Ընդհանուր Դրույթներր և Պայմաններ

Updated - 2024-02-26

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Դրույթներ և Պայմաններ

Եթե Ընդհանուր դրույթների և պայմանների համատեքստն այլ բան չի պահանջում, այս դրույթներում և պայմաններում օգտագործվող մեծատառով տերմինները (ԴևՊ) պետք է ունենան ստորև նշված իմաստը.

«Համաձայնագիր» նշանակում է Հաճախորդի և Skycop-ի միջև կնքված համաձայնագիրը, որ կնքվում է Հաճախորդի կողմից Դրույթներ և Պայմաններին ծանոթանալուց և ընդունելուց հետո և ստորագրվում է էլեկտրոնային եղանակով կամ գրավոր: Համաձայնագրի համաձայն՝ Հաճախորդը Skycop-ին է փոխանցում իր դրամական պահանջի ամբողջական սեփականության և օրինական իրավունքը՝ համաձայն Եվրոպական Խորհրդարանի և Խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 11-ի (EC) թիվ 261/2004-ի Կանոնակարգի (սահմանելով ընդհանուր կանոններ ուղևորներին՝ ինքնաթիռ նստել մերժելու և չվերթները չեղարկելու, կամ երկար ուշացման դեպքում փոխհատուցման և աջակցության վերաբերյալ և չեղարկում (EEC) թիվ 295/91 Կանոնակարգը) կամ ցանկացած այլ միջացգային կամ ազգային կանոնակարգի, որը կիրառվում է Հաճախորդի նկատմամբ մեկ այլ երկրում՝ սահմանելով ընդհանուր կանոններ ուղևորներին փոխհատուցում և օգնություն տրամադրելու՝ ինքնաթիռ նստել մերժելու և չվերթների չեղարկման կամ երկար ժամանակ ուշացման դեպքում՝ ներառյալ հանձնարարության (Հանձնարարություն) հետ կապված բոլոր գումարները, ինչպես նաև հարկերը և այլ գումարները, երբ ուղևորները չեն կարողանում թռչել կամ նրանց թռիչքը խաթարվել է, և ցանկացած այլ դրամական փոխհատուցում կորած կամ վնասված ուղեբեռի համար։

Միայն այն դեպքում, եթե Հանձնարարության պայմանագիրը (ձևը) չի կարող վավեր համարվել տվյալ իրավասության տարածքում (երկրում) կամ, երբ կողմերը համաձայնում են ծառայություններ մատուցել առանձին պայմանագրով, Հաճախորդի և Skycop-ի միջև կնքված Համաձայնագիրը համարվում է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, որի համաձայն Skycop-ը կառավարում է Հաճախորդի Հանձնարարությունը և պարտավորվում է կազմակերպել և ֆինանսավորել Հանձնարարության հավաքագրումը, ինչպես նաև կատարել Համաձայնագրի հետ կապված բոլոր այլ գործողությունները:

Դրույթների ու պայմանների կիրառումը և մեկնաբանումը պարզեցնելու համար Պայմանագրի սահմանումը միավորում է Հանձնարարության պայմանագիրը և Ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը, իսկ հանձնարարության և ծառայությունների մատուցման իրավական հարաբերությունները կոչվում են ծառայություններ, եթե ուղղակիորեն հակառակ բան նշված չէ։

«Պահանջ» նշանակում է թռիչք իրականացնող փոխադրողի (ավիաընկերության) դեմ ուղղված ցանկացած պահանջ՝ Չվերթի Փոխհատուցման Կանոնակարգի համաձայն դրամական փոխհատուցման համար:

«Հաճախորդ» նշանակում է այն անձը, ով ստորագրել է Համաձայնագիրը, ընդունել է Դրույթներն ու Պայմանները և թռիչքի փոխհատուցում է հայցում։

«Էլեկտրոնային Նույնականացման Կանոնակարգ» նշանակում է Եվրոպական Խորհրդարանի և Խորհրդի 2014 թվականի հուլիսի 23-ի (EU) թիվ 910/2014 Կանոնակարգը՝ էլեկտրոնային  նույնականացման և ներքին շուկայում էլեկտրոնային գործարքների վստահելի ծառայությունների մասին և ուժը կորցրած ճանաչել 1999/93/ EC Հանձնարարագիրը:

«Չվերթի Փոխհատուցման Կանոնակարգ» նշանակում է Եվրոպական Խորհրդարանի և Խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 11-ի (EC) թիվ 261/2004 Կանոնակարգը, որը սահմանում է ընդհանուր կանոններ ուղևորներին՝ ինքնաթիռ նստել մերժելու և չվերթների չեղարկման, կամ երկար ժամանակ ուշացման դեպքում փոխհատուցման և աջակցության վերաբերյալ և ուժը կորցրած ճանաչել (EEC) թիվ 295/91 Կանոնակարգը, ինչպես նաև ցանկացած այլ միջացգային կամ ազգային կանոնակարգ, որը կիրառվում է Հաճախորդի նկատմամբ մեկ այլ երկրում՝ սահմանելով ընդհանուր կանոններ ուղևորներին փոխհատուցում և օգնություն տրամադրելու՝ ինքնաթիռ նստել մերժելու և չվերթների չեղարկման կամ երկար ժամանակ ուշացման դեպքում՝ ներառյալ հանձնարարության հետ կապված բոլոր գումարները, ինչպես նաև հարկերը և այլ գումարները, երբ ուղևորները չեն կարողանում թռչել կամ նրանց թռիչքը խաթարվել է, և ցանկացած այլ դրամական փոխհատուցում կորած կամ վնասված ուղեբեռի համար։

«Չվերթի Փոխհատուցում» նշանակում է ընդհանուր գումարը, որը վճարվում է չվերթն իրականացնող փոխադրողի կողմից որպես Պահանջի փոխհատուցում, կարգավորում կամ բարի կամքի դրսևորում, ներառյալ հաճախորդին կամ Skycop-ին գործող փոխադրողի որոշմամբ և կամավոր փոխհատուցվող բոլոր լրացուցիչ ծախսերը Հաճախորդի Համաձայնագրի ստորագրումից և Դրույթները և Պայմանները ընդունելուց հետո։ Կասկածներից խուսափելու համար պետք է նշվի, որ Չվերթի Փոխհատուցումը չի ներառում որևէ իրավական վճարներ, դատական ​​վճարներ, հավաքագրման ծախսեր, տոկոսներ, տույժեր կամ նմանատիպ ծախսեր, որոնք վճարվում են Skycop-ի կողմից հավաքագրման ողջ գործընթացի ընթացքում: Համապատասխանաբար, հավաքագրման գործընթացում Skycop-ի կողմից վճարված բոլոր գումարները պետք է վերադարձվեն և վճարվեն բացառապես Skycop-ին:

«Գնացուցակ» նշանակում է սույն Դրույթների և Պայմանների թիվ 1 հավելվածը, որը սահմանում է Skycop-ի վարձատրության չափերը: Վարձատրություն նշանակում է այն գումարը, որը Skycop-ը ստանում է Համաձայնագրի շրջանակներում:

«Գաղտնիության և Տվյալների Պաշտպանության Պահանջներ» նշանակում է բոլոր կիրառելի օրենքներն ու կանոնակարգերը, որոնք վերաբերում են անձնական տվյալների մշակմանը և գաղտնիությանը, ներառյալ, որտեղ կիրառելի է, համապատասխան վերահսկիչ մարմինների կողմից տրված ուղեցույցները և պրակտիկայի կոդեքսները (եթե այդպիսիք կան), և վերը նշվածներից որևէ մեկի համարժեքը ցանկացած համապատասխան իրավասությունում (պարտադիր, թե ոչ):

«Իրավական վարույթ» նշանակում է գործընթաց, երբ Skycop-ը Պահանջը ներկայացնում է դատարան, վեճերի լուծման այլընտրանքային հաստատություններ, ավիացիոն կարգավորող մարմիններ, սպառողների պաշտպանության գործակալություններ և/կամ պետական մարմիններ կամ Պահանջը հանձնում է պայմանագրով օրինական ներկայացուցչին, օրինակ՝ փաստաբանին կամ իրավաբանական ընկերությանը։

«Skycop» նշանակում է իրավաբանական անձ (UAB Skycop.com, իրավաբանական անձի կոդը՝ 304423851, գրանցման հասցե՝ Dariaus ir Girėno 21A, Վիլնյուս, Լիտվայի Հանրապետություն):

«Skycop Care Անդամակցություն»․ Հաճախորդը, ով ձեռք է բերել Skycop Care Անդամակցությունը, դառնում է Անդամ: Անդամների համար Skycop-ը կհրաժարվի Պահանջի և Չվերքի Փոխհատուցման վերականգնման համար հետամուտ լինելու իր վարձատրությունից(եթե կիրառելի է), որը ծածկվում է ամրագրմամբ, որի համար Անդամը գնել է Skycop Care Անդամակցությունը, ինչպես սահմանված է սույն Դրույթներ և Պայմանների 2-րդ Հավելվածում:

Վերոհիշյալ սահմանումները օգտագործվում են Դրույթների և Պայմանների հետ կապված ցանկացած փաստաթղթի կամ գործարքի ավարտից հետո:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

1. Հաճախորդը ընդունում է Դրույթները և Պայմանները (Համաձայնագիր), որը համարվում է հաճախորդի եւ Skycop-ի միջեւ ազատ կամքով կնքված ցանկացած այլ փաստաթղթի հիմք:

2. Skycop-ը օգտագործում է առցանց նույնականացման ծառայություն առաջադեմ էլեկտրոնային ստորագրությունների վավերացման համար՝ Էլեկտրոնային Նույնականացման Կանոնակարգի 26-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին համապատասխան, որն ունի միջազգային ճանաչում և ընդունվում է նույնիսկ դատարանների կողմից, այնպես որ Հաճախորդը ստիպված չի լինի տպել, ստորագրել և վերադարձնել Համաձայնագիրը գրանցված փոստով։

3. Համաձայնագիր կնքելով՝ Հաճախորդը հաստատում է, որ նա լիազորված և իրավասու է ստորագրելու փաստաթղթեր, որոնք պարտադիր են և՛ Skycop-ի, և՛ Հաճախորդի համար, կամ, եթե կիրառելի է, իրավունք ունի ստորագրելու այլ անձի (օրինակ՝ երեխայի) անունից:

4. Հաճախորդը հաստատում է, որ թռիչքի փոխհատուցման հանձնարարությունը չի տրվել երրորդ կողմերին և փոխհատուցման հետ կապված որևէ այլ պայմանագիր չի կնքվել, և հաճախորդի ու թռիչք իրականացնող փոխադրողի միջև նույն հարցի շուրջ որևէ իրավական վեճ չկա և չի սպասվում: Հաճախորդը հասկանում է, որ Հանձնարարությունը կատարելով, նա չի կարող կնքել նույն և/կամ որևէ նմանատիպ պայմանագիր, ներառյալ Skycop-ի հետ մրցող ընկերությունների հետ, իրավական գործողություններ ձեռնարկել Թռիչքի փոխհատուցման հավաքագրման հետ կապված:

5. Հաճախորդը պարտավորվում է Skycop-ին տրամադրել բոլոր տվյալները և/կամ տեղեկությունները, որոնք անհրաժեշտ են Չվերթի Փոխհատուցման համար թռիչքն իրականացնող փոխադրողից հավաքագրելու համար:

6. Skycop-ն իրավունք ունի ընդունելու միայն Չվերթի Փոխհատուցումը և չեն ընդունվի ոչ մի ճամփորդական վաուչերներ և/կամ այլ ծառայություններ, որոնք կարող են առաջարկվել թռիչք իրականացնող փոխադրողի կողմից:

7. Ստորագրելով Համաձայնագիրը և համաձայնելով Դրույթներին և Պայմաններին՝ Հաճախորդը հաստատում է, որ որևէ անմիջական կապ չի պահպանի կամ չի ընդունի վճարում գործող փոխադրողից:

8. Հաճախորդը հաստատում և հայտարարում է, որ Դրույթները և Պայմանները հանդիսանում է իրական կամքի ուղղակի ապացույց և պետք է  հարգվի թռիչք իրականացնող փոխադրողների կողմից: Հաճախորդը համաձայնում է Skycop-ի հետ, որ, Skycop-ի Պահանջի համաձայն, գործող փոխադրողների կողմից կատարված Չվերթների Փոխհատուցման բոլոր վճարումները պետք է կատարվեն անմիջապես Skycop-ին պատկանող բանկային հաշիվներին կամ Skycop-ի և Հաճախորդի կողմից համաձայնեցված այլ բանկային հաշիվներին:

9. Հաճախորդը նաև համաձայնում է, որ Skycop-ը կօգնի իրեն Չվերթի Փոխհատուցման հավաքագրման մեջ իրեն պաշտպանելու իր իրավունքի իրագործման ժամանակ:

2. ՊԱՀԱՆՋԻ ՎԱՐՈՒՄԸ

1․ Պահանջի հետ կապված թռիչքի մանրամասները կարող են Skycop-ին երկայացվել Skycop-ի կայքի, բջջային հավելվածի, էլ.փոստի և/կամ Skycop-ի կողմից աջակցվող ցանկացած այլ էլեկտրոնային կամ ծրագրային լուծումների միջոցով: Նման տվյալներ ստանալուց հետո Skycop-ը պետք է գնահատի թռիչքի արժանիքները և որոշի, թե արդյոք նման տվյալների վրա հիմնված պահանջը կարող է բավարարվել: Եթե ​​Skycop-ը համարում է, որ Հաճախորդի կողմից տրամադրված թռիչքի մանրամասները բավարար են, և Հայցը կարող է բավարարվել, Skycop-ը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները՝ թռիչքի համար փոխհատուցում ստանալու հետ կապված՝ համաձայն Հաճախորդի կողմից ստորագրված և հաստատված փաստաթղթերի:

2. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գնահատման արդյունքը, ինչպես նշված է 2.1-ում, չի ներառում որևէ պարտավորեցնող հայտարարություն և չի երաշխավորում Պահանջի հաջող կատարումը:

3. Երբ Համաձայնագիրը կնքվում է, Skycop-ը Պահանջով դիմում է թռիչք իրականացնող փոխադրողին՝ կարգավորման հասնելու և իրավական գործընթացներից խուսափելու համար:

4. Այն դեպքում, երբ Skycop-ի համապատասխան ավիափոխադրողին հասնելուց հետո թռիչք իրականացնող փոխադրողը հրաժարվում է բավարարել Պահանջը, Skycop-ը, իր հայեցողությամբ, իրավասու է հարուցել Իրավական Վարույթ՝ Պահանջը վարելու համար: Skycop-ը, իր հայեցողությամբ, կարող է Իրավական Վարույթ հարուցել այլ դեպքերում, եթե Չվերթի Փոխհատուցման վերականգնման գործընթացն այս կերպ ավելի արդյունավետ և (կամ) արագ լինի:

5. Իրավական Վարույթի ընթացքում Skycop-ի օրինական ներկայացուցչին հասանելիություն կտրվի Հաճախորդի կողմից Skycop-ին տրամադրված բոլոր տվյալներին` Պահանջը վարելու համար: Եթե երրորդ կողմերը պահանջում են օրինական ներկայացուցչի լիազորություններն ապացուցող լրացուցիչ փաստաթղթեր, Հաճախորդը, Skycop-ի ցուցումով, պետք է անմիջապես օրինական ներկայացուցչին տրամադրի այդպիսի փաստաթղթերից որևէ մեկը: Եթե Չվերթի Փոխհատուցման հաջող վերականգնման համար անհրաժեշտ է, որ Պահանջը ներկայացվի օրինական ներկայացուցչի (օրինակ՝ փաստաբանի) կողմից՝ Հաճախորդի անունից, Հաճախորդը կկնքի համապատասխան պայմանագիր օրինական ներկայացուցչի հետ, իսկ Հաճախորդի դրամական միջոցների Պահանջը հետ կփոխանցվի Հաճախորդին օրինական ներկայացուցչի հետ համապատասխան պայմանագիրը կնքելու պահից: Նման դեպքում Հաճախորդը և Skycop-ը միմյանց միջև կկարգավորվեն՝ համաձայն սույն Դրույթների և Պայմանների և (կամ) այլ համաձայնագրերի, որոնք կնքվել են Հաճախորդի և Skycop-ի միջև:

6. Եթե Պահանջի արժանիքները գնահատելուց հետո օրինական ներկայացուցիչը համարում է, որ Իրավական Վարույթի ընթացքում Պահանջի վարումը դժվար թե հաջողության հասնի, Հաճախորդը կտեղեկացվի, և Skycop-ն այլևս չի վարի Պահանջը: Հաճախորդին նման ծանուցումը նշանակում է, որ Չվերթի Փոխհատուցման հավաքագրումն ավարտվել է, և Հանձնարարության նկատմամբ ամբողջական սեփականության և օրինական իրավունքը ավտոմատ կերպով վերադարձվում է Հաճախորդին` առանց լրացուցիչ համաձայնագրերի կնքման:

7. Եթե Պահանջը վարելու համար Իրավական Վարույթ է հարուցվում, Հաճախորդը կազատվի ցանկացած ծախսից, եթե պահանջը չբավարարվի: Իրավական Վարույթի հաջողության կամ կարգավորման դեպքում Skycop-ը կհոգա կատարված բոլոր ծախսերը, որոնք չեն ծածկվում համապատասխան թռիչք իրականացնող փոխադրողի կողմից: Այն դեպքում, երբ Պահանջը հաջող ավարտ է ունենում, և Հաճախորդը ստանում է Չվերթի փոխհատուցումը։ Հաճախորդը համաձայնում է, որ Skycop-ի կողմից կատարված և թռիչք իրականացնող փոխադրողից պահանջվող բոլոր ծախսերը վճարվեն Skycop-ին:

8. Հաճախորդը և Skycop-ը ընդունում են, որ Skycop-ն իրավունք ունի ընդունել և/կամ մերժել կարգավորման ցանկացած առաջարկ՝ հիմնվելով համապատասխան ավիափոխադրողի հետ ունեցած իր փորձի վրա: Համաձայնագիրը համարվում է բավարար իրավական հիմք նման հայեցողության արդյունավետության համար:

9. Հաճախորդը ընդունում է, որ Հայցադիմումի մշակումը կարող է զգալի ժամանակ պահանջել, և որ Skycop-ը չի կարող ազդել, թե որքան արագ կարող է Պահանջը հաստատվել:

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1. Համաձայնագրով սույն Դրույթներով և Պայմաններով նախատեսված ընթացակարգի համաձայն հաշվարկը կապված է թռիչքի փոխհատուցման ստացման էական պայմանի հետ, այսինքն. վճարվում է Skycop-ի կամ Հաճախորդի բանկային հաշվին: Ավիափոխադրողի կողմից թռիչքի փոխհատուցման վճարման դեպքում Skycop-ը և Հաճախորդը կատարում են հաշվարկներ՝ համաձայն Դրույթներով և Պայմաններով նախատեսված ընթացակարգի:

2. Skycop-ը Պահանջը վարում է անվճար: Պահանջը հաջողված լինելու և Չվերթի փոխհատուցումը ստանալու դեպքում, Չվերթի Փոխհատուցման համաձայնեցված մասը կվճարվի Հաճախորդին` համաձայն Գնացուցակում նշված պայմանների: Skycop-ը և Հաճախորդը կարող են առանձին պայմանավորվել վարձատրության մեկ այլ չափի և վճարման դրույթների և պայմանների մասին:

3. Եթե թռիչք իրականացնող փոխադրողի հետ համաձայնություն ձեռք չբերվի Պահանջի վերաբերյալ կամ այլ դեպքերում, երբ, Skycop-ի կարծիքով, Չվերթի Փոխհատուցման վերականգնման գործընթացն ավելի արդյունավետ և (կամ) ավելի արագ կլինի, Skycop-ն իրավունք ունի սկսել Իրավական Վարույթ, ինչը կհանգեցնի Չվերթի Փոխհատուցման Skycop-ին պատկանող մասնաբաժնի ավելացմանը, ինչպես նշված է Գնացուցակում:

4. Հաճախորդը հաստատում է , որ ընդունում է, որ Համաձայնագրի կողմերը կարող են փոխհատուցել իրենց հակընդդեմ հայցերը:

5. Եթե Հաճախորդը խարդախությամբ տրամադրում է սխալ կամ թերի տվյալներ, և Skycop-ը դրա պատճառով կրում է լրացուցիչ ծախսեր, Հաճախորդը պետք է փոխհատուցի այդ ծախսերը Skycop-ին:

6. Քանի որ Skycop-ի գրանցված գրասենյակը գտնվում է Լիտվայի Հանրապետությունում, վճարվող ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) գումարը (եթե կիրառելի է) սահմանվում է Լիտվայի Հանրապետության օրենքներով՝ օրենքով սահմանված դրույքաչափով:

7. Եթե Հաճախորդը տրամադրել է սխալ կամ անբավարար տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է Չվերթի Փոխհատուցումը վճարելու համար, և այն վերադարձվում է Skycop-ին, Skycop-ն իրավունք ունի հանել իր կողմից կատարված բոլոր լրացուցիչ ծախսերը: Եթե Հաճախորդը տրամադրել է սխալ կամ անբավարար տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է Չվերթի Փոխհատուցումը վճարելու համար և (կամ) այն վերադարձվում է Skycop-ին, և Հաճախորդը, Skycop-ի հիշեցումներից և իր հետ կապ հաստատելու համար իր կողմից Skycop-ին տրամադրված միջոցներով Skycop-ի ջանքերից հետո չի ճշգրտում կամ տրամադրում պահանջված տեղեկատվությունը Չվերթի Փոխհատուցման համաձայնեցված մասի վճարման համար, Skycop-ն իրավունք է ունենում պահպանել Չվերթի Փոխհատուցման այն մասը, որը հակառակ դեպքում պետք է վճարվեր Հաճախորդին։

8. Եվրոյով վճարումների միասնական տարածքում (SEPA) հաշիվների համար բոլոր վճարումները բանկային փոխանցման միջոցով կուղարկվեն հաշվին: Հաճախորդին միջազգային փոխանցում կատարելիս բոլոր բանկային վճարները հանվում են Հաճախորդի Չվերթի Փոխհատուցման մասնաբաժնից:

9. Բանկային ծախսերը խնայելու համար, համատեղ ամրագրման դեպքում կամ այլ դեպքերում (օրինակ, ծնողները ստանում են վճարումներ երեխաների համար), Skycop-ը բոլոր վճարումները փոխանցում է մեկ հաշվի վրա, եթե Հաճախորդը թույլ է տալիս Skycop-ին դա անել կամ Skycop-ին տվյալներ ներկայացնելիս նշվել է մեկ հաշիվ: Այլ անձանց համար գումար ստացած անձը պարտավոր է կարգավորել գումարային հարցերը նրանց հետ, և նման դեպքում Skycop-ը չի վերցնում չվճարման ռիսկը:

10. Skycop-ը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կողմից կորցրած չեկերի, կանխավճարային դեբետային քարտերի, վարկային քարտերի և նմանատիպ միջոցների համար, ինչպես նաև Հաճախորդի կողմից բանկային հաշվի սխալ տեղեկատվություն տրամադրելու հետևանքների համար:

11. Երբ դա պարտադիր է, Skycop-ը էլեկտրոնային փոստով տրամադրում է էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագիր կամ այլ փաստաթուղթ:

12. Skycop-ը պատասխանատվություն չի կրում իր հիմնավոր վերահսկողությունից դուրս գտնվող հանգամանքների պատճառով Չվերթի համաձայնեցված փոխհատուցումը չվճարելու համար՝ ներառյալ գործադուլը, արգելափակումը, աշխատանքային վեճը, բնական աղետները, պատերազմը, խռովմունքը, օրենքի կամ կառավարական հրամանի, կանոնի, կանոնակարգի և այլ պահանջների կատարումը։

13. Չվերթի Փոխհատուցումը և ցանկացած այլ վճարումներ Skycop-ի կողմից կկատարվեն միայն թռիչքի փոխհատուցում պահանջելու իրավունք ունեցող վերջնական շահառուներին: Skycop-ը չի վճարի Չվերթի Փոխհատուցում և (կամ) որևէ այլ վճարում միջնորդներին, գործակալություններին, ներկայացուցիչներին և (կամ) այլ երրորդ կողմերին, որոնք Չվերթի Փոխհատուցման վճարման խնդրանքի հետ միասին չեն տրամադրում որևէ հատուկ գրավոր ապացույց, որը հստակ և միանշանակ հաստատում է վերջնական շահառուի անունից վճարումներ ընդունելու լիազորությունը: Վճարումներ ստանալու իրավունքի հետ կապված որևէ կասկածի դեպքում Skycop-ն իրավունք ունի պահանջել լրացուցիչ ապացույցներ, որոնք հաստատում են վերջնական շահառուների անունից վճարումներ ընդունելու իրավունքը և (կամ) միակողմանիորեն հրաժարվել Չվերթի Փոխհատուցումն ուղղակիորեն վճարել այդպիսի անձին:

4. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ

1. Հաճախորդը երաշխավորում է, որ Հաճախորդի կողմից Skycop-ին Պահանջի առնչությամբ տրամադրված տվյալները և տեղեկությունները ճիշտ են, ամբողջական, ճշմարիտ և ոչ ապակողմնորոշիչ: Հաճախորդը Skycop-ին ազատում է պատասխանատվությունից որևէ հայցի համար, որն առաջացել է Հաճախորդի կողմից տրամադրված սխալ տեղեկատվության և/կամ համագործակցության բացակայության կամ Հաճախորդի կողմից ոչ պատշաճ համագործակցության պատճառով:

2. Նախքան Skycop-ի ծառայություններում ներգրավվելը, Հաճախորդը որևէ այլ ձևով չի տնօրինել Հանձնարարությանը և չի ներգրավել որևէ երրորդ կողմի Պահանջի կատարման համար:

3. Հաճախորդը հատուկ հարցումով կամ առանց դրա Skycop-ին պետք է տրամադրի բոլոր այն տվյալները և փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են Պահանջի մշակման համար, օրինակ՝ անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները, նստեցման կտրոնը, ուշացման մասին ծանուցումը, նամակագրությունը թռիչք իրականացնող փոխադրողի հետ:

4. Եթե Հաճախորդը Skycop-ի ծառայություններում ներգրավվելուց հետո թռիչք իրականացնող փոխադրողից ստանում է որևէ վճարում կամ Չվերթի Փոխհատուցման որևէ այլ տեսակ, օրինակ. թռիչքի վաուչեր, Հաճախորդը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել Skycop-ին դրա մասին: Նման դեպքում Հաճախորդը պարտավոր է Skycop-ին վճարել 3.2-րդ կամ 3.3-րդ բաժնում նշված վարձատրությունը Չվերթի Փոխհատուցումը թռիչք իրականացնող փոխադրողից ստանալուց հետո 10 (տասը) օրվա ընթացքում Skycop-ի կայքի կոնտակտային սյունակում նշված բանկային հաշվին կամ Skycop-ի կողմից գրավոր տրամադրված ցանկացած այլ բանկային հաշվի:

5․ Եթե Հաճախորդը տրամադրում է սխալ կամ թերի տվյալներ, կամ եթե Հաճախորդը Skycop-ից թաքցրել է, որ արդեն ստացել է համապատասխան Պահանջի համար Չվերթի Փոխհատուցումը թռիչք իրականացնող փոխադրողից, և Skycop-ը ի վիճակի չէ գանձել Չվերթի Փոխհատուցումը կամ Իրավական Ընթացակարգի ծախսերը, Skycop-ը իրեն իրավունք է վերապահում պատճառված վնասի համար պահանջ ներկայացնել Հաճախորդին:

5. ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ ԵՎ ՀԵՏ ԿԱՆՉՈՒՄ

1. Կողմերի միջև պայմանագրային հարաբերությունները դադարում են, երբ Պայմանագիրն ամբողջությամբ կատարված է, այսինքն՝ Պայմանագրով նախատեսված վճարումն ամբողջությամբ կատարված է:

2. Համաձայնագիրը անհապաղ դադարեցվում է.

– երբ Skycop-ը գտնում է, որ Պահանջը կարող է հաջողություն չունենալ դրա մանրակրկիտ վերանայումից հետո, և Հաճախորդը տեղեկացված է նման որոշման մասին.
– Skycop-ի որոշմամբ Հաճախորդի կողմից սխալ տվյալների/տեղեկատվության և խարդախ վարքագծի դեպքում. կամ
– եթե Պայմանագրի կնքման օրվանից 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում Հաճախորդ-սպառողը էլեկտրոնային փոստով ուղարկում է ծանուցում դուրս գալու մասին: Այս հիմքով Պայմանագիրը լուծելու իրավունքը վաղաժամկետ դադարում է, եթե Պայմանագիրն ամբողջությամբ կնքված է մինչև նշված ժամկետի ավարտը:

3. Ամեն դեպքում, Հաճախորդի կողմից Պայմանագիրը խզելու դեպքում՝ առանց Skycop-ի մեղքի, որոշակի աշխատանք կատարելուց հետո կամ Skycop-ի և/կամ օրինական ներկայացուցիչների դատական ​​վարույթ սկսելուց հետո, Skycop-ն իրավունք ունի գանձել Հաճախորդի ադմինիստրատիվ ծախսերը՝ ինչպես նաև կատարված այլ ծախսերը, դատական ​​վճարները, ծառայությունների ծախսերը, կարգադրիչների ծախսերը, արտադատական ​​ծախսերը, լիազոր ներկայացուցչի վճարները, լրացուցիչ վճարները և այլ ծախսերը: Հաճախորդը պարտավոր է վճարել սույն բաժնում նշված գումարները Skycop-ից հաշիվը ստանալուց հետո 10 (տասը) օրվա ընթացքում:

6. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Skycop-ը իրավասու է ցանկացած պահի և առանց ծանուցման փոփոխել Դրույթները և Պայմանները և սահմանել լրացուցիչ պայմաններ, սակայն պետք է ջանքեր գործադրի, որպեսզի Հաճախորդը տեղեկացվի նման փոփոխությունների մասին: Եթե որևէ այդպիսի փոփոխություն Հաճախորդի տեսանկյունից բացասական է, Հաճախորդը պետք է հաստատի այդպիսի փոփոխությունները, որպեսզի փոփոխված Դրույթները և Պայմանները կիրառվեն համապատասխան Հաճախորդի նկատմամբ:

2. Դրույթներ և Պայմաններին, Համաձայնագրին և/կամ դրանց առնչությամբ կնքված ցանկացած այլ փաստաթղթի նկատմամբ կիրառվում են Լիտվայի Հանրապետության օրենքները, եթե այլ բան նախատեսված չէ կոնկրետ փաստաթղթում: Հաճախորդը (սպառողը) իրավունք ունի նաև պահանջել պաշտպանություն այն երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված պարտադիր դրույթներով, որտեղ Հաճախորդը (սպառողը) բնակվում է:

3. Skycop-ը կօգտագործի Հաճախորդի և, եթե կիրառելի է, իր աշխատակիցների անձնական տվյալները բացառապես Պահանջը կատարելու համար: Անձնական տվյալների հավաքագրման, պահպանման և օգտագործման չափի և ձևի վերաբերյալ ցանկացած կամ բոլոր տեղեկությունները կարելի է գտնել Skycop-ի գաղտնիության քաղաքականության մեջ:

4. Այն դեպքում, երբ Հաճախորդը իրավաբանական անձ է, նա երաշխավորում և ներկայացնում է, որ.

– Skycop-ին տրամադրված անձնական տվյալները հավաքվել են և միշտ պետք է տրամադրվեն Skycop-ին՝ Գաղտնիության և Տվյալների Պաշտպանության Պահանջներին համապատասխան։
– սույն Համաձայնագրի նպատակների համար Skycop-ը հանդես կգա որպես տվյալների մշակող, այլ ոչ թե որպես տվյալների վերահսկիչ (ինչպես դրանք հասկացվում են Գաղտնիության և Տվյալների Պաշտպանության Պահանջների ներքո), տվյալների մշակման բոլոր այնպիսի գործողությունների առնչությամբ, որոնք Skycop-ը կարող է իրականացնել սույն Համաձայնագրի շրջանակներում:

5. Ցանկացած վեճ, հակասություն կամ պահանջ, որը բխում է կամ առնչվում է Դրույթներին և Պայմաններին, դրա խախտման, դադարեցման կամ վավերականության հետ կապված, վերջնականապես կլուծվի Լիտվայի Հանրապետության համապատասխան դատարանում` համաձայն իրավասության կանոնների, եթե օրենքի պարտադիր դրույթներով այլ բան նախատեսված չէ:

6. Եթե դատարանի կամ արբիտրաժային դատարանի կողմից Դրույթներ և Պայմանների որևէ դրույթ համարվում է անօրինական, անվավեր կամ անիրագործելի, ապա Դրույթներ և Պայմանների մյուս դրույթները ամբողջությամբ կմնան ուժի մեջ: Դրույթներ և Պայմանների ցանկացած դրույթ, որը համարվում է անօրինական, անվավեր կամ անիրագործելի միայն մասամբ կամ որոշակի չափով, կմնա ամբողջությամբ ուժի մեջ այնքանով, որքանով այն չի համարվում անօրինական, անվավեր կամ անիրագործելի: Skycop-ը կփոփոխի Դրույթներ և Պայմանները՝ փոխարինելով նման անօրինական, անվավեր կամ անիրագործելի դրույթները օրինական, վավեր և կիրառելի դրույթներով, որոնք հնարավորինս մոտ կլինեն Skycop-ի և Հաճախորդի մտադրություններին: Skycop-ը կներդնի իր բոլոր ջանքերը սույն օրենքի բոլոր դրույթների իրականացումն ապահովելու համար:

7. Դրույթներ և Պայմանների անգլերեն տարբերակի և ցանկացած այլ լեզվի միջև անհամապատասխանության դեպքում գերակայում է անգլերեն տեքստը:

Հավելված No 1 – Գնացուցակ

1. Գնացուցակը հրապարակված է www.skycop.com/hy/price-list/ կայքում։

Հավելված No 2 – Skycop Care Անդամակցությունը

Skycop Care Անդամակցությունը հրապարակված է www.skycop.com/hy/skycop-care-membership/   կայքում։

Ձեր թռիչքը խաթարվե՞լ է:

Ձեր ուշացած, չեղարկված կամ գերամրագրված չվերթը վերածեք մինչև €600փոխհատուցման: