Me seisomme Ukrainan rinnalla

Skycop-palveluiden käyttöehdot

Ellei käyttöehtojen asiayhteydestä muuta ilmene, näissä käyttöehdoissa (“T&C”) käytetyillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on alla esitetyt merkitykset:

Sopimuksella” tarkoitetaan asiakkaan ja Skycopin välistä sopimusta, joka on tehty sen jälkeen, kun asiakas on tutustunut käyttöehtoihin ja hyväksynyt ne, ja joka on allekirjoitettu sähköisesti tai kirjallisesti. Sopimuksen nojalla asiakas siirtää Skycopille täyden omistusoikeuden ja laillisen omistusoikeuden rahasaataviinsa 11. helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EC) N:o 261/2004 (matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä) mukaisesti, ja korvaa asetuksen (EEC) N:o 295/91) tai minkä tahansa muun vastaavan tai samankaltaisen kansallisen asetuksen, jota sovelletaan asiakkaaseen jossakin muussa maassa ja jossa vahvistetaan yhteiset säännöt matkustajille lennolle pääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavasta korvauksesta ja avusta, mukaan lukien kaikki Toimeksiantoon, veroihin ja muihin summiin liittyvät summat, kun matkustaja ei kykene lentämään tai heidän lentonsa häiriintyi, sekä kaikki kadonneisiin tai vaurioituneisiin matkatavaroihin liittyvät kulut. (“Toimeksianto”).

Ainoastaan siinä tapauksessa, että Toimeksiantosopimus (lomake) julistetaan pätemättömäksi tai sitä ei voida pitää pätevänä kyseisellä lainkäyttöalueella (maassa), Asiakkaan ja Skycopin välisen sopimuksen katsotaan olevan palvelusopimus, jonka mukaan Skycop hallinnoi Asiakkaan Toimeksiantoa ja sitoutuu järjestämään ja rahoittamaan Toimeksiannon perinnän sekä toteuttamaan kaikki muut Sopimukseen liittyvät toimet.

Vaatimuksella” tarkoitetaan lentotoimintaa harjoittavalta lentoliikenteen harjoittajalta (lentoyhtiöltä) vaadittavaa rahallista korvausta lentokorvausasetuksen mukaisesti.

Asiakas” tarkoittaa henkilöä, joka on allekirjoittanut sopimuksen, hyväksynyt käyttöehdot ja hakee Lentokorvausta Skycopin avulla.

“Sähköistä tunnistamista koskevalla asetuksella” tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin liiketoimiin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla sekä direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta.

“Lentokorvausasetuksella” tarkoitetaan matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11 päivänä helmikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EEC) N:o 261/2004 sekä minkä tahansa muun sellaisen kansainvälisen tai kansallisen asetuksen kumoamisesta, jota sovelletaan asiakkaaseen toisessa maassa ja jossa vahvistetaan yhteiset säännöt matkustajille lennollepääsyn epäämisen ja lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä annettavasta korvauksesta ja avusta, mukaan lukien kaikki toimeksiantoon liittyvät määrät sekä verot ja muut summat, jos matkustaja ei voi lentää tai heidän lentonsa on keskeytynyt, sekä kaikki muut rahalliset korvaukset kadonneista tai vahingoittuneista matkatavaroista.

Lentokorvauksella” tarkoitetaan rahamäärää, jonka lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja on maksanut korvauksena, sovintoratkaisuna tai hyväntahdon eleenä korvausvaatimuksen johdosta, mukaan lukien kaikki lisäkustannukset, jotka on korvattu asiakkaalle tai Skycopille lentoliikenteen harjoittajan vapaasta tahdosta ja päätöksellä sen jälkeen, kun asiakas on allekirjoittanut sopimuksen ja hyväksynyt käyttöehdot. Epäselvyyksien välttämiseksi on täsmennettävä, että lentokorvaus ei sisällä mitään oikeudellisia kuluja, oikeudenkäyntimaksuja, perintäkuluja, korkoja, sakkoja tai vastaavia kuluja, jotka Skycop maksaa koko perintäprosessin aikana. Näin ollen kaikki Skycopin perintäprosessin aikana maksamat määrät on palautettava ja maksettava yksinomaan Skycopin eduksi.

Hinnastolla” tarkoitetaan näiden käyttö- ja toimitusehtojen liitettä nro 1, jossa määritetään Skycopin palkkioiden määrät.

“Yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskevilla määräyksillä” tarkoitetaan kaikkia henkilötietojen käsittelyyn ja yksityisyydensuojaan liittyviä lakeja ja asetuksia, mukaan lukien tarvittaessa asianomaisten valvontaviranomaisten antamat ohjeet ja menettelyohjeet (jos sellaisia on), sekä edellä mainittuja vastaavia määräyksiä millä tahansa asiaankuuluvalla lainkäyttöalueella (riippumatta siitä, ovatko ne pakollisia vai eivät).

Oikeustoimilla” tarkoitetaan prosessia, jossa Skycop esittää vaatimuksen tuomioistuimelle, vaihtoehtoisille riidanratkaisuelimille, ilmailualan sääntelyvirastoille, kuluttajansuojavirastoille ja/tai valtion elimille tai jossa Skycop siirtää vaatimuksen sopimussuhteiselle oikeudelliselle edustajalle, kuten asianajajalle tai asianajotoimistolle.

“Skycop” tarkoittaa oikeudellista toimijaa (UAB Skycop.com, oikeudellisen toimijan koodi 304423851, rekisteröity osoite Dariaus ir Girėno St. 21A, Vilna, Liettuan tasavalta).

“Skycop Care -jäsenyys”: Asiakkaasta, joka on ostanut Skycop Care -jäsenyyden, tulee jäsen. Jäsenten osalta Skycop luopuu (tarvittaessa) korvauksesta, jonka se maksaa korvausvaatimuksen käsittelystä ja sen Lentokorvauksen takaisinperinnästä, joka sisältyy varaukseen, jota varten jäsen on ostanut Skycop Care -jäsenyyden näiden käyttöehtojen liitteessä 2 määritellyllä tavalla.

Edellä mainittuja määritelmiä on käytettävä tehtäessä ja suoritettaessa mitä tahansa käyttöehtoihin liittyvää asiakirjaa tai tapahtumaa.

1. SOPIMUS

1. Asiakas hyväksyy käyttöehdot (jäljempänä ‘Sopimus’), joita pidetään kaikkien muiden asiakkaan ja Skycopin välillä vapaasta tahdosta tehtävien asiakirjojen perustana.

2. Skycop käyttää sähköisen tunnistamisen palvelua sähköisten allekirjoitusten kehittyneeseen todentamiseen, joka täyttää sähköistä tunnistamista koskevan asetuksen 26 artiklassa säädetyt vaatimukset ja joka on kansainvälisesti tunnustettu ja myös tuomioistuinten hyväksymä, joten asiakkaan ei tarvitse tulostaa, allekirjoittaa ja palauttaa sopimusta kirjattuna kirjeenä.

3. Tekemällä sopimuksen Asiakas vahvistaa, että hänellä on valtuudet ja oikeustoimikelpoisuus allekirjoittaa sekä Skycopia että Asiakasta sitovia asiakirjoja, tai että hänellä on tarvittaessa oikeus allekirjoittaa toisen henkilön (esim. lapsen) puolesta.

4. Asiakas vahvistaa, että Lentokorvauksen luovuttamista ei ole uskottu kolmansille osapuolille ja että Asiakkaan ja lennosta vastaavan lentoyhtiön välillä ei ole vireillä tai odotettavissa oikeudellista riitaa samasta asiasta. Asiakas ymmärtää, että tekemällä Toimeksiannon hän ei voi tehdä samaa ja/tai vastaavaa sopimusta, mukaan lukien Skycopin kanssa kilpailevat yritykset, jotka toimivat asiakkaan edun mukaisesti, tai ryhtyä oikeustoimiin Lentokorvauksen perimiseksi.

5. Asiakas sitoutuu toimittamaan Skycopille kaikki tiedot, joita tarvitaan Lentokorvauksen keräämiseksi lennosta vastaavalta lentoyhtiöltä.

6. Skycopilla saa oikeuden hyväksyä ainoastaan Lentokorvauksia, eikä lentoa suorittavan lentoliikenteen harjoittajan mahdollisesti tarjoamia matkaseteleitä ja/tai muita palveluita hyväksytä.

7. Allekirjoittamalla Sopimuksen ja hyväksymällä Käyttöehdot Asiakas vahvistaa, että hän ei pidä suoraa yhteyttä eikä ota vastaan maksua liikennöivältä lentoyhtiöltä.

8. Asiakas vahvistaa ja vakuuttaa, että käyttöehdot ovat suora todiste ja osoitus todellisesta tahdosta, jota lentoa suorittavien lentoliikenteen harjoittajien on noudatettava. Asiakas suostuu Skycopin kanssa siihen, että kaikki lennosta vastaavien lentoliikenteen harjoittajien Skycopin korvausvaatimusten nojalla suorittamat Lentokorvaukset maksetaan suoraan Skycopin omistamille pankkitileille tai muille Skycopin ja asiakkaan yhdessä sopimille pankkitileille.

9. Asiakas suostuu myös siihen, että Skycop auttaa häntä käyttämään oikeuttaan puolustaa itseään Lentokorvauksen perimisessä.

2. VAATIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

1. Vaatimukseen liittyvät lentotiedot voidaan toimittaa Skycopille mieluiten Skycopin verkkosivuston, mobiilisovelluksen, sähköpostin ja/tai muiden Skycopin tukemien sähköisten tai ohjelmistoratkaisujen kautta. Saatuaan nämä tiedot Skycop arvioi lennon perustelut ja sen, voiko vaatimus näiden lentotietojen perusteella onnistua. Jos Skycop arvioi, että asiakkaan toimittamat lentotiedot ovat riittävät ja vaatimus voi onnistua, Skycop toteuttaa kaikki tarvittavat toimet asiakkaan Lentokorvauksen perimiseksi asiakkaan allekirjoittamien ja hyväksymien asiakirjojen mukaisesti.

2. Huomioithan, että edellä kohdassa 2.1 esitetyn arvioinnin tulos ei sisällä sitovaa lausuntoa eikä takaa Vaatimuksen täytäntöönpanon onnistumista.

3. Kun Sopimus on laadittu, Skycop ottaa yhteyttä lentoyhtiöön ja esittää korvausvaatimuksen, jotta asiasta päästäisiin sopimukseen ja vältyttäisiin Oikeustoimilta.

4. Jos lennosta vastaava lentoyhtiö kieltäytyy täyttämästä Vaatimusta sen jälkeen, kun Skycop on ottanut yhteyttä kyseiseen lentoyhtiöön, Skycopilla on oman harkintansa mukaan oikeus aloittaa oikeustoimet Vaatimuksen toteuttamiseksi. Skycop voi oman harkintansa mukaan käynnistää Oikeustoimet muissa tapauksissa, jos Lentokorvauksen takaisinperintäprosessi olisi tällä tavoin tehokkaampi ja (tai) nopeampi.

5. Oikeustoimien aikana Skycopin lailliselle edustajalle on annettava oikeus tutustua kaikkiin tietoihin, jotka asiakas on toimittanut Skycopille Vaatimuksen toteuttamiseksi. Jos kolmannet osapuolet vaativat oikeudellisen edustajan valtuudet todistavia lisäasiakirjoja, asiakkaan on Skycopin ohjeiden mukaisesti välittömästi toimitettava oikeudelliselle edustajalle kaikki tällaiset asiakirjat. Jos Lentokorvauksen onnistunut takaisinperintä edellyttää, että laillinen edustaja (esim. asianajaja) esittää korvausvaatimuksen asiakkaan puolesta, Asiakas allekirjoittaa asiaa koskevan sopimuksen oikeudellisen edustajan kanssa, ja Asiakkaan rahavaatimus siirretään takaisin Asiakkaalle siitä hetkestä alkaen, kun oikeudellisen edustajan kanssa on tehty asiaa koskeva sopimus. Tällaisessa tapauksessa asiakas ja Skycop tekevät keskinäisen sopimuksensa näissä käyttö- ja sopimusehdoissa ja (tai) muussa Asiakkaan ja Skycopin välisessä sopimuksessa määritellyin ehdoin.

6. Jos oikeudellinen edustaja katsoo vaatimuksen arvioinnin jälkeen, että vaatimuksen ajaminen oikeudenkäynnin aikana ei todennäköisesti onnistu, Asiakkaalle ilmoitetaan asiasta, eikä Skycop jatka vaatimuksen käsittelyä. Tällainen ilmoitus Asiakkaalle tarkoittaa, että Lentokorvauksen perintä on päättynyt ja että Toimeksiannon täysi omistusoikeus ja laillinen omistusoikeus palautuu automaattisesti Asiakkaalle ilman lisäsopimusten tekemistä.

7. Jos Vaatimuksen toteuttamiseksi aloitetaan Oikeustoimia, Asiakas vapautetaan kaikista kustannuksista, joita saattaa aiheutua, jos Vaatimusta ei hyväksytä. Jos Oikeustoimet hyväksytään tai ne ratkaistaan, Skycop kattaa kaikki kulut, joita asianomainen lentoyhtiö ei kata. Jos Vaatimus hyväksytään ja Asiakas saa lentokorvauksen, Asiakas suostuu siihen, että kaikki Skycopille aiheutuneet kustannukset, jotka on vaadittu lentotoiminnan harjoittajalta, maksetaan Skycopille.

8. Asiakas ja Skycop vahvistavat tunnustavansa, että Skycopilla on yksinomainen harkintavalta hyväksyä ja/tai hylätä kaikki sovintotarjoukset sen mukaan, millaisia kokemuksia se on saanut kyseisestä lentoyhtiöstä. Sopimusta pidetään riittävänä oikeudellisena perusteena tällaisen harkintavallan toteuttamiselle. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä hyväksyntä milloin tahansa ja irtisanoa kaikki oikeudelliset siteet Skycopiin käyttöehdoissa määrätyn menettelyn mukaisesti.

9. Asiakas tiedostaa, että Vaatimuksen käsittely voi kestää huomattavan kauan ja että Skycop ei voi vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti Vaatimus voidaan toteuttaa.

3. PALKKIOT JA MAKSAMINEN

1. Näissä käyttö- ja toimitusehdoissa määrätyn menettelyn mukainen maksaminen liittyy olennaisena edellytyksenä siihen, että Lentokorvaus on vastaanotettu eli maksettu Skycopin tai Asiakkaan pankkitilille. Kun lennosta vastaava lentoyhtiö on maksanut Lentokorvauksen, Skycopin ja asiakkaan on suoritettava maksut näissä Käyttöehdoissa määrätyn menettelyn mukaisesti.

2. Skycop hoitaa Vaatimuksen maksutta. Jos Vaatimus hyväksytään ja Lentokorvaus maksetaan, sovittu osa Lentokorvauksesta maksetaan Asiakkaalle hinnastossa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Skycop ja asiakas voivat erikseen sopia muusta korvauksen määrästä, sekä maksun ehdoista.

3. Jos Vaatimuksesta ei päästä sovintoon lentoyhtiön kanssa tai muissa tapauksissa, joissa Skycopin mielestä lentokorvauksen takaisinperintäprosessi olisi tehokkaampi ja (tai) nopeampi, Skycopilla on oikeus aloittaa Oikeustoimet, joiden seurauksena Skycopille kuuluvaa Lentokorvauksen osaa korotetaan hinnaston mukaisesti.

4. Asiakas vahvistaa hyväksyvänsä, että Sopimuksen osapuolet voivat kuitata vastasaatavansa.

5. Jos asiakas antaa vilpillisesti virheellisiä tai puutteellisia tietoja ja Skycopille aiheutuu tästä lisäkustannuksia, Asiakkaan on korvattava nämä kustannukset Skycopille.

6. Koska Skycopin rekisteröity kotipaikka sijaitsee Liettuan tasavallassa, maksettavan arvonlisäveron (alv) määrä (tarvittaessa) määräytyy Liettuan tasavallan lakien mukaan lakisääteisen verokannan mukaisesti.

7. Jos Asiakas on antanut virheellisiä tai riittämättömiä tietoja Lentokorvauksen maksamiseksi ja se palautetaan Skycopille, Skycopilla on oikeus vähentää kaikki Skycopille aiheutuneet lisäkustannukset. Jos Asiakas on antanut virheellisiä tai riittämättömiä tietoja Lentokorvauksen maksamiseksi ja (tai) se palautetaan Skycopille, eikä Asiakas, sen jälkeen kun Skycop on muistuttanut ja kohtuullisesti yrittänyt ottaa yhteyttä Asiakkaaseen Skycopille ilmoittamallaan tavalla, muuta tai anna tietoja, jotka ovat tarpeen sovitun Lentokorvauksen osan maksamiseksi, Skycopilla on oikeus pitää se osa Lentokorvauksesta, joka muutoin olisi pitänyt maksaa Asiakkaalle.

8. Yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) olevien tilien kohdalla kaikki maksut lähetetään tileille pankkisiirrolla. Kun Asiakkaalle tehdään kansainvälinen tilisiirto, kaikki pankkimaksut vähennetään Asiakkaan osuudesta Lentokorvauksesta.

9. Pankkikulujen säästämiseksi Skycop siirtää kaikki maksut yhdelle tilille, jos asiakas antaa Skycopille luvan tehdä niin tai jos Skycop on saanut yhden tilin saadessaan tietoja, jos kyseessä on jaettu varaus tai muissa tapauksissa (esim. vanhemmat saavat maksun lapsilta). Henkilö, joka on saanut rahaa muiden henkilöiden puolesta, on velvollinen suorittamaan maksun näiden kanssa, eikä Skycop ota tällöin riskiä maksun laiminlyönnistä.

10. Skycop ei ole vastuussa Asiakkaan kadonneista shekeistä, prepaid-pankkikorteista, luottokorteista ja vastaavista välineistä eikä myöskään siitä, että Asiakas on antanut vääriä pankkitilitietoja.

11. Pakollisissa tapauksissa Skycop toimittaa sähköisen laskun tai muun asiakirjan sähköpostitse.

12. Skycop ei ole vastuussa sovitun Lentokorvauksen maksamisen laiminlyönnistä, joka johtuu olosuhteista, jotka eivät ole Skycopin kohtuullisessa määrin hallittavissa, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, lakko, työsulku, työtaistelu, luonnonmullistus, sota, mellakka, lakien tai hallituksen määräysten, sääntöjen, asetusten jne. noudattaminen.

13. Skycop maksaa lentokorvauksen ja muut maksut vain lopullisille edunsaajille, joilla on oikeus vaatia Lentokorvausta. Skycop ei maksa Lentokorvausta eikä mitään muita maksuja välittäjille, toimistoille, edustajille ja/tai muille kolmansille osapuolille, jotka eivät yhdessä Lentokorvauksen maksupyynnön kanssa esitä erityistä kirjallista todistetta, jossa selkeästi ja yksiselitteisesti vahvistetaan valtuudet ottaa vastaan maksuja lopullisen edunsaajan puolesta. Jos Skycopilla on epäilyksiä oikeudesta vastaanottaa maksuja, sillä on oikeus pyytää lisätodisteita, jotka vahvistavat oikeuden hyväksyä maksuja lopullisten edunsaajien puolesta, ja (tai) kieltäytyä yksipuolisesti maksamasta Lentokorvausta suoraan kyseiselle henkilölle.

4. ASIAKKAAN YHTEISTYÖ

1. Asiakas takaa, että Asiakkaan Skycopille toimittamat Vaatimukseen liittyvät tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja totuudenmukaisia eivätkä harhaanjohtavia. Asiakas pitää Skycopin vapautettuna kaikista korvausvaatimuksista, jotka ovat syntyneet Asiakkaan antamien virheellisten tietojen ja/tai Asiakkaan yhteistyöhaluttomuuden tai epäasianmukaisen yhteistyön vuoksi.

2. Ennen Skycopin palveluiden käyttämistä Asiakas ei ole luovuttanut Toimeksiantoa millään muulla tavalla eikä ole käyttänyt kolmatta osapuolta Vaatimuksen täytäntöönpanoon.

3. Asiakkaan on toimitettava Skycopille erityisellä pyynnöllä tai ilman sitä kaikki tiedot ja asiakirjat, joita vaaditaan Vaatimuksen käsittelyä varten, esimerkiksi jäljennökset henkilöllisyystodistuksista, maihinnousukortista, myöhästymisilmoituksesta ja kirjeenvaihdosta lennosta vastaavan lentoyhtiön kanssa.

4. Jos asiakas saa Skycopin palveluiden käyttämisen jälkeen lennosta vastaavalta lentoyhtiöltä maksun tai muunlaisen Lentokorvauksen, esimerkiksi lentosetelin, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Skycopille. Tällaisessa tapauksessa Asiakas on velvollinen maksamaan Skycopille kohdassa 3.2 tai 3.3 mainitun korvauksen 10 (kymmenen) päivän kuluessa siitä päivästä, jona korvaus on saatu lennosta vastaavalta lentoyhtiöltä, Skycopin verkkosivuston yhteystiedot-sarakkeessa ilmoitetulle pankkitilille tai muulle Skycopin kirjallisesti ilmoittamalle pankkitilille.

5. Jos Asiakas antaa virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja tai jos Asiakas salaa Skycopilta, että Asiakas on jo saanut lentoa suorittavalta lentoyhtiöltä Lentokorvauksen kyseistä Vaatimusta varten, eikä Skycop pysty perimään Lentokorvausta tai tappioita oikeudenkäynnin kautta, Skycop pidättää oikeuden vaatia Asiakkaalta korvausta aiheutuneesta vahingosta.

5. IRTISANOMINEN JA PERUUTUS

1.  Sopimus päättyy välittömästi:

– jos Skycop katsoo, että Vaatimus ei mahdollisesti onnistu sen jälkeen, kun se on tarkastellut sitä perusteellisesti, ja Asiakkaalle ilmoitetaan tällaisesta päätöksestä; tai

– jos Asiakas on antanut virheellisiä tietoja tai syyllistynyt vilpilliseen toimintaan Skycopin päätöksen perusteella; tai

– jos Asiakas 14 (neljäntoista) päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä lähettää sähköpostitse peruutusilmoituksen ilman perusteluja.

2. Joka tapauksessa, jos Asiakas irtisanoo sopimuksen sen jälkeen, kun sopimusvelvoitteet on jo täytetty, tai kun Skycop ja/tai sen lailliset edustajat ovat aloittaneet oikeustoimet, Skycopilla on oikeus periä Asiakkaalta hallintokulut sekä muut aiheutuneet kulut, oikeudenkäyntimaksut, palvelumaksut, ulosottomiehen kulut, tuomioistuinten ulkopuoliset kulut, valtuutetun edustajan palkkiot, lisämaksut ja muut aiheutuneet kulut. Asiakkaan on maksettava tässä kohdassa mainitut maksut 10 (kymmenen) päivän kuluessa Skycopin laskun vastaanottamisesta.

3. Jos Asiakas on EU:n kuluttajasäädösten mukainen kuluttaja, eli toimii elinkeinotoiminnan ulkopuolella, hänellä on lakisääteinen oikeus peruuttaa sopimus ja palauttaa samalla täysi omistusoikeus Toimeksiantoonsa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisella ilmoituksella, joka toimitetaan Skycopille 5 (viisi) päivää etukäteen. Jos asiakas irtisanoo Sopimuksen, Skycopilla on oikeus saada korvaus kustannuksista.

6. LOPPUSÄÄNNÖKSET

1.  Skycopilla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja ja asettaa lisäehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta, mutta pyrkii kuitenkin siihen, että Asiakas on ajan tasalla tällaisista muutoksista. Jos muutokset ovat asiakkaan kannalta haitallisia, Asiakkaan on hyväksyttävä muutokset, jotta muutettuja käyttöehtoja voidaan soveltaa kyseiseen asiakkaaseen.

2. Käyttöehtoihin, sopimukseen ja/tai muihin käyttöehtoihin ja sopimukseen liittyviin asiakirjoihin sovelletaan Liettuan tasavallan lakeja, ellei kyseisessä asiakirjassa ole toisin sovittu. Asiakkaalla (kuluttajalla) on myös oikeus vaatia suojaa sen maan lakien pakottavien säännösten nojalla, jossa asiakas (kuluttaja) asuu.

3. Skycop käyttää Asiakkaan ja tarvittaessa sen työntekijöiden henkilötietoja yksinomaan Vaatimuksen täytäntöönpanoon. Kaikki tiedot henkilötietojen keräämisen, tallentamisen ja käytön laajuudesta ja muodosta löytyvät Skycopin tietosuojakäytännöstä.

4. Jos asiakas on oikeushenkilö, se takaa ja vakuuttaa, että:

– Sen Skycopille toimittamat henkilötiedot on kerätty ja ne toimitetaan Skycopille aina Yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskevien vaatimusten mukaisesti;

– Skycop toimii tässä sopimuksessa tietojen käsittelijänä eikä rekisterinpitäjänä (kuten tietosuoja- ja tietosuojavaatimuksissa tarkoitetaan) kaikkien sellaisten tietojenkäsittelytoimien osalta, joita Skycop voi suorittaa tämän Sopimuksen nojalla.

5. Kaikki riidat, erimielisyydet tai vaatimukset, jotka johtuvat tai liittyvät Käyttöehtoihin, niiden rikkomiseen, irtisanomiseen tai voimassaoloon, ratkaistaan lopullisesti Liettuan tasavallan tuomioistuimessa, jollei lainsäädännön sitovissa säännöksissä toisin määrätä.

6. Jos tuomioistuin tai välimiesmenettely katsoo, että jokin Käyttöehtojen määräys on laiton, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, muut Käyttöehtojen määräykset pysyvät täysin voimassa. Mikä tahansa käyttöehtojen määräys, joka on katsottu laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi vain osittain tai tietyssä määrin, pysyy täysin voimassa siltä osin kuin sitä ei ole katsottu laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi. Skycop muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja korvaamalla tällaiset laittomat, pätemättömät tai täytäntöönpanokelvottomat määräykset laillisilla, pätevillä ja täytäntöönpanokelpoisilla määräyksillä, jotka johtaisivat mahdollisimman lähellä Skycopin ja asiakkaan aikomuksia olevaan tulokseen. Skycop tekee kaikkensa varmistaakseen, että kaikki tämän Sopimuksen määräykset pannaan täytäntöön.

7. Jos käyttöehtojen englanninkielisen version ja minkä tahansa muun kielen välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen teksti on ensisijainen.

Liite nro 1 – Hinnasto

1. Hinnasto on julkaistu osoitteessa www.skycop.com/fi/price-list/

Liite nro 2 – Skycop Care -jäsenyys

Skycop Care -jäsenyys on julkaistu osoitteessa www.skycop.com/fi/skycop-care-membership/

Päivitetty – 2023-08-04