We stand with Ukraine

Regulamin SmartDelay

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze warunki przed zarejestrowaniem się w usłudze SmartDelay (“Usługa”).

Strony usługi

Usługa jest świadczona w imieniu UAB SkyCop (“Klient”) przez Collinson Service Solutions Limited (“my/nas/nasze”), Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU. Zawierając niniejsze warunki, zgadzają się Państwo, że są prawnie zdolni do zawarcia wiążącej umowy i mają co najmniej 18 lat. Zgadzają się Państwo również z naszą polityką prywatności, którą można znaleźć tutaj.

Kwalifikowalność

Usługa jest dostępna dla wszystkich klientów posiadających subskrypcję Skycop Care i innych klientów wybranych przez Skycop. Po zakupie programu Skycop Care zostaną Państwo automatycznie zarejestrowani w Usłudze. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie wszystkie loty kwalifikują się do rejestracji

Jak korzystać z Usługi

Będą Państwo uprawnieni do skorzystania z Usługi, jeśli zarejestrują Państwo swój lot na 2 godziny przed planowanym odlotem. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi w przypadku niedokładnej rejestracji Państwa danych. Odlot Państwa lotu będzie monitorowany przez nasz system śledzenia lotów. Z zastrzeżeniem pomyślnej wcześniejszej rejestracji, prześlemy Panu/Pani voucher na dostęp do salonu pocztą elektroniczną, jeśli nasz system śledzenia lotów stwierdzi, że Pana/Pani lot jest opóźniony o ponad 120 minut (“Próg opóźnienia”). Otrzymają Państwo również wiadomość SMS z powiadomieniem o takich wiadomościach e-mail. Dostęp do konta e-mail podanego podczas rejestracji oraz możliwość wyświetlenia vouchera na dostęp do salonu jest warunkiem korzystania z Usługi.

Opóźnienie, które spełnia lub przekracza Próg Opóźnienia, może zostać ogłoszone jako pojedynczy okres opóźnienia lub jako konsekwencja wielu przyrostowych krótszych opóźnień o łącznej wartości Progu Opóźnienia.

Będziemy polegać wyłącznie na naszym systemie śledzenia lotów w celu ustalenia, czy kwalifikują się Państwo do uzyskania dostępu do salonu. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie gwarantujemy dokładności systemu śledzenia lotów i nie będą Państwo polegać na nim w celu śledzenia czasu odlotu.

W przypadku kwalifikującego się opóźnienia podróży, voucher na dostęp do salonu zostanie dostarczony na Państwa adres e-mail dla Państwa i maksymalnie 1 osoby towarzyszącej w tym samym dniu podróży lotniczej. Nie można go wykorzystać w innym dniu podróży.

Tylko osoby wymienione w potwierdzeniu e-mail będą uprawnione do otrzymania Usługi.

Usługa jest świadczona Państwu na zasadzie niezbywalności, bezzwrotności i niezmienności. Nie będą oferowane żadne alternatywy gotówkowe ani kredytowe.

Wyraźnie akceptują Państwo wszystkie warunki użytkowania, które mają zastosowanie do świadczonej przez nas Usługi (“Warunki użytkowania”). Nasze warunki dostępu do salonu znajdą Państwo tutaj: https://loungefinder.loungekey.com/pass/conditions-of-use.

W stosownych przypadkach, uzyskując dostęp do salonu na lotnisku, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie regulaminu i zasad obowiązujących w salonu.

Cena i płatność

Ta Usługa jest bezpłatna. Klient zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany opłaty.

Odpowiedzialność

Jeśli nie spełnimy tych warunków, będziemy odpowiedzialni jedynie za wydanie vouchera zastępczego na dostęp do salonu uczestniczącej w programie. Vouchery zastępcze nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Linie lotnicze Aer Lingus nie będą zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub wydatków poniesionych przez pasażera na lotnisku lub kosztów dostępu do salonu, jeśli pasażer zdecyduje się skorzystać z salonu na własny koszt.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z nieprzestrzegania przez nas niniejszych warunków, które należą do następujących kategorii:

 • utrata dochodów lub przychodów;
 • utrata działalności;
 • utrata zysków; lub
 • utrata przewidywanych oszczędności

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, które jest spowodowane zdarzeniem pozostającym poza naszą kontrolą. Zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą oznacza jakiekolwiek działanie lub zdarzenie pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne stron trzecich, zamieszki, rozruchy, inwazję, atak terrorystyczny lub groźbę ataku terrorystycznego, wojnę (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą) lub groźbę wojny lub przygotowania do wojny, pożar, eksplozję, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi, epidemię lub inną klęskę żywiołową lub awarię publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie, za które wyłączenie lub próba wyłączenia naszej odpowiedzialności byłaby niezgodna z prawem.

W przypadku korzystania przez Państwa z Usług któregokolwiek z uczestniczących saloników lotniskowych, wszelkie straty lub odpowiedzialność wynikające z lub w związku z korzystaniem z takiego saloniku będą ponoszone przez uczestniczący salonik. Nie będziemy uczestniczyć w żadnym sporze między użytkownikiem a jakimkolwiek uczestniczącym salonem. Nie udzielamy żadnej gwarancji na jakiekolwiek towary lub usługi dostępne za pośrednictwem uczestniczących saloników.

Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać nas oraz nasze spółki, dyrektorów, członków zarządu, pracowników i agentów (zwanych łącznie “stronami zabezpieczonymi”) przed wszelkimi zobowiązaniami, szkodami, stratami, roszczeniami, pozwami, wyrokami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi) z tytułu obrażeń lub śmierci jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek mienia wynikającego z korzystania z Usługi przez użytkownika, z wyjątkiem tego, że takie zabezpieczenie nie obejmuje aktów rażącego zaniedbania lub umyślnego wykroczenia stron zabezpieczonych.

Termin i anulowanie

Okres obowiązywania niniejszych warunków wygasa w przypadku odwołania Usługi przez Klienta.

Powiadomienia

Przyjmują Państwo do wiadomości, że komunikacja z nami będzie odbywać się głównie drogą elektroniczną. Wyraża Pan/Pani zgodę na ten elektroniczny sposób komunikacji i przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które przekazujemy Panu/Pani drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, zgodnie z którymi takie komunikaty muszą mieć formę pisemną. Niniejszy warunek nie ma wpływu na Państwa prawa ustawowe.

Prawo do zmiany i odwołania niniejszego Regulaminu

Mamy prawo do zmiany lub wypowiedzenia niniejszych warunków ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie.

Obsługa klienta

Jeśli mają Państwo skargę dotyczącą jakiegokolwiek aspektu Usługi, prosimy o kontakt pod adresem: customerservice@collinsongroup.smartdelay.com

Inne ważne terminy

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną organizację, o czym powiadomimy Państwa na piśmie, ale nie będzie to miało wpływu na Państwa prawa ani nasze obowiązki wynikające z niniejszych warunków.

Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy Państwem a nami. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków.

Każdy z paragrafów niniejszego regulaminu działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe paragrafy pozostaną w pełnej mocy.

Jeśli nie będziemy nalegać na wykonanie przez użytkownika któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszych warunków lub jeśli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec użytkownika lub jeśli będziemy zwlekać z ich wykonaniem, nie będzie to oznaczać, że zrzekliśmy się naszych praw wobec użytkownika i nie będzie to oznaczać, że użytkownik nie musi przestrzegać tych obowiązków. Jeśli odstąpimy od niewykonania zobowiązania przez użytkownika, zrobimy to wyłącznie na piśmie i nie będzie to oznaczać, że automatycznie odstąpimy od jakiegokolwiek późniejszego niewykonania zobowiązania przez użytkownika.

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności znaczeniowej między angielską wersją językową niniejszych warunków a jakąkolwiek wersją lub tłumaczeniem niniejszych warunków, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu. Zarówno Państwo, jak i my zgadzamy się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

 Warunki użytkowania

W niniejszych Warunkach użytkowania następujące słowa i wyrażenia mają znaczenie określone poniżej:

Klient oznacza każdą osobę, która uczestniczy w Programie.
Salon/ki oznacza zewnętrznego dostawcę saloników lotniskowych lub podróżnych, które są dostępne dla Klientów uczestniczących w Programie.
Środki dostępu oznacza kwalifikujący się kod QR, LoungeKey Pass lub inną formę dostępu określoną przez Priority Pass na piśmie według własnego uznania.
Partner handlowy oznacza organizację odpowiedzialną za przetwarzanie płatności Klientów za dostęp do salonu w ramach Programu, w tym między innymi podmioty stowarzyszone Priority Pass:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru S.A.C.; i
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd

Priority Pass oznacza Priority Pass Limited z siedzibą w Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Company No. 02728518.
Program oznacza program LoungeKey Pass™ dostarczany przez Priority Pass, mający na celu umożliwienie Klientowi dostępu do saloniku przy użyciu Środków Dostępu.
 1. Warunki użytkowania: Uczestnicząc w Programie, Klient wyraża zgodę i akceptuje niniejsze Warunki użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi warunkami przedstawionymi Klientowi w związku z zakupem lub korzystaniem z Programu. Priority Pass zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach użytkowania w dowolnym momencie. Klient zgadza się, że Priority Pass może dostarczyć powiadomienie, publikując Warunki użytkowania na stronie internetowej Programu, oraz że korzystanie z Programu przez Klienta oznacza zgodę na aktualne Warunki użytkowania. Zaleca się, aby Klienci zapoznali się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Programu. Warunki użytkowania obowiązują od 1 marca 2023 r. i będą miały zastosowanie do korzystania z Programu od tego momentu.
 2. Warunki: Niniejsze Warunki Użytkowania określają warunki związane z Programem i korzystaniem z Salonów. Każdy salon będzie miał własne warunki, które zostaną przedstawione w opisie salonu na stronie internetowej Programu. Korzystając z Saloniku, Klient akceptuje warunki korzystania z Saloniku. Klient powinien dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania z Salonu przed skorzystaniem z niego.
 3. Partner handlowy: Główny podmiot zapewniający dostęp do Lounge dla Programu jest następujący:

(i) Priority Pass Limited dla usług w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce;

(ii) Priority Pass, Inc. za usługi w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej (z wyłączeniem Peru) i Ameryce Łacińskiej;

(iii) Priority Pass (A.P.) Limited dla usług w regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Chińskiej Republiki Ludowej, Indii i Tajwanu);

(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd za usługi w Chińskiej Republice Ludowej;

(v) Collinson Services India LLP za usługi świadczone na terenie Indii;

(vi) Collinson Peru S.A.C. za usługi świadczone na terytorium Peru; oraz

(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd. dla usług na terenie Tajwanu.

 1. Dokumentacja: Wstęp do Salonu jest ściśle uzależniony od posiadania przez Klienta (i) ważnego Środka Dostępu, (ii) ważnej karty pokładowej oraz (iii) wszelkich dodatkowych dokumentów tożsamości, których Salon może wymagać od Klienta i jego gości, w tym paszportu, krajowego dowodu tożsamości lub prawa jazdy. Zdjęcia Środków Dostępu nie będą akceptowane jako zamienniki. Niektóre saloniki w Europie znajdują się w wyznaczonych strefach Schengen na lotniskach, co oznacza, że dostęp do nich jest zapewniony tylko wtedy, gdy Klient podróżuje między krajami strefy Schengen (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en).
 2. Korzystanie z Salonu: Przedstawiając Środek Dostępu przy wejściu do Saloniku, Klienci są zobowiązani poinformować personel, że chcą wejść do Saloniku przy użyciu Programu, powołując się na “LoungeKey Pass”. Personel zweryfikuje uprawnienie do wejścia do Salonu poprzez wizualne sprawdzenie Środków Dostępu, a następnie elektroniczne zarejestrowanie Środków Dostępu za pomocą czytnika kart/kodów lub w inny sposób wprowadzając dane do bezpiecznego systemu. Personel wprowadzi również liczbę ewentualnych gości towarzyszących Klientowi. Na żądanie Klient musi podpisać ekran czytnika kart. Elektroniczny zapis Środków Dostępu Klienta zostanie uznany za ważny dowód dostępu Klienta do Salonu.
 3. Środki Dostępu na Urządzeniu: Środki dostępu na smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu Klienta mogą wymagać kontroli przez personel, w tym konieczności obsługi urządzenia przez pracownika. Priority Pass nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia spowodowane przez personel saloniku.
 4. Użytkowanie i wygaśnięcie: Środków Dostępu nie można przenosić, a Klient może korzystać z Lounge wyłącznie do daty wygaśnięcia wskazanej na Środkach Dostępu włącznie. Środki Dostępu nie mogą być używane przez osoby inne niż wskazany Klient.
 5. Dzieci: Dostęp do poczekalni dla dzieci różni się w zależności od zasad obowiązujących w danej saloniku. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z Saloniku Klient zapoznał się z opisem Saloniku zawartym w linku do Wyszukiwarki Saloników w wiadomości e-mail z Programem w celu zapoznania się z konkretnymi postanowieniami dotyczącymi dzieci. Włączenie dzieci w odniesieniu do uprawnień do korzystania z Salonu zależy od uznania Salonu.
 6. Standardy zachowania: Korzystanie z saloniku jest uzależnione od tego, czy Klient, gość i dzieci zachowują się i ubierają zgodnie z warunkami korzystania z saloniku, a każda osoba nieprzestrzegająca tych warunków może zostać poproszona o opuszczenie saloniku. Priority Pass nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta w przypadku, gdy Salon odmówił wstępu lub korzystania z Salonu, ponieważ Klient lub jakikolwiek gość nie przestrzegał warunków niniejszego Programu lub warunków korzystania z Salonu.
 7. Opłaty za konsumpcję: Dostarczanie napojów alkoholowych, o ile zezwala na to lokalne prawo, zależy od uznania każdej lokalizacji Salonu, a w niektórych przypadkach może być ograniczone lub niedostępne. W takich przypadkach Klient jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat za dodatkową konsumpcję lub za napoje alkoholowe premium bezpośrednio w Salonie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w opisach poszczególnych Salonów.
 8. Telefon i Wi-Fi: Dostępność telefonu i Wi-Fi różni się w poszczególnych salonikach i zależy od decyzji saloniku. Bezpłatne korzystanie z urządzeń telefonicznych jest zwykle ograniczone wyłącznie do połączeń lokalnych. Opłaty za wszelkie inne usługi są naliczane według uznania każdego Salonu, a Klient jest odpowiedzialny za ich uiszczenie bezpośrednio w Salonie.
 9. Zapowiedzi lotów: Salony nie mają obowiązku ogłaszania informacji o lotach, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Priority Pass nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z tego, że Klient lub gość nie zdąży na swój lot. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie odpowiednich wymogów wjazdowych dla każdego odwiedzanego kraju oraz posiadanie odpowiedniej dokumentacji podróży.
 10. Zmiany w Programie: Priority Pass może zmienić Program w dowolnym momencie, informując o tym z 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli Klient otrzymuje Program za pośrednictwem dostawcy kart płatniczych lub innej organizacji, wszelkie zmiany zostaną zgłoszone dostawcy kart płatniczych, który jest odpowiedzialny za poinformowanie Klienta. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje zmiany, będzie miał prawo do wypowiedzenia swojego Programu z 30-dniowym wyprzedzeniem na piśmie bezpośrednio do dostawcy karty płatniczej lub innej organizacji, która będzie odpowiedzialna za poinformowanie Priority Pass i będzie odpowiedzialna za wszelkie koszty poniesione przez Klienta w wyniku niepowiadomienia Priority Pass o takim wypowiedzeniu.
 11. Organizacje zewnętrzne: Saloniki są własnością i są obsługiwane przez organizacje zewnętrzne. Klient i goście muszą przestrzegać zasad i polityki każdej uczestniczącej lokalizacji saloniku, a Klient przyjmuje do wiadomości, że zapewnienie Środków dostępu do saloniku nie gwarantuje dostępu ani ciągłego dostępu i podlega ograniczeniom przepustowości. Klient przyjmuje do wiadomości, że Priority Pass nie ma kontroli nad decyzją salonu o przyjęciu klienta, liczbą osób wpuszczanych w dowolnym momencie, oferowanymi udogodnieniami, godzinami otwarcia/zamknięcia, długością czasu, jaki klienci mogą spędzić w salonie, wszelkimi opłatami należnymi ponad te uwzględnione lub zatrudnionym personelem. Priority Pass dołoży uzasadnionych starań, aby zapewnić, że korzyści i udogodnienia są dostępne zgodnie z reklamą, ale Klient akceptuje, że Priority Pass nie gwarantuje ani nie gwarantuje w żaden sposób, że jakiekolwiek lub wszystkie korzyści i udogodnienia będą dostępne w czasie wizyty Klienta.
 12. Łącza i witryny internetowe osób trzecich: Witryna internetowa Programu może zawierać łącza do witryn internetowych, ofert lub programów obsługiwanych lub będących własnością stron trzecich, które nie są częścią Priority Pass ani nie są przez nią kontrolowane. Priority Pass nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych osób trzecich ani w związku z korzystaniem z Lounge lub realizacją jakichkolwiek ofert przez osoby trzecie. Priority Pass nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania przez Klienta z witryn internetowych, ofert lub programów stron trzecich.
 13. Strata: Klient przyjmuje do wiadomości, że Priority Pass nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty Klienta lub jakiegokolwiek gościa wynikające z zapewnienia lub niezapewnienia, w całości lub w części, jakichkolwiek reklamowanych korzyści i udogodnień. Klient akceptuje, że Priority Pass nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub obrażenia ciała poniesione w saloniku przez jakąkolwiek osobę, która weszła do niego w ramach Programu.
 14. Rzeczy osobiste: W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Priority Pass nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta lub jego gości podczas korzystania z saloniku lub uczestnictwa w Programie i nie ponosi odpowiedzialności za żadne rzeczy osobiste wniesione do saloniku przez Klienta lub jego gościa.
 15. Zgubione lub skradzione Środki dostępu: Priority Pass nie ponosi odpowiedzialności za wymianę zgubionych, skradzionych, uszkodzonych lub w inny sposób niedziałających Środków dostępu i nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania przez Klienta dostępu do Poczekalni w okresie, w którym jakiekolwiek Środki dostępu są wymieniane lub aktualizowane.
 16. Spory: Priority Pass nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spory lub roszczenia, które mogą wystąpić między Klientem a Salonikami, ani za jakiekolwiek poniesione straty, koszty, szkody lub wydatki. Wszelkie roszczenia lub kwestie wynikające z lub w związku z Programem dotyczące dostępu do Saloników powinny być rozpatrywane przez Priority Pass. Klienci składający skargi dotyczące dostępu do saloniku powinni w ciągu sześciu miesięcy od uzyskania dostępu do danego saloniku złożyć skargę za pośrednictwem jednego z wymienionych kanałów. Proszę skontaktować się z Priority Pass: – https://contactus.loungekey.com/pass
 17. Odszkodowanie: Klient zgadza się bronić i zabezpieczać Priority Pass oraz jej dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników i agentów (zwanych łącznie “stronami zabezpieczonymi”) przed wszelkimi zobowiązaniami, szkodami, stratami, roszczeniami, pozwami, wyrokami, koszty i wydatki (w tym uzasadnione opłaty prawne) za obrażenia lub śmierć jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenie lub zniszczenie jakiegokolwiek mienia wynikające z korzystania z jakiegokolwiek dostępu do Lounge przez Klienta lub jakąkolwiek inną osobę towarzyszącą Klientowi, z wyjątkiem tego, że takie odszkodowanie nie obejmuje aktów rażącego niedbalstwa lub umyślnego wykroczenia stron zwolnionych z odpowiedzialności.
 18. Odpowiedzialność podatkowa: Priority Pass nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakiegokolwiek dochodu, użytkowania, akcyzy lub innych zobowiązań podatkowych Klientów w wyniku ich dostępu do Lounge. Zaleca się, aby Klienci skontaktowali się ze swoim księgowym lub doradcą podatkowym w celu uzyskania dalszych informacji. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z zakupu lub korzystania z Poczekalni lub Programu.
 19. Dane osobowe: Uczestnicząc w Programie, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie wszelkich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, dostępną na pisemny wniosek skierowany do Priority Pass Limited pod adresem Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, Wielka Brytania.
 20. Sankcje: Klient oświadcza i gwarantuje, że (i) Klient nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj “wspierający terroryzm”; oraz (ii) Klient nie znajduje się na żadnej “liście obserwacyjnej” rządu Stanów Zjednoczonych stron objętych zakazem lub ograniczeniami, w tym na liście Specially Designated Nationals publikowanej przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na liście Denied Persons List publikowanej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.
 21. Monitorowanie: Priority Pass nieustannie stara się ulepszać usługi świadczone Klientom, dlatego też może od czasu do czasu monitorować rozmowy telefoniczne Klientów w celu utrzymania i ulepszania naszych usług. Jeśli rozmowy są nagrywane, Klient może uzyskać dostęp do własnych nagrań telefonicznych i opłat za połączenia, przesyłając pisemną prośbę do Priority Pass.
 22. Jurysdykcja: W zakresie dozwolonym przez lokalne prawo lub przepisy niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane, a Priority Pass i Klient poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w celu rozstrzygania wszelkich sporów, które z nich wynikają.
 23. Wykonalność: Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków użytkowania uznane za nieważne lub niewykonalne przez jakikolwiek właściwy organ lub sąd będą, w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności, uważane za rozdzielne i nie będą miały wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania.
 24. Konflikt: W przypadku jakiegokolwiek konfliktu znaczeniowego między angielską wersją językową niniejszych Warunków użytkowania a jakąkolwiek wersją lub tłumaczeniem, wersja angielska będzie rozstrzygająca.