Noteikumi un nosacījumi

Updated - 2024.02-26

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Ja vien Vispārīgo noteikumu un nosacījumu konteksts nenosaka citādi, šajos noteikumos un nosacījumos (“Vispārīgie noteikumi un nosacījumi”) lietotajiem terminiem ar lielo sākumburtu ir turpmāk norādītās nozīmes:

Līgums”ir līgums starp Klientu un Skycop, kas noslēgts pēc tam, kad Klients ir iepazinies un pieņēmis T&C, kas ir parakstīts elektroniski vai rakstiski. Saskaņā ar Līgumu Klients nodod Skycop visas īpašumtiesības un juridiskās tiesības uz savu naudas prasījumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulu (EK) Nr. 261/2004 (ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un ar ko aizstāj Regulu (EEK) Nr. 295/91) vai saskaņā ar jebkuru citu starptautisku vai valsts tiesību aktu, kas piemērojams attiecībā uz Klientu citā valstī un kas nosaka kopīgus noteikumus par kompensāciju un palīdzību pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, ieskaitot visas summas, kas saistītas ar uzdevumu par uzdevuma izpildi, kā arī nodokļi un citas summas, ja pasažieri nevar lidot vai viņu lidojums ir traucēts, un jebkura cita naudas kompensācija par nozaudētu vai sabojātu bagāžu. (“Assignment”).

Tikai gadījumos, kad Cesijas līgums (veidlapa) nevar tikt uzskatīts par spēkā esošu konkrētajā jurisdikcijā (valstī) vai kad puses vienojas par pakalpojumu sniegšanu ar atsevišķu līgumu, starp Klientu un Skycop noslēgtais Līgums ir uzskatāms par pakalpojumu līgumu, saskaņā ar kuru Skycop administrē Klienta Cesiju un apņemas organizēt un finansēt Cesijas piedziņu, kā arī veikt visas citas darbības saistībā ar Līgumu.

Lai atvieglotu Noteikumu piemērošanu un interpretāciju, Līguma definīcija apvieno cesijas līgumu un līgumu par pakalpojumu sniegšanu, un cesijas un pakalpojumu sniegšanas tiesiskās attiecības tiek sauktas par pakalpojumiem, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

Prasība” ir jebkura prasība pret lidojumu apkalpojošo pārvadātāju (aviokompāniju) par naudas kompensāciju saskaņā ar Lidojumu kompensācijas noteikumiem.

Klients” ir persona, kas ir parakstījusi Līgumu, akceptējusi Noteikumus un nosacījumus un vēlas saņemt Kompensāciju par lidojumu.

Elektroniskās identifikācijas noteikumi” ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un par Direktīvas 1999/93/EK atcelšanu.

Lidojumu kompensācijas regulācija” ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 kā arī jebkuru citu starptautisku vai valsts regulējumu, kas piemērojams attiecībā uz Klientu citā valstī un kas nosaka kopīgus noteikumus par kompensāciju un palīdzību pasažieriem iekāpšanas atteikuma un lidojumu atcelšanas vai ilgas kavēšanās gadījumā, ieskaitot visas ar norīkojumu saistītās summas, kā arī nodokļus un citas summas, ja pasažieri nevar lidot vai viņu lidojums ir traucēts, kā arī jebkuru citu naudas kompensāciju par nozaudētu vai bojātu bagāžu.

Kompensācija par lidojumu” ir kopējā naudas summa, ko lidojumu apkalpojošais pārvadātājs samaksājis saistībā ar Pretenziju kā kompensāciju, norēķinu vai labas gribas žestu, ieskaitot visus papildu izdevumus, kas Klientam vai Skycop kompensēti pēc apkalpojošā pārvadātāja brīvas gribas un lēmuma pēc tam, kad Klients ir parakstījis Līgumu un akceptējis T&C. Lai izvairītos no jebkādām šaubām, jāprecizē, ka Lidojuma kompensācija neietver nekādas juridiskās izmaksas, tiesas nodevas, piedziņas izmaksas, procentus, soda naudu vai līdzīgus izdevumus, kas radušies un ko Skycop sedz visā piedziņas procesa laikā. Attiecīgi visas summas, ko Skycop samaksājusi piedziņas procesa laikā, ir jāatmaksā un jāizmaksā tikai Skycop labā.

Cenrādis” ir šo Noteikumu un noteikumu 1. pielikums, kurā norādītas Skycop atlīdzības summas. Atlīdzība ir summa, ko Skycop saņem saskaņā ar Līgumu.

Privātuma un datu aizsardzības prasības” ir visi piemērojamie tiesību akti un noteikumi, kas attiecas uz personas datu apstrādi un privātumu, tostarp, ja piemērojami, attiecīgo uzraudzības iestāžu izdotie norādījumi un prakses kodeksi (ja tādi ir), kā arī jebkuras no iepriekš minētajām prasībām ekvivalents jebkurā attiecīgajā jurisdikcijā (neatkarīgi no tā, vai tas ir obligāts vai nav).

Tiesvedība Proceedings” ir process, kurā Skycop iesniedz Pretenziju tiesā, alternatīvās strīdu izšķiršanas iestādēs, aviācijas regulatīvajās aģentūrās, patērētāju aizsardzības aģentūrās un/vai valsts iestādēs vai nodod Pretenziju līgumdarbinieku juridiskajam pārstāvim, piemēram, advokātam vai advokātu birojam.

Skycop” ir juridiska persona (UAB Skycop.com, juridiskās personas kods 304423851, juridiskā adrese Dariaus ir Girėno St. 21A, Viļņa, Lietuvas Republika).

Iepriekš minētās definīcijas tiek izmantotas, slēdzot un veicot jebkuru dokumentu vai darījumu, kas saistīts ar T&C.

1. LĪGUMS

1. Klients piekrīt T&C (Līgumam), kas tiek uzskatīts par pamatu jebkuriem citiem dokumentiem, kas tiks noslēgti starp Klientu un Skycop pēc brīvas gribas.
2. Uzņēmums Skycop izmanto uzlaboto elektronisko parakstu autentifikācijas tiešsaistes pakalpojumu, kas atbilst Elektroniskās identifikācijas regulas 26. pantā noteiktajām prasībām un ir starptautiski atzīts un akceptēts pat tiesās, tāpēc Klientam nav nepieciešams izdrukāt, parakstīt un nosūtīt Līgumu ierakstītā vēstulē.
3. Noslēdzot Līgumu, Klients apliecina, ka viņš (viņa) ir pilnvarots (-a) un tiesīgs (-a) parakstīt dokumentus, kas ir saistoši gan Skycop, gan Klientam vai attiecīgā gadījumā ir tiesīgs (-a) parakstīties citas personas (piemēram, bērna) vārdā .
4. Klients apliecina, ka Kompensācijas par lidojumu nodošana nav nodota trešajām personām un attiecībā uz Kompensāciju nav noslēgts neviens cits līgums, kā arī starp Klientu un lidojumu apkalpojošo pārvadātāju nav uzsākts vai nav gaidāms tiesisks strīds par šo pašu jautājumu. Klients apzinās, ka, noslēdzot Cesiju, viņš/viņa nedrīkst noslēgt tādu pašu un/vai līdzīgu līgumu, tostarp ar Skycop konkurējoši uzņēmumi, uzsākt tiesvedību saistībā ar Lidojuma kompensācijas piedziņu.
5. Klients apņemas sniegt Skycop visus datus un/vai informāciju, kas nepieciešama, lai no lidojumu apkalpojošā pārvadātāja iekasētu Lidojuma kompensāciju.
6. Skycop ir tiesīga pieņemt tikai Lidojuma kompensāciju, un netiek pieņemti nekādi ceļojuma kuponi un/vai citi pakalpojumi, ko var piedāvāt lidojumu apkalpojošais pārvadātājs.
7. Parakstot Līgumu un piekrītot T&C, Klients apliecina, ka viņš (viņa) neuzturēs tiešu kontaktu un nepieņems maksājumu no apkalpojošā pārvadātāja.
8. Klients apliecina un paziņo, ka T&C ir tiešs pierādījums un patiesas gribas izpausme, kas jārespektē lidojumu apkalpojošajiem pārvadātājiem. Klients piekrīt Skycop, ka visi lidojumus apkalpojošo pārvadātāju veiktie lidojuma kompensācijas maksājumi saskaņā ar Skycop prasībām ir jāveic tieši uz Skycop piederošajiem bankas kontiem vai citiem bankas kontiem, par kuriem Skycop un Klients ir vienojušies.
9. Klients arī piekrīt, ka Skycop palīdzēs viņam (viņai) īstenot viņa (viņas) tiesības aizstāvēt viņu (viņu), iekasējot lidojuma kompensāciju.

2. PRASĪBAS IESNIEGŠANA

1. Lidojuma datus saistībā ar Prasījumu var iesniegt Skycop, vēlams, izmantojot Skycop tīmekļa vietni, mobilo lietotni, e-pastu un/vai citus Skycop atbalstītos elektroniskos vai programmatūras risinājumus. Pēc šādu datu saņemšanas Skycop izvērtē lidojuma pamatotību un to, vai Prasība, pamatojoties uz šiem lidojuma datiem, varētu būt apmierināma. Ja Skycop novērtē, ka Klienta sniegtie lidojuma dati ir pietiekami un Pretenzija varētu būt sekmīga, Skycop veic visas nepieciešamās darbības saistībā ar Lidojuma kompensācijas piedziņu saskaņā ar Klienta parakstītajiem un apstiprinātajiem dokumentiem.
2. Please note that the result of the assessment as provided in Section 2.1 above does not include any binding statement and does not guarantee successful enforcement of the Claim.
3. Kad Līgums ir noslēgts, Skycop vēršas pie lidojumus apkalpojošā pārvadātāja ar Pretenziju, lai panāktu izlīgumu un izvairītos no Tiesvedību.
4. Ja lidojumu apkalpojošais pārvadātājs atsakās apmierināt Pretenziju pēc tam, kad Skycop ir vērsusies pie attiecīgā pārvadātāja, Skycop pēc saviem ieskatiem ir tiesīga uzsākt Tiesvedību, lai īstenotu Pretenziju. Skycop pēc saviem ieskatiem var uzsākt Tiesvedību citos gadījumos, ja tādā veidā Lidojumu kompensācijas piedziņas procesā būtu efektīvāks un (vai) ātrāks. 5. Tiesvedības laikā Skycop juridiskajam pārstāvim tiek nodrošināta piekļuve visiem datiem, ko Klients ir sniedzis Skycop, lai varētu iesniegt prasību. Ja trešās personas pieprasa papildu dokumentus, kas apliecina likumīgā pārstāvja pilnvaras, Klients ar Skycop norādījumiem nekavējoties iesniedz likumīgajam pārstāvim visus šādus dokumentus. Ja sekmīgai Lidojuma kompensācijas piedziņai ir nepieciešams, lai Prasību Klienta vārdā iesniegtu juridiskais pārstāvis (piemēram, advokāts), Klients ar juridisko pārstāvi paraksta attiecīgu līgumu, un Klienta naudas prasījums tiek nodots atpakaļ Klientam no attiecīgā līguma noslēgšanas brīža ar juridisko pārstāvi. Šādā gadījumā Klients un Skycop veiks savstarpējos norēķinus saskaņā ar šajos noteikumos un C noteikumos un (vai) citā līgumā, kas noslēgts starp Klientu un Skycop.
6. Ja pēc Pretenzijas pamatotības izvērtēšanas juridiskais pārstāvis uzskata, ka Pretenzijas celšana tiesvedības laikā, visticamāk, nebūs sekmīga, Klients tiks informēts, un Skycop neturpinās izskatīt Pretenziju. Šāds paziņojums Klientam nozīmē, ka ir izbeigta Lidojuma kompensācijas piedziņa un pilnīgas īpašumtiesības un juridiskais īpašumtiesības uz Piešķīrumu automātiski tiek atgrieztas Klientam bez papildu līgumu slēgšanas.
7. Ja tiek uzsākta tiesvedība, lai īstenotu Pretenziju, Klients tiek atbrīvots no jebkādām izmaksām, kas rodas gadījumā, ja Pretenzija netiek apmierināta. Ja Tiesvedība ir sekmīga vai tiek izbeigta, Skycop sedz visas radušās izmaksas, kuras nesedz attiecīgais lidojumu apkalpojošais pārvadātājs. Ja Pretenzija tiek apmierināta un Klients saņem kompensāciju par lidojumu, Klients piekrīt, ka visas izmaksas, kas radušās Skycop un pieprasītas no lidojumu apkalpojošā pārvadātāja, tiek segtas Skycop.
8. Klients un Skycop apliecina, ka viņi atzīst, ka Skycop ir ekskluzīva rīcības brīvība pieņemt un/vai noraidīt jebkuru izlīdzināšanas piedāvājumu saskaņā ar pieredzi ar attiecīgo lidojumu apkalpojošo pārvadātāju. Līgums tiek uzskatīts par pietiekamu juridisku pamatu, lai šāda rīcības brīvība būtu spēkā.
9. Klients apzinās, ka Pretenzijas izskatīšana var prasīt ievērojamu laiku un ka Skycop nevar ietekmēt to, cik ātri Pretenzija var tikt izvirzīta.

3. FINANŠU NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Norēķini saskaņā ar šajos noteikumos paredzēto kārtību saskaņā ar Līgumu ir saistīti ar būtisku nosacījumu, ka ir saņemta, t. i., iemaksāta Skycop vai Klienta bankas kontā, lidojuma kompensācija. Pēc tam, kad lidojumu apkalpojošais pārvadātājs ir samaksājis Lidojuma kompensāciju, Skycop un Klients veic norēķinus saskaņā ar Noteikumos un tehniskajos noteikumos paredzēto kārtību.

2. Uzņēmums Skycop veic prasību bez maksas. Ja Pretenzija tiek apmierināta un tiek saņemta Lidojuma kompensācija, saskaņotā Lidojuma kompensācijas daļa tiek izmaksāta Klientam saskaņā ar Cenrādī norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Uzņēmums Skycop un Klients var atsevišķi vienoties par citu atlīdzības apmēru un maksāšanas noteikumi un nosacījumi..
3. Ja vienošanās par izlīgumu ar lidojumus apkalpojošo pārvadātāju attiecībā uz Pretenziju netiek panākta vai citos gadījumos, kad, Skycop ieskatā, Lidojuma kompensācijas atgūšanas process būtu efektīvāks un (vai) ātrāks, Skycop ir tiesības uzsākt Tiesvedību, kā rezultātā tiks palielināta Lidojuma kompensācijas daļa, kas pienākas Skycop, kā norādīts Cenrādī..
4. Klients apliecina, ka atzīst, ka Līguma puses var ieskaitīt savus pretprasījumus.
5. Ja Klients krāpnieciski sniedz nepareizus vai nepilnīgus datus un Skycop tādēļ rodas papildu izmaksas, Klients atlīdzina šīs izmaksas Skycop.
6. Tā kā Skycop juridiskā adrese atrodas Lietuvas Republikā, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) (ja piemērojams) summa, kas jāmaksā, ir noteikta Lietuvas Republikas tiesību aktos saskaņā ar likumā noteikto likmi.
7. Ja Klients ir sniedzis nepareizu vai nepietiekamu informāciju, kas nepieciešama lidojuma kompensācijas izmaksai, un tā tiek atgriezta Skycop, Skycop ir tiesīga ieturēt visas Skycop radušās papildu izmaksas. 8. Ja Klients ir sniedzis nepareizu vai nepietiekamu informāciju, kas nepieciešama, lai samaksātu lidojuma kompensāciju, un (vai) tā tiek atgriezta Skycop, un Klients pēc Skycop atgādinājumiem un saprātīgiem centieniem sazināties ar Klientu, izmantojot līdzekļus, kurus Klients ir norādījis Skycop, nemaina vai nesniedz informāciju, kas nepieciešama, lai samaksātu nolīgto lidojuma kompensācijas daļu, Skycop ir tiesīga paturēt to lidojuma kompensācijas daļu, kas citādi būtu jāmaksā Klientam.
8. Attiecībā uz kontiem vienotajā eiro maksājumu telpā (SEPA) visi maksājumi tiks nosūtīti uz kontu ar bankas pārskaitījumu. Veicot starptautisku pārskaitījumu Klientam, visas bankas komisijas maksas tiek atskaitītas no Klientam izmaksājamās Lidojuma kompensācijas daļas.
9. Lai ietaupītu bankas izmaksas, kopīgas rezervācijas gadījumā vai citos gadījumos (piemēram, vecāki saņem samaksu par bērniem) Skycop pārskaita visus maksājumus uz vienu kontu, ja Klients to atļauj Skycop vai ja, iesniedzot datus Skycop, ir norādīts viens konts. Personai, kas saņēmusi naudu par citām personām, ir pienākums norēķināties ar tām, un šādā gadījumā Skycop neuzņemas risku, ka nauda netiks samaksāta.
10. Skycop neuzņemas atbildību par Klienta pazaudētiem čekiem, priekšapmaksas debetkartēm, kredītkartēm un līdzīgiem līdzekļiem, kā arī par to, ka Klients ir sniedzis nepareizu bankas konta informāciju.
11. Ja tas ir obligāti, Skycop sniedz elektronisku rēķinu vai citu dokumentu pa e-pastu.
12. Skycop nav atbildīgs par to, ka nolīgtā lidojuma kompensācija netiek samaksāta tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus tā saprātīgas kontroles, tostarp, bet ne tikai, streika, lokauta, darba strīda, stihiskas nelaimes, kara, masu nekārtību, likuma vai valdības rīkojuma, noteikuma, regulējuma u. tml. ievērošanas gadījumā.
13. Kompensāciju par lidojumu un jebkādus citus maksājumus Skycop veiks tikai galīgajiem saņēmējiem, kuriem ir tiesības pieprasīt kompensāciju par lidojumu. Skycop neizmaksā lidojuma kompensāciju un (vai) nekādus citus maksājumus starpniekiem, aģentūrām, pārstāvjiem un (vai) citām trešām personām, kuras kopā ar pieprasījumu izmaksāt lidojuma kompensāciju neiesniedz nekādus īpašus rakstiskus pierādījumus, kas skaidri un nepārprotami apliecina pilnvarojumu pieņemt maksājumus galīgā saņēmēja vārdā. Ja rodas šaubas par tiesībām saņemt maksājumus, Skycop ir tiesības pieprasīt papildu pierādījumus, kas apliecina tiesības pieņemt maksājumus galīgo saņēmēju vārdā, un (vai) vienpusēji atteikties izmaksāt lidojuma kompensāciju tieši šādai personai.

4. KLIENTA SADARBĪBA

1. Klients garantē, ka dati un informācija, ko Klients sniedzis Skycop saistībā ar Pretenziju, ir pareiza, pilnīga, patiesa un nav maldinoša. 2. Klients atlīdzina Skycop visus prasījumus, kas radušies Klienta sniegtās nepareizās informācijas un/vai Klienta sadarbības trūkuma vai nepareizas sadarbības dēļ.
2. Pirms Skycop pakalpojumu piesaistīšanas Klients nav rīkojies ar Piešķīrumu nekādā citā veidā, kā arī nav piesaistījis nevienu trešo personu, lai īstenotu Prasījumu.
3. Klients ar vai bez īpaša pieprasījuma sniedz Skycop visus datus un dokumentus, kas nepieciešami Pretenzijas izskatīšanai, piemēram, personu apliecinošu dokumentu kopijas, iekāpšanas kartes, paziņojumu par kavēšanos, saraksti ar lidojumu apkalpojošo pārvadātāju.
4. Ja Klients pēc Skycop pakalpojumu izmantošanas no lidojumu apkalpojošā pārvadātāja saņem jebkādu maksājumu vai cita veida kompensāciju par lidojumu, piemēram, lidojuma kuponu, Klienta pienākums ir nekavējoties informēt Skycop. Šādā gadījumā Klientam ir pienākums samaksāt Skycop 3.2. vai 3.3. punktā norādīto atlīdzību 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad no lidojumus apkalpojošā pārvadātāja saņemta Lidojuma kompensācija, uz Skycop tīmekļa vietnes kontaktu ailē norādīto bankas kontu vai uz jebkuru citu Skycop rakstveidā norādīto bankas kontu.
5. Ja Klients sniedz nepareizus vai nepilnīgus datus vai ja Klients noklusē no Skycop, ka Klients jau ir saņēmis no lidojumu apkalpojošā pārvadātāja Lidojuma kompensāciju par attiecīgo Pretenziju, un Skycop nespēj piedzīt Lidojuma kompensāciju vai zaudējumus Tiesvedības ceļā, Skycop patur tiesības celt prasību pret Klientu par radušos zaudējumus.

5. IZBEIGŠANA UN ATSAUKŠANA

1. Līgumiskās attiecības starp pusēm beidzas, kad Līgums ir pilnībā izpildīts, t.i., maksājums saskaņā ar Līgumu ir pilnībā izpildīts.
2. Līgums tiek izbeigts nekavējoties:
– ja Skycop pēc padziļinātas Pretenzijas izskatīšanas uzskata, ka Pretenzija var nebūt veiksmīga, un Klients tiek informēts par šādu lēmumu; vai
– ja pēc Skycop lēmuma Klients sniedzis nepareizus datus/informāciju un rīkojies krāpnieciski; vai
– ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Klients, kurš ir patērētājs, nenorādot iemeslus, iesniedz paziņojumu par atteikumu, nosūtot to pa e-pastu. Tiesības izbeigt Līgumu uz šī pamata izbeidzas pirms termiņa, ja Līgums ir pilnībā izpildīts līdz iepriekš minētā termiņa beigām.
3. Jebkurā gadījumā, ja Klients izbeidz Līgumu bez Skycop vainas pēc tam, kad jau ir veikts noteikts līgumā paredzētais darbs, vai pēc tam, kad Skycop un/vai juridiskie pārstāvji ir uzsākuši Tiesvedību, Skycop ir tiesīga iekasēt no Klienta administratīvās izmaksas, kā arī citas radušās izmaksas, tiesas nodevas, pakalpojumu izmaksas, tiesu izpildītāja izmaksas, ārpustiesas izmaksas, pilnvarotā pārstāvja atlīdzību, papildu atlīdzību un citas radušās izmaksas. Šajā punktā norādītās summas Klients samaksā 10 (desmit) dienu laikā pēc Skycop rēķina saņemšanas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Uzņēmums Skycop ir tiesīgs jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt T&C un noteikt papildu nosacījumus, tomēr tas cenšas, lai Klients būtu informēts par jebkuriem šādiem grozījumiem. Ja šādi grozījumi ir negatīvi no Klienta viedokļa, Klientam ir jāapstiprina šādi grozījumi, lai grozītie T&C tiktu piemēroti attiecīgajam Klientam.
2. T&C, līgumam un/vai jebkuram citam dokumentam, kas noslēgts saistībā ar T&C un līgumu, ir piemērojami Lietuvas Republikas tiesību akti, ja vien konkrētajā dokumentā nav noteikts citādi. 3. Klientam (patērētājam) ir arī tiesības pieprasīt aizsardzību saskaņā ar tās valsts obligātajiem noteikumiem, kuras tiesību aktos ir paredzēta Klienta (patērētāja) dzīvesvieta.
3. Skycop izmantos Klienta un attiecīgā gadījumā tā darbinieku personas datus tikai un vienīgi pretenzijas īstenošanai. Visa informācija par personas datu vākšanas, glabāšanas un izmantošanas apjomu un veidu ir atrodama Skycop privātuma politikā.
4. Ja Klients ir juridiska persona, tas garantē un apliecina, ka:
– personas dati, ko tie sniedz Skycop, ir savākti un vienmēr tiks sniegti Skycop saskaņā ar privātuma un datu aizsardzības prasībām;
– šā Līguma mērķiem Skycop darbosies kā datu apstrādātājs, nevis kā datu pārzinis (kā to saprot saskaņā ar Privātuma un datu aizsardzības prasībām) attiecībā uz visām datu apstrādes darbībām, ko Skycop var veikt saskaņā ar šo Līgumu.
5. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no T&C vai ir saistīta ar to, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks galīgi izšķirta attiecīgajā Lietuvas Republikas tiesā, ievērojot jurisdikcijas noteikumus, ja vien imperatīvās tiesību normas nenosaka citādi.
6. Ja tiesa vai šķīrējtiesa kādu T&C noteikumu atzīst par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie T&C noteikumi paliek spēkā pilnā apmērā. Jebkurš T&C noteikums, kas atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu tikai daļēji vai zināmā mērā, paliek spēkā pilnā apmērā, ciktāl tas nav atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu. Uzņēmums Skycop grozīs T&C, aizstājot šādus nelikumīgus, spēkā neesošus vai neizpildāmus noteikumus ar likumīgiem, spēkā esošiem un izpildāmiem noteikumiem, kas radītu rezultātu, kas būtu pēc iespējas tuvāks Skycop un Klienta nodomiem. Uzņēmums Skycop pieliks visas pūles, lai nodrošinātu visu šo noteikumu īstenošanu.
7. Neatbilstību gadījumā starp T&C tekstu angļu valodā un jebkuru citu valodu, noteicošais ir teksts angļu valodā.

Annex No 1 – Cenrādis

1. Cenrādis ir publicēts vietnē https://www.skycop.com/lv/price-list/

Pielikums Nr. 2 – Skycop Care dalība

Skycop Care dalība ir publicēta https://www.skycop.com/lv/skycop-care-membership/

Vai jūsu lidojums tika pārtraukts?

Pārvērsiet savu kavēto, atcelto vai rezervēto lidojumu kompensācijā līdz pat €600!