Ne qëndrojmë në krah të Ukrainës

Lista e çmimeve

1. Dispozitat e përgjithshme

Të gjitha termat me shkronjë të madhe në Listën e Çmimeve përshkruhen në detaje në Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Skycop.. Lista e çmimeve zbatohet për pagesa në lidhje me Rregullorja e Kompensimit të Fluturimit. Nëse Skycop ofron ndonjë shërbim tjetër, shumat përkatëse paguhen sipas kushteve të dakorduara veçmas.

2. Nuk ka tarifë për paraqitjen e kërkesës

Skycop ndjek kërkesën pa pagesë dhe nuk tarifon asgjë nëse kompensimi i fluturimit nuk merret nga kompania që operon fluturimin (linja ajrore).

3. Shpërblimi i Skycop

Nëse kërkesa është e suksesshme dhe kompensimi i fluturimit merret, pjesa e rënë dakord e kompensimit të fluturimit do të zbritet nga kompensimi i fluturimit i paguar nga linja ajrore.

Shpërblimi i Skycop:

Në rastin e të gjitha fluturimeve prej 1 500 km ose më pak, ku Klienti ka të drejtë për një kompensim fluturimi prej 250 EUR, shpërblimi i Skycop është 99,25 EUR, përfshirë TVSH-në e zbatueshme.
Në rastin e të gjitha fluturimeve brenda Komunitetit prej më shumë se 1 500 km, dhe për të gjitha fluturimet midis 1 500 km dhe 3 500 km, ku Klienti ka të drejtë për një kompensim prej 400 EUR, shpërblimi i Skycop është 158,80 EUR, duke përfshirë TVSH e aplikueshme.
Në rastin e të gjitha fluturimeve që nuk janë përshkruar më sipër, ku Klienti ka të drejtë për një kompensim prej 600 EUR, shpërblimi i Skycop është 238,20 EUR, duke përfshirë TVSH-në e aplikueshme.
Në rastet kur Klienti ka të drejtë për një shumë të ndryshme të Kompensimit të Fluturimit, shpërblimi i Skycop do të jetë 39,7% e kompensimit të marrë të fluturimit duke përfshirë TVSH-në e zbatueshme.

4. Procedurat Juridike

Nëse marrëveshja e zgjidhjes me linjën ajrore nuk arrihet ose në raste të tjera, kur procesi i rikuperimit të Kompensimit të Fluturimit do të ishte më efektiv dhe (ose) më i shpejtë, Skycop do të nisë Procedurat Ligjore dhe do të ketë të drejtën e rritjes së shpërblimit për të mbuluar kostot shtesë të Procedurat Ligjore (p.sh. tarifat gjyqësore, kostot e përkthimit, tarifat e avokatit, shpenzimet administrative).

Shpërblimi Skycop në rastin e Procedurave Ligjore:

Në rastin e të gjitha fluturimeve prej 1 500 km ose më pak, ku Klienti ka të drejtë për një kompensim fluturimi prej 250 EUR, shpërblimi i Skycop është 125 EUR, përfshirë TVSH-në e zbatueshme.
Në rastin e të gjitha fluturimeve brenda Komunitetit prej më shumë se 1 500 km, dhe për të gjitha fluturimet midis 1 500 km dhe 3 500 km, ku Klienti ka të drejtë për një kompensim prej 400 EUR, shpërblimi i Skycop është 200 EUR, duke përfshirë TVSH e aplikueshme.
Në rastin e të gjitha fluturimeve që nuk janë përshkruar më sipër, ku Klienti ka të drejtë për një kompensim prej 600 EUR, shpërblimi i Skycop është 300 EUR, duke përfshirë TVSH-në e aplikueshme.
Në rastet kur Klienti ka të drejtë për një shumë të ndryshme të Kompensimit të Fluturimit, shpërblimi i Skycop do të jetë 50% e kompensimit të marrë të fluturimit duke përfshirë TVSH-në e zbatueshme.

5. Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)

TVSH-ja përcaktohet me ligj dhe do të përcaktohet sipas ligjit.

Përditësuar – 2024-02-26