We stand with Ukraine

SmartDelay Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy a SmartDelay szolgáltatásra (a “Szolgáltatás”) történő regisztráció előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket.

A szolgáltatásban részt vevő felek

A Szolgáltatást az UAB SkyCop (“Ügyfél”) nevében a Collinson Service Solutions Limited (“mi/miénk”), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU végzi. A jelen feltételek elfogadásával Ön elfogadja, hogy jogilag képes kötelező erejű szerződés megkötésére, és legalább 18 éves. Ön továbbá elfogadja az itt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Támogathatóság

Ez a szolgáltatás minden Skycop Care előfizetéssel rendelkező ügyfél és a Skycop által kiválasztott egyéb ügyfelek számára elérhető. A Skycop Care program megvásárlását követően Ön automatikusan regisztrál a szolgáltatásra. Ön tudomásul veszi, hogy nem minden járat jogosult a regisztrációra.

A szolgáltatás használata

A szolgáltatásra akkor válik jogosulttá, ha a járatot a tervezett indulás előtt 2 órával regisztrálja. Fenntartjuk a jogot, hogy ne nyújtsuk a szolgáltatást, ha Ön nem pontosan regisztrálja adatait. Az Ön járatának indulását járatkövető rendszerünk nyomon követi. Sikeres előzetes regisztrációtól függően e-mailben várótermi belépési utalványt küldünk Önnek, ha a járatkövető rendszerünk azt észleli, hogy járata több mint 120 percet késik (“Késési küszöbérték”). Önt SMS-ben is értesítjük az ilyen e-mailekről. A regisztrációkor megadott e-mail fiókhoz való hozzáférés és a váróterembe való belépési utalvány megjelenítésének lehetősége a Szolgáltatás használatának feltétele.

A késésküszöböt elérő vagy meghaladó késés bejelenthető egyetlen késési időszakként, vagy több, a késésküszöböt elérő, egymást követő rövidebb késés következményeként.

Kizárólag a járatkövető rendszerünkre támaszkodunk annak megállapításakor, hogy Ön jogosult-e a váróterembe való belépésre. Ön elfogadja, hogy nem garantáljuk a járatkövető rendszer pontosságát, és nem hagyatkozhat arra a járat indulási idejének nyomon követésében.

Az utazási jogosultságot biztosító késés esetén a váróterembe való belépésre jogosító utalványt az Ön és legfeljebb 1 útitársa számára az Ön e-mail címére küldjük el a járat utazásának napján. Az utazása más napján nem használható fel.

A szolgáltatásra kizárólag az e-mailes visszaigazolásban megnevezett személyek jogosultak.

A Szolgáltatást nem átruházható, nem visszatéríthető és nem módosítható alapon nyújtjuk Önnek. Készpénzes vagy hitelalternatívát nem kínálunk.

Ön kifejezetten elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó, általunk biztosított valamennyi felhasználási feltételt (“Felhasználási feltételek”). A társalgóhoz való hozzáférésre vonatkozó feltételeinket itt találja: https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

Adott esetben a repülőtéri váróterembe való belépéssel Ön elfogadja, hogy betartja a váróterem szabályait és irányelveit.

Ár és fizetés

Ez a szolgáltatás ingyenes. Az Ügyfél fenntartja a jogot, hogy a díjat időről időre módosítsa.

Felelősség

Ha nem tartjuk be ezeket a feltételeket, csak a résztvevő váróterembe való belépést helyettesítő utalvány kiállításáért vagyunk felelősek. A csereutalványok nem téríthetők vissza, és készpénzre nem válthatók. Nem vagyunk kötelesek megtéríteni Önnek a repülőtéren felmerülő, zsebből származó költségeket vagy kiadásokat, illetve a váróterembe való belépés költségeit, amennyiben Ön a váróterembe való belépést saját költségén választja.

Nem vállalunk felelősséget az olyan veszteségekért, amelyek abból erednek, hogy nem tartjuk be ezeket a feltételeket, és amelyek az alábbi kategóriákba tartoznak:

– jövedelem- vagy bevételkiesés;
– üzleti veszteség;
– nyereségkiesés; vagy
– a várt megtakarítások elvesztése.

Nem vállalunk felelősséget és nem vagyunk felelősek a jelen feltételek szerinti kötelezettségeink teljesítésének elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet a mi ellenőrzésünkön kívül eső esemény okoz. Az ellenőrzésünkön kívül eső esemény a mi ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső bármely cselekményt vagy eseményt jelent, beleértve, de nem kizárólagosan a sztrájkot, a munkabeszüntetést vagy más, harmadik felek által kezdeményezett ipari akciót, polgári zavargást, lázadást, inváziót, terrortámadást vagy annak veszélyét, háborút (akár deklarált, akár nem) vagy háborúval való fenyegetést vagy annak előkészítését, tűz, robbanás, vihar, árvíz, földrengés, süllyedés, járvány vagy más természeti katasztrófa, illetve az állami vagy magán távközlési hálózatok meghibásodása.

A jelen általános szerződési feltételek nem zárják ki vagy korlátozzák felelősségünket olyan ügyekben, amelyek esetében törvénytelen lenne kizárni vagy megkísérelni kizárni a felelősségünket.

Amennyiben Ön valamely részt vevő repülőtéri váróterem szolgáltatásait veszi igénybe, az ilyen váróterem használatából eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő bármely veszteség vagy felelősség a részt vevő váróterem felelőssége. Nem veszünk részt az Ön és a résztvevő várótermek közötti vitában. Nem vállalunk semmilyen garanciát a résztvevő várókon keresztül igénybe vett árukra vagy szolgáltatásokra.

Ön vállalja, hogy megvéd és kártalanít minket, valamint vállalatainkat, igazgatóinkat, vezetőinket, tisztségviselőinket, alkalmazottainkat és ügynökeinket (együttesen “a kártalanított felek”), és minden kártalanított felet mentesíti minden felelősség, kár, veszteség, követelés, per, ítélet, költség és kiadás (beleértve az ésszerű jogi költségeket) alól, amely bármely személy sérüléséből vagy halálából, illetve bármely vagyontárgy károsodásából vagy megsemmisüléséből ered, és amely a Szolgáltatás Ön általi használatából ered, kivéve, hogy a kártalanítás nem terjed ki a kártalanított felek súlyos gondatlanságából vagy szándékos kötelességszegéséből eredő cselekményekre.

Folyamatosság és lemondás

A jelen feltételek időtartama megszűnik, ha az Ügyfél visszavonja a szolgáltatást.

Értesítések

Ön elfogadja, hogy a velünk való kommunikáció főként elektronikus úton történik. Ön beleegyezik ebbe az elektronikus kommunikációs módba, és tudomásul veszi, hogy minden szerződés, értesítés, információ és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie. Ez a feltétel nem érinti az Ön törvényes jogait.

A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának és visszavonásának joga

Jogunkban áll bármikor azonnali hatállyal módosítani vagy megszüntetni ezeket a feltételeket.

Ügyfélszolgálat

Ha a szolgáltatás bármely aspektusával kapcsolatban panasza van, kérjük, forduljon a következő címre: customerservice@collinsongroup.smartdelay.com.

Egyéb fontos kifejezések

A jelen feltételek szerinti jogainkat és kötelezettségeinket átruházhatjuk egy másik szervezetre, és erről írásban értesítjük Önt, de ez nem érinti az Ön jogait vagy a jelen feltételek szerinti kötelezettségeinket.

Ez a szerződés Ön és köztünk jön létre. Senki másnak nincs joga a szerződés bármelyik feltételének érvényesítésére.

A jelen szerződési feltételek minden egyes bekezdése külön-külön működik. Ha bármely bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy bármelyik bekezdés jogellenes, a fennmaradó bekezdések teljes mértékben hatályban maradnak.

Ha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy Ön teljesítse a jelen feltételek szerinti bármely kötelezettségét, vagy ha nem érvényesítjük jogainkat Önnel szemben, vagy ha késlekedünk ezzel, az nem jelenti azt, hogy lemondtunk az Önnel szembeni jogainkról, és nem jelenti azt, hogy Önnek nem kell teljesítenie ezeket a kötelezettségeket. Ha lemondunk az Ön mulasztásáról, akkor ezt csak írásban tesszük, és ez nem jelenti azt, hogy automatikusan lemondunk az Ön későbbi mulasztásairól.

Ha a jelen feltételek angol nyelvű változata és a jelen feltételek bármely változata vagy fordítása között bármilyen értelmezési ellentmondás van, az angol nyelvű változat az irányadó.

Ezekre a feltételekre az angol jog az irányadó. Ön és mi mindketten beleegyezünk, hogy alávetjük magunkat az angol bíróságok kizárólagos joghatóságának.

Használati feltételek

A jelen Használati feltételekben a következő szavak és kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

Ügyfél a Programban részt vevő bármely személyt jelenti.
Lounge/s a Programban részt vevő Ügyfelek számára rendelkezésre álló repülőtéri vagy utazóvárók harmadik fél szolgáltatóját jelenti.
Hozzáférési módok a jogosult QR-kód, LoungeKey Pass vagy bármely más, a Priority Pass által időről időre saját belátása szerint írásban részletezett hozzáférési forma.
A rekordkereskedő az a szervezet, amely a Progra m-en keresztül a váróterembe való belépésre vonatkozó ügyfélfizetések feldolgozásáért felelős, beleértve, de nem kizárólagosan a Priority Pass kapcsolt vállalkozásait:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru S.A.C.; és
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd

Priority Pass a Priority Pass Limited (Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Company No. 02728518).
Program a Priority Pass által biztosított LoungeKey Pass™ program, amelynek célja, hogy az Ügyfél számára lehetővé tegye a Lounge-ba való belépést a belépési eszközzel.
 1. Használati feltételek: A Programban való részvétellel az Ügyfél elfogadja és elfogadja a jelen Használati feltételeket. A jelen Felhasználási feltételek elsőbbséget élveznek a Program megvásárlásával vagy használatával kapcsolatban az Ügyfél számára biztosított bármely más feltételekkel szemben. A Priority Pass fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Használati Feltételeket bármikor megváltoztassa. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Priority Pass értesítést küldhet a Felhasználási Feltételek Program weboldalán történő közzétételével, és hogy az Ügyfél a Program használatával elfogadja az aktuális Felhasználási Feltételeket. Az ügyfeleknek ajánlott a Program használata előtt áttanulmányozni a jelen Használati feltételeket. A Felhasználási feltételek 2023. március 1-jétől lépnek hatályba, és ettől az időponttól kezdve vonatkoznak a Program használatára.
 2. Feltételek: A jelen Használati feltételek a Programmal és a Lounge használatával kapcsolatos feltételeket tartalmazzák. Minden egyes társalgónak megvannak a maga sajátos feltételei, amelyek a Program weboldalán található társalgó leírásában kerülnek ismertetésre. A Lounge használatával az Ügyfél elfogadja a Lounge feltételeit. Az Ügyfélnek a Lounge használata előtt figyelmesen el kell olvasnia a Lounge feltételeit.
 3. Rekordkereskedő: A Program számára a Lounge-hozzáférést biztosító fő jogalany a következő:

(i) Priority Pass Limited az Európán, a Közel-Keleten és Afrikán belüli szolgáltatásokra;

(ii) Priority Pass, Inc. az Észak-Amerikán, Dél-Amerikán (Peru kivételével) és Latin-Amerikán belüli szolgáltatásokra;

(iii) Priority Pass (A.P.) Limited az Ázsia-csendes-óceáni térségben (kivéve a Kínai Népköztársaságot, Indiát és Tajvant) nyújtott szolgáltatások esetében;

(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd. a Kínai Népköztársaságon belüli szolgáltatásokért;

(v) Collinson Services India LLP az Indián belüli szolgáltatásokra;

(vi) Collinson Peru S.A.C. a Peruban nyújtott szolgáltatásokért; és

(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd. a Tajvanon belüli szolgáltatásokra.

 1. Dokumentáció: A váróterembe való belépés szigorúan attól függ, hogy az Ügyfelek rendelkeznek-e (i) érvényes belépési eszközzel, (ii) érvényes beszállókártyával és (iii) a váróterem által az Ügyféltől és vendégeiktől megkövetelt további igazolványokkal, amelyek lehetnek útlevél, személyi igazolvány vagy vezetői engedély. A Belépőeszközök fényképét nem fogadják el helyettesítő okmányként. Néhány váróterem Európában a repülőtér kijelölt schengeni területein található, ami azt jelenti, hogy ezekbe a helyiségekbe csak akkor lehet belépni, ha az Ügyfél a schengeni országok között utazik (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).
 2. A társalgó használata: A belépési eszköz bemutatásakor a váróterembe való belépéskor az Ügyfelek kötelesek tájékoztatni a személyzetet, hogy a “LoungeKey Pass” feliratra hivatkozva a programmal kívánnak belépni a váróterembe. A személyzet a belépésre való jogosultságot a belépési eszköz szemrevételezésével, majd a belépési eszköz elektronikus rögzítésével egy kártya/kódolvasón keresztül, vagy az adatok biztonságos rendszerbe történő egyéb módon történő bevitelével ellenőrzi. A személyzet az Ügyfelet kísérő vendégek számát is beírja, ha vannak ilyenek. Kérésre az Ügyfélnek alá kell írnia a kártyaolvasó képernyőjét. Az Ügyfél belépési eszközének elektronikus rögzítése érvényes bizonyítéknak minősül arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél belépett a társalgóba.
 3. Hozzáférési módok a készüléken: Az Ügyfél okostelefonján, táblagépén vagy más eszközén lévő hozzáférési eszközök a személyzet általi ellenőrzést igényelhetnek, beleértve azt is, hogy a személyzet tagjának kezelnie kell az eszközt. A Priority Pass nem vállal felelősséget a váróterem személyzete által az eszközben okozott károkért.
 4. Használat és lejárat: A hozzáférési eszközök nem átruházhatók, és az Ügyfél csak a hozzáférési eszközökön feltüntetett lejárati dátumig használhatja a Lounge-ot. A Hozzáférési eszközt a megnevezett Ügyfelen kívül más személy nem használhatja.
 5. Gyermekek: A gyermekek számára a váróterembe való belépés lehetősége az egyes várótermek szabályaitól függően változik. Az Ügyfélnek javasoljuk, hogy a váróterem használata előtt ellenőrizze a program e-mailben található váróteremkereső linkben található váróterem leírását a gyermekekkel kapcsolatos konkrét rendelkezésekről. A gyermekek bevonása a váróterembe való jogosultság tekintetében a váróterem saját belátása szerint történik.
 6. Viselkedési normák: A társalgó használatának feltétele, hogy az Ügyfél, a vendég és a gyermekek a társalgó feltételeinek megfelelően viselkedjenek és öltözködjenek, és aki nem tartja be ezeket a feltételeket, felszólítható a társalgó elhagyására. A Priority Pass nem vállal felelősséget az Ügyfél által elszenvedett veszteségekért, ha a váróterem megtagadta a belépést vagy a váróterem használatát, mert az Ügyfél vagy bármely vendég nem tartotta be a jelen program vagy a váróterem feltételeinek feltételeit.
 7. Fogyasztási díjak: Az alkoholtartalmú italok fogyasztása – amennyiben a helyi törvények lehetővé teszik – az egyes Lounge-helyszínek saját belátása szerint történik, és bizonyos esetekben korlátozott vagy nem elérhető. Ilyen esetekben az Ügyfél felelős azért, hogy a további fogyasztásért vagy a prémium alkoholos italokért felszámított díjakat közvetlenül a Lounge-nak fizesse meg. A részleteket lásd az egyes várótermek leírásában.
 8. Telefon és Wi-Fi: A telefon és a Wi-Fi elérhetősége az egyes társalgókban eltérő, és a társalgó saját belátása szerint biztosított. A telefon ingyenes használata általában csak helyi hívásokra korlátozódik. Az egyéb szolgáltatások díjazása az egyes várótermek saját belátása szerint történik, és az Ügyfél felelős ezek megfizetéséért közvetlenül a váróteremnek.
 9. Repülési bejelentések: A várótermek nem kötelesek járatinformációkat közölni, és az Ügyfél elfogadja, hogy a Priority Pass nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért, amely abból ered, hogy az Ügyfél vagy vendége nem száll fel a járatra. Az Ügyfél felelőssége, hogy ellenőrizze a meglátogatott országra vonatkozó beutazási követelményeket, és hogy rendelkezzen az utazáshoz szükséges megfelelő úti okmányokkal.
 10. Változások a programban: A Priority Pass bármikor módosíthatja a Programot, ha a változtatásról 30 nappal korábban értesítést küld. Amennyiben az Ügyfél a Programot fizetési kártyaszolgáltatón vagy más szervezeten keresztül kapja, minden változásról értesíti a fizetési kártyaszolgáltatót, aki felelős az Ügyfél tájékoztatásáért. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem fogadja el a módosítást, az Ügyfélnek joga van felmondani a Programot, ha erről 30 nappal korábban írásban értesíti közvetlenül a fizetési kártyaszolgáltatót vagy más szervezetet, amely felelős a Priority Pass értesítéséért, és felel az Ügyfélnek a felmondásról való tájékoztatás elmulasztása miatt felmerülő költségeiért.
 11. Harmadik fél szervezetek: A várótermek tulajdonosa és üzemeltetője harmadik fél szervezet. Az Ügyfélnek és vendégeinek be kell tartaniuk az egyes részt vevő várótermek szabályait és szabályzatát, és az Ügyfél elfogadja, hogy a váróteremhez való hozzáférési eszköz biztosítása nem garantálja a hozzáférést vagy a folyamatos hozzáférést, és kapacitáskorlátozásoknak van kitéve. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Priority Pass nem rendelkezik a váróterem döntése felett, hogy beengedi-e az Ügyfeleket, az egy időben beengedett személyek számát, a kínált létesítményeket, a nyitva tartási/zárási időt, az Ügyfelek által a váróteremben eltöltött időt, az ezen felül fizetendő díjakat, illetve az alkalmazott személyzetet. A Priority Pass minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az előnyök és létesítmények a meghirdetett módon rendelkezésre álljanak, de az Ügyfél elfogadja, hogy a Priority Pass semmilyen módon nem szavatolja és nem garantálja, hogy az Ügyfél látogatásának időpontjában az előnyök és létesítmények bármelyike vagy egésze elérhető lesz.
 12. Harmadik felek linkjei és webhelyei: A Program honlapja tartalmazhat olyan honlapokra, ajánlatokra vagy programokra mutató linkeket, amelyeket olyan harmadik felek üzemeltetnek vagy tulajdonolnak, amelyek nem részei a Priority Passnak, és nem is ellenőrzi őket. A Priority Pass nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek weboldalainak tartalmáért, illetve a Lounge használatával vagy a harmadik felek ajánlatainak beváltásával kapcsolatban. A Priority Pass nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy az Ügyfél harmadik felek bármely weboldalát, ajánlatát vagy programját használja.
 13. Veszteség: Az Ügyfél elfogadja, hogy a Priority Pass nem vállal felelősséget az Ügyfelet vagy bármely vendéget ért közvetlen vagy közvetett veszteségekért, amelyek a meghirdetett előnyök és szolgáltatások teljes vagy részleges biztosításából vagy elmaradásából erednek. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Priority Pass nem vállal felelősséget a váróteremben a program keretében belépő személy által elszenvedett veszteségért vagy személyi sérülésért.
 14. Személyes tárgyak: A törvény által megengedett legteljesebb mértékben a Priority Pass nem vállal felelősséget az Ügyfél vagy bármely vendég tetteiért, amikor a várótermeket használja, vagy részt vesz a Programban, és nem vállal felelősséget az Ügyfél vagy vendége által a váróterembe bevitt személyes tárgyakért.
 15. Elveszett vagy ellopott hozzáférési eszközök: A Priority Pass nem vállal felelősséget az elveszett, ellopott, sérült vagy más módon nem működő Hozzáférési Eszközök pótlásáért, és nem vállal felelősséget azért, ha az Ügyfél nem tud hozzáférni a váróteremhez azon időszak alatt, amíg a Hozzáférési Eszközök pótlása vagy frissítése folyamatban van.
 16. Viták: A Priority Pass nem felelős az Ügyfél és a várótermek között esetlegesen felmerülő vitákért vagy követelésekért, sem a felmerülő veszteségekért, költségekért, károkért vagy kiadásokért. A Programból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő, a váróterembe való belépéssel kapcsolatos bármilyen követeléssel vagy problémával a Priority Passnak kell foglalkoznia. A váróterem-hozzáféréssel kapcsolatos panaszokkal rendelkező ügyfeleknek az adott váróterem-hozzáféréstől számított hat hónapon belül a felsorolt csatornák egyikén keresztül kell panaszt tenniük. Kapcsolatfelvétel a Priority Pass-szal: – https://contactus.loungekey.com/pass
 17. Kártalanítás: Az Ügyfél vállalja, hogy megvédi és kártalanítja a Priority Pass-t és annak igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait és ügynökeit (együttesen “a kártalanított felek”) minden felelősséggel, kárral, veszteséggel, követeléssel, perrel, ítélettel szemben, és minden kártalanított felet ártalmatlanít, költségek és kiadások (beleértve az ésszerű jogi költségeket) bármely személy sérülése vagy halála, illetve bármely vagyontárgy károsodása vagy megsemmisülése esetén, amelyek az Ügyfél vagy az Ügyfelet kísérő bármely más személy által a Lounge-hozzáférés használatából erednek, kivéve, hogy a kártalanítás nem terjed ki a kártalanított felek súlyos gondatlanságából vagy szándékos kötelességszegéséből eredő cselekményekre.
 18. Adókötelezettség: A Priority Pass nem vállal felelősséget az Ügyfelek Lounge-hozzáféréséből eredő jövedelem-, használati, jövedéki vagy egyéb adókötelezettségek tekintetében. Az Ügyfeleknek javasoljuk, hogy további információkért érdeklődjenek könyvelőjüknél vagy adótanácsadójuknál. Az Ügyfél egyedül felelős a Lounge vagy a Program megvásárlásából vagy használatából eredő adókötelezettségekért.
 19. Személyes adatok: A Programban való részvétellel az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az adatvédelmi irányelvekkel összhangban használják, amelyek a Priority Pass Limited-től (Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK) írásban kérhetők.
 20. Szankciók: Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy (i) az Ügyfél nem tartózkodik olyan országban, amely az Egyesült Államok kormányának embargója alatt áll, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya “terrorizmust támogató” országként jelölt meg; és (ii) az Ügyfél nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek “megfigyelési listáján”, beleértve az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala által közzétett, különlegesen kijelölt állampolgárok listáját vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által közzétett, megtagadott személyek listáját.
 21. Megfigyelés: A Priority Pass folyamatosan igyekszik javítani az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásait, ezért időnként megfigyelheti az Ügyfelek telefonhívásait, hogy szolgáltatásainkat fenntartsa és fejlessze. Amennyiben a hívások rögzítésre kerülnek, az Ügyfél hozzáférhet saját telefonos felvételeihez és a hívások díjaihoz, ha írásban kérvényt nyújt be a Priority Passhoz.
 22. Joghatóság: A Priority Pass és az Ügyfél aláveti magát az angol bíróságok kizárólagos joghatóságának az ebből eredő viták rendezésére.
 23. Végrehajthatóság: A jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése, amelyet bármely illetékes hatóság vagy bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánított, az érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság mértékéig elválaszthatónak minősül, és nem érinti a jelen Felhasználási feltételek többi rendelkezését.
 24. Összeférhetetlenség: Ha a jelen Felhasználási feltételek angol nyelvű változata és bármely más változat vagy fordítás között bármilyen értelmezési ellentmondás van, az angol nyelvű változat az irányadó.