Ukrajna mellett állunk

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek szövegkörnyezete másként nem rendelkezik, a jelen Általános Szerződési Feltételekben (“ÁSZF”) használt nagybetűs kifejezések az alábbiakban megadott jelentéssel bírnak:

A „Megállapodás“ az Ügyfél és a Skycop közötti megállapodást jelenti, amelynek megkötésére azt követően kerül sor, hogy az Ügyfél megismerkedett a szerződési feltételekkel és elfogadta azokat, és amelynek aláírására elektronikus úton vagy írásban kerül sor. A jelen Megállapodás értelmében az Ügyfél a Skycopra engedményezi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet vagy bármely más nemzetközi vagy nemzeti szabályozás alapján hatályon kívül helyezéséről szóló 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.), vagy az Ügyfélre egy másik országnak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló bármely olyan egyéb analóg, vagy hasonló nemzeti rendelkezése alapján fennálló pénzügyi követeléseinek teljes körű tulajdonjogát és az azokhoz fűződő jogcímét, az Engedményezéssel kapcsolatos valamennyi összeget beleértve a megbízás, valamint az adók és egyéb összegek, ha az utasok nem tudnak repülni, vagy a járatuk megszakadt, valamint az elveszett vagy megrongálódott poggyászért járó egyéb pénzbeli kártérítés. („Engedményezés”).

Csak abban az esetben, ha a megbízási szerződés (formanyomtatvány) nem tekinthető érvényesnek az adott joghatóságban (országban), vagy ha a felek külön megállapodásban állapodnak meg a szolgáltatások nyújtásáról, az Ügyfél és a Skycop között létrejött megállapodás szolgáltatási szerződésnek minősül, amely szerint a Skycop kezeli az Ügyfél megbízását, és vállalja a megbízás behajtásának megszervezését és finanszírozását, valamint a megállapodással kapcsolatos minden egyéb tevékenység elvégzését.

Az ÁSZF alkalmazásának és értelmezésének megkönnyítése érdekében a Szerződés meghatározása a megbízási szerződést és a szolgáltatásnyújtási szerződést egyesíti, és a megbízás és a szolgáltatásnyújtás jogviszonyát szolgáltatásként említi, kivéve, ha egyértelműen másképp van meghatározva.

Az „Igénybejelentés“ egy légifuvarozó (légitársaság) ellen a Légijárati Kártalanítási Rendelet szerinti pénzügyi kártalanítás céljából benyújtott bármely követelést jelenti.

Ügyfél“: az a személy, aki aláírta a Megállapodást, elfogadta az ÁSZF-et és repülési kompenzációt kér.

Az „Elektronikus Azonosítási Rendelet“ a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014/EU számú európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2014. július 23.) jelenti.

A „Légijárati Kártalanítási Rendelet“ az Európai Parlament és a Tanács visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 261/2004/EK rendeletét (2004. február 11.) jelenti valamint bármely más nemzetközi vagy nemzeti szabályozás, amely az Ügyfél tekintetében más országban alkalmazandó, és amely közös szabályokat állapít meg az utasoknak a beszállás megtagadása, a járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártérítésre és segítségnyújtásra vonatkozóan, beleértve a megbízással kapcsolatos valamennyi összeget, valamint az adókat és egyéb összegeket, ha az utasok nem tudnak repülni, vagy járatuk megszakadt, valamint az elveszett vagy sérült poggyászért járó bármely más pénzbeli kártérítést.

A „Légijárati Kártalanítás“ azt a teljes pénzösszeget jelenti, amelyet egy légifuvarozó egy Igénybejelentéssel kapcsolatban kártalanításként, egyezségként vagy a jóakarat jeleként fizetett, az összes olyan további kiadást is beleértve, amelyekkel az Ügyfelet vagy a Skycopot szabad akarata és döntése alapján egy légifuvarozó kártalanította azt követően, hogy az Ügyfél aláírta a Megállapodást és elfogadta a szerződési feltételeket. A kétségek elkerülése végett megjegyzendő, hogy a Légijárati Kártalanítás nem tartalmaz semmi olyan jogi díjakat, bírósági illetékeket, behajtási költségeket, kamatot, bírságot vagy hasonló módon felmerült kiadásokat, amelyeket a teljes behajtási folyamat során a Skycop fizetett. Ennek megfelelően a Skycop által a behajtási folyamat során megfizetett valamennyi összeget kizárólag a Skycop javára kell visszatéríteni és megfizetni.

Árlista“: a jelen ÁSZF 1. számú melléklete, amely meghatározza a Skycop díjazásának összegeit. A díjazás az az összeg, amelyet a Skycop a megállapodás alapján kap.

A „Magánéleti és Adatvédelmi Követelmények“ az összes olyan alkalmazandó törvényt és rendelkezést jelentik, amelyek a személyes adatok kezelésével és a magánélettel kapcsolatosak, beleértve (ahol alkalmazható) a megfelelő felügyeleti hatóságok által kibocsátott iránymutatásokat és magatartási szabályzatokat, valamint bármely releváns joghatóságban az előbbiekkel egyenértékű egyéb dokumentumokat (tekintet nélkül arra, hogy azon kötelező érvényűek vagy sem).

A „Jogi Eljárás“ azt a folyamatot jelenti, amikor a Skycop egy bírósághoz, alternatív vitarendezési intézményekhez, légiforgalmi szabályozó ügynökségekhez, fogyasztóvédelmi ügynökségekhez és/vagy kormányzati szervekhez nyújt be egy Igénybejelentést, vagy amikor egy Igénybejelentést egy szerződött jogi képviselőnek, például egy ügyvédnek vagy jogi irodának ad át.

A „Skycop” egy jogi személyt jelent (UAB Skycop.com, jogi személy kódja 304423851, székhelye: Dariaus ir Girėno St. 21A, Vilnius, Litván Köztársaság).

Skycop Care Tagság“: egy Ügyfél, aki/amely megvásárolta a Skycop Care tagságot, taggá válik. A Tagok esetében a Skycop lemond az Igénybejelentés érvényesítéséért és a Légijárati Kártalanítás visszatérítésért járó azon javadalmazásáról (ha alkalmazható), amelyeket az a foglalás fedez, amelyre a Tag Skycop Care Tagságot vásárolt a jelen szerződési feltételek 2. függelékében meghatározottak szerint.

A fent említett meghatározásokat a szerződési feltételekkel kapcsolatos bármely dokumentum elkészítésekor, illetve tranzakció lebonyolításakor alkalmazni kell.

1. MEGÁLLAPODÁS
1. Az Ügyfél elfogadja a szerződési feltételeket (a Megállapodást), amelyet az Ügyfél és a Skycop között, szabad akaratuk alapján, létrejövő bármely egyéb dokumentum alapjának kell tekinteni.
2. A Skycop olyan online hitelesítési szolgáltatást vesz igénybe a fejlett elektronikus aláírások céljára, amely összhangban van az Elektronikus Azonosítási Rendelet 26. cikkében előírt követelményekkel és amelyeket nemzetközileg is elismernek, sőt amelyeket még a bíróságok is elfogadnak. Ezért az Ügyfélnek nem szükséges kinyomtatnia, aláírnia és ajánlott levélben visszaküldenie a Megállapodást.
3. A Megállapodás megkötésével az Ügyfél megerősíti, hogy felhatalmazással és jogképességgel rendelkezik a Skycopra és az Ügyfélre nézve egyaránt kötelező erővel bíró dokumentumok aláírására, illetve (ha alkalmazható) joga van arra, hogy egy másik személy (pl. egy gyermek) nevében és javára eljárva aláírja ezeket a dokumentumokat.
4. Az Ügyfél megerősíti, hogy a Repüléskompenzáció átruházása nem került átruházásra harmadik félre, és a kompenzációval kapcsolatban nem kötöttek más megállapodást, valamint az Ügyfél és a járatot üzemeltető légitársaság között ugyanebben az ügyben nincs folyamatban vagy várhatóan nem lesz jogvita. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az engedményezéssel nem köthet ugyanilyen és/vagy hasonló megállapodást, beleértve a Skycop-pal versengő cégeket is, jogi lépéseket tehet a Repüléskompenzáció behajtásával kapcsolatban.
5. Az Ügyfél vállalja, hogy átadja a Skycop számára az összes olyan adatot és/vagy információt, amely szükséges a Légijárat Kártalanításnak a légi fuvarozótól történő behajtására.
6. A Skycop csak arra jogosult, hogy Légijárat Kártalanítást fogadjon el, és sem utazási utalványok és/vagy a légi fuvarozó által esetlegesen felkínált egyéb szolgáltatások nem fogadhatók el.
7. A Megállapodás aláírásával és a szerződési feltételek elfogadásával az Ügyfél megerősíti, hogy nem fog fenntartani semmilyen közvetlen kapcsolatot egy légifuvarozóval, illetve nem fogad el kifizetést ilyentől.
8. Az Ügyfél megerősíti és kijelenti, hogy a szerződési feltételek a valós akarat közvetlen bizonyítékai és kifejezése, és hogy ezeket a légi fuvarozóknak is tiszteletben kell tartaniuk. Az Ügyfél megállapodik a Skycoppal, hogy a Skycop Igénybejelentései keretében a légifuvarozó által eszközölt összes Légijárat Kártalanítással kapcsolatos kifizetést közvetlenül a Skycop tulajdonában lévő bankszámlákra, vagy (a Skycop és az Ügyfél megállapodása szerinti) egyéb bankszámlákra kell teljesíteni.
9. Az Ügyfél ugyancsak elfogadja, hogy a Légijárat Kártalanítás behajtása során a védekezésre irányuló jogának gyakorlása során őt a Skycop fogja segíteni.

2. AZ IGÉNYBEJELENTÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE
1. A követeléssel kapcsolatos repülési adatokat lehetőleg a Skycop weboldalán, mobilalkalmazáson, e-mailen és/vagy a Skycop által támogatott bármely más elektronikus vagy szoftveres megoldáson keresztül lehet a Skycophoz benyújtani. Az ilyen adatok beérkezését követően a Skycop értékeli a repülés érdemeit, és azt, hogy a követelés az ilyen repülési adatok alapján sikeres lehet-e. Ha a Skycop úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél által szolgáltatott repülési adatok elegendőek, és a követelés sikeres lehet, a Skycop az Ügyfél által aláírt és jóváhagyott dokumentumoknak megfelelően végrehajtja a repülési kártérítés beszedésével kapcsolatos összes szükséges intézkedést.
2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti 2.1 szakaszban megjelölt értékelés eredménye nem tartalmaz semmilyen kötelező érvényű nyilatkozatot és nem garantálja az Igénybejelentés sikeres végrehajtását.
3. A Megállapodás megkötésekor a Skycop tájékoztatja a légi fuvarozót az Igénybejelentésről annak érdekében, hogy egyezségre jussanak és elkerüljék a jogi eljárást.
4. Ha azt követően, hogy a Skycop megkereste az adott légifuvarozót, az elutasítja az Igénybejelentés teljesítését, akkor a Skycop, saját belátása alapján jogosult arra, hogy Jogi Eljárást kezdeményezzen az Igénybejelentés érvényesítésére. A Skycop saját belátása alapján egyéb esetekben is kezdeményezhet Jogi Eljárást, ha a Légijárati Kártalanítás behajtási folyamata ezen a módon hatékonyabb és (vagy) gyorsabb.
5. A Jogi Eljárás során a Skycop jogi képviselője hozzáférést kap az összes olyan adathoz, amit az Ügyfél adott át a Skycopnak az Igénybejelentés érvényesítése céljából. Ha harmadik felek a jogi képviselő felhatalmazását bizonyító bármely további dokumentumot kérnek, akkor az Ügyfél a Skycop iránymutatása alapján azonnal átad a jogi képviselőnek bármely ilyen dokumentumot. Ha a Légijárati Kártalanítás sikeres behajtásához az szükséges, hogy az Igénybejelentést a jogi képviselő (pl. ügyvéd) nyújtsa be az Ügyfél nevében eljárva, akkor az Ügyfél aláír egy megfelelő megállapodást a jogi képviselővel és a megfelelő megállapodás jogi képviselővel történt megkötésének pillanatától kezdve az Ügyfél pénzügyi követelését visszaengedményezik az Ügyfélre. Ilyen esetben az Ügyfél és a Skycop egymás között elszámolnak a jelen szerződési feltételekben szereplő feltételekkel, és (vagy) az Ügyfél és a Skycop között létrejött egyéb megállapodással összhangban.
6. Ha az Igénybejelentés érdemi adatainak értékelése után a jogi képviselő úgy ítéli meg, hogy a Jogi Eljárás során az Igénybejelentés érvényesítése valószínűleg nem lenne sikeres, akkor értesítik az Ügyfelet és a Skycop nem folytatja tovább az Igénybejelentés érvényesítését. Az Ügyfélnek megküldött ilyen értelmű értesítés azt jelenti, hogy a Légijárati Kártalanítás behajtása véget ért és az Engedményezés teljes körű tulajdonjoga és jogcíme további megállapodások megkötése nélkül automatikusan visszaszáll az Ügyfélre.
7. Ha Jogi Eljárást kezdeményeztek az Igénybejelentés érvényesítésére, akkor az Ügyfél mentesül bármely olyan költség alól, amely az Igénybejelentés visszavonásakor felmerült. Ha a Jogi Eljárás sikeres vagy egyezségre került sor, akkor a Skycop fedez bármely olyan felmerült költséget, amelyet az érintett légifuvarozó nem fedezett. Ha az Igénybejelentés sikeres és az Ügyfél megkapja a Légijárati Kártalanítást, akkor az Ügyfél elfogadja, hogy a Skycop részéről felmerült és a légifuvarozótól követelt összes költséget a Skycopnak fizessék meg.
8. Az Ügyfél és a Skycop megerősítik, hogy tudomásul veszik, hogy a Skycop kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik bármely elszámolási ajánlat elfogadása és/vagy elutasítása az adott járatot üzemeltető légitársasággal szerzett tapasztalatoknak megfelelően. A megállapodás elegendő jogalapnak minősül ahhoz, hogy ez a mérlegelési jogkör érvényesüljön.
9. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Igénybejelentés kezelése jelentős időbe telhet, illetve azt is, hogy a Skycop nem képes befolyásolni azt, hogy milyen gyorsan lehet az Igénybejelentést érvényre juttatni.

3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
1. A jelen ÁSZF-ben meghatározott eljárás szerinti elszámolás a Szerződés alapján ahhoz az alapvető feltételhez kapcsolódik, hogy a repülési kártérítés beérkezzen, azaz a Skycop vagy az Ügyfél bankszámlájára kerüljön kifizetésre. A járatkompenzációnak a járatot üzemeltető fuvarozó általi kifizetését követően a Skycop és az Ügyfél az ÁSZF-ben meghatározott eljárásnak megfelelően elszámol.
2. A Skycop az Igénybejelentés érvényesítését díjmentesen végzi. Ha az Igénybejelentés sikeres és a Légijárati Kártalanítás beérkezik, akkor a Légijárati Kártalanítás megállapodás szerinti részét kifizetik az Ügyfél számára az Árlistában meghatározott feltételekkel összhangban. A Skycop és az Ügyfél külön egy más összegű javadalmazásban is megállapodhatnak és a fizetési feltételek és kikötések.
3. Ha az Igénybejelentéssel kapcsolatban nem születik egyezségi megállapodás a légifuvarozóval, vagy más esetekben, amikor a Skycop véleménye szerint a Légijárati Kártalanítás behajtási folyamata hatékonyabb és (vagy) gyorsabb lenne, a Skycop jogosult arra, hogy Jogi Eljárást kezdjen, amelynek következtében a Légijárati Kártalanítás Skycopnak járó része megemelkedik, az Árlistában meghatározottak szerint.
4. Az Ügyfél megerősíti azon elismerését, hogy a Megállapodásban részes felek egymással szembeni ellenköveteléseik esetében beszámítással élhetnek.
5. Ha az Ügyfél csalárd módon helytelen vagy hiányos adatokat ad át és a Skycopnál emiatt további költségek merülnek fel, akkor az Ügyfél megtéríti az ilyen költségeket a Skycop számára.
6. Mivel a Skycop székhelye a Litván Köztársaságban van, az általános forgalmi adót (ÁFA) (ha alkalmazandó) a Litván Köztársaság törvényeiben elírtak szerint kell megfizetni, a törvényileg meghatározott adókulcsnak megfelelően.
7. Ha az Ügyfél hibás vagy elégtelen adatokat adott meg a Légijárati Kártalanítás kifizetése céljára és azokat visszaküldik a Skycophoz, akkor a Skycop jogosult arra, hogy a nála felmerült összes további költséget ebből levonja. Ha az Ügyfél hibás vagy elégtelen adatokat adott meg a Légijárati Kártalanítás kifizetése céljára és (vagy) azokat visszaküldik a Skycophoz, és az Ügyfél emlékeztetők kiküldését és a Skycop részéről az Ügyféllel történő kapcsolatfelvételre irányuló (az Ügyfél által megadott kapcsolatfelvételi lehetőségek igénybevételével megtett) ésszerű erőfeszítéseket követően sem módosítja vagy adja meg a Légijárati Kártalanítás megállapodás szerinti részének kifizetéséhez szükséges adatokat, akkor a Skycop jogosult arra, hogy megtartsa a Légijárati Kártalanítás azon részét, amelyet egyébként az Ügyfélnek kellett volna kifizetni.
8. Az Egységes Eurófizetési Térségben (SEPA) lévő számlák esetében az összes fizetésnek a számlára történő megküldésére banki átutalás útján kerül sor. Az Ügyfél javára történő nemzetközi átutalás esetén, a Légijárati Kártalanítás Ügyfelet illető részéből az összes banki költség levonásra kerül.
9. A banki költségek megtakarítása érdekében közös foglalás esetén vagy más esetekben (pl. a szülők a gyermekek után kapnak fizetést) a Skycop az összes kifizetést egyetlen számlára utalja, ha az Ügyfél ezt engedélyezi a Skycopnak, vagy ha az adatok Skycopnak történő benyújtásakor egy számlát ad meg. Az a személy, aki más személyek számára kapott pénzt, köteles velük elszámolni, és ilyen esetben a Skycop nem vállalja a fizetés elmaradásának kockázatát.
10. A Skycop nem felelős az Ügyfél által elveszített semmilyen csekkekért, előre fizetett debit kártyákért, hitelkártyákért vagy hasonló fizetési eszközökért, továbbá az Ügyfél által hibásan megadott bankszámla adatokból származó következményekért sem.
11. Ha ez kötelező, a Skycop elektronikus számlát vagy más dokumentumot küld e-mailben.
12. A Skycop nem felelős a megállapodás szerinti Légijárati Kártalanítás kifizetésének elmulasztásáért, ha az olyan körülményeknek tudható be, amelyek túl vannak az általa ésszerűen ellenőrizhető körön, beleértve (de nem kizárólagosan) a következőket: sztrájk, kizárás, munkajogi vita, erőhatalom (vis maior), háború, lázadás, törvénynek vagy kormányzati határozatnak, szabálynak, rendelkezésnek, stb. való megfelelés.
13. A Skycop a Légijárati Kártalanítást, továbbá bármely egyéb kifizetést csak az olyan végső kedvezményezett számára teljesíti, akinek joga van a Légijárati Kártalanítással kapcsolatban igénybejelentéssel élni. A Skycop nem fizeti ki a Légijárati Kártalanítást és (vagy) eszközöl bármely egyéb kifizetést olyan közvetítők, ügynökségek, képviselők és (vagy) harmadik felek számára, amelyek (a Légijárati Kártalanítás kifizetésére irányuló kéréssel együtt) nem nyújtanak be semmi olyan konkrét írásos bizonyítékot, amely világosan és egyértelműen megerősíti azon felhatalmazásukat, hogy kifizetéseket fogadhatnak a végső kedvezményezett javára. Ha a fizetések fogadására irányuló jogosultsággal kapcsolatban bármilyen kétség merül fel, akkor a Sykcopnak joga van olyan további bizonyítékot kérni, amely megerősíti, hogy az adott fél jogosult fizetéseknek a végső kedvezményezett javára történő fogadására és (vagy) egyoldalúan visszautasítani a Légijárati Kártalanításnak közvetlenül az ilyen személy számára történő kifizetését.

4. AZ ÜGYFÉL RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS
1. Az Ügyfél szavatolja, hogy az Ügyfél által az Igénybejelentéssel kapcsolatban a Skycopnak átadott adatok és információk helyesek, teljes körűek, valósak és nem félrevezetők. Az Ügyfél folytatólagosan mentesíti a Skycopot bármely olyan követelés alól, amely az Ügyfél által átadott helytelen információknak és/vagy az Ügyfél részéről mutatkozó együttműködés hiányának, vagy a nem megfelelő együttműködésnek tudható be.
2. A Skycop szolgáltatásainak igénybevétele előtt az Ügyfél semmilyen módon nem idegenítette el az Engedményezést, és nem vett igénybe egyetlen harmadik felet sem az Igénybejelentés érvényesítésére.
3. Az Ügyfél, konkrét kérés alapján, vagy ilyen konkrét kérés nélkül is, átadja a Skycop számára az összes olyan adatot és dokumentumot, amelyek az Igénybejelentés feldolgozásához szükségesek, ideértve például a személyazonossággal kapcsolatos dokumentumokat, a beszállókártyákat, a késésről szóló értesítéseket és a légi fuvarozóval folytatott levelezést.
4. Ha a Skycop szolgáltatásainak megrendelését követően az Ügyfél bármilyen kifizetést vagy bármilyen egyéb típusú Légijárati Kártalanítást (pl. utazási utalványt) kap a légi fuvarozótól, akkor köteles arra, hogy ezekről azonnal tájékoztassa a Skycopot. Ilyen esetben az Ügyfél köteles arra, hogy 10 (tíz) napon belül megfizesse a Skycop számára a 3.2. vagy 3.3 szakaszokban megjelölt javadalmazást azt követően, hogy a Légijárati Kártalanítás beérkezett a légi fuvarozótól a Skycop weboldalának kapcsolattartási oszlopában megadott bankszámlára, vagy a Skycop által írásos formában megadott bármely egyéb bankszámlára.
5. Ha az Ügyfél helytelen vagy hiányos adatokat ad át, vagy pedig nem osztja meg a Skycoppal azt, hogy az Ügyfél már megkapta a Légijárati Kártalanítást a légifuvarozótól a megfelelő Igénybejelentéssel kapcsolatban és a Skycop nem képes a Légijárati Kártalanítás behajtására vagy a veszteségeknek a Jogi Eljárás keretében történő behajtására, akkor a Skycop fenntartja a jogot arra, hogy a keletkező kárral kapcsolatban igénybejelentéssel éljen az Ügyféllel szemben.

5. FELMONDÁS ÉS ELÁLLÁS

1. A felek közötti szerződéses jogviszony akkor ér véget, amikor a megállapodást teljes mértékben teljesítették, azaz a megállapodás szerinti kifizetést teljes mértékben teljesítették.
2. A Megállapodás azonnali hatállyal felmondásra kerül:
– ha a Skycop az Igénybejelentés átfogó felülvizsgálatának elvégzése után úgy értékeli, hogy az Igénybejelentés nem lesz sikeres és az Ügyfelet tájékoztatták erről a döntésről; vagy
– helytelen adatok/információk, valamint az Ügyfél csalárd magatartása esetén a Skycop döntése alapján; vagy
– ha a Szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül a fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási nyilatkozatot küld e-mailben. A Szerződés ezen okból történő felmondásának joga idő előtt megszűnik, ha a Szerződés a fent említett határidő lejártáig maradéktalanul teljesül.
3. Minden esetben, amennyiben a Skycop önhibáján kívül felmondja a szerződést, miután bizonyos munkálatokat már elvégeztek, vagy miután a Skycop és/vagy jogi képviselői jogi eljárást indítottak, a Skycop jogosult az Ügyfélnek adminisztrációs költségeket, valamint egyéb felmerült költségeket, bírósági díjakat, szolgáltatási költségeket, végrehajtói költségeket, peren kívüli költségeket, meghatalmazott képviselői díjakat, további díjakat és egyéb felmerült költségeket felszámítani. Az Ügyfél köteles az e szakaszban megjelölt összegeket a Skycop számlájának kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül megfizetni.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Skycop jogosult arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve további feltételeket határozzon meg, ugyanakkor azonban erőfeszítéseket kell tennie arra, hogy az Ügyfelet bármely ilyen változtatásokról mindenkor értesítse. Ha bármely ilyen változástatások az Ügyfél nézőpontjából negatívnak minősülnek, akkor az Ügyfélnek jóvá kell hagynia az ilyen változtatásokat annak érdekében, hogy a módosított szerződési feltételeket az adott Ügyfélre alkalmazni lehessen.
2. A szerződési feltételekre, a Megállapodásra és/vagy a szerződési feltételekkel és a Megállapodással kapcsolatban megkötött bármely egyéb dokumentumra a Litván Köztársaság törvényei vonatkoznak, kivéve ha a konkrét dokumentumban ettől eltérően állapodtak meg. Az Ügyfél (fogyasztó) ugyancsak jogosult az Ügyfél (fogyasztó) lakóhelye szerinti ország törvényei által biztosított kötelező erejű rendelkezések szerint védelemre.
3. A Skycop az Ügyfél és (ha alkalmazható) az Ügyfél munkavállalóinak személyes adatait kizárólag az Igénybejelentés érvényesítésének céljára használja fel. Az adatgyűjtés mértékére és formáira, valamint a személyes adatok megőrzésére és felhasználására vonatkozó bármely, illetve összes információ megtalálható a Skycop adatvédelmi szabályzatában.
4. Abban az esetben, ha az Ügyfél jogi személy, akkor az alábbiakról nyilatkozik, illetve az alábbiakat szavatolja:
– az általa a Skycopnak átadott személyes adatok gyűjtésére és a Skycopnak történő átadására mindenkor a magánéletre és az adatvédelemre vonatkozó követelményekkel összhangban kerül sor;
– a jelen Megállapodás céljaira a Skycop adatfeldolgozóként, nem pedig adatkezelőként lép fel (a magánéletre és az adatvédelemre vonatkozó követelményeknek megfelelően) a Skycop által a jelen Megállapodás keretében végzett összes ilyen adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozóan.
5. A szerződési feltétekből származó vagy azokkal kapcsolatos bármely jogvitát, ellentétet vagy követelést, beleértve ezek megsértését, felmondását vagy érvényességet is, végleges módon a Litván Köztársaság illetékes bírósága előtt kell rendezni, a joghatóságra vonatkozó szabályok függvényében, kivéve ha a kötelező érvényű rendelkezések mást írnak elő.
6. Ha a szerződési feltételek bármelyik rendelkezését egy bíróság vagy döntőbíróság jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, akkor a szerződési feltételek egyéb rendelkezései továbbra is teljes körűen érvényben és hatályban maradnak. Ha a szerződési feltételek bármelyik rendelkezését egy bíróság vagy döntőbíróság részben vagy egy bizonyos mértékig jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, akkor az ilyen rendelkezés továbbra is érvényben és hatályban marad, olyan mértékben és olyan mértékig, amennyiben és ameddig az nem minősül jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak. A Skycop a szerződési feltételeket az ilyen jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezésnek egy olyan jogszerű, érvényes és végrehajtható rendelkezéssel történő felváltása útján módosítja, amelynek következményei a lehető legközelebb állnak a Skycop és az Ügyfél szándékaihoz. A Sykcop minden erőfeszítést megtesz arra, hogy a jelen szerződési feltételek végrehajtását biztosítsa.
7. Ha a szerződési feltételek angol és bármely egyéb nyelvi változata között eltérések mutatkoznak, akkor az angol szöveg élvez elsőbbséget.

1. függelék – Árlista

1. Az Árlista közzétételének helye: https://www.skycop.com/hu/arlista/

2. függelék – Skycop Care tagság

A Skycop Care tagság közzétételének helye: https://www.skycop.com/hu/skycop-care-tagsag/

Frissítve – 2024-02-26