„Refer-a-friend“ programa

Updated - 2024-06-17

1. „Refer-a-friend“ programos sąlygos

1.1. UAB Skycop.com (toliau – Skycop) Jums siūlo galimybę rekomenduoti draugus pagal „Refer-a-friend“ programą (toliau – Programa), kuri siūloma interneto svetainėje, esančioje adresu https://www.skycop.com (toliau – Svetainė).

1.2. Dalyvaudami Programoje, Jūs privalote laikytis šių Programos sąlygų (toliau – Sąlygos) ir patvirtinate, kad su jomis sutinkate.

1.3. Naudotis Programa gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys.

1.4. Jūs galite prisijungti prie Programos paspaudus nuorodą, pateiktą pagrindiniame Svetainės puslapyje bei užpildant pretenzijos formą. Paspaudus nuorodą, Jūs vadovaujatės ekrane pateiktais nurodymais rekomenduoti draugus, šeimos narius ar kolegas. Jums pateikus rekomendaciją, tampate “Rekomenduojančiuoju asmeniu” ir Jums bus suteikta unikali rekomendacijos nuoroda, leidžianti gauti Svetainėje reklamuojamą naudą ar dovaną (toliau – Asmeninė nuoroda). Rekomendaciją gavę draugai, šeimos nariai ir (ar) kolegos (toliau – Draugai) turi atlikti veiksmus, kurie nurodyti nukreipimo žinutėje, paspaudus nuorodą, nukreipiančią į Programą.

1.5. Rekomenduojantys asmenys negali rekomenduoti savęs, kurti daugybinių, fiktyvių ar netikrų Skycop paskyrų, ar dalyvauti Programoje kaip Draugai. Nė vienas naudotojas negali naudotis Programa pažeisdamas bet kokį įstatymą, Skycop ar trečiųjų asmenų teises arba kitaip elgdamasis taip, kad tai kenktų Programos tikslams. Be kita ko, Rekomenduojantys asmenys negali klastoti Programos, elgtis nesąžiningai ar trikdyti jos veikimą arba naudoti papildomas sistemas ar kitokius įrenginius, kad galėtų dalyvauti Programoje ar gautų kitos naudos nei tai numatyta šiose Sąlygose.

1.6. Rekomenduojantys asmenys, pateikę tinkamą rekomendaciją, ir Draugai, tinkamai ja pasinaudoję, gauna dovaną. Dovana už vieną tinkamą rekomendaciją yra 50 eurų tiek Rekomenduojančiam asmeniui, tiek Draugui (toliau – Dovana), pervedama į banko sąskaitą. Jeigu Dovanos dydis, nurodytas šiose Sąlygose ir Svetainėje ar kitame informaciniame pranešime skiriasi, bus taikomas Svetainėje ar kitame informaciniame pranešime nurodytas Dovanos dydis.

1.7. Rekomenduojantys asmenys ir Draugai, pretenduojantys į Dovaną, privalo ne tik atitikti ir griežtai laikytis šių Sąlygų, bet ir būti įvykdę šiuos reikalavimus: 1) Draugai turi pateikti Skycop pretenziją; 2) Draugų pretenzija turi būti patvirtinta oro linijų.

1.8. Oro linijoms patvirtinus Draugo pretenziją, Rekomenduojantis asmuo ir Draugas gauna Dovaną.

1.9. Skycop gali atidėti Dovanos išmokėjimą vidinio tyrimo tikslais. Skycop pasilieka teisę atsisakyti patikrinti ir apdoroti bet kokią operaciją dėl bet kokių priežasčių, jei Skycop mano, kad tai yra būtina. Dovana negali būti iškeista į pinigus, ją draudžiama perleisti, parduoti, iškeisti ar mainyti.

1.10. Dalyvaudami Programoje, patvirtinate, kad suprantate ir sutinkate, jog Skycop nėra atsakingas už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę ar kitokią žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą dėl prarasto pelno, geros reputacijos, naudojimo, duomenų ar kitų nematerialių nuostolių.

1.11. Dalyvaudami Programoje, patvirtinate, kad Jūs esate tikrasis el. laiškų siuntėjas ir privalote laikytis galiojančių įstatymų. Pateikdamas bet kurį el. pašto adresą ar kitus asmeninius duomenis kaip Programos dalį, Jūs patvirtinate, kad turite atitinkamą leidimą ir sutikimą. Masinis el. laiškų platinimas, platinimas nepažįstamiems asmenims ar bet koks kitas paslaugų naudojimas būdu kitu nei nustatytu šiose Sąlygose yra griežtai draudžiamas ir gali būti pagrindas nedelsiant nutraukti Programą bei imtis tolesnių teisinių veiksmų. Skycop neprivalo stebėti Programos ar bet kokių pranešimų, tačiau Skycop turi teisę nuspręsti tai daryti ir blokuoti bet kokius el. pašto pranešimus, pašalinti netinkamą turinį ar uždrausti bet kokį tolesnį Programos naudojimą. Rekomenduojantys asmenys ir Draugai, kurie nesilaiko šių Sąlygų bei įstatymų, privalo atlyginti Programos subjektams bei tretiesiems asmenims bet kokią patirtą žalą, išlaidas ir sąnaudas, kurias jie patiria dėl tokių netinkamų el. laiškų.

1.12. Rekomenduojantys asmenys ir Draugai yra atsakingi už visų prisijungimų konfidencialumo išsaugojimą ir yra visiškai atsakingi už visus veiksmus, kurie atliekami juos naudojant. Rekomenduojantys asmenys ir Draugai sutinka nedelsdami pranešti Skycop, jei įtaria, kad prie jų paskyros buvo neteisėtai prisijungta. Rekomenduojantys asmenys ir Draugai taip pat sutinka, kad Skycop nebus atsakinga už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl neteisėto jų prisijungimo duomenų naudojimo.

1.13. Programos galiojimo laikas bus nurodytas Svetainėje ar kituose informaciniuose pranešimuose. Skycop pasilieka teisę bet kuriuo metu atšaukti, keisti arba nutraukti Programą dėl bet kokių priežasčių. Skycop pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kurį Rekomenduojantį asmenį ir (ar) Draugą iš dalyvavimo Programoje, jei jis nesilaiko bet kurios iš šių nurodytų Sąlygų nuostatų.

1.14. Dėl atitinkamų teisinių apribojimų Dovanos negalės gauti asmenys, turintys banko sąskaitas Libano, Baltarusijos, Liberijos, Afganistano, Irano, Jemeno, Sudano, Indonezijos, Kinijos, Mianmaro, Sirijos, Dramblio Kaulo Kranto, Belizo, Rusijos, Malio, Venesuelos, Zimbabvės, Šiaurės Korėjos (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos), Somalio, Centrinės Afrikos Respublikos, Libijos, Filipinų, Irako, Kubos bankuose ar kitose finansų įstaigose.

1.15. Informacijos rinkimas ir bet kokių asmens duomenų naudojimas yra apibrėžti Skycop Privatumo politikoje . Šiai Programai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Skrydis buvo sutrikdytas?

Už atidėtą, atšauktą ar perpildytą skrydį gaukite kompensaciją iki €600!