Vi står sammen med Ukraina

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Med mindre sammenhengen i de Generelle Vilkårene og Betingelsene krever noe annet, skal de kapitaliserte termene som brukes i disse vilkårene og betingelsene (“T&C”), ha betydningene angitt nedenfor:

Avtale” skal bety avtalen mellom kunden og Skycop som er inngått etter at kunden ble kjent med og aksepterte vilkår og betingelser, som er signert elektronisk eller skriftlig. I henhold til avtalen tildeler kunden Skycop fullt eierskap og juridisk eiendomsrett til sitt (hennes) monetære krav i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 (om fastsettelse av felles regler for kompensasjon og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved avbestilling eller lang forsinkelse av flyginger, og om erstatning av forordning (EØF) nr. 295/91) eller annen tilsvarende eller lignende nasjonal forskrift som gjelder for kunden i en annen stat som fastsetter felles regler for kompensasjon og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved avbestilling eller lang forsinkelse av flyginger, inkludert alle beløp knyttet til overdragelsen. (“Avtalen”).

Kun der Avtalen om oppdrag (skjema) ikke kan anses som gyldig i den spesifikke jurisdiksjonen (landet) eller når partene er enige om levering av tjenester ved en separat avtale, skal Avtalen inngått mellom Kunden og Skycop anses som en kontrakt for tjenester ifølge hvilken Skycop administrerer Kundens Oppdrag og påtar seg å organisere og finansiere innsamlingen av Oppdraget og å utføre alle andre handlinger i forhold til Avtalen.

For å gjøre tolkningen av T&C enklere, kombinerer definisjonen av Avtalen oppdragsavtalen og avtalen om levering av tjenester, og det juridiske forholdet mellom oppdraget og levering av tjenester henvises til som tjenester, med mindre det uttrykkelig er angitt noe annet.

Krav” menes alle krav som rettes mot et flyselskap for pengekompensasjon i henhold til Flykompensasjonsforskriften.

Kunde” skal bety en person som har signert Avtalen, akseptert T&C og søker Flykompensasjon.

Elektronisk Identifikasjonsforskrifter” betyr Forskrift (EU) No 910/2014 av det europeiske parlament og av rådet av 23. Juli 2014 om elektronisk identifikasjon og pålitelige tjenester for elektroniske transaksjoner i det interne markedet og opphevssdirektiv 1999/93/EC.

Flykompensasjonsforskriften” betyr europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for kompensasjon og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved kansellering eller lang forsinkelse av flyginger, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 295/91.

Flykompensasjon” betyr det totale beløpet betalt av et flyselskap som opererer i forbindelse med et krav som kompensasjon, oppgjør eller gest av goodwill, inkludert alle ekstra utgifter kompensert til kunden eller Skycop etter fri vilje og beslutning av et opererende flyselskap etter at kunden har signert avtalen og akseptert vilkårene og betingelsene. For å unngå tvil, skal det spesifiseres at flykompensasjonen ikke inkluderer noen juridiske avgifter, rettsavgifter, innkrevingskostnader, renter, straff eller lignende utgifter som påløper, som betales av Skycop under hele innkrevingsprosessen. Følgelig må alle beløp som betales av Skycop under innsamlingsprosessen refunderes og betales utelukkende til fordel for Skycop.

Prisliste” skal bety Vedlegg Nr 1 til disse T&C som spesifiserer beløpene for Skycops godtgjørelse. Godtgjørelse betyr beløpet som Skycop mottar under Avtalen.

Krav til personvern og databeskyttelse” skal bety alle gjeldende lover og forskrifter knyttet til behandling av personopplysninger og personvern, herunder, der det er relevant, veiledning og retningslinjer for praksis (hvis noen) utstedt av de relevante tilsynsmyndighetene, og tilsvarende noe av det foregående i relevant jurisdiksjon (enten obligatorisk eller ikke).

Rettssaker” skal bety en prosess når Skycop sender kravet til en domstol, alternative tvisteløsningsinstitusjoner, luftfartsmyndigheter, forbrukervernbyråer og/eller statlige organer eller håndtering av kravet til en kontraktsfullmektig, for eksempel en advokat eller et advokatfirma.

Skycop” er en juridisk enhet (UAB Skycop.com, juridisk enhetskode 304423851, registrert adresse på Dariaus ir Girėno str. 21A, Vilnius, Republikken Litauen), som driver en plattform som er utpekt for å sikre kompensasjon til flypassasjerer for forsinkede, kansellerte og/eller overbookede flyvninger.

Skycop Care Medlemskap“: en kunde som har kjøpt Skycop Care-medlemskap, blir medlem. For medlemmene vil Skycop frafalle sitt vederlag (hvis aktuelt) for å forfølge kravet og innkreving av flykompensasjonen som dekkes av bestillingen som medlemmet kjøpte Skycop Care-medlemskap for, som definert i vedlegg 2 til disse vilkårene og betingelsene.

De ovennevnte definisjonene skal brukes ved inngåelse og utføring av ethvert dokument eller transaksjon knyttet til V&B.

1. AVTALE

1. Kunden aksepterer vilkårene og betingelsene (avtalen) som anses som grunnlag for eventuelle andre dokumenter som skal inngås mellom kunden og Skycop av fri vilje.

2. Skycop bruker en online autentiseringstjeneste for avanserte elektroniske signaturer som oppfyller kravene i artikkel 26 i forordningen om elektronisk identifikasjon som er internasjonalt anerkjent og akseptert selv av domstoler, slik at kunden ikke trenger å skrive ut, signere og returnere avtalen med registrert post.

3. Ved å inngå en avtale bekrefter kunden at han (hun) er autorisert og har juridisk kapasitet til å signere dokumenter som binder både Skycop og kunden, eller, hvis aktuelt, har rett til å signere på vegne av en annen person (for eksempel et barn).

4. Kunden bekrefter at Oppdraget om Flykompensasjon ikke har blitt tildelt tredjeparter og at ingen annen avtale ble inngått i forhold til Kompensasjonen, og ingen rettstvist er pågående eller forventet mellom Kunden og flyoperatøren om samme sak. Kunden forstår at ved å gjøre Oppdraget kan han/hun ikke inngå den samme og/eller lignende avtale, inkludert selskaper som konkurrerer med Skycop, ta rettslige skritt i forhold til innsamling av Flykompensasjonen.

5. Klienten forplikter seg til å gi Skycop alle data og/eller informasjon som kreves for innhenting av flykompensasjon fra flyselskapet.

6. Skycop skal ha rett til å akseptere kun flykompensasjon, og ingen reisekuponger og/eller andre tjenester som kan tilbys av det flyselskapet som utfører flygingen, skal aksepteres.

7. Ved å signere avtalen og godta vilkårene og betingelsene bekrefter kunden at han (hun) ikke vil opprettholde noen direkte kontakt eller akseptere betalingen fra en opererende operatør.

8. Klienten bekrefter og erklærer at V&B er et direkte bevis og uttrykk for sann vilje og skal respekteres av flyselskapene. Kunden er enig med Skycop i at alle kompensasjonsbetalinger fra flyselskaper som opererer under Skycops krav, skal gjøres direkte til bankkontoene som eies av Skycop eller andre bankkontoer som er avtalt mellom Skycop og kunden.

9. Kunden samtykker også i at Skycop vil bistå ham (henne) i utøvelsen av hans (hennes) rett til å forsvare ham (henne) i innkrevingen av flykompensasjonen.

2. FORFØLGELSE AV KRAVET

1. Flydata i forhold til Kravet kan foretrekkes å bli sendt til Skycop via Skycops nettsted, mobilapp, e-post og/eller enhver annen elektronisk eller programvareløsning støttet av Skycop. Etter at slike data er mottatt, skal Skycop vurdere fortjenestene ved flyvningen og om Kravet på grunnlag av slike flydata kan være vellykket. Hvis Skycop anslår at flydataene som er gitt av Kunden er tilstrekkelige og Kravet kunne være vellykket, skal Skycop utføre alle nødvendige handlinger i forhold til innsamlingen av Flykompensasjon i henhold til dokumentene signert og godkjent av Kunden.

2. Vær oppmerksom på at resultatet av vurderingen som angitt i avsnitt 2.1 ovenfor ikke inkluderer noen bindende erklæring og garanterer ikke vellykket håndheving av kravet.

3. Når avtalen er inngått, refererer Skycop til flyselskapet som opererer flyet med kravet for å nå forlik og unngå rettssaker.

4. Forutsatt at flyselskapet som utfører flygningen nekter å oppfylle kravet etter at Skycop har nådd det respektive flyselskapet, har Skycop etter eget skjønn rett til å innlede rettsforfølgelse for å forfølge kravet. Skycop kan, etter eget skjønn, iverksette rettslige skritt i andre tilfeller dersom flykompensasjonsprosessen vil være mer effektiv og (eller) raskere på denne måten.

5. Under rettssaker skal Skycops juridiske representant gis tilgang til alle data som kunden har gitt til Skycop for å forfølge kravet. Hvis tredjeparter krever ytterligere dokumenter som beviser fullmaktene til den juridiske representanten, skal kunden, med veiledning fra Skycop, umiddelbart gi den juridiske representanten noen av slike dokumenter. Hvis det for vellykket gjenoppretting av flykompensasjonen er nødvendig at kravet fremsettes av den juridiske representanten (f.eks. advokat ved lov) på kundens vegne, vil klienten signere en respektive avtale med den juridiske representanten, og kundens pengekrav vil bli tildelt tilbake til klienten fra det øyeblikket den respektive avtalen inngås med den juridiske representanten. I et slikt tilfelle vil kunden og Skycop avgjøre mellom hverandre i henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt i disse vilkårene og (eller) annen avtale inngått av og mellom kunden og Skycop.

6. Hvis, etter å ha vurdert fordelene med kravet, den juridiske representanten mener at forfølgelsen av kravet under rettssaker er usannsynlig å lykkes, vil klienten bli informert og Skycop vil forfølge kravet ikke videre. Slik varsling av kunden betyr at innkrevingen av flykompensasjonen er avsluttet, og full eierskap og juridisk eiendomsrett til oppdraget returneres automatisk til kunden uten inngåelse av ytterligere avtaler.

6. Hvis rettslige skritt blir innledet for å forfølge kravet, skal kunden være unntatt fra eventuelle kostnader som påløper i tilfelle kravet ikke opprettholdes. I tilfelle suksess eller oppgjør i rettssaken, skal Skycop dekke alle kostnader som påløper som ikke dekkes av det respektive flyselskapet. Forutsatt at kravet er vellykket og kunden mottar flykompensasjonen, samtykker kunden i at alle kostnader som påløper Skycop og krav fra flyselskapet som driver flyvningen, betales til Skycop.

7. Klienten og Skycop bekrefter sin erkjennelse av at Skycop har eget skjønn til å godta og/eller avvise ethvert tilbud om oppgjør i samsvar med erfaringene med det respektive flyselskapet. Avtalen anses som tilstrekkelig juridisk grunnlag for at slik skjønn skal være effektiv. Kunden har rett til å tilbakekalle denne bekreftelsen når som helst og avslutte alle juridiske bånd med Skycop i samsvar med prosedyren som er angitt i vilkårene og betingelsene.

8. Kunden og Skycop bekrefter sin anerkjennelse av at Skycop har eneansvar for å akseptere og/eller avvise ethvert forlikstilbud i samsvar med erfaring med den respektive flyoperatøren. Avtalen anses som tilstrekkelig juridisk grunnlag for at slik skjønn kan være effektivt.

3. ØKONOMISKE VILKÅR OG BETINGELSER

1. Oppgjør i henhold til prosedyren som er angitt i disse T&C under Avtalen er knyttet til den vesentlige betingelsen at Flykompensasjonen mottas, dvs. betales til Skycops eller Kundens bankkonto. Ved betaling av Flykompensasjonen av flyoperatøren skal Skycop og Kunden gjøre opp i henhold til prosedyren som er angitt i T&C.

2. Skycop forfølger kravet gratis. Forutsatt at kravet er vellykket og flykompensasjonen er mottatt, vil den avtalte delen av flykompensasjonen bli utbetalt til kunden i henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt i prislisten. Skycop og Kunden kan hver for seg bli enige om et annet godtgjørelsesbeløp.

3. Hvis det ikke oppnås forliksavtale med et flyselskap som utfører flygningen, om kravet eller i andre tilfeller, når, etter Skycops mening, flykompensasjonsprosessen vil være mer effektiv og (eller) raskere, har Skycop rett til å innlede rettsforhandlinger, noe som vil resultere i økning av den delen av flykompensasjonen som tilhører Skycop, som spesifisert i prislisten.

4. Kunden bekrefter sin (hennes) bekreftelse på at partene i avtalen kan motregne sine motkrav.

5. Hvis kunden på uriktig vis oppgir uriktige eller ufullstendige data og Skycop pådrar seg ekstra kostnader på grunn av dette, skal kunden refundere slike kostnader til Skycop.

6. Siden Skycops forretningskontor ligger i Republikken Litauen, er beløpet for merverdiavgift (MVA) (hvis aktuelt) som skal betales, fastsatt av lovene i Republikken Litauen i samsvar med den lovbestemte satsen.

7. Hvis kunden har gitt feil eller utilstrekkelig informasjon som trengs for å betale flykompensasjonen, og den returneres til Skycop, har Skycop rett til å trekke fra alle ekstra kostnader som Skycop har pådratt seg. Hvis Klienten har gitt feil eller utilstrekkelig informasjon som er nødvendig for å betale Flykompensasjonen og (eller) den returneres til Skycop, og Klienten, etter påminnelser og rimelige anstrengelser fra Skycop for å kontakte Klienten ved hjelp av Klienten til Skycop, ikke endrer eller gir informasjon som er nødvendig for å betale den avtalte delen av Flykompensasjonen, har Skycop rett til å beholde den delen av Flykompensasjonen som ellers skulle ha blitt betalt til Klienten.

8. For kontoene i det felles eurobetalingsområdet (SEPA) vil alle betalinger bli sendt til kontoen via bankoverføring. Når du foretar en internasjonal overføring til kunden, trekkes alle bankgebyrer fra kundens del av flykompensasjonen.

9. For å spare bankkostnader, i tilfelle delt bestilling, skal Skycop overføre alle betalinger til en enkelt konto hvis kunden tillater Skycop å gjøre det.

10. Skycop er ikke ansvarlig for sjekker, forhåndsbetalte debetkort, kredittkort og lignende midler som går tapt av kunden, samt for enhver effekt av at kunden gir feil bankkontoinformasjon.

11. Hvis kunden ber om det, skal Skycop levere en elektronisk faktura via e-post for eventuelle tjenester som leveres og avgifter som belastes av Skycop.

12. Skycop er ikke ansvarlig for manglende betaling av den avtalte flykompensasjonen på grunn av omstendigheter som er utenfor Skycops rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, lockout, arbeidskonflikt, Guds handling, krig, opprør, overholdelse av en lov eller regjeringsordre, regel, regulering, etc.

13. Flykompensasjon og andre utbetalinger vil bli gjort av Skycop bare til endelige begunstigede med rett til å kreve flykompensasjon. Skycop skal ikke betale flykompensasjon og (eller) andre betalinger til mellomledd, byråer, representanter og (eller) andre tredjeparter som, sammen med anmodningen om betaling av flykompensasjonen, ikke gir noe spesifikt skriftlig bevis som tydelig og utvetydig bekrefter myndigheten til å godta betalinger på vegne av den endelige mottakeren. I tilfelle tvil om retten til å motta betalinger, har Skycop rett til å be om ytterligere bevis som bekrefter retten til å akseptere betalinger på vegne av de endelige mottakerne og (eller) ensidig nekte å betale flykompensasjonen direkte til en slik person.

4. SAMMARBEID AV KLIENTEN

1. Kunden garanterer at data og informasjon gitt av kunden til Skycop i forhold til kravet er korrekt, fullstendig, sann og ikke villedende. Klienten skal holde Skycop skadesløs for eventuelle krav som oppsto på grunn av feil informasjon gitt av Klienten og/eller manglende samarbeid eller feil samarbeid av Klienten.

2. Før du engasjerer deg i tjenestene til Skycop, har kunden ikke avhendet oppdraget på noen annen måte, og har heller ikke engasjert noen tredjepart til å håndheve kravet.

3. Kunden skal med eller uten en spesifikk forespørsel gi Skycop alle data og dokumenter som kreves for å behandle kravet, f.eks. kopier av identitetsdokumenter, ombordstigningskort, varsel om forsinkelse, korrespondanse med flyselskapet.

4. Hvis Klienten mottar betaling eller annen form for Flykompensasjon, f.eks. flyvningskupong, fra flyselskapet som utfører flygingen etter å ha benyttet Skycops tjenester, er Klienten forpliktet til å informere Skycop umiddelbart. I slike tilfeller skal Kunden være forpliktet til å betale Skycop godtgjørelsen som er angitt i avsnitt 3.2 eller 3.3, innen 10 (ti) dager fra den dagen Flykompensasjonen mottas fra flyselskapet til bankkontoen som er oppgitt i kontaktkolonnen på Skycops nettsted eller en annen bankkonto som er oppgitt av Skycop i skriftlig form.

5. Hvis Klienten oppgir uriktige eller ufullstendige data, eller hvis Klienten holder tilbake fra Skycop at Klienten allerede har mottatt Flykompensasjonen fra flyselskapet som utfører flyvningen for det respektive Kravet, og Skycop ikke er i stand til å innhente Flykompensasjonen eller tapene gjennom Rettsforhandlingene, forbeholder Skycop seg retten til å hevde sitt krav mot Klienten for den resulterende skaden.

5. OPPSIGELSE OG TILBAKETREKKING

1. Det kontraktmessige forholdet mellom partene avsluttes, når Avtalen er fullt ut oppfylt, dvs. betalingen under Avtalen er fullt ut utført.

2. Avtalen opphører umiddelbart:

– når Skycop anser at kravet kanskje ikke er vellykket etter å ha gjennomført en grundig gjennomgang av kravet, og kunden er informert om en slik beslutning; eller

– i tilfelle uriktige data/informasjon og bedragersk oppførsel av klienten etter beslutning av Skycop; eller

– hvis innen 14 (fjorten) dager siden konklusjonen av Avtalen, Kunden, som er en forbruker, sender en tilbaketrekkningsmelding på e-post. Retten til å avslutte Avtalen på dette grunnlaget avsluttes for tidlig hvis Avtalen er fullt ut oppfylt til utløpet av ovennevnte tidsfrist.

3. I alle tilfeller, i tilfelle avslutning av Avtalen av Kunden uten Skycops feil etter at visst arbeid allerede er utført eller etter at Skycop og/eller juridiske representanter har påbegynt Juridiske Prosedyrer, har Skycop rett til å belaste Kunden administrasjonskostnader samt andre påløpte kostnader, rettsgebyrer, kostnader for tjenester, lensmannens kostnader, utenomrettslige kostnader, autoriserte representanters honorarer, tilleggsgebyrer og andre påløpte kostnader. Kunden skal betale beløpene angitt i denne Seksjonen innen 10 (ti) dager etter mottak av Skycops faktura.

6. ENDELIG PROVISJON

1. Skycop er autorisert til å endre vilkår og betingelser og angi ytterligere vilkår når som helst og uten varsel, men skal gjøre en innsats for at kunden skal oppdateres med slike endringer. Hvis slike endringer er negative fra kundens perspektiv, må kunden godkjenne slike endringer for at endrede vilkår og betingelser skal gjelde for den respektive kunden.

2. Lovene i Republikken Litauen gjelder for vilkårene og betingelsene, avtalen og/eller ethvert annet dokument som er inngått i forhold til vilkårene og betingelsene og avtalen, med mindre annet er avtalt i det spesifikke dokumentet. Kunden (forbrukeren) har også rett til å kreve beskyttelse i henhold til obligatoriske bestemmelser gitt av lovene i landet der kunden (forbrukeren) bor.

3. Skycop vil bruke kundens og, hvis aktuelt, sine ansattes personopplysninger utelukkende for å håndheve kravet. All informasjon om omfanget og formen for datainnsamling, lagring og bruk av personopplysninger finnes i Skycops personvernerklæring.

4. I tilfelle kunden er en juridisk enhet, garanterer og representerer det:

– personopplysningene som er gitt til Skycop, er samlet inn og skal til enhver tid leveres til Skycop i samsvar med personvern- og databeskyttelseskravene;

– i henhold til denne avtalen vil Skycop fungere som databehandler, i stedet for som behandlingsansvarlig (som de forstås under personvern- og databeskyttelseskravene), med hensyn til alle slike databehandlingsaktiviteter som Skycop kan utføre i henhold til denne avtalen.

5. Eventuelle tvister, kontroverser eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med vilkårene, brudd, oppsigelse eller gyldighet, skal endelig avgjøres i den respektive domstolen i Republikken Litauen underlagt jurisdiksjonsreglene, med mindre obligatoriske lovbestemmelser angir noe annet.

6. Hvis noen bestemmelse i vilkårene og betingelsene anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol eller voldgiftsdomstol, vil de andre bestemmelsene i vilkårene og betingelsene forbli i full kraft og effekt. Enhver bestemmelse i vilkårene og betingelsene som anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves bare delvis, eller til en viss grad, vil forbli i full kraft og effekt i den grad den ikke holdes ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves. Skycop vil endre vilkårene og betingelsene ved å erstatte slike ulovlige, ugyldige eller uhåndhevbare bestemmelser med lovlige, gyldige og håndhevbare bestemmelser som vil gi resultatet så nært som mulig til Skycops og kundens intensjoner. Skycop vil legge all sin innsats i å sikre gjennomføringen av alle bestemmelsene heri.

7. I tilfelle uoverensstemmelser mellom den engelske versjonen av vilkårene og eventuelle andre språk, skal den engelske teksten ha forrang.

Anneks Nr. 1 – Prisliste

1. Prislisten er publisert påwww.skycop.com/no/price-list/

Anneks Nr 2 – Skycop Care Membership

Skycop Care Medlemskap er publisert på www.skycop.com/no/skycop-care-membership/

Oppdatert – 2024-02-26