SmartDelay Правила и услови 

Ве молиме внимателно прочитајте ги правилата и условите пред да се регистрирате за услугата SmartDelay („Услугата“).

Странки во услугата

Услугата се спроведува во име на UAB SkyCop („Клиент“) од Collinson Service Solutions Limited („ние/нас/нашите“), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU. Со прифаќањето на правилата и условите, се согласувате дека сте законски способни да склучите обврзувачки договор и дека имате најмалку 18 години. Вие исто така се согласувате со нашата политика за приватност што се наоѓа тука.

Квалификуваност

Оваа Услуга е достапна за сите клиенти со претплата на Skycop Care и други клиенти избрани од Skycop. По купувањето на програмата  на Skycop Care, автоматски ќе бидете регистрирани за Услугата. Вие потврдувате дека не сите летови се подобни за регистрација.

Како да ја користите Услугата

Ќе ги исполнувате условите за Услугата ако го регистрирате вашиот лет 2 часа пред закажаното полетување. Го задржуваме правото да не ја обезбедиме Услугата доколку не успеете точно да ги регистрирате вашите податоци. Поаѓањето на вашиот лет ќе го следи нашиот систем за следење летови. Под услов на успешна претходна регистрација, ќе ви доставиме ваучер за пристап до салон преку е-маил доколку нашиот систем за следење на летот идентификува дека вашиот лет доцни повеќе од 120 минути („Праг на одложување“). Ќе добиете и СМС за да ве извести за таквиот е-маил. Услов за користење на Услугата е пристапот до е-маил адресата што ја давате при регистрацијата и можноста за прикажување на вашиот ваучер за пристап до салонот.

Доцнењето кое го исполнува или го надминува Прагот на одложување може да се објави како еден единствен период на доцнење или како резултат на повеќекратни пократки доцнења чие што собирање го надминуваат Прагот на одложување.

Ќе се потпреме единствено на нашиот систем за следење летови за да утврдиме дали сте подобни за пристап до салонот. Прифаќате дека не гарантираме за точноста на системот за следење летови и нема да се потпрете на него за да го следите времето на поаѓање на летот.

Во случај на квалификувано доцнење на патувањето, ќе ви биде доставен ваучер за пристап до салон на вашата е-маил адреса за вас и за најмногу 1 придружник во истиот ден на вашето патување со летот. Не може да се користи во ниту еден друг ден од вашето патување.

Само наведените лица во е-маил потврдата ќе имаат право да ја добијат Услугата.

Услугата ви е обезбедена на непренослива, неповратна и непроменлива основа. Нема да бидат понудени алтернативи за готовина или кредит.

Вие изрично ги прифаќате сите услови за користење што се применливи за Услугата („Услови за користење“) обезбедени од нас. Нашите правила и услови за пристап до салон може да се најдат овде: https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

Каде што е применливо, со пристап до салонот на аеродромот, се согласувате да се придржувате до правилата и политиките на салонот.

Цена и плаќање

Оваа услуга е бесплатна. Клиентот го задржува правото одвреме-навреме да ја менува таксата.

Одговорност

Доколку не ги исполниме овие услови, ќе издадеме заменски ваучер за пристап до соодветниот салон. Заменските ваучери се неповратни и не можат да се заменат за готовина. Ние нема да бидеме одговорни и да ви ги надоместиме личните трошоците, трошоците за пристап до салоните направени од вас на аеродромот доколку изберете да пристапите до салонот на ваш трошок.

Ние не сме одговорни за загубите што произлегуваат од неусогласеноста на овие правила и услови кои спаѓаат во следните категории:

  • загуба на приход или доход;
  • загуба на бизнис;
  • загуба на профит; или
  • загуба на предвидени штедења.

Ние нема да бидеме задолжени или одговорни за какво било неисполнување или доцнење во извршувањето на која било од нашите обврски според овие одредби и услови што е предизвикано од настан надвор од нашата контрола. Настан надвор од наша контрола значи секој чин или настан надвор од нашата разумна контрола, вклучително без ограничување, штрајкови, затворање или други индустриски активности од трети страни, граѓански метеж, бунт, инвазија, терористички напад или закана од терористички напад, војна (без разлика дали прогласена или не) или закана или подготовка за војна, пожар, експлозија, бура, поплава, земјотрес, слегнување, епидемија или друга природна катастрофа или откажување на јавните или приватните телекомуникациски мрежи.

Ништо во овие правила и услови не ја исклучува или ограничува нашата одговорност за кое било прашање за кое би било незаконски да ја исклучиме или да се обидеме да ја исклучиме нашата одговорност.

Таму каде што ги користите Услугите на кој било салон на аеродромот, какви било загуби или обврски што произлегуваат од или во врска со користењето на таквиот салон ќе бидат на одговорност на салонот-учесник. Ние нема да учествуваме во никаков спор помеѓу вас и кој било салон што учествува. Ние не даваме никаква гаранција за која било стока или услуга до која се пристапува преку салоните.

Се согласувате дека ќе не браните и обештетите нас, и нашите компании, директори, службеници, вработени и агенти (или“оштетените страни”) и ќе ја чувате секоја оштетена страна од сите обврски, штети, загуби, побарувања, тужби, пресуди, трошоци и расходи (вклучувајќи разумни правни такси) за повреда или смрт на кое било лице или оштетување или уништување на кој било имот што произлегува од користењето на Услугата од ваша страна, освен што таквото обесштетување нема да се прошири на дела од голема небрежност или намерно недолично постапување од страна на оштетените странки.

Рок и Откажување

Рокот на овие одредби и услови ќе заврши доколку Клиентот ја отповика Услугата.

Забелешки

Прифаќате дека комуникацијата со нас главно ќе биде електронска. Вие се согласувате со ваквиот начин на комуникација и потврдувате дека сите договори, известувања, информации и други комуникации што ви ги даваме по електронски пат се во согласност со кое било законско барање таквите комуникации да бидат во писмена форма. Овој услов не влијае на вашите законски права.

Право на Измена и Отповикување на овие одредби и услови

Имаме право да ги измениме или раскинеме овие услови со моментален ефект во секое време.

Услуга за корисници

Доколку имате поплака за било што од Услугата, ве молиме контактирајте со: customerservice@collinsongroup.smartdelay.com

Други важни услови

Имаме право да ги пренесеме нашите права и обврски според овие правила и услови на друга организација и писмено ќе ве известиме ако тоа се случи, но тоа нема да влијае на вашите права или на нашите обврски според овие одредби и услови.

Овој договор е помеѓу вас и нас. Ниту едно друго лице нема да има право да спроведува некој од неговите услови. 

Секој од ставовите од овие правила и услови е самостоен. Доколку некој суд или релевантен орган одлучи дека некој од нив е незаконски, преостанатите ставови ќе останат во целосна сила и ефект.

Ако не успееме да ве убедиме да извршите некоја од вашите обврски според овие услови, или ако не ги спроведуваме нашите права против вас, или ако одложиме со тоа, тоа не значи дека сме се откажале од нашите права против вас и не значи дека не мора да ги почитувате тие обврски. Ако навистина не постапиме по некоја ваша грешка, тоа ќе го сториме само во писмена форма, а тоа нема да значи дека автоматски ќе се откажеме од секоја подоцнежна постапка.

Доколку има некаков конфликт во значењето помеѓу верзијата на англиски јазик на овие правила и услови и која било верзија или превод на овие правила и услови, верзијата на англиски јазик ќе преовладува.

Овие услови се регулирани со англиското право. Двете странки сме согласни да подложиме на ексклузивна јурисдикција на англиските судови.

Услови за употреба

Во овие Услови на употреба, следните зборови и изрази ќе ги имаат значењата наведени подолу:

Клиент значи секое лице кое учествува во Програмата.
Салон/и значи трета страна добавувач на аеродроми или салони на аеродроми кои се достапни за клиентите кои учествуваат во Програмата.
Средства за пристап Средства се QR-код, LoungeKey Pass или која било друга форма на пристап, како што е наведено во Priority Pass во писмена форма од време на време по сопствена дискреција.
Евиденција на тргување значи организација одговорна за обработка на плаќањата на клиентите за пристап до салон преку Програмата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, филијалите на Priority Pass: 

Priority Pass Limited;

Priority Pass, Inc.;

Priority Pass (A.P.) Limited; 

Collinson (Шангај) Ко. Ltd;

Collinson Services India LLP;

Collinson Перу С.А.Ц.; и 

Priority Pass (Азија) Pte. Ltd

Priority Pass значи Priority Pass Limited of Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Компанија бр. 02728518.
Програма значи дека програмата LoungeKey Pass™ обезбедена од Priority Pass е дизајнирана да овозможи пристап на клиентите до салонот користејќи средства за пристап.
  1. Услови за користење: Со учество во Програмата, Клиентот се согласува и ги прифаќа овие Услови за користење. Овие Услови за користење ќе преовладуваат над сите други услови и правила дадени на Клиентот во врска со купувањето или користењето на Програмата. Priority Pass го задржува правото во секое време да прави какви било промени на овие Услови за користење. Клиентот се согласува дека Priority Pass може да известуви за тоа со објавување на Условите за користење на веб-локацијата на Програмата и дека користењето на Програмата од клиентите претставува согласност со тековните Услови за користење. На клиентите им се препорачува да ги разгледаат овие Услови за користење пред да ја користат Програмата. Условите за користење важат од 1 март 2023 година и ќе важат за користење на Програмата од тој момент наваму.
  2. Услови: Овие Услови за користење ги утврдуваат условите што се однесуваат на програмата и користењето на Lounge. Секој Lounge ќе има свои специфични услови кои ќе бидат наведени во описот на Lounge на веб-страницата на Програмата. Со користење на Lounge, клиентот ги прифаќа условите на Lounge. Клиентот треба внимателно да ги прочита условите за Lounge пред да го користи салонот.
  3. Евиденција на тргување: Главниот субјект кој обезбедува пристап до салонот за Програмата е како што следува:

(i) Priority Pass Limited за услуги во Европа, Блискиот Исток и Африка;

 (ii) Priority Pass, Inc. за услуги во Северна Америка, Јужна Америка (со исклучок на Перу) и Латинска Америка; 

(iii) Priority Pass (A.P.) Limited за услуги во Пацифичка Азија (со исклучок на Народна Република Кина, Индија и Тајван); 

(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd за услуги во рамките на Народна Република Кина;

 (v) Collinson Services India LLP за услуги во Индија; 

(vi) Collinson Peru S.A.C. за услуги во Перу; и

Priority Pass (Азија) Pte. Ltd. за услуги во рамките на Тајван.

4. Документација: Влезот во Салон е строго условен со тоа што клиентите треба да поседуваат (i) валидни средства за пристап, (ii) валидна карта за качување и (iii) каква било дополнителна идентификација што салонот може да ја побара од клиентот и нивните гости, што може вклучуваат пасош, национална лична карта или возачка дозвола. Фотографијата на средствата за пристап нема да биде прифатена како замена. Некои салони во Европа се наоѓаат во одредени шенген-зони на аеродромот, што значи дека пристапот е обезбеден само до овие локации доколку Клиентот патува меѓу земјите од Шенген (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).

5. Употреба на салон: При прикажување на средствата за пристап при влегување во салон, од клиентите се бара да го информираат персоналот дека сакаат да влезат во салон користејќи ја програмата на „LoungeKey Pass“. Персоналот ќе ја потврди подобноста за влез во Салонот со визуелно проверување на средствата за пристап и потоа електронски снимање на средствата за пристап преку читач на картички/шифри или на друг начин внесувајќи ги деталите во безбеден систем. Персоналот ќе го внесе и бројот на гости, доколку ги има, што го придружуваат Клиентот. Доколку се бара, клиентот мора да го потпише екранот на читачот на картички. Електронската евиденција за средствата за пристап на клиентот ќе се смета за валиден доказ за пристап на клиентот до салонот.

6.  Средства за пристап на Уред: Средствата за пристап на паметниот телефон, таблетот или друг уред на клиентот може да бараат проверка од персоналот, вклучително и потребата членот на персоналот да ракува со уредот. Priority Pass не прифаќа одговорност за каква било штета предизвикана на уредот од страна на персоналот на Салон.

7. Користење и истекување: Средствата за пристап не се преносливи и клиентот може да го користи салонот само до и на датумот на истекување прикажан на средствата за пристап. Средствата за пристап не смеат да ги користат други лица освен наведениот Клиент.

8. Деца: Достапноста на пристапот до салон за деца варира во зависност од политиките на секој специфични салон. На купувачот му се советува да го провери описот на салонот даден во линкот на е-маил Lounge Finder link во Lounge’s policies Програмата за одредени одредби поврзани со децата пред да го користи салонот. Давањето пристап на децата во Салон зависи само од Салонот.

9. Стандарди за однесување: Користењето на салонот е предмет на Однесување и облекување од страна на клиентите, гостите и децата во согласност со условите и правилата на салонот, а од секое лице кое не ги почитува тие услови и правила може да се побара да го напушти салонот. Priority Pass не е одговорен за каква било загуба претрпена од страна на Клиентот кога салонот одбил прием или користење на салонот бидејќи клиентот или кој било гостин не ги почитувал условите од оваа Програма или условите и правилата на Салонот.

10. Надоместоци за потрошувачка: Обезбедувањето на алкохолни пијалоци, каде што дозволува локалниот закон, е посебно право на секоја локација на Салонот и во некои случаи може да биде ограничено или недостапно. Во такви случаи Клиентот е одговорен за плаќање на какви било трошоци за дополнителна потрошувачка или за премиум алкохолни пијалоци директно во Салонот. Погледнете ги поединечните описи на салонот за детали.

11. Телефон и Wi-Fi: Достапноста на телефонот и Wi-Fi се разликуваат во секој салон и се обезбедуваат по дискреција на салонот. Бесплатното користење на телефонските капацитети вообичаено е ограничено само на локални повици. Надоместоците за сите други услуги се на дискреционо право на секој салон, а Клиентот е одговорен да ги плати директно во Салонот.

12. Најави за лет: Салоните немаат обврска да објавуваат информации за летот и Клиентот прифаќа дека Priority Pass нема да биде одговорен за каква било директна или индиректна загуба што произлегува од тоа што некој клиент или гостин не успеале да се качат на нивниот лет. Одговорност на клиентот е да ги провери релевантните барања за влез за која било земја што се посетува и да ја има точната патна документација за патувањето.

13. Промени во програмата: Priority Pass може да ја измени Програмата во секое време по известување дадено 30 дена пред таквата промена. Онаму каде што клиентот ја прима Програмата преку давател на платежна картичка или друга организација, за какви било промени ќе биде известен давателот на платежна картичка, кој е одговорен за советување на Клиентот. Во случај Клиентот да не прифати промена, Клиентот ќе има право да ја прекине својата програма со тоа што ќе обезбеди писмено известување со рок од 30 дена директно до давателот на платежна картичка или друга организација која ќе биде одговорна за информирање на Priority Pass и одговорна за сите трошоци Клиентот се јавува како резултат на тоа што не ја известил Priority Pass за таквото раскинување.

14. Трети лица – Организации: Салоните се во сопственост и управувани од трети лица организации. Клиентот и гостите мора да се придржуваат до правилата и политиките на секој Салон учесник, а Клиентот прифаќа дека обезбедувањето средства за пристап во салон не гарантира пристап или континуиран пристап, а ние подлежиме на ограничувања на капацитетот. Клиентот прифаќа дека Priority Pass нема контрола врз одлуката на Салонот дали да прими некој клиент, бројот на луѓе дозволени во секое време, понудените капацитети, времето на отворање/затворање, должината на времето што клиентите можат да го поминат во Салон, било кои такси што се плаќаат над и надвор од вклучените, или на вработениот персонал. Priority Pass ќе направи разумни напори за да обезбеди поволности и погодности да бидат достапни како што се рекламирани, но Клиентот прифаќа дека Priority Pass не гарантира на кој било начин дека некоја или сите поволности и капацитети ќе бидат достапни во моментот на посетата на клиентот.

15. Линкови и веб-страници на трети лица: веб-страната на програмата може да содржи линкови до веб-страни, понуди или програми кои се управувани или во сопственост на трети страни кои не се дел или контролирани од Priority Pass. Priority Pass не прифаќа никаква одговорност за содржината на таквите веб-страни на трети страни, или во врска со користењето на кој било салон или откупувањето на какви било понуди од трети страни. Priority Pass нема да биде одговорен за каква било загуба или штета што може да произлезе од користењето на веб-страните, понудите или програмите од трети страни од страна на клиентите.

16.  Загуба: Клиентот прифаќа дека Priority Pass не е одговорен за каква било директна или индиректна загуба на Клиентот, или кој било гостин, што произлегува од обезбедувањето или необезбедувањето, целосно или делумно, на која било од рекламираните поволности и погодности. Клиентот прифаќа дека Priority Pass не е одговорен за каква било загуба или лична повреда претрпена внатре во Салон од кое било лице кое влегло во Програмата.

17. Лични предмети: Законско дополнување, Priority Pass не прифаќа никаква одговорност за постапките на клиентот или кој било гостин при користење на кој било салон или учество во Програмата, и нема да биде одговорен за какви било лични предмети донесени во салон од страна на клиентот или нивниот гостин.

18. Изгубени или украдени Средства за пристап: Priority Pass нема да биде одговорен за замена на изгубени, украдени, оштетени или на друг начин нефункционални средства за пристап и нема да биде одговорен за каква било неможност на клиентот да пристапи до салонот за период кога било кое средство за пристап се заменува или ажурира.

19. Спорови: Priority Pass не е одговорен за какви било спорови или побарувања што може да се појават помеѓу Клиентот и Салоните, ниту за какви било загуби, штети или направени трошоци. Сите барања или прашања кои произлегуваат од или во врска со Програмата во врска со пристапот до салонот треба да се решаваат со Priority Pass. Клиентите со поплаки во врска со кој било пристап до салонот треба, во рок од шест месеци од соодветниот пристап до салонот, да поднесат жалба преку еден од наведените канали. Контакт Priority Pass: – https://contactus.loungekey.com/pass

20. Обесштетување: Клиентот се согласува дека тој/таа ќе ја брани и обештети Priority Pass и нејзините директори, службеници, вработени и застапници (колективно „оштетените страни“)и ќе ја чувате секоја оштетена страна од сите обврски, штети, загуби, побарувања, тужби, пресуди, трошоци и расходи (вклучувајќи разумни правни такси) за повреда или смрт на кое било лице или оштетување или уништување на кој било имот што произлегува од користењето на Услугата од ваша страна, освен што таквото обесштетување нема да се прошири на дела од голема небрежност или намерно недолично постапување од страна на оштетените странки

21. Даночна обврска: Priority Pass не дава никакви забелешки за каков било приход, употреба, акциза или друга даночна обврска на клиентите како резултат на нивниот пристап до салонот. На клиентите им се препорачува да проверат кај нивниот сметководител или даночен советник за дополнителни информации. Клиентот е единствено одговорен за секоја даночна обврска како резултат на купување или користење на услуги на салон или програма.

22. Лични податоци: Со учество во Програмата, клиентот се согласува сите лични податоци да се користат во согласност со политиката за приватност, достапни на писмено барање до Priority Pass Limited на Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Лондон, EC3A 7BU, UK.

23.  Санкции: Клиентот гарантира дека (i) Клиентот не се наоѓа во земја која е предмет на ембарго на американската влада, или која е назначена од американската влада како земја „поддржувач на терористи“; и (ii) Клиентот не е наведен на ниеден „список за набљудување“ на владата на САД на забранети или ограничени страни, вклучително и списокот на специјално назначени државјани објавени од Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД или Листата на одбиени лица објавена од американското Министерство на трговијата.

24. Мониторинг: Priority Pass постојано се обидува да ги подобри услугите што им ги обезбедува на клиентите, затоа може повремено да ги следи телефонските повици од клиентите за да ги одржува и подобри услугите. Онаму каде што се снимаат повиците, Клиентот може да пристапи до сопствените телефонски снимки и трошоците за повици со поднесување на своето барање во писмена форма до Priority Pass.

25. Надлежност: до каде што дозволува локалниот закон или регулатива, овие Услови за употреба ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со англиското право, а Priority Pass и Клиентот ќе поднесат ексклузивна јурисдикција на англиските судови за решавање на сите спорови што ќе се појават надвор од нив.

26. Извршност: Секоја одредба од овие Услови за користење прогласена за неважечка или неспроведлива од кој било надлежен орган или суд, до степен на таква невалидност или неспроведливост, ќе се смета за раздвоена и нема да влијае на другите одредби од овие Услови за употреба.

27. Конфликт: Доколку постои конфликт во значењето помеѓу верзијата на англиски јазик на овие Услови за употреба и која било верзија или превод, верзијата на англиски јазик ќе се смета за валидна.