A Skycop Felhasználási feltételei

Hacsak a Szolgáltatási Feltételek egyéb kontextusa másképp nem írja elő, a jelen Általános Szerződési Feltételekben („T&C”) használt nagybetűs kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Megállapodás” az Ügyfél és a Skycop között létrejött olyan megállapodás, amelyet az ügyfél a T&C megismerése és elfogadása után kötött meg, és amelyet elektronikus úton vagy írásban írnak alá. A Megállapodás értelmében az Ügyfél a Skycop-ra ruházza át teljes tulajdonjogát és jogcímeit a pénzkövetelésére a megtagadott beszállás és a járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, valamint a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről vagy az Ügyfélnek egy másik országban alkalmazandó azonos vagy hasonló nemzeti szabályozásáról szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében, amely meghatározza a megtagadott beszállás és a járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályait, beleértve a Megállapodáshoz kapcsolódó minden összeget („Megbízás”).
Ha ez a megbízási űrlap érvénytelen, vagy nem tekinthető érvényesnek az adott joghatóság szerint (országban), ezt a megállapodást szolgáltatásnyújtási szerződésnek kell tekinteni, amely szerint a Skycop kezeli az Ügyfél megbízását és vállalja, hogy megszervezi és finanszírozza a Megbízás begyűjtését és elvégzi a Megállapodáshoz kapcsolódó valamennyi intézkedést.

Követelés” a járat üzemeltetőjével szembeni minden olyan követelés, amely a járat kártérítésről szóló rendelet szerinti pénzbeli kártérítésre vonatkozik.

Ügyfél” olyan személy, aki aláírta a megállapodást, elfogadta a T&C-t, és a Skycop segítségével járat kártérítést kíván szerezni.

Elektronikus azonosítási rendelet” az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 910/2014 / EU rendelete a belső piacon történő elektronikus tranzakciókra vonatkozó elektronikus azonosítási és bizalmi szolgáltatásokról, és az 1999/93 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Járat kártérítési rendelet” az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004 / EK rendelete a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91 / EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Járat kártérítés” a repülőjáratot üzemeltető társaság által a követeléssel kapcsolatban fizetett teljes pénzösszeg, mint kártérítés, elszámolás vagy a jó szándék jele, beleértve az Ügyfél vagy a Skycop számára, az üzemeltető társaság szabad akaratából és döntéséből kompenzált minden további költséget, miután az Ügyfél aláírta a megállapodást és elfogadta a T&C-t. A kétségek elkerülése érdekében meg kell határozni, hogy a Járat kártérítés nem tartalmaz semmilyen jogi költséget, bírósági díjat, beszedési költséget, kamatot, büntetést vagy hasonló költséget, amelyet a Skycop a teljes begyűjtési folyamat során fizet. Ennek megfelelően a Skycop által a begyűjtési folyamat során kifizetett összeget vissza kell téríteni és kizárólag a Skycop javára kell megfizetni.

Titoktartási és adatvédelmi követelmények” a személyes adatok feldolgozásával és a magánélet védelmével kapcsolatos valamennyi alkalmazandó törvény és szabályozás, beleértve adott esetben az illetékes felügyeleti hatóságok által kiadott iránymutatásokat és gyakorlati kódexeket (ha vannak ilyenek), és a fentiek bármelyikével egyenértékűt bármely vonatkozó joghatóság szerint (akár kötelező, akár nem).
Eljárás” olyan folyamat, amikor a Skycop benyújtja a követelést bírósághoz, alternatív vitarendezési intézményekhez, légiközlekedési szabályozó ügynökségekhez, fogyasztóvédelmi ügynökségekhez és/vagy kormányzati szervekhez, vagy a követelés átadása egy szerződéses jogi képviselőnek, például ügyvédnek vagy ügyvédi irodának.

Skycop” olyan jogalany (UAB Skycop.com, jogalany kód: 304423851, székhely: Smolensko str. 10-101, Vilnius, Litván Köztársaság), amely a légi utasok kártalanításának biztosítására kijelölt platformot működtet késett, törölt vagy túlfoglalt járat esetén.

A fent említett fogalommeghatározásokat a T&C-hez kapcsolódó dokumentum vagy ügylet megkötésekor és végrehajtásakor kell használni.

1. MEGÁLLAPODÁS
1. Az Ügyfél elfogadja a T&C-t (a Megállapodást), amely az Ügyfél és a Skycop közötti szabad akarat alapján megkötendő bármely egyéb dokumentum alapjául szolgál.
2. A Skycop online hitelesítési szolgáltatásokat használ a fejlett elektronikus aláírásokhoz, amely megfelel az elektronikus azonosítási rendelet 26. cikkében meghatározott követelményeknek, amely nemzetközileg elismert és a bíróságok által is elfogadott, ezért az Ügyfélnek nem kell kinyomtatnia, aláírnia és visszaküldenie a megállapodást ajánlott levélben.
3. A Megállapodás megkötésével az Ügyfél megerősíti, hogy felhatalmazással rendelkezik és jogosult a Skycop és az Ügyfél számára kötelező okiratok aláírására.
4. Az Ügyfél megerősíti, hogy a Járat kártérítésére vonatkozó megbízást nem rendelte ki harmadik félnek, és az Ügyfél és a járatot üzemeltető társaság között ugyanezen ügyben semmilyen jogvita nincs folyamatban vagy nem várható. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen Megbízás megtételével nem köthet ugyanilyen és/vagy bármilyen hasonló megállapodást, beleértve a Skycop versenytársait, arra, hogy az Ügyfél érdekében járjon el, vagy a Járat kártérítés beszedése tekintetében jogi lépéseket tegyen.
5. Az Ügyfél vállalja, hogy a Skycop rendelkezésére bocsát minden olyan adatot és/vagy információt, amely a járat kártérítés beszedéséhez szükséges.
6. A Skycop kizárólag járat kártérítést fogadhat el, és nem fogadhat el semmilyen utazási utalvány és/vagy egyéb szolgáltatás, amelyet a járatot működtető társaság ajánlhat.
7. A Megállapodás aláírásával és a T&C elfogadásával az Ügyfél megerősíti, hogy nem tart fenn közvetlen kapcsolatot, vagy nem fogad el fizetést az üzemeltető társaságtól.
8. Az Ügyfél megerősíti és kijelenti, hogy a T&C a valós akarat közvetlen bizonyítéka és kifejezése, és azt a járatot üzemeltető társaságoknak tiszteletben kell tartaniuk. Az Ügyfél a Skycop-ot a saját partnerének tartja, és felszólítja a járatot üzemeltető társaságokat, hogy ne hozzanak létre mesterséges és formális akadályokat a járat kártérítés begyűjtésének folyamatában. Ugyanakkor az Ügyfél megegyezik a Skycop-pal abban, hogy az üzemeltető társaságok által a Skycop követelései alapján teljesített kártérítési kifizetéseket közvetlenül a Skycop tulajdonában lévő bankszámlákra, vagy a Skycop és az Ügyfél által megegyezett más bankszámlákra kell megtenni.
9. Az Ügyfél beleegyezik abba is, hogy a Skycop segítséget nyújtson számára a Járat kártérítés begyűjtésében védelemhez való jogának gyakorlása során.

2. A KÖVETELÉS LEFOLYTATÁSA
1. A kérelemhez kapcsolódó járat adatokat a Skycop-nak lehetőleg a Skycop weboldalán, mobilalkalmazáson, emailen és/vagy bármely más, a Skycop által támogatott elektronikus vagy szoftveres megoldásokon keresztül lehet benyújtani. Ezen adatok beérkezését követően a Skycop felméri a járat megalapozottságát, és hogy a kérelem a repülési adatok alapján sikeres lehet-e. Ha a Skycop becslése szerint az Ügyfél által szolgáltatott járat adatok elegendőek és a követelés sikeres lehet, a Skycop köteles minden szükséges intézkedést végrehajtani az Ügyfél járat kártérítésének beszedésével kapcsolatban az Ügyfél által aláírt és jóváhagyott dokumentumok szerint.
2. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti 2.1. Szakasz szerinti értékelés eredménye nem tartalmaz kötelező érvényű nyilatkozatot, és nem garantálja a követelés sikeres végrehajtását.
3. A megállapodás megkötésekor a Skycop a Követeléssel azonosítja a járatot üzemeltető társaságot annak érdekében, hogy rendezni lehessen az ügyet és elkerülhető legyen az Eljárás.
4. Amennyiben a járatot üzemeltető társaság megtagadja a követelés kielégítését, miután a Skycop elérte az adott társaságot, a Skycop jogosult eljárást kezdeményezni a követelés lefolytatására.
5. Az eljárás során a Skycop jogi képviselője számára hozzáférést kell biztosítani az Ügyfél által a Skycop számára biztosított összes adathoz a követelés lefolytatása érdekében. Ha a harmadik felek további jogi dokumentumokat követelnek meg, amelyek bizonyítják a jogi képviselő hatáskörét, az Ügyfél a Skycop irányításával azonnal megküldi a jogi képviselőnek az ilyen dokumentumok bármelyikét.
6. Ha a kereset megalapozottságának megítélése után a jogi képviselő úgy ítéli meg, hogy a követelés lefolytatása az eljárás során valószínűleg nem sikerül, az Ügyfél tájékoztatásra kerül, és a Skycop nem folytatja tovább a követelést. Az Ügyfél ilyen értesítése azt jelenti, hogy a járat kártérítés beszedése megszűnt, és a teljes tulajdonjogra és jogcímre vonatkozó Megbízás automatikusan további megállapodások megkötése nélkül visszakerül az Ügyfélhez.
7. Ha a követelés lefolytatására irányuló eljárást kezdeményeznek, az Ügyfél mentesül minden olyan költségtől, amely abban az esetben merül fel, ha a követelés nem kerül jóváhagyásra. Az eljárás során elért siker vagy elszámolás esetén a Skycop minden olyan költséget fedez, amelyet az adott járatot üzemeltető társaság nem fedez. Feltéve, hogy a követelés sikeres, és az Ügyfél megkapja a járat kártérítést, az Ügyfél vállalja, hogy a Skycop számára felmerült és a járatot üzemeltető társaságtól igényelt összes költség a Skycop számára került megfizetésre.
8. Az Ügyfél és a Skycop megerősítik, hogy elfogadják, hogy a Skycop kizárólagos mérlegelési jogkörrel rendelkezik arra, hogy elfogadja és/vagy elutasítsa az elszámolási ajánlatot az adott járatot üzemeltető társasággal való tapasztalatai alapján. A Megállapodás elegendő jogalapnak tekinthető az ilyen mérlegelési jogkör hatékony érvényesüléséhez. Az Ügyfél jogosult bármikor visszavonni ezt az elfogadást, és megszüntetheti a Skycop-pal fennálló valamennyi jogi kapcsolatot a T&C-ben meghatározott eljárásnak megfelelően.
9. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a követelés bíróság általi kezelése hosszabb időt vehet igénybe, és hogy a Skycop nem tudja befolyásolni a követelés gyorsaságát.

3. DÍJAK ÉS FIZETÉS
1. A jelen T&C-ben meghatározott eljárás szerinti Megbízás rendezése kapcsolódik az alapvető feltételhez, miszerint a járat kártérítés megérkezik, vagyis megfizetésre került a Skycop vagy az Ügyfél bankszámlájára. A járat kártérítésnek a járatot üzemeltető társaság általi megfizetésekor a Skycop és az Ügyfél a T&C-ben leírt eljárásnak megfelelően számolnak el.
2. A Skycop díjmentesen érvényesíti a követelést. Amennyiben a követelés sikeres, és a Skycop kártérítést kap a járat után, akkor a Skycop a Megállapodás értelmében a szolgáltatásért cserébe jogosult a járat után járó kártérítés 25%-ával egyező jutalékra (és áfa, ha vonatkozik). A Skycop és az Ügyfél külön megállapodást köthetnek a jutalék összegéről.
3. Ha a követeléssel kapcsolatban nem születik megállapodás a járatot üzemeltető társasággal, a Skycop jogosult eljárást indítani, ami a szolgáltatásokra vonatkozó kifizetésének növekedéséhez vezethet, amely a Skycop-nak kerül megfizetésre amint azt a 3.2. szakasz jelzi, de nem haladja meg a követelés összegének 50%-át. Az eljárás megkezdése előtt a Skycop írásban értesíti az Ügyfelet.
4. Az Ügyfél a Skycop által a jelen Megállapodás alapján nyújtott szolgáltatásért fizet a kérelem teljesítésének napjától számított 10 (tíz) napon belül. Az Ügyfél megerősíti, hogy elfogadja, hogy a Megállapodásban részt vevő felek érvényre juttathatják viszontkereseteiket. Az Ügyfél és a Skycop közötti bizonytalanság elkerülése érdekében az Ügyfélnek fizetnie kell a nyújtott szolgáltatásokért, miután megkapta a követelés részleges kifizetését (részleges járat kártérítés).
5. Ha az Ügyfél hamis vagy hiányos adatokat szolgáltat csalárd módon, és a Skycop-nak ezzel többletköltségeket okoz, az Ügyfél köteles megtéríteni ezeket a költségeket a Skycop-nak.
6. Mivel a Skycop bejegyzett székhelye a Litván Köztársaságban található, a fizetendő ÁFA összegét a Litván Köztársaság törvényei állapítják meg a törvényesen rögzített mérték szerint.
7. Ha az Ügyfél rossz vagy elégtelen információt adott a járat kártérítés kifizetéséhez, és az visszaérkezik a Skycop-hoz, a Skycop jogosult a Skycop-nál felmerült összes további költség levonására.
8. Az egységes eurofizetési térség (SEPA) számlái esetében, minden kifizetés utalás útján kerül a bankszámlára. Az Ügyfél részére történő nemzetközi átutaláskor az Ügyfél járat kártérítéséből levonásra kerül az összes banki díj.
9. A banki költségek megtakarítása érdekében, a megosztott foglalás esetén a Skycop átutalja az összes fizetést egyetlen számlára, ha az Ügyfél engedélyezi a Skycop számára, hogy így tegyen.
10. A Skycop nem vállal felelősséget az Ügyfél által elvesztett csekkekért, előre fizetett betéti kártyákért, hitelkártyákért és hasonló eszközökért, annak hatásaiért, ha az Ügyfél rossza bankszámla adatokat ad meg.
11. Ha az Ügyfél ezt kéri, a Skycop elektronikus számlát küld emailben a nyújtott szolgáltatásokról és a Skycop által felszámított díjakról.
12. A Skycop nem vállal felelősséget a megállapodás szerinti járat kártérítés megfizetésének az ésszerű ellenőrzésén túlmenő körülmények miatti elmulasztásáért, beleértve, de nem kizárólagosan a sztrájkot, a kizárást, a munkaügyi vitákat, a természeti eseményeket, a háborút, a lázadást, a törvény vagy kormányrendelet, szabály, szabályozás betartását stb.
13. A járat kártérítést és bármely más kifizetést a Skycop csak a végső kedvezményezettek számára nyújtja, akiknek joga van a járat kártérítés követeléséhez. A Skycop nem fizet járat kártérítést és (vagy) egyéb kifizetéseket közvetítőknek, ügynökségeknek, képviselőknek és (vagy) más harmadik feleknek, amelyek a járat kártérítés kifizetési kérelmével együtt nem nyújtanak semmilyen konkrét írásbeli bizonyítékot, amely világosan és egyértelműen megerősíti a végső kedvezményezett nevében történő kifizetések elfogadásának jogát. Ha bármilyen kétség merül fel a kifizetésekhez való joggal kapcsolatban, a Skycop-nak jogában áll további bizonyítékot kérni, amely megerősíti a kifizetések elfogadásának jogát a végső kedvezményezettek nevében, és (vagy) egyoldalúan megtagadni a járat kártérítés kifizetését közvetlenül az ilyen személy részére.

4. AZ ÜGYFÉL EGYÜTTMŰKÖDÉSE
1. Az Ügyfél garantálja, hogy az Ügyfél által a kérelemhez kapcsolódó, a Skycop számára nyújtott adatok és információk helyesek, teljesek, valósak és nem félrevezetőek. Az Ügyfél köteles a Skycop-ot kártalanítani minden olyan követelésért, amely az Ügyfél által nyújtott helytelen információ, és/vagy az Ügyfél együttműködésének hiánya vagy nem megfelelő együttműködése miatt keletkezett.
2. A Skycop szolgáltatásainak igénybevétele előtt az Ügyfél semmilyen módon nem rendelkezett a Megbízásról, és nem alkalmazott semmilyen harmadik felet a követelés érvényesítésére.
3. Az Ügyfél külön kérésre vagy anélkül biztosítja a Skycop részére a követelés feldolgozásához szükséges összes adatot és dokumentumot, például a személyazonosító okmányok, beszállókártya, késésről szóló értesítés, a járatot üzemeltető társasággal folytatott levelezés vagy a kirendelésre vonatkozó megbízás másolatát.
4. Ha az Ügyfél bármilyen kifizetést vagy bármely más típusú járat kártérítést kap, például repülési utalványt, a járatot üzemeltető társaságtól a Skycop szolgáltatásainak igénybevétele után, az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Skycop-ot. Ebben az esetben az Ügyfél köteles a Skycop-nak a 3.2. vagy 3.3. pontban megjelölt jutalékot megfizetni a járat kártérítés járatot üzemeltető társaságtól való megkapását követő 10 (tíz) napon belül a Skycop weboldalán a kapcsolattartó oszlopban megadott bankszámlára, vagy bármely más, a Skycop által megadott bankszámlára.
5. Ha az Ügyfél helytelen vagy hiányos adatokat szolgáltat, vagy ha az Ügyfél elhallgatja a Skycop elől, hogy az Ügyfél már megkapta a járatot üzemeltető társaságtól a járat kártérítést, és a Skycop nem tudja beszedni a járat kártérítést vagy veszít az eljárásban, a Skycop fenntartja magának a jogot, hogy érvényesíti a követelést az Ügyféllel szemben az ebből eredő károkért.

5. FELMONDÁS ÉS VISSZAVONÁS
1. A Megállapodás haladéktalanul megszűnik:
– amikor a Skycop úgy véli, hogy a követelés alapos megvizsgálása után nem feltétlenül lesz sikeres és az Ügyfelet értesíti az ilyen döntésről; vagy
– hibás adatok/információk és az Ügyfél csalárd magatartása esetén a Skycop döntése alapján; vagy
– ha a Megállapodás megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül az Ügyfél – indokolás nélkül – visszavonási értesítést küld emailben.
2. Bármely esetben, ha a szerződést az Ügyfél a szerződéses munka elvégzést követően megszünteti, vagy miután a Skycop és/vagy a jogi képviselők megindították az eljárást, a Skycop jogosult az Ügyfélnek felszámítani azadminisztrációs költségeket, valamint egyéb felmerült költségeket, a bírósági díjakat, a szolgáltatások költségeit, a végrehajtó költségeit, a bíróságon kívüli költségeket, a meghatalmazott képviselői díjakat, a további díjakat és egyéb felmerült költségeket. Az Ügyfél az ebben a szakaszban megjelölt összegeket a Skycop számla kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül köteles megfizetni.
3. Ha az Ügyfél az EU fogyasztóvédelmi szabályai szerinti fogyasztó, vagyis az üzleti tevékenység körén kívül tevékenykedik, törvényes elállási joga van a Megállapodástól a teljes tulajdonjogát a megbízásába egyidőben visszajuttatva. Az Ügyfél a Skycop-nak 5 (öt) nappal korábban megküldött írásos értesítéssel felmondhatja a szerződést. Abban az esetben, ha a Megállapodást az Ügyfél szünteti meg, a Skycop jogosult az e Megállapodás szerinti az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások során felmerülő költségeinek megtérítésére, és a megtérítés nem haladhatja meg a 3.2. szakaszban meghatározott összeget.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Skycop jogosult a T&C megváltoztatására és további feltételek megadására bármikor és értesítés nélkül, azonban erőfeszítéseket tesz arra, hogy az Ügyfelet értesítse az ilyen változtatásokról. Ha az ilyen módosítások negatívak az Ügyfél szempontjából, akkor az Ügyfélnek jóvá kell hagynia az ilyen módosításokat annak érdekében, hogy a módosított T&C alkalmazandó legyen az adott Ügyfélre.
2. A Litván Köztársaság törvényei vonatkoznak a T&C-re, a Megállapodásra és/vagy a T&C-vel és a Megállapodással kapcsolatban megkötött bármely más dokumentumra, kivéve, ha a konkrét dokumentum másképp rendelkezik, amely megfelel a Skycopnak.
3. A Skycop az Ügyfél és adott esetben alkalmazottai személyes adatait kizárólag a követelés érvényesítésére használja fel. A személyes adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának mértékéről és formájáról minden információ a Skycop Adatvédelmi Szabályzatában található.
4. Abban az esetben, ha az Ügyfél jogi személy, akkor garantálja és képviseli azt, hogy:
– az ilyen személy által a Skycop számára biztosított személyes adatokat összegyűjtésre kerültek, és amelyeket a Skycop-nak mindenkor biztosítani kell összhangban a titoktartási és adatvédelmi követelményekkel;
– jelen megállapodás alkalmazásában a Skycop adatfeldolgozóként fog működni, nem pedig adatkezelőként (ahogy az a titoktartási és adatvédelmi követelmények értelmében értendő), minden olyan adatfeldolgozási tevékenység tekintetében, amelyet a Skycop e megállapodás alapján végezhet.
5. A T&C-ből, annak megszegéséből, megszüntetéséből vagy érvényességéből származó vagy ahhoz kapcsolódó vitákat, ellentéteket vagy követeléseket a Litván Köztársaság megfelelő bíróságán véglegesen rendezni kell a joghatósági szabályoknak megfelelően.
6. Ha a T&C bármely rendelkezését bíróság vagy választottbíróság jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, a T&C egyéb rendelkezései teljes mértékben hatályban maradnak. A T&C bármely olyan rendelkezése, amelyet csak részben vagy bizonyos mértékben tartanak jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak, olyan mértékben maradnak hatályban és érvényben, amíg az nem tekinthető jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak. A Skycop módosítja a T&C-t az ilyen jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések törvényes, érvényes és végrehajtható rendelkezésekkel való helyettesítésével, amelyek az eredményt a lehető legközelebb hozzák a Skycop és az Ügyfél szándékaihoz. A Skycop minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az összes rendelkezés végrehajtását.
7. A T&C angol nyelvű és bármely más nyelvű változatának eltérése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.