, σχετικά με την αξίωση ή σε άλλες περιπτώσεις, όταν κατά τη γνώμη της Skycop, η διαδικασία ανάκτησης αποζημίωσης πτήσης θα ήταν πιο αποτελεσματική και (ή) ταχύτερη, η Skycop δικαιούται να ξεκινήσει Νομική Διαδικασία, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μέρους της Αποζημίωσης Πτήσης που ανήκει στη Skycop, όπως ορίζεται στον Τιμοκατάλογο.

4. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει την αναγνώρισή του ότι τα μέρη της Συμφωνίας μπορούν να συμψηφίσουν τις ανταπαιτήσεις τους.

5. Εάν ο Πελάτης παράσχει δολίως λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα και η Skycop επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος λόγω αυτού, ο Πελάτης θα επιστρέψει αυτά τα έξοδα στη Skycop.

6. Καθώς η έδρα της Skycop βρίσκεται στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (εφόσον ισχύει) που πρέπει να καταβληθεί, ορίζεται από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, σύμφωνα με τον νόμιμα καθορισμένο συντελεστή.

7. Εάν ο Πελάτης έχει παράσχει λανθασμένες ή ανεπαρκείς πληροφορίες, που απαιτούνται για την πληρωμή της Αποζημίωσης Πτήσης και αυτές επιστραφούν στη Skycop, η Skycop δικαιούται να αφαιρέσει όλα τα πρόσθετα έξοδα που την επιβαρύνουν. Εάν ο Πελάτης έχει παράσχει λανθασμένες ή ανεπαρκείς πληροφορίες, που απαιτούνται για την καταβολή της αποζημίωσης πτήσης και (ή) αυτή επιστραφεί στη Skycop και ο Πελάτης, μετά από υπενθυμίσεις και εύλογες προσπάθειες της Skycop να επικοινωνήσει με τον Πελάτη, μέσω των μέσων που έχει παράσχει ο Πελάτης στη Skycop, δεν τροποποιήσει ή δεν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καταβολή του συμφωνηθέντος μέρους της αποζημίωσης πτήσης, η Skycop δικαιούται να κρατήσει το μέρος της αποζημίωσης πτήσης που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί στον Πελάτη.

8. Για τους λογαριασμούς στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), όλες οι πληρωμές θα αποστέλλονται στον λογαριασμό μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Κατά την πραγματοποίηση διεθνούς μεταφοράς στον Πελάτη, όλες οι τραπεζικές προμήθειες αφαιρούνται από το μέρος της Αποζημίωσης Πτήσης του Πελάτη.

9. Για την εξοικονόμηση τραπεζικών εξόδων, σε περίπτωση κοινής κράτησης ή σε άλλες περιπτώσεις (π.χ., οι γονείς πληρώνονται για τα παιδιά), η Skycop θα μεταφέρει όλες τις πληρωμές σε έναν μόνο λογαριασμό, εφόσον ο Πελάτης το επιτρέπει στη Skycop ή έχει δηλώσει έναν λογαριασμό κατά την υποβολή δεδομένων στη Skycop. Ένα πρόσωπο, το οποίο έλαβε χρήματα για άλλα πρόσωπα, υποχρεούται να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του με αυτά και σε μια τέτοια περίπτωση, η Skycop δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο μη πληρωμής.

10. Η Skycop δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επιταγές, προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, πιστωτικές κάρτες και παρόμοια μέσα που χάνονται από τον Πελάτη, καθώς και για οποιαδήποτε συνέπεια της παροχής λανθασμένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού από τον Πελάτη.

11. Όταν είναι υποχρεωτικό, η Skycop παρέχει ηλεκτρονικό τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

12. Η Skycop δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία καταβολής της συμφωνημένης αποζημίωσης πτήσης, λόγω περιστάσεων που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, απεργίας, λοκντάουν, εργατικών διαφορών, θεομηνίας, πολέμου, εξέγερσης, συμμόρφωσης με νόμο ή κυβερνητική εντολή, κανόνα, κανονισμό κ.λπ.

13. Η αποζημίωση πτήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές, θα γίνονται από τη Skycop, μόνο σε τελικούς δικαιούχους, με το δικαίωμα να διεκδικήσουν Αποζημίωση πτήσης. Η Skycop δεν καταβάλλει αποζημίωση πτήσης και (ή) οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές σε μεσάζοντες, πρακτορεία, αντιπροσώπους και (ή) άλλα τρίτα μέρη τα οποία, μαζί με την αίτηση για την καταβολή της αποζημίωσης πτήσης, δεν προσκομίζουν ειδική γραπτή απόδειξη που να επιβεβαιώνει με ακρίβεια και σαφήνεια την εξουσιοδότηση για την αποδοχή πληρωμών, για λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το δικαίωμα λήψης πληρωμών, η Skycop έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν το δικαίωμα αποδοχής πληρωμών εκ μέρους των τελικών δικαιούχων και (ή) να αρνηθεί μονομερώς την καταβολή της αποζημίωσης πτήσης απευθείας στο εν λόγω πρόσωπο.

 4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

1. Ο Πελάτης εγγυάται ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν προς τη Skycop, σε σχέση με την αξίωση είναι σωστά, πλήρεις, αληθείς και όχι παραπλανητικές. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Skycop για τυχόν αξιώσεις που προέκυψαν λόγω εσφαλμένων πληροφοριών που παρείχε ο Πελάτης και/ή σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας ή ακατάλληλης συνεργασίας εκ μέρους του Πελάτη.

2. Πριν από την ανάληψη των υπηρεσιών της Skycop, ο Πελάτης δεν έχει διαθέσει την εκχώρηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτε έχει αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση της αξίωσης.

3. Ο Πελάτης θα παρέχει με ή χωρίς συγκεκριμένο αίτημα στην Skycop όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα που απαιτούνται για την επεξεργασία της αξίωσης, π.χ. αντίγραφα εγγράφων ταυτότητας, κάρτα επιβίβασης, ειδοποίηση καθυστέρησης, αλληλογραφία με τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση.

4. Εάν ο Πελάτης λάβει οποιαδήποτε πληρωμή ή οποιοδήποτε άλλο είδος Αποζημίωσης Πτήσης, π.χ. κουπόνι πτήσης, από τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση, εφόσον συμμετάσχει στις υπηρεσίες της Skycop, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τη Skycop. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στην Skycop την αμοιβή, που αναφέρεται στην Ενότητα 3.2 ή 3.3, εντός 10 (δέκα) ημερών από την ημέρα λήψης της αποζημίωσης πτήσης από τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση στον τραπεζικό λογαριασμό που παρέχεται στη στήλη επικοινωνίας του ιστότοπου της Skycop ή οποιουδήποτε άλλου τραπεζικού λογαριασμού που παρέχεται από τη Skycop σε γραπτή μορφή.

5. Εάν ο Πελάτης παρέχει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα ή εάν ο Πελάτης απέκρυψε από τη Skycop ότι έχει ήδη λάβει την αποζημίωση πτήσης από τον αερομεταφορέα που εκτελεί πτήση για την αντίστοιχη αξίωση και η Skycop δεν είναι σε θέση να εισπράξει την αποζημίωση πτήσης ή τις απώλειες μέσω της Νομικής Διαδικασίας, η Skycop διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει την αξίωσή της έναντι του Πελάτη για την προκύπτουσα ζημία.

5. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

1. Η συμβαλλόμενη σχέση μεταξύ των μερών λήγει όταν η συμφωνία εκτελεστεί πλήρως, δηλαδή όταν η πληρωμή βάσει της Συμφωνίας εκτελεστεί πλήρως.

2. Η Συμφωνία τερματίζεται αμέσως:

– όταν η Skycop θεωρεί ότι η αξίωση μπορεί να μην είναι επιτυχής, μετά τη διεξαγωγή εις βάθος ελέγχου της αξίωσης και ο Πελάτης ενημερώνεται σχετικά με μια τέτοια απόφαση ή

– σε περίπτωση λανθασμένων δεδομένων/πληροφοριών και δόλιας συμπεριφοράς από τον Πελάτη κατόπιν απόφασης της Skycop ή

– εάν εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από τη σύναψη της Συμφωνίας, ο Πελάτης, ο οποίος είναι καταναλωτής, υποβάλει δήλωση υπαναχώρησης μέσω email. Το δικαίωμα καταγγελίας της Συμφωνίας για τον λόγο αυτό λήγει πρόωρα εάν η Συμφωνία εκτελεστεί πλήρως μέχρι τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.

3. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση καταγγελίας της Συμφωνίας από τον Πελάτη χωρίς υπαιτιότητα της Skycop, ενώ έχουν ήδη εκτελεστεί ορισμένες εργασίες ή αφού η Skycop ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποι έχουν ξεκινήσει Νομικές Διαδικασίες, η Skycop δικαιούται να χρεώσει τα έξοδα διαχείρισης του Πελάτη, καθώς και άλλα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν (δικαστικά έξοδα, έξοδα παροχής υπηρεσιών, έξοδα δικαστικού επιμελητή, έξοδα για εξώδικα, αμοιβές εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, πρόσθετες αμοιβές και άλλα έξοδα). Ο Πελάτης θα πληρώσει τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα, εντός 10 (δέκα) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου της Skycop.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Skycop είναι εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί τους Όρους και Προϋποθέσεις και να ορίζει πρόσθετους όρους ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ωστόσο θα καταβάλλει προσπάθειες ώστε ο Πελάτης να ενημερώνεται για τυχόν τέτοιες αλλαγές. Εάν οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές είναι αρνητικές από την οπτική γωνία του Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να εγκρίνει αυτές τις αλλαγές προκειμένου να εφαρμοστούν οι τροποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις στον αντίστοιχο Πελάτη.

2. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Λιθουανίας εφαρμόζονται στους Όρους και Προϋοποθέσεις, στη συμφωνία ή/και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που συνάπτεται σε σχέση με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τη Συμφωνία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο έγγραφο. Ο Πελάτης (καταναλωτής) δικαιούται επίσης να αξιώσει προστασία, βάσει υποχρεωτικών διατάξεων, που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας όπου διαμένει ο Πελάτης (καταναλωτής).

3. Η Skycop θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη και κατά περίπτωση, των υπαλλήλων της, αποκλειστικά για την επιβολή της αξίωσης. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την έκταση και τη μορφή της συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων μπορούν να βρεθούν στην πολιτική απορρήτου της Skycop.

4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο, εγγυάται και δηλώνει ότι:

– τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον ίδιο στη Skycop έχουν συλλεχθεί και θα παρέχονται στη Skycop ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων,

– για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, η Skycop θα ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων και όχι ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (όπως προκύπτει σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων), όσον αφορά όλες αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που η Skycop μπορεί να εκτελεί στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

5. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή αξίωση, που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις, την παραβίαση, τον τερματισμό ή την εγκυρότητά τους, θα επιλύεται οριστικά στο αντίστοιχο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, που υπόκειται στους κανόνες δικαιοδοσίας, εκτός εάν οι υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου ορίζουν διαφορετικά.

6. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο ή διαιτητικό δικαστήριο, οι άλλες διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων που θεωρείται παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη μόνο εν μέρει ή σε ορισμένο βαθμό, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ στο βαθμό που δεν θεωρείται παράνομη, άκυρη ή μη εκτελέσιμη. Η Skycop θα τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις, αντικαθιστώντας τέτοιες παράνομες, άκυρες ή ανεφάρμοστες διατάξεις με νομικές, έγκυρες και εκτελέσιμες διατάξεις που θα παράγουν αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στις προθέσεις της Skycop και του Πελάτη. Η Skycop θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος.

7. Σε περίπτωση ασυμφωνιών μεταξύ της αγγλικής έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων και οποιασδήποτε άλλης γλώσσας, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Παράρτημα αριθ. 1 – Τιμοκατάλογος

1. Ο Τιμοκατάλογος δημοσιεύεται στη διεύθυνση www.skycop.com/el/price-list/

Παράρτημα No 2 – Συνδρομή Skycop Care

Η συνδρομή Skycop Care δημοσιεύεται στη διεύθυνση www.skycop.com/el/skycop-care-membership/

Διακόπηκε η πτήση σας;

Μετατρέψτε την καθυστέρηση, ακύρωση ή υπερκράτηση της πτήσης σας σε αποζημίωση έως και 600 €!