Voorwaarden en Bepalingen

Updated - 2024-02-26

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tenzij de context van de Algemene Voorwaarden anders vereist, hebben de met een hoofdletter geschreven termen die in deze Algemene Voorwaarden (“AV”) worden gebruikt, de hieronder aangegeven betekenis:

“Overeenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen de Cliënt en Skycop, die is afgesloten nadat de Cliënt kennis van de AV heeft genomen en deze heeft aanvaard en die elektronisch of schriftelijk is ondertekend. Volgens de Overeenkomst draagt de Cliënt aan Skycop de volledige eigendom en de juridische eigendom over van zijn (haar) geldvordering krachtens de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 of krachtens enige andere internationale of nationale verordening die van toepassing is op de Cliënt in een ander land en die gemeenschappelijke regels vaststelt voor compensatie en bijstand aan passagiers in geval van instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, met inbegrip van alle bedragen die verband houden met de Opdracht evenals belastingen en andere bedragen, wanneer passagiers niet kunnen vliegen of hun vlucht werd verstoord, en enige andere geldelijke compensatie voor verloren of beschadigde bagage (“Opdracht”).

Alleen wanneer de Opdrachtovereenkomst (formulier) niet als geldig kan worden beschouwd in het specifieke rechtsgebied (land) of wanneer de partijen de levering van diensten overeenkomen door middel van een afzonderlijke overeenkomst, wordt de Overeenkomst, die is gesloten tussen de Cliënt en Skycop, beschouwd als een overeenkomst voor diensten volgens welke Skycop de Opdracht van de Cliënt beheert en zich ertoe verbindt de inning van de Opdracht te organiseren en te financieren en alle andere handelingen met betrekking tot de Overeenkomst uit te voeren.

Om de toepassing en de interpretatie van de AV te vergemakkelijken, worden in de definitie van de Overeenkomst de opdrachtovereenkomst en de overeenkomst tot het verlenen van diensten gecombineerd en worden de rechtsbetrekkingen van de opdracht en het verlenen van diensten aangeduid als diensten, tenzij duidelijk anders vermeld.

Claim” verwijst naar elke claim tegen een maatschappij die vluchten uitvoert (luchtvaartmaatschappij) voor geldelijke compensatie overeenkomstig de Verordening inzake Vluchtcompensatie.

Cliënt” betekent een persoon die de overeenkomst heeft ondertekend, de AV heeft aanvaard en met de hulp van Skycop compensatie voor zijn vlucht zoekt.

Verordening elektronische identificatie“: Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

“Verordening Vluchtcompensatie“ staat voor Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 alsmede enige andere internationale of nationale verordening die van toepassing is op de Cliënt in een ander land en die gemeenschappelijke regels vaststelt voor compensatie en bijstand aan passagiers in geval van instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, met inbegrip van alle bedragen die verband houden met de Opdracht evenals belastingen en andere bedragen, wanneer passagiers niet kunnen vliegen of hun vlucht werd verstoord, en enige andere geldelijke compensatie voor verloren of beschadigde bagage.

Vluchtcompensatie” verwijst naar het totale geldbedrag dat door een uitvoerende luchtvaartmaatschappij in verband met een Claim wordt betaald als compensatie, schikking of gebaar van goede wil, inclusief alle extra kosten die door de vrije wil en beslissing van een uitvoerende luchtvaartmaatschappij aan de Cliënt of Skycop worden vergoed nadat de Cliënt de Overeenkomst heeft ondertekend en de AV heeft aanvaard. Om elke twijfel te vermijden, wordt gespecificeerd dat de Vluchtcompensatie geen juridische kosten, gerechtelijke kosten, incassokosten, rente, boete of soortgelijke gemaakte kosten omvat, die door Skycop tijdens het gehele incassoproces worden betaald. Dienovereenkomstig moeten alle bedragen, die door Skycop tijdens het incassoproces zijn betaald, uitsluitend ten gunste van Skycop worden terugbetaald en betaald.

Prijslijst” betekent Bijlage Nr. 1 bij deze AV, die de bedragen van de vergoeding voor Skycop specificeert. “Vergoeding” betekent het bedrag dat Skycop op grond van de Overeenkomst ontvangt.

Vereisten inzake Privacy en Gegevensbescherming“: alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy, inclusief eventuele richtsnoeren en praktijkcodes van de betrokken toezichthoudende autoriteiten en het equivalent daarvan in elk relevant rechtsgebied (al dan niet verplicht).

Gerechtelijke Procedure” verwijst naar een proces waarbij Skycop de Claim indient bij een rechtbank, instellingen voor alternatieve geschillenbeslechting, regelgevende instanties voor de luchtvaart, instanties voor consumentenbescherming en/of overheidsorganen of de Claim overdraagt aan een gecontracteerde wettelijke vertegenwoordiger, zoals een advocaat of een advocatenkantoor.

“Skycop“ verwijst naar een juridische entiteit (UAB Skycop.com, juridische entiteitscode 304423851, geregistreerd adres op Dariaus ir Girėno St. 21A, Vilnius, Republiek Litouwen).

Skycop Care Lidmaatschap“: een Cliënt, die het Skycop Care Lidmaatschap heeft gekocht, wordt Lid. Voor de Leden zal Skycop afzien van haar vergoeding (indien van toepassing) voor het indienen van de Claim en het terugvorderen van de Vluchtcompensatie, die onder de boeking valt waarvoor het Lid het Skycop Care Lidmaatschap heeft gekocht, zoals gedefinieerd in Bijlage 2 van deze AV.

De bovengenoemde definities worden gehanteerd bij het aangaan en uitvoeren van alle documenten en transacties die verband houden met de AV.

1. OVEREENKOMST

2. De Cliënt aanvaardt de AV (de Overeenkomst) die wordt beschouwd als de basis van alle andere contracten, die tussen de Cliënt en Skycop uit vrije wil zullen worden afgesloten.

3. Skycop gebruikt een online authenticatiedienst voor geavanceerde elektronische handtekeningen, die voldoet aan de eisen van artikel 26 van de Elektronische Identificatie Verordening die internationaal erkend is en zelfs door rechtbanken geaccepteerd wordt, zodat de Cliënt de Overeenkomst bij aangetekende post niet hoeft af te drukken, te ondertekenen en terug te sturen.

4. De Cliënt bevestigt dat de Overdracht van de Vluchtcompensatie niet aan derden is overgedragen en dat er geen andere overeenkomst is gesloten met betrekking tot de Compensatie en dat er geen juridisch geschil hangende is of verwacht wordt tussen de Cliënt en de luchtvaartmaatschappij, die de vlucht uitvoert over dezelfde kwestie. De Cliënt begrijpt dat door het verstrekken van de Opdracht hij/zij niet dezelfde en/of een gelijksoortige overeenkomst kan sluiten, met inbegrip van bedrijven die met Skycop concurreren, gerechtelijke stappen kunnen ondernemen met betrekking tot het innen van de Vluchtcompensatie.

5. De Cliënt bevestigt dat de Opdracht tot Vluchtcompensatie niet aan derden is overgedragen en dat er tussen de Cliënt en de uitvoerende luchtvaartmaatschappij geen juridisch geschil over dezelfde kwestie aanhangig is of wordt verwacht. De Cliënt begrijpt dat hij/zij door het geven van de Opdracht niet dezelfde en/of een soortgelijke overeenkomst kan sluiten, met inbegrip van bedrijven die met Skycop concurreren om in het belang van de Cliënt te handelen, gerechtelijke stappen kan ondernemen met betrekking tot de inning van de Vluchtcompensatie.

6. De Cliënt verbindt zich ertoe Skycop alle gegevens en/of informatie te verstrekken, die nodig zijn voor de inning van de Vluchtcompensatie bij de luchtvaartmaatschappij, die de vlucht uitvoert.

7. Skycop heeft het recht alleen Vluchtcompensatie te aanvaarden en geen vouchers voor reizen en/of andere diensten die door de luchtvaartmaatschappij, die de vlucht uitvoert, worden aangeboden.

8. Door ondertekening van de Overeenkomst en instemming met de AV bevestigt de Cliënt dat hij (zij) geen rechtstreeks contact zal onderhouden of betaling van een exploiterende vervoerder zal aanvaarden.

9. De Cliënt bevestigt en verklaart dat de AV een direct bewijs en uitdrukking van de ware wil is en door de uitvoerende luchtvaartmaatschappijen gerespecteerd moeten worden. De Cliënt komt met Skycop overeen dat alle betalingen voor Vluchtcompensatie, die door uitvoerende luchtvaartmaatschappijen in het kader van de Claims van Skycop worden gedaan, rechtstreeks op de bankrekeningen van Skycop of andere bankrekeningen zoals overeengekomen door Skycop en de Cliënt moeten worden overgemaakt.

10. De Cliënt stemt er ook mee in dat Skycop hem (haar) bijstaat in de uitoefening van zijn (haar) recht om hem (haar) te verdedigen bij de inning van de Vluchtcompensatie.

2. HET VERVOLGEN VAN DE CLAIM

1. Vluchtgegevens met betrekking tot de Claim kunnen bij voorkeur bij Skycop worden ingediend via de website van Skycop, mobiele app, e-mail en/of andere elektronische of softwareoplossingen, die door Skycop worden ondersteund. Nadat dergelijke gegevens zijn ontvangen, zal Skycop de verdiensten van de vlucht beoordelen en of de Claim op grond van dergelijke vluchtgegevens succesvol kan zijn. Indien Skycop van mening is dat de door de Cliënt verstrekte vluchtgegevens voldoende zijn en de Claim succesvol zou kunnen zijn, zal Skycop alle noodzakelijke acties uitvoeren met betrekking tot het innen van de Vluchtcompensatie volgens de door de Cliënt ondertekende en goedgekeurde documenten.

2. Merk op dat het resultaat van de beoordeling als bedoeld in punt 2.1 hierboven geen bindende verklaring inhoudt en geen garantie biedt voor een succesvolle tenuitvoerlegging van de Claim.

3. Wanneer de Overeenkomst is gesloten, verwijst Skycop naar de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert met de Claim om tot een schikking te komen en Gerechtelijke Procedures te vermijden.

4. Mits de luchtvaartmaatschappij, die de vlucht uitvoert, weigert de Claim in te willigen nadat Skycop de betreffende maatschappij heeft benaderd, heeft Skycop naar eigen goeddunken het recht een Gerechtelijke Procedure te starten om de Claim te vervolgen. Skycop kan, naar eigen goeddunken, in andere gevallen een gerechtelijke procedure starten als het invorderingsproces van de Vluchtcompensatie op deze manier effectiever en (of) sneller zou verlopen.

5. Tijdens de Gerechtelijke Procedure zal de wettelijke vertegenwoordiger van Skycop toegang worden verleend tot alle gegevens die door de Cliënt aan Skycop zijn verstrekt om de Claim te behandelen. Indien derden aanvullende documenten nodig hebben, die de bevoegdheden van de wettelijke vertegenwoordiger bewijzen, zal de Cliënt met begeleiding van Skycop de wettelijke vertegenwoordiger onmiddellijk van dergelijke documenten voorzien. Indien het voor de succesvolle terugvordering van de Vluchtcompensatie noodzakelijk is dat de Claim door de wettelijke vertegenwoordiger (bijv. een advocaat) namens de Cliënt wordt ingediend, zal de Cliënt een overeenkomst met de wettelijke vertegenwoordiger ondertekenen en de geldvordering van de Cliënt zal weer aan de Cliënt worden toegewezen vanaf het moment dat de overeenkomst met de wettelijke vertegenwoordiger is gesloten. In een dergelijk geval zullen de Cliënt en Skycop met elkaar afrekenen volgens de voorwaarden en de bepalingen die in deze AV en (of) een andere overeenkomst tussen de Cliënt en Skycop zijn vastgelegd.

6. Indien, na beoordeling van de gegrondheid van de Claim, de wettelijke vertegenwoordiger van mening is dat voortzetting van de Claim tijdens een Gerechtelijke Procedure weinig kans van slagen heeft, zal de Cliënt hiervan op de hoogte worden gesteld en zal Skycop de Claim niet verder voortzetten. Een dergelijke kennisgeving aan de Cliënt zal betekenen dat de inning van de Vluchtcompensatie is beëindigd en de volledige eigendom en de wettelijke eigendom van de Opdracht automatisch aan de Cliënt wordt teruggegeven zonder het sluiten van aanvullende overeenkomsten.

7. Als er een Gerechtelijke Procedure wordt gestart om de Claim te vervolgen, zal de Cliënt vrijgesteld worden van alle gemaakte kosten in het geval de Claim geen stand houdt. In het geval van succes of schikking in de Gerechtelijke Procedure, zal Skycop alle gemaakte kosten dekken die niet door de respectievelijke luchtvaartmaatschappij, die de vlucht uitvoert, worden gedekt. Op voorwaarde dat de Claim succesvol is en de Cliënt de Vluchtcompensatie ontvangt, gaat de Cliënt ermee akkoord dat alle door Skycop gemaakte kosten, die van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert worden gevorderd, aan Skycop worden betaald.

8. De Cliënt en Skycop bevestigen hun erkenning dat Skycop als enige de discretie heeft om elk aanbod tot schikking te aanvaarden en/of te verwerpen in overeenstemming met de ervaring met de respectieve luchtvaartmaatschappij, die de vlucht uitvoert. De Overeenkomst wordt als voldoende rechtsgrond beschouwd voor een dergelijke discretie om effectief te zijn.

9. De Cliënt erkent dat de behandeling van de Claim veel tijd in beslag kan nemen en dat Skycop geen invloed kan uitoefenen op hoe snel de Claim kan worden ingediend.

3. FINANCIËLE VOORWAARDEN

1. Verrekening in overeenstemming met de procedure voorzien in deze AV krachtens de Overeenkomst is gekoppeld aan de essentiële voorwaarde dat de Vluchtcompensatie ontvangen is, d.w.z. betaald is op de bankrekening van Skycop of de Cliënt. Na betaling van de vluchtcompensatie door de luchtvaartmaatschappij, die de vlucht uitvoert, zullen Skycop en de Cliënt afrekenen in overeenstemming met de procedure voorzien in de AV.

2. Skycop voert de Claim kosteloos uit. Op voorwaarde dat de Claim succesvol is en de Vluchtcompensatie wordt ontvangen, zal het overeengekomen deel van de Vluchtcompensatie aan de Cliënt worden betaald volgens de voorwaarden die in de Prijslijst staan vermeld. Skycop en de Cliënt kunnen afzonderlijk andere vergoedingsbedragen en betalingsvoorwaarden overeenkomen.

3. Indien er geen schikking wordt getroffen met een luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert of in andere gevallen, wanneer, naar de mening van Skycop, het terugvorderen van de Vluchtcompensatie effectiever en (of) sneller zou zijn, heeft Skycop het recht om een Gerechtelijke Procedure te starten, wat zal resulteren in de verhoging van het deel van de Vluchtcompensatie dat aan Skycop toebehoort, zoals gespecificeerd in de Prijslijst.

4. De Cliënt bevestigt zijn (haar) erkenning dat partijen bij de Overeenkomst hun tegenvorderingen kunnen verrekenen.

5. Als de Cliënt op frauduleuze wijze onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt en Skycop daardoor extra kosten maakt, zal de Cliënt deze kosten aan Skycop moeten vergoeden.

6. Aangezien de maatschappelijke zetel van Skycop in de Republiek Litouwen is gevestigd, wordt het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) (indien van toepassing) dat moet worden betaald, bepaald door de wetten van de Republiek Litouwen overeenkomstig het wettelijk vastgestelde tarief.

7. Indien de Cliënt verkeerde of onvoldoende informatie heeft verstrekt voor de betaling van de Vluchtcompensatie en deze wordt teruggestuurd naar Skycop, heeft Skycop het recht om alle extra kosten, die Skycop heeft gemaakt, in mindering te brengen. Indien de Cliënt onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt voor de betaling van de Vluchtcompensatie en (of) deze aan Skycop is geretourneerd en de Cliënt, na herinneringen en redelijke inspanningen van Skycop om contact op te nemen met de Cliënt via door de Cliënt aan Skycop verstrekte middelen, de informatie die nodig is voor de betaling van het overeengekomen deel van de Vluchtcompensatie niet wijzigt of verstrekt, is Skycop gerechtigd het deel van de Vluchtcompensatie, dat anders aan de Cliënt had moeten worden betaald, te behouden.

8. Voor de accounts in de Single Euro Payments Area (SEPA) worden alle betalingen via een bankoverschrijving naar de bankrekening gestuurd. Bij een internationale overboeking naar de Cliënt worden alle bankkosten ingehouden op het deel van de Vluchtcompensatie van de Cliënt.

9. Om op kosten voor de bank te besparen, zal Skycop in het geval van gedeelde boekingen of in andere gevallen (bijv. ouders krijgen betaald voor kinderen) alle betalingen naar één enkele bankrekening overmaken als de klant Skycop toestaat om dit te doen of als er bij het indienen van de gegevens bij Skycop één bankrekening is opgegeven. De persoon, die de gelden voor andere personen heeft ontvangen, is verplicht om met hen af te rekenen en in dat geval neemt Skycop niet het risico van niet-betaling.

10. Skycop is niet aansprakelijk voor cheques, prepaid debetkaarten, creditcards en soortgelijke middelen die door de Cliënt verloren zijn gegaan, noch voor de gevolgen van het verstrekken van verkeerde bankgegevens door de Cliënt.

11. Wanneer het verplicht is, zal Skycop een elektronische factuur of een ander document via de e-mail verstrekken.

12. Skycop is niet aansprakelijk voor het niet betalen van de overeengekomen Vluchtcompensatie als gevolg van omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen, inclusief maar niet beperkt tot staking, lock-out, arbeidsgeschillen, overmacht, oorlog, oproer, naleving van een wet of overheidsbevel, voorschrift, verordening, etc.

13. Vluchtcompensatie en andere betalingen zullen door Skycop alleen worden gedaan aan eindbegunstigden, die het recht hebben om Vluchtcompensatie te claimen. Skycop zal geen Vluchtcompensatie en (of) andere betalingen betalen aan tussenpersonen, agentschappen, vertegenwoordigers en (of) andere derde partijen, die samen met het verzoek om betaling van de Vluchtcompensatie geen specifiek schriftelijk bewijs leveren dat duidelijk en ondubbelzinnig de bevoegdheid bevestigt om betalingen namens de eindbegunstigde te aanvaarden. In geval van twijfel over het recht om betalingen te ontvangen, heeft Skycop het recht om aanvullend bewijs te vragen dat het recht bevestigt om betalingen namens de eindbegunstigden te aanvaarden en (of) eenzijdig te weigeren om de Vluchtcompensatie rechtstreeks aan deze persoon te betalen.

4. MEDEWERKING VAN DE CLIËNT

1. De Cliënt garandeert dat de gegevens en informatie die door de Cliënt aan Skycop zijn verstrekt met betrekking tot de Claim correct, volledig, waarheidsgetrouw en niet misleidend zijn. De Cliënt zal Skycop schadeloos stellen voor alle claims die zijn ontstaan door onjuiste informatie verstrekt door de Cliënt en/of gebrek aan medewerking of onjuiste medewerking door de Cliënt.

2. Voordat de Cliënt de diensten van Skycop inschakelt, heeft hij de Opdracht niet op een andere wijze vervreemd noch een derde ingeschakeld om de Claim uit te voeren.

3. De Cliënt zal Skycop met of zonder specifiek verzoek alle gegevens en documenten verstrekken die nodig zijn voor de behandeling van de Claim, bijv. kopieën van identiteitsdocumenten, de instapkaart, kennisgeving van vertraging en correspondentie met de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert.

4. Indien de Cliënt een betaling of een ander soort Vluchtcompensatie, bijv. een voucher, ontvangt van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert nadat hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Skycop, is de Cliënt verplicht Skycop onmiddellijk te informeren. In dat geval is de Cliënt verplicht om Skycop de vergoeding, zoals aangegeven in paragraaf 3.2 of 3.3, binnen 10 (tien) dagen vanaf de dag dat de Vluchtcompensatie van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij is ontvangen, te betalen op de bankrekening die in de contactkolom van de website van Skycop staat vermeld of op een andere bankrekening die door Skycop schriftelijk is verstrekt.

5. Indien de Cliënt onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt of indien de Cliënt aan Skycop heeft onthouden dat de Cliënt reeds de Vluchtcompensatie heeft ontvangen van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij voor de respectieve Gerechtelijke Claim en Skycop niet in staat is om de Vluchtcompensatie of verliezen via de Juridische Procedure te innen, behoudt Skycop zich het recht voor om een vordering tegen de Cliënt in te stellen voor de daaruit voortvloeiende schade.

5. BEËINDIGING EN INTREKKING

1. De contractuele relatie tussen de partijen eindigt wanneer de Overeenkomst volledig is uitgevoerd, d.w.z. wanneer de betaling uit hoofde van de Overeenkomst volledig is voldaan.

2. De Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd:

– wanneer Skycop van mening is dat de Claim mogelijk niet succesvol is na een grondige beoordeling van de Claim en de Cliënt over deze beslissing wordt geïnformeerd; of

– in geval van onjuiste gegevens/informatie en frauduleus gedrag door de Cliënt op grond van een besluit van Skycop; of

– indien de Cliënt, die een consument is, binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst per e-mail een herroepingsverklaring indient. Het recht om de Overeenkomst op deze grond te beëindigen eindigt voortijdig als de Overeenkomst volledig.

3. In ieder geval is Skycop gerechtigd, in geval van beëindiging van de Overeenkomst door de Cliënt buiten de schuld van Skycop om, nadat bepaalde werkzaamheden reeds zijn verricht of nadat Skycop en/of wettelijke vertegenwoordigers een gerechtelijke procedure zijn gestart, administratiekosten alsmede andere gemaakte kosten, griffierechten, kosten van diensten, deurwaarderskosten, buitengerechtelijke kosten, kosten van gemachtigde, extra honoraria en andere gemaakte kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt zal de in dit artikel genoemde bedragen binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de factuur van Skycop betalen.

6. SLOTBEPALINGEN

1. Skycop heeft het recht om de AV te wijzigen en aanvullende voorwaarden op te stellen op elk moment en zonder kennisgeving, maar zal zich wel inspannen om de Cliënt op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen. Als dergelijke wijzigingen vanuit het perspectief van de Cliënt negatief zijn, moet de Cliënt deze wijzigingen goedkeuren, zodat de gewijzigde AV op de betreffende Cliënt kunnen worden toegepast.

2. De wetgeving van de Republiek Litouwen is van toepassing op de AV, de Overeenkomst en/of enig ander document dat in verband met de AV en de Overeenkomst wordt gesloten, tenzij in het specifieke document anders wordt overeengekomen. De Cliënt (consument) heeft tevens het recht bescherming te eisen op grond van dwingende bepalingen van het recht van het land waar de Cliënt (consument) woont.

3. Skycop en indien van toepassing zijn werknemers zullen de persoonlijke gegevens van de Cliënt uitsluitend gebruiken om de Claim af te dwingen. Alle informatie over de omvang en vorm van het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens kan worden gevonden in het Privacybeleid van Skycop.

4. Indien de Cliënt een rechtspersoon is, garandeert en verklaart hij dat:
– de persoonlijke gegevens, die door hen aan Skycop zijn verstrekt, zijn verzameld en moeten te allen tijde aan Skycop worden verstrekt in overeenstemming met de vereisten inzake privacy en gegevensbescherming;
– voor de doeleinden van deze Overeenkomst zal Skycop optreden als een gegevensverwerker, in plaats van als een gegevensbeheerder (zoals ze worden begrepen onder de vereisten voor Privacy en Gegevensbescherming), met betrekking tot alle dergelijke activiteiten voor gegevensverwerking die Skycop onder deze Overeenkomst kan uitvoeren.

5. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen, die voortvloeien uit of verband houden met de AV, de schending, beëindiging of geldigheid ervan, zullen definitief worden beslecht in de respectieve rechtbank van de Republiek Litouwen met inachtneming van de bevoegdheidsregels, tenzij dwingende wetsbepalingen anders bepalen.

6. Als een bepaling van de AV door een rechtbank of een arbitragetribunaal onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van de AV volledig van kracht. Elke bepaling van de AV die slechts gedeeltelijk of tot op zekere hoogte illegaal, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijft volledig van kracht voor zover het niet illegaal, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht. Skycop zal de AV aanpassen door dergelijke illegale, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen te vervangen door wettelijke, geldige en afdwingbare bepalingen, die het resultaat zo dicht mogelijk bij de bedoelingen van Skycop en de Cliënt brengen. Skycop zal alles in het werk stellen om de uitvoering van alle bepalingen hiervan te garanderen.

7. In geval van verschillen tussen de Engelse versie van de AV en een andere taal, prevaleert de Engelse tekst.

Bijlage nr. 1 – Prijslijst

1. De prijslijst is gepubliceerd op www.skycop.com/nl/price-list/

Bijlage nr. 2 – Skycop Care Lidmaatschap

Het Skycop Care Lidmaatschap is gepubliceerd op www.skycop.com/nl/skycop-care-membership/

Werd je vlucht verstoord?

Zet je vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht om in een compensatie tot wel €600!