Algemene Voorwaarden SmartDelay

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich voor de Dienst van SmartDelay (de “Dienst”) aanmeldt.

Partijen bij de Dienst

De Dienst wordt namens UAB SkyCop (“Klant”) uitgevoerd door Collinson Service Solutions Limited (“wij/ons/onze”), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londen, EC3A 7BU. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk in staat bent om een bindend contract aan te gaan en dat u ten minste 18 jaar oud bent. U gaat ook akkoord met ons Privacybeleid dat u hier kunt vinden.

Subsidiabiliteit

Deze Dienst is beschikbaar voor alle Klanten met een Skycop Care abonnement en andere klanten geselecteerd door Skycop. Na aankoop van uw Skycop Care programma wordt u automatisch voor de Dienst geregistreerd. U erkent dat niet alle vluchten in aanmerking komen voor registratie.

Hoe de Dienst te gebruiken

U komt in aanmerking voor de Dienst als u uw vlucht 2 uur voor het geplande vertrek registreert. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst niet te verlenen indien u uw gegevens niet nauwkeurig registreert. Het vertrek van uw vlucht wordt gevolgd door ons vluchtvolgsysteem. Op voorwaarde van een succesvolle voorafgaande registratie zullen we u via de e-mail een toegangsvoucher voor de lounge verstrekken als ons vluchtvolgsysteem vaststelt dat uw vlucht meer dan 120 minuten vertraagd is (de “Vertragingsdrempel”). U ontvangt ook een sms om u op de hoogte te stellen van dergelijke e-mails. Het is een voorwaarde voor gebruik van de Dienst om toegang te hebben tot het e-mailaccount dat u bij registratie heeft opgegeven en om uw toegangsvoucher voor de lounge te kunnen weergeven.

Een vertraging die de vertragingsdrempel bereikt of overschrijdt kan worden aangekondigd als één enkele vertragingsperiode of als een gevolg van meerdere opeenvolgende kortere vertragingen, die in totaal de vertragingsdrempel bereiken.

Wij vertrouwen uitsluitend op ons vluchtvolgsysteem om te bepalen of u in aanmerking komt voor toegang tot de lounge. U accepteert dat we de nauwkeurigheid van het vluchtvolgsysteem niet garanderen en dat u er niet op zult vertrouwen om de vertrektijd van uw vlucht te volgen.

In het geval van een in aanmerking komende reisvertraging wordt een voucher voor toegang tot de lounge naar uw e-mailadres gestuurd voor u en maximaal 1 reisgenoot op dezelfde dag van uw vluchtreis. De voucher kan niet op een andere dag van uw reis worden gebruikt.

Alleen de genoemde personen in de e-mailbevestiging komen in aanmerking om de dienst te ontvangen.

De Dienst wordt u verleend op niet-overdraagbare, niet-terugbetaalbare en niet-wijzigbare basis. Er worden geen contant geld of kredietalternatieven aangeboden.

U aanvaardt uitdrukkelijk alle Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de Dienst (“Gebruiksvoorwaarden”) die door ons worden verstrekt. Onze voorwaarden voor toegang tot lounges vindt u hier: https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

Indien van toepassing, door toegang te krijgen tot de luchthavenlounge, stemt u ermee in om de regels en het beleid van de lounge na te leven.

Prijs en Betaalwijze

Deze Dienst is gratis. De Klant behoudt zich het recht voor om de vergoeding van tijd tot tijd te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Als wij deze voorwaarden niet naleven, zijn wij enkel aansprakelijk voor de uitgifte van een vervangende voucher voor een deelnemende loungetoegang. Vervangende vouchers worden niet gerestitueerd en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. We zijn niet aansprakelijk om u te vergoeden voor eventuele onkosten of kosten die u op de luchthaven heeft gemaakt voor toegang tot de lounge als u ervoor kiest om op eigen kosten toegang te krijgen tot de lounge.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden door ons en die in de volgende categorieën vallen:

 • verlies van inkomsten of opbrengsten;
 • zakelijk verlies
 • winstderving; of
 • verlies van verwachte besparingen.

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien dit wordt veroorzaakt door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben. Een gebeurtenis buiten onze controle betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties door derden, wanbetaling of vertraging

van leveranciers, burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of bedreiging van terroristische aanslagen, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, ecologische verzakking, epidemie of pandemie of andere natuurramp met daaraan gekoppelde maatregelen of falen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor aangelegenheden waarvoor het voor ons onrechtmatig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te trachten uit te sluiten.

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten van een deelnemende luchthavenlounge, zijn alle verliezen of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van een dergelijke lounge de aansprakelijkheid van de deelnemende lounge. Wij nemen niet deel aan geschillen tussen u en een deelnemende lounge. We geven geen garantie voor goederen of diensten waartoe u toegang heeft via de deelnemende lounges.

U gaat ermee akkoord dat u ons en onze bedrijven, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten (gezamenlijk ‘de gevrijwaarde partijen’) verdedigt tegen en vrijwaart van alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, claims, rechtszaken, vonnissen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) voor letsel aan of overlijden van een persoon of schade aan of vernietiging van eigendommen voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst door u, met dienaard dat deze schadeloosstelling zich niet uitstrekt tot grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de gevrijwaarde partijen.

Looptijd en Annulering

De looptijd van deze Algemene Voorwaarden eindigt indien de Dienst door de Klant wordt ingetrokken.

Kennisgevingen

U accepteert dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch verloopt. U gaat akkoord met deze elektronische manier van communiceren en u erkent dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten, die vereisen dat dergelijke communicatie schriftelijk plaatsvindt. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en in te trekken

We hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen of te beëindigen.

Klantenservice

Als u een klacht heeft over een aspect van de Dienst, neem dan contact op via: customerservice@collinsongroup.smartdelay.com

Andere belangrijke voorwaarden

We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie en we zullen u schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt, maar dit zal geen invloed hebben op uw rechten of onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden.

Dit contract is gesloten tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om de voorwaarden ervan af te dwingen.

Elk van de paragrafen van deze Algemene Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of een relevante autoriteit beslist dat een of meer van deze paragrafen onwettig zijn, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

Als wij er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden nakomt of als wij onze rechten jegens u niet afdwingen of als wij dit vertragen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit niet dat u niet aan deze verplichtingen hoeft te voldoen. Als we afstand doen van een verzuim door u, doen we dat alleen schriftelijk en dat betekent niet dat we automatisch afstand doen van elk later verzuim door u.

Als er sprake is van een inhoudelijke tegenstrijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze voorwaarden en een versie of vertaling van deze voorwaarden, prevaleert de Engelstalige versie.

Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing. U en wij gaan ermee akkoord ons te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Gebruiksvoorwaarden

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de betekenis die eronder wordt beschreven:

Klant elke persoon die deelneemt aan het Programma.
Lounge(s) een externe aanbieder van luchthaven- of reislounges die beschikbaar zijn voor Klanten die deelnemen aan het Programma.
Toegangsmiddel betekent een in aanmerking komende QR-code, LoungeKey Pass of een andere vorm van toegang zoals door Priority Pass van tijd tot tijd naar eigen goeddunken schriftelijk wordt beschreven.
Merchant of Record de organisatie die verantwoordelijk is voor het verwerken van betalingen van Klanten voor toegang tot de Lounge via het Programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gelieerde ondernemingen van Priority Pass:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru S.A.C.; en
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd

Priority Pass Priority Pass Limited of Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Company No. 02728518.
Programma betekent het programma van LoungeKey Pass™ dat wordt aangeboden door Priority Pass en is ontworpen om de Klant toegang te verlenen tot de Lounge met behulp van een Toegangsmiddel.
 1. Gebruiksvoorwaarden: door deel te nemen aan het Programma stemt de Klant ermee in en aanvaardt hij deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die aan de Klant worden verstrekt met betrekking tot de aankoop of het gebruik van het Programma. Priority Pass behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. De Klant gaat ermee akkoord dat Priority Pass kennisgeving kan doen door de Gebruiksvoorwaarden op de website van het Programma te plaatsen en dat het gebruik van het Programma door de Klant betekent dat hij akkoord gaat met de huidige Gebruiksvoorwaarden. Klanten wordt geadviseerd om deze Gebruiksvoorwaarden door te nemen voordat zij het Programma gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 1 maart 2023 en zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op het gebruik van het Programma.
 2. Voorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de voorwaarden met betrekking tot het Programma en het gebruik van Lounge. Elke Lounge heeft zijn eigen specifieke voorwaarden, die worden beschreven in de beschrijving van de Lounge op de website van het programma. Door gebruik te maken van de Lounge accepteert de Klant de voorwaarden ervan. De Klant dient de voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat hij de Lounge gebruikt.
 3. Merchant of Record: de belangrijkste entiteit die toegang verleent tot de Lounge voor het Programma is als volgt:

(i) Priority Pass Limited voor diensten binnen Europa, het Midden-Oosten en Afrika;

(ii) Priority Pass, Inc. voor diensten binnen Noord-Amerika, Zuid-Amerika (uitgezonderd Peru) en Latijns-Amerika;

(iii) Priority Pass (A.P.) Limited voor diensten binnen Azië-Pacific (met uitzondering van Volksrepubliek China, India en Taiwan);

(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd voor diensten binnen de Volksrepubliek China;

(v) Collinson Services India LLP voor diensten binnen India;

(vi) Collinson Peru S.A.C. voor diensten binnen Peru; en

(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd. voor diensten binnen Taiwan.

 1. Documentatie: toegang tot een Lounge is strikt voorbehouden aan Klanten die in het bezit zijn van (i) een geldig Toegangsmiddel, (ii) een geldige instapkaart en (iii) eventuele aanvullende identificatie die de Lounge van Klanten en hun gasten verlangt, waaronder een paspoort, een nationale identiteitskaart of een rijbewijs. Foto’s van toegangsmiddelen worden niet geaccepteerd als vervanging. Sommige Lounges in Europa bevinden zich in aangewezen Schengengebieden van luchthavens, wat betekent dat toegang tot deze locaties alleen wordt verleend als de Klant tussen Schengenlanden reist (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).
 2. Gebruik van de Lounge: Bij het tonen van het Toegangsmiddel bij het betreden van een Lounge, moeten Klanten het personeel informeren dat ze de Lounge willen betreden met behulp van het Programma door te verwijzen naar “LoungeKey Pass”. Het personeel controleert of men in aanmerking komt om de lounge te betreden door het Toegangsmiddel visueel te controleren en vervolgens het Toegangsmiddel elektronisch te registreren met een kaart/codelezer of op een andere manier de gegevens in een beveiligd systeem in te voeren. Het personeel voert ook het aantal eventuele gasten in die de Klant vergezellen. Op verzoek moet de Klant het scherm van de kaartlezer ondertekenen. De elektronische registratie van het Toegangsmiddel van de Klant geldt als geldig bewijs van de toegang van de Klant tot de Lounge.
 3. Toegangsmiddelen op apparaat: toegangsmiddelen op de smartphone, tablet of ander apparaat van de Klant kunnen inspectie door het personeel vereisen, inclusief de noodzaak voor het personeelslid om het apparaat te hanteren. Priority Pass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door personeel van de Lounge aan het apparaat wordt toegebracht.
 4. Gebruik en Vervaldatum: Toegangsmiddelen zijn niet overdraagbaar en de Klant mag de Lounge alleen gebruiken tot en met de vervaldatum die op het Toegangsmiddel staat vermeld. Toegangsmiddelen mogen niet worden gebruikt door anderen dan de genoemde Klant.
 5. Kinderen: de toegankelijkheid van de Lounge voor kinderen is afhankelijk van het beleid van elke specifieke Lounge. Klanten wordt geadviseerd de beschrijving van de Lounge in de link Lounge Finder in de e-mail van het Programma te controleren op specifieke bepalingen met betrekking tot kinderen voordat zij de Lounge gebruiken. Of kinderen in aanmerking komen voor de Lounge is ter beoordeling van de Lounge.
 6. Gedragsnormen: het gebruik van de Lounge is onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant, gasten en kinderen zich gedragen en kleden in overeenstemming met de voorwaarden van de Lounge en eenieder die zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan worden verzocht de Lounge te verlaten. Priority Pass is niet aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien een Lounge de toegang of het gebruik van de Lounge heeft geweigerd omdat de Klant of een gast niet heeft voldaan aan de voorwaarden van dit Programma of de voorwaarden van de Lounge.
 7. Kosten voor consumptie: het verstrekken van alcoholische dranken, waar de lokale wetgeving dit toestaat, is ter beoordeling van elke Lounge locatie en kan in sommige gevallen beperkt of niet beschikbaar zijn. In dergelijke gevallen is de Klant verantwoordelijk voor het rechtstreeks aan de Lounge betalen van eventuele kosten voor extra consumptie of voor premium alcoholische dranken. Zie voor meer informatie de beschrijvingen van de afzonderlijke Lounges.
 8. Telefoon en Wifi: de beschikbaarheid van telefoon en wifi varieert per Lounge en wordt naar goeddunken van de Lounge verstrekt. Gratis gebruik van telefoonfaciliteiten is normaal gesproken beperkt tot alleen lokale gesprekken. Kosten voor andere diensten zijn ter beoordeling van elke Lounge en de Klant is verantwoordelijk om deze rechtstreeks aan de Lounge te betalen.
 9. Vluchtaankondigingen: Lounges zijn niet verplicht om vluchtinformatie door te geven en de Klant aanvaardt dat Priority Pass niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig direct of indirect verlies als gevolg van het niet aan boord gaan van een vlucht door een Klant of een gast. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de relevante inreisvereisten voor het land dat wordt bezocht te controleren en om over de juiste reisdocumenten voor de reis te beschikken.
 10. Programmawijzigingen: Priority Pass kan het Programma te allen tijde wijzigen na een voorafgaande kennisgeving van 30 dagen van een dergelijke wijziging. Indien de Klant het Programma via een betaalkaartaanbieder of een andere organisatie ontvangt, zullen wijzigingen worden meegedeeld aan de betaalkaartaanbieder, die verantwoordelijk is voor het adviseren van de Klant. In het geval dat de Klant een wijziging niet accepteert, heeft de Klant het recht om het Programma te beëindigen door een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen rechtstreeks aan de betaalkaartprovider of andere organisatie, die verantwoordelijk zal zijn voor het informeren van Priority Pass en aansprakelijk zal zijn voor alle kosten die de Klant maakt als gevolg van het niet informeren van Priority Pass over deze beëindiging.
 11. Derde Partijen: Lounges zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door derden. De Klant en zijn gasten dienen zich te houden aan de regels en het beleid van elke deelnemende Lounge en de Klant aanvaardt dat het verstrekken van een Toegangsmiddel voor een Lounge geen garantie is voor toegang of permanente toegang en dat wij onderworpen zijn aan capaciteitsbeperkingen. De Klant aanvaardt dat Priority Pass geen invloed heeft op de beslissing van de Lounge om een Klant al dan niet toe te laten, het aantal personen dat op enig moment wordt toegelaten, de aangeboden faciliteiten, de openings-/sluitingstijden, de tijd die Klanten in de Lounge mogen doorbrengen, eventuele kosten die bovenop de kosten moeten worden betaald of het personeel dat in dienst is. Priority Pass zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat de voordelen en de faciliteiten beschikbaar zijn zoals geadverteerd, maar de Klant aanvaardt dat Priority Pass op geen enkele wijze garandeert dat enige of alle voordelen en faciliteiten beschikbaar zullen zijn op het moment van het bezoek van de Klant.
 12. Links en Websites van Derden: de website van het Programma kan links bevatten naar websites, aanbiedingen of programma’s die worden geëxploiteerd door of eigendom zijn van derden, die geen deel uitmaken van of gecontroleerd worden door Priority Pass. Priority Pass aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content van dergelijke websites van derden of met betrekking tot het gebruik van enige Lounge of het inwisselen van enige aanbiedingen door derden. Priority Pass is niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik door de Klant van websites, aanbiedingen of programma’s van derden.
 13. Verlies: de Klant aanvaardt dat Priority Pass niet aansprakelijk is voor enig direct of indirect verlies voor de Klant of enige gast, voortvloeiend uit het al dan niet, geheel of gedeeltelijk, verstrekken van enige geadverteerde voordelen en faciliteiten. De Klant aanvaardt dat Priority Pass niet aansprakelijk is voor enig verlies of persoonlijk letsel geleden in een Lounge door een persoon die onder het Programma is binnengekomen.
 14. Persoonlijke Bezittingen: Priority Pass aanvaardt, voor zover wettelijk toegestaan, geen verantwoordelijkheid voor de handelingen van de Klant of een gast tijdens het gebruik van een Lounge of tijdens deelname aan het Programma en is niet verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen die door de Klant of zijn gast in een Lounge worden meegebracht.
 15. Verloren of Gestolen Toegangsmiddel: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor het vervangen van verloren, gestolen, beschadigde of anderszins niet-functionerende Toegangsmiddelen en is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid voor een Klant om toegang te krijgen tot de Lounge gedurende de periode dat een Toegangsmiddel wordt vervangen of bijgewerkt.
 16. Geschillen: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor geschillen of claims die kunnen ontstaan tussen de Klant en Lounges, noch voor eventuele verliezen, kosten, schade of onkosten. Eventuele claims of problemen die voortvloeien uit of in verband staan met het Programma met betrekking tot toegang tot Lounges moeten worden afgehandeld door Priority Pass. Klanten met klachten over toegang tot een Lounge moeten binnen zes maanden na de betreffende toegang tot de Lounge een klacht indienen via één van de vermelde kanalen. Contactgegevens Priority Pass: – https://contactus.loungekey.com/pass
 17. Vrijwaring: de Klant stemt ermee in dat hij Priority Pass en haar directeuren, functionarissen, werknemers en agenten (gezamenlijk ‘de gevrijwaarde partijen’) verdedigt tegen en vrijwaart van alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, claims, rechtszaken, vonnissen en arresten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) voor letsel of de dood van een persoon of schade aan of vernieling van eigendommen voortvloeiend uit het gebruik van een toegang tot de Lounge door de Klant of een andere persoon die met de Klant meereist, met dien verstande dat een dergelijke vrijwaring niet van toepassing is op Priority Pass en haar directeuren, functionarissen, werknemers en agenten (gezamenlijk ‘de gevrijwaarde partijen’), kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) voor letsel of overlijden van een persoon of schade aan of vernietiging van eigendommen voortvloeiend uit het gebruik van een toegang tot de Lounge door de klant of enige andere persoon die de klant vergezelt, behalve dat deze vrijwaring zich niet uitstrekt tot handelingen van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door de gevrijwaarde partijen.
 18. Fiscale Aansprakelijkheid: Priority Pass doet geen uitspraken over eventuele verplichtingen van Klanten met betrekking tot inkomsten-, gebruiks-, accijns- of andere belastingen als gevolg van hun toegang tot de Lounge. Klanten wordt geadviseerd contact op te nemen met hun accountant of belastingadviseur voor meer informatie. De Klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingverplichtingen als gevolg van de aankoop of het gebruik van een Lounge of het Programma.
 19. Persoonlijke Gegevens: door deel te nemen aan het Programma stemt de Klant ermee in dat zijn persoonlijke gegevens mogen worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid, dat op schriftelijk verzoek verkrijgbaar is bij Priority Pass Limited, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londen, EC3A 7BU, Verenigd Koninkrijk.
 20. Sancties: de Klant verklaart en garandeert dat (i) de Klant zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een land dat “terrorisme ondersteunt”; en (ii) de Klant niet voorkomt op een “watch list” van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte partijen, waaronder de Specially Designated Nationals List die wordt gepubliceerd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List die wordt gepubliceerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel.
 21. Controle: Priority Pass probeert voortdurend de dienstverlening aan Klanten te verbeteren en kan daarom af en toe telefoongesprekken van Klanten opnemen om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren. Waar gesprekken worden opgenomen, kan de Klant toegang krijgen tot zijn eigen telefoonopnamen en de gesprekskosten door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Priority Pass.
 22. Jurisdictie: voor zover toegestaan door lokale wet- of regelgeving, worden deze Gebruiksvoorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engels recht en Priority Pass en de Klant zullen zich onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van Engelse rechtbanken voor het beslechten van geschillen die hieruit voortvloeien.
 23. Afdwingbaarheid: elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die door een bevoegde autoriteit of rechtbank nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal in de mate van deze nietigheid of onafdwingbaarheid scheidbaar worden geacht en zal geen invloed hebben op de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
 24. Tegenstrijdigheid: In geval van tegenstrijdigheid in betekenis tussen de Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden en enige andere versie of vertaling, prevaleert de Engelstalige versie.