Ne qëndrojmë në krah të Ukrainës

Anëtarësim Kujdesi në Skycop

1. Dispozitat e përgjithshme

Të gjitha termat e shkruara me shkronjë të madhe të dhëna këtu përshkruhen në detaje në Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Skycop.

2. Termat dhe kushtet e anëtarësimit në Skycop Care

2.1. Një Klient mund të bashkohet me anëtarësimin e Skycop Care duke e blerë.

2.2. Çmimi i anëtarësimit në Skycop Care do t’i jepet Klientit në momentin e blerjes, të cilin Klienti duhet ta paguajë në mënyrë që të bëhet Anëtar dhe të gëzojë përfitimet e specifikuara këtu. Çmimi i anëtarësimit në Skycop Care do të paguhet me mjetet e ofruara dhe të specifikuara në momentin e blerjes.

2.3. Skycop ofron Abonimin Skycop Care si i) një abonim me rezervim ose ii) një abonim mujor, vjetor, gjysmë-vjeçar ose tremujor ose iii) një abonim familjar për deri në pesë persona. Abonimi Skycop Care do të mbulojë kërkesat që burojnë nga rezervimi për të cilin Klienti bleu Anëtarësimin Skycop Care ose nga rezervimet brenda periudhës së caktuar kohore.

2.4. Abonimi Skycop Care fillon në ditën e blerjes. Abonimi Skycop Care si abonim mujor, vjetor, gjysmë-vjeçar ose tremujor do të faturohet përkatësisht çdo muaj, vit, gjysmë-vit ose tremujor dhe do të rinovohet automatikisht për një muaj, një vit, gjashtë muaj ose tre muaj derisa Anëtari të anulojë Anëtarësimin Skycop Care. Abonimi i anuluar do të mbetet aktiv për kohëzgjatjen e periudhës për të cilën Anëtari ka paguar. Nëse Anëtari blen anëtarësimin Skycop Care për persona të tjerë ose abonimin familjar, fatura do t’i lëshohet vetëm Anëtarit dhe vetëm Anëtari do të tarifohet për Anëtarësimet Skycop Care dhe rinovimin e tyre automatik. Në rastin e abonimit familjar, organizatori i abonimit familjar do të jetë përgjegjës për pagesën dhe organizimin e abonimit, si shtimin dhe heqjen e anëtarëve, rinovimin dhe anulimin e abonimit.

2.5. Pas pranimit të blerjes, Anëtari do të marrë një konfirmim.

2.6. Për anëtarët, Skycop do të heqë dorë nga shpërblimi i tij (nëse është e aplikueshme) për ndjekjen e Kërkesës dhe rikuperimin e Kompensimit të Fluturimit për rezervimin që mbulohet nga anëtarësimi në Skycop Care.

2.7. Përfitimet janë personale dhe vlejnë vetëm për Anëtarin, që do të thotë se Anëtari duhet të emërohet si pasagjer në rezervim dhe për një numër të caktuar pasagjerësh (siç përcaktohet në emailin e konfirmimit) nëse përfshihen në të njëjtin rezervim si Anëtar.

2.8. Shpërblimi i Skycop nuk do t’i kthehet Anëtarit për rezervimet, të cilat vijnë nga fluturimet që janë ndërprerë përpara fillimit të anëtarësimit në Skycop Care.

2.9. Anëtarësimi në Skycop Care është i pa transferueshëm. Anëtari duhet të njoftojë menjëherë Skycop pasi të jetë i vetëdijshëm për ndonjë përdorim të paautorizuar të Anëtarësisë.

2.10. Anëtarët, të cilët kualifikohen si konsumatorë në përputhje me rregulloret e BE-së për konsumatorët, mund të tërheqin anëtarësimin e tyre brenda 14 ditëve nga blerja pa pasur nevojë të specifikojnë ndonjë arsye. Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes dhe për të marrë një rimbursim të plotë, tërheqja duhet të komunikohet brenda një periudhe 14-ditore nga blerja dhe duhet të shprehet qartë se Anëtari dëshiron të tërhiqet nga Anëtarësimi Skycop Care. Për shkak të natyrës së shërbimit të ofruar për Anëtarin, Anëtari nuk mund të tërhiqet nga Anëtarësimi Skycop Care nëse Anëtari ka udhëtuar në ndonjë fluturim të mbuluar nga Anëtarësimi. Tërheqja mund të dërgohet në: support@skycop.com.

2.11. Nëse anulimi merret nga Skycop më shumë se 14 ditë pas blerjes së anëtarësimit në Skycop Care, Anëtari nuk do të ketë të drejtë për asnjë rimbursim të çmimit të anëtarësimit në Skycop Care.

2.12. Çmimi i anëtarësimit në Skycop Care nuk rimbursohet nëse fluturimi i Anëtarit nuk është ndërprerë ose Anëtari nuk ka përdorur shërbimet e Skycop, ose nëse kompensimi i fluturimit nuk është rikuperuar për ndonjë arsye.

2.13. Anëtari do të paraqesë kërkesën në Skycop brenda 12 muajve nga momenti i fluturimit për të cilin është blerë Anëtarësimi Skycop Care. Anëtarësimi Skycop Care skadon pas 12 muajsh nga fluturimi për të cilin është blerë Anëtarësimi Skycop Care.

2.14. Pasi anëtarësimi në Skycop Care të anulohet ose të skadojë, Skycop nuk do të heqë më dorë nga shpërblimi i tij.

2.15. Skycop rezervon të drejtën t’i refuzojë anëtarësimin në Skycop Care çdo personi.

2.16. Gjatë paraqitjes së kërkesës në Skycop, Anëtari duhet të sigurojë një dëshmi të blerjes së Anëtarësisë Skycop Care (p.sh. konfirmimin e rezervimit).

2.17. Mbledhja e informacionit dhe përdorimi i çdo informacioni personal përcaktohet në Politikën e privatësisë së Skycop.

Përditësuar – 2024-02-26