“Refero-një-mik” Programit

Updated - 2024-06-17

1. “Refero-një-mik” Termat dhe Kushtet e Programit

1.1 Skycop.com UAB (“Skycop“) ju ofron mundësinë për të referuar miqtë përmes Programit “Refero-një-mik” (“Programi“), i cili ofrohet në faqen e internetit që gjendet në https://www.skycop.com  (“Faqja e internetit“).

1.2 Duke marrë pjesë në Program, ju bini dakord dhe pranoni dokordësinë me këto Terma dhe Kushte të Programit (“Kushtet“).

1.3 Ju duhet të jeni të paktën 18 vjeç për të përdorur programin.

1.4 Ju mund të aksesoni Programin duke klikuar linkun në faqen kryesore të faqes së internetit dhe duke plotësuar formularin e kërkesës. Pasi të klikoni linkun, ndiqni udhëzimet në ekran për të referuar miqtë, familjen ose kolegët. Pasi të keni bërë një rekomandim, do të bëheni “Përkrahës”. Do t’ju ofrohet një link unik rekomandimi që do t’ju lejojë të merrni përfitimet ose dhuratat e reklamuara në faqen e internetit (“Linku personal“). Miqtë, anëtarët e familjes dhe/ose kolegët (“Miqtë“) që kanë marrë një referim duhet të ndjekin hapat në mesazhin e referimit duke klikuar në linkun e referimit.

1.5 Përkrahësi nuk mund të vetë-referohet, të krijojë llogari të shumta, fiktive ose të rreme Skycop ose të marrë pjesë në Program si mik. Asnjë përdorues nuk mund ta përdorë Aplikacionin në kundërshtim me ndonjë ligj, të drejtat e Skycop ose të palëve të treta, ose ndryshe në një mënyrë që është e dëmshme për qëllimet e Programit. Për më tepër, Përkrahësi nuk mund të manipulojë Programin, të veprojë në mënyrë mashtruese ose të ndërhyjë në funksionimin e tij, ose të përdorë sisteme shtesë ose pajisje të tjera për të marrë pjesë në Program ose për të marrë ndonjë përfitim tjetër nga sa parashikohet në këto Kushte.

1.6 Përkrahësit që bëjnë një referim të përshtatshëm dhe miqtë që e përdorin mirë një referim do të marrin një dhuratë. Dhurata për një rekomandim të përshtatshëm është një shumë prej 50 euro si për Përkrahësin ashtu edhe për Mikun në llogaritë e tyre bankare të specifikuara (“Dhurata“). Nëse ka një ndryshim midis shumës së Dhuratës së përcaktuar në këto Kushte dhe shumës së Dhuratës së përcaktuar në faqen e internetit ose në burime të tjera informacioni, do të zbatohet shuma e Dhuratës e vendosur në faqen e internetit ose burim tjetër informacioni.

1.7 Përveç respektimit rigoroz të këtyre Kushteve, Përkrahësi dhe Miqtë që pretendojnë një Dhuratë duhet të kenë plotësuar kërkesat e mëposhtme: (1) Miqtë duhet të paraqesin një kërkesë me Skycop; (2) pretendimi i miqve duhet të miratohet nga linjat ajrore.

1.8 Pasi linja ajrore miraton kërkesën e Mikut, si Miku ashtu edhe Përkrahësi marrin Dhuratat.

1.9 Skycop rezervon të drejtën të refuzojë verifikimin dhe përpunojë çdo transaksion për çfarëdo arsye nëse Skycop e sheh si të nevojshme. Dhuratat nuk mund të shkëmbehen me para në dorë dhe nuk mund të transferohen, shiten, ndërrohen ose shkëmbehen.

1.10 Duke marrë pjesë në Program, ju pranoni se kuptoni dhe pranoni që Skycop nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, pasues ose tjetër, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, dëmet për humbjen e fitimeve, humbjen e reputacionit, humbja e përdorimit, humbja e të dhënave ose ndonjë dëm tjetër jo material.

1.11 Duke marrë pjesë në Program, ju konfirmoni se jeni dërguesi aktual i emaileve dhe duhet të jeni në përputhje me ligjet në fuqi. Duke paraqitur çdo adresë emaili ose të dhëna personale si pjesë e Programit, ju konfirmoni se keni lejen dhe pëlqimin përkatës. Ndalohet rreptësisht shpërndarja masive e emaileve, shpërndarja tek të huajt ose çdo përdorim tjetër i shërbimeve në një mënyrë të ndryshme nga ato të përshkruara në këto Kushte. Mund të jetë arsye për përfundimin e menjëhershëm të Programit dhe veprime të mëtejshme ligjore. Skycop nuk është i detyruar të monitorojë Programin ose ndonjë komunikim. Megjithatë, Skycop ka të drejtë të zgjedhë ta bëjë këtë dhe të bllokojë çdo komunikim me email, të heqë përmbajtje të papërshtatshme ose të ndalojë çdo përdorim të mëtejshëm të Programit. Përkrahësit dhe miqtë që nuk respektojnë këto Kushte dhe ligjin do të jenë përgjegjës për të dëmshpërblyer subjektet e Programit dhe çdo palë të tretë për çdo dëmtim, kosto dhe shpenzim të shkaktuar prej tyre për shkak të emaileve të tilla të papërshtatshme.

1.12 Përkrahësit dhe Miqtë janë përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të të gjitha hyrjeve në platformë dhe janë plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nëpërmjet përdorimit të tyre. Përkrahësi dhe Miqtë bien dakord të njoftojnë Skycop menjëherë nëse dyshojnë se llogaria e tyre është aksesuar në mënyrë të paligjshme. Përkrahësi dhe Miqtë pajtohen më tej se Skycop nuk do të jetë përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim që rrjedh nga përdorimi i paautorizuar i të dhënave të tyre që shërbejnë për të hyrë në platformë.

1.13 Periudha e vlefshmërisë së Programit do të deklarohet në faqen e internetit ose në kanale të tjera komunikimi. Skycop rezervon të drejtën të anulojë, modifikojë ose përfundojë Programin në çdo kohë për çfarëdo arsye. Skycop rezervon të drejtën të përjashtojë çdo Përkrahës dhe/ose Mik nga pjesëmarrja në Program në çdo kohë nëse ata nuk respektojnë ndonjë nga dispozitat e këtyre Kushteve.

1.14 Për shkak të kufizimeve ligjore përkatëse, personat me llogari bankare në banka ose institucione të tjera financiare në shtetet Liban, Bjellorusi, Liberi, Afganistan, Iran, Jemen, Sudan, Indonezi, Kinë, Myanmar, Siri, Bregu i Fildishtë , Belize , Rusia, Mali, Venezuela, Zimbabve, Koreja e Veriut (Republika Popullore Demokratike e Koresë), Somalia, Republika e Afrikës Qendrore, Libia, Filipinet, Iraku, Kuba nuk do të jenë në gjendje të marrin Dhuratën.

1.15 Mbledhja e informacionit dhe përdorimi i çdo të dhëne personale përcaktohet në Politikën e Privatësisë së Skycop. Ligjet e Republikës së Lituanisë e qeverisin këtë program.

A ishte udhëtimi juaj me probleme?

Kthejeni fluturimin tuaj të vonuar, të anuluar ose të mbirezervuar në një kompensim deri në 600 €!