Правила и услови

Updated - 2024-02-26

ОПШТИ УСЛОВИ И ОДРЕДБЕ

Осим ако контекст Општих услова и одредби не захтева другачије, велика слова коришћена у овим условима и одредбама („УиО“) имаће значења наведена испод:

Уговор“ је уговор између Клијента и Skycop који је закључен након што се Клијент упознао и прихватио у Правилима и условима, који је потписан електронским путем или у писаној форми. У складу са Уговором, Клијент уступа  Skycop-у пуно власништво и правно право на своје новчано потраживање у складу са Уредбом (ЕС) бр. 261/2004 Европског парламента и Савета од 11. фебруара 2004. путницима у случају одбијања укрцавања и отказивања или дугог кашњења летова и замене Уредбе (ЕЕС) бр. 295/91) или под било којим другим међународним или националним прописима а који се примењује у односу на Клијента у другој земљи који успоставља заједничка правила о компензација и помоћ путницима у случају одбијања укрцаја и отказивања или дугог кашњења летова, укључујући све износе у вези са Заступању  у вези са заступањем, као и порезе и друге износе, када путници нису у могућности да лете или је њихов лет поремећен, и сваку другу новчану надокнаду за изгубљени или оштећени пртљаг („Заступање“).

Само у случају када се Уговор о преносу права (формулар) не може сматрати важећим у посебној јурисдикцији (земљи) или када странке договоре пружање услуга посебним уговором, уговор закључен између Клијента и Skycop сматраће се уговором о пружању услуга према којем Skycop администрира Клијентову Доделу и обавезује се да организује и финансира наплату Доделе и да изврши све друге радње у вези са Уговором.

Да би се олакшала примена и тумачење УиО, дефиниција Уговора комбинује уговор о додели и уговор о пружању услуга, и правни односи доделе и пружања услуга означавају се као услуге, осим ако није изричито наведено другачије.

Захтјев” значи сваки захтјев против авио-превозника (авиокомпаније) за новчану компензацију у складу са Уредбом о компензацији за лет.

Клијент“ ће означавати лице које је потписало Уговор, прихватило УиО и тражи Накнаду за лет.

Уредба о електронској идентификацији“ означава Уредбу (ЕУ) бр. 910/2014 Европског парламента и Савета од 23. јула 2014. о електронској идентификацији и услугама поверења за електронске трансакције на унутрашњем тржишту и стављању ван снаге Директиве 1999/93/ЕС.

Уредба о накнади за лет” означава Уредбу (ЕС) бр. 261/2004 Европског парламента и Савета од 11. фебруара 2004. којом се успостављају заједничка правила о надокнади штете и помоћи путницима у случају одбијања укрцавања и отказивања или дугог кашњења летова, и укидање Уредбе (ЕЕС) бр. 295/91 као и било који други међународни или национални пропис који се примењује у односу на Клијента у другој земљи који успоставља заједничка правила о надокнади и помоћи путницима у случају одбијања укрцавања и отказивања или дугог кашњења летова, укључујући све износе у вези са уступком као и таксе и друге износе, када путници нису у могућности да лете или им је лет прекинут, као и сваку другу новчану накнаду за изгубљени или оштећени пртљаг.

Компензација за лет” значи укупан износ новца који је платио авио-превозник у вези са Захтевом као компензација, поравнање или израз добре воље, укључујући све додатне трошкове надокнађене Клијенту или  Skycop слободном вољом и одлуком оперативног превозника након Клијент је потписао Уговор и прихватио Правила и услове. Да би се избегле било какве сумње, биће прецизирано да накнада за лет не укључује никакве правне таксе, судске таксе, трошкове наплате, камате, пенале или сличне настале трошкове, које  Skycop плаћа током целог процеса наплате. Сходно томе, сви износи које  Skycop плаћа током процеса наплате морају бити рефундирани и плаћени искључиво у корист Skycop-a.

Ценовник“ ће означавати Прилог бр. 1 овим УиО који наводи износе накнаде Skycop. Накнада значи износ који Skycop прима по Уговору.

Захтеви за приватност и заштиту података“ подразумевају све важеће законе и прописе који се односе на обраду личних података и приватност, укључујући, где је то примењиво, упутства и кодексе праксе (ако их има) које су издали релевантни надзорни органи, и еквивалент било ком од претходно наведено у било којој релевантној јурисдикцији (било обавезни или не).

Правни поступци” значи процес када  Skycop поднесе тужбу суду, институцијама за алтернативно решавање спорова, регулаторним агенцијама за ваздухопловство, агенцијама за заштиту потрошача и/или владиним телима или предаје тужбе уговореном законском заступнику, као што је адвокат или адвокатска канцеларија.

Skycop“ означава правно лице (УАБ Скицоп.цом, шифра правног лица 304423851, регистрована адреса у улици Дариаус ир Гирено 21А, Вилниус, Република Литванија).

Skycop Care чланство “: Клијент, који је купио Skycop Care чланство, постаје члан. За Чланове, Skycop ће се одрећи своје накнаде (ако је применљиво) за подношење захтева и повраћај накнаде за лет покривене резервацијом за коју је Члан купио Скицоп Царе чланство као што је дефинисано у Анексу 2 ових Услова и услова.

Наведене дефиниције ће се користити приликом закључивања и обављања било ког документа или трансакције у вези са Правилима и условима.

1. УГОВОР

1. Клијент прихвата Правила и услове (Уговор) који се сматра основом свих других докумената који ће се закључити између Клијента и Skycop -а слободном вољом.

2. Skycop користи онлајн услугу аутентификације за напредне електронске потписе у складу са захтевима из члана 26. Уредбе о електронској идентификацији која је међународно призната и прихваћена чак и од стране судова, тако да Клијент не мора да штампа, потписује и враћа Уговор до препоручена пошта.

3. Закључењем Уговора, Клијент потврђује да је овлашћен и да има правну способност да потписује документа која обавезују и Skycop и Клијента или, ако је примењиво, има право да потпише у име другог лица (нпр. дете).

4. Клијент потврђује да Додела Накнаде за лет није додељена трећим странама и да у вези са Накнадом није закључен никакав други уговор, и да није у току нити се очекује правни спор између Клијента и оператера лета по истом питању. Клијент разуме да закључивањем Доделе не може закључити исти и/или било који сличан уговор, укључујући компаније које конкуришу Skycop, предузети правне радње у вези са наплатом Накнаде за лет.

5. Клијент се обавезује да ће Skycop доставити све податке и/или информације које су потребне за наплату накнаде за лет од авио-превозника.

6. Skycop има право да прихвати само накнаду за лет и неће прихватити никакви путни ваучери и/или друге услуге које може понудити авио-превозник.

7. Потписивањем Уговора и сагласношћу са Правилима и условима Клијент потврђује да он (она) неће одржавати никакав директан контакт нити прихватити плаћање од оперативног оператера.

8. Клијент потврђује и изјављује да су Правила и услови директан доказ и израз праве воље и да их авио-превозници поштују. Клијент је сагласан са Skycop -ом да све исплате компензације за лет од стране оперативних превозника по захтевима Skycop -а треба да буду извршене директно на банковне рачуне у власништву Skycop-а или друге банковне рачуне у складу са договором између Skycop и Клијента.

9. Клијент је такође сагласан да ће му Skycop помоћи у остваривању његовог (њеног) права да га (њу) брани у наплати накнаде за лет.

2. ТРАЈАЊЕ ЗАХТЕВА ТУЖБЕ

1. Подаци о лету у вези са Захтевом могу се предати Skycop преферентно путем веб сајта Skycop, мобилне апликације, е-поште и/или било којег другог електронског или софтверског решења које подржава Skycop. Након што се такви подаци приме, Skycop ће проценити заслуге лета и да ли Захтев на основу таквих података о лету може бити успешан. Ако Skycop процени да су подаци о лету које је обезбедио Клијент довољни и да Захтев може бити успешан, Skycop ће извршити све потребне радње у вези са наплатом Накнаде за лет у складу са документима које је потписао и одобрио Клијент.

2. Имајте на уму да резултат процене као што је наведено у одељку 2.1 изнад не укључује никакву обавезујућу изјаву и не гарантује успешно извршење захтева.

3. Када је Уговор закључен, Skycop се позива на авиопревозника са Захтевом како би постигао нагодбу и избегао правни поступак.

4. Под условом да авио-превозник одбије да удовољи захтеву након што Skycop стигне до одговарајућег превозника, Skycop, по сопственом нахођењу, има право да покрене правни поступак за покретање захтева. Skycop, по сопственом нахођењу, може покренути судски поступак у другим случајевима ако би процес надокнаде за лет на овај начин био ефикаснији и (или) бржи.

5. Током правног поступка, законском заступнику Skycop -а биће омогућен приступ свим подацима које је Клијент дао Skycop-у у циљу подношења захтева. Ако трећа лица затраже било какву додатну документацију која доказује овлашћења законског заступника, Клијент ће, уз вођство Skycop, одмах доставити законском заступнику било који од тих докумената. Уколико је за успешан повраћај накнаде за лет неопходно да тужбу поднесе законски заступник (нпр. адвокат) у име Клијента, Клијент ће са законским заступником потписати одговарајући уговор, а новчана средства Клијента потраживање ће бити враћено Клијенту од тренутка закључења одговарајућег уговора са законским заступником. У том случају, Клијент и Skycop ће се међусобно поравнати у складу са одредбама и условима наведеним у овим Упутствима и (или) другим уговорима који су закључили Клијент и Skycop.

6. Ако, након процене основаности Захтева, правни заступник сматра да је мало вероватно да ће испуњење захтева током судског поступка бити успешно, Клијент ће бити обавештен и Skycop неће даље наставити са захтевом. Такво обавештење Клијента значи да је наплата накнаде за лет завршена и да се пуно власништво и правно власништво над Уступком аутоматски враћају Клијенту без закључивања додатних уговора.

7. Ако је покренут судски поступак ради остваривања тужбе, Клијент ће бити ослобођен свих трошкова насталих у случају да се тужба не прихвати. У случају успеха или поравнања у правном поступку, Skycop ће покрити све настале трошкове који нису покривени од стране одговарајућег авио-превозника. Под условом да је захтев успешан и Клијент добије накнаду за лет, Клијент је сагласан да се сви трошкови које је Skycop направио и потраживали од превозника који обавља лет буду плаћени Skycopу.

8. Клијент и Skycop потврђују своје признање да Skycop има искључиво право да прихвати и/или одбије било коју понуду за поравнање у складу са искуством са одговарајућим оператером лета. Уговор се сматра довољним правним основом за ефикасност таквог дискреционог права.

9. Клијент прихвата да решавање Захтева може потрајати доста времена и да Skycop не може утицати на то колико брзо се Захтев може поднети.

3. ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ И ОДРЕДБЕ

1. Поравнање у складу са поступком предвиђеним овим УиО по Уговору везано је за суштински услов да се Накнада за лет прими, односно исплати на банковни рачун Skycop или Клијента. Након исплате Накнаде за лет од стране оператера лета, Skycop и Клијент ће се поравнати у складу са поступком предвиђеним УиО.

2. Skycop бесплатно решава захтев. Под условом да је тужба успешна и добијена накнада за лет, уговорени део накнаде за лет биће исплаћен Клијенту у складу са условима наведеним у Ценовнику. Skycop и Клијент се могу посебно договорити о другом износу накнаде и услове плаћања.

3. Уколико се споразум о поравнању са авиопревозицом не постигне у вези са тужбом или у другим случајевима, када би, по мишљењу Skycop, процес наплате накнаде за лет био ефикаснији и (или) бржи, Skycop има право да покрене правни поступак, који ће резултирати повећањем дела накнаде за лет који припада Skycop, како је наведено у Ценовнику.

4. Клијент потврђује своју (њену) потврду да стране у Уговору могу пребити своја противпотраживања.

5. Уколико Клијент на превару пружи нетачне или непотпуне податке и Skycop због тога има додатне трошкове, Клијент ће те трошкове надокнадити Skycop.

6. Пошто се регистрована канцеларија Skycop -а налази у Републици Литванији, износ пореза на додату вредност (ПДВ) (ако је примењив) који треба платити је прописан законима Републике Литваније у складу са законски прописаном стопом.

7. Уколико је Клијент дао погрешне или недовољне информације потребне за плаћање накнаде за лет и она буде враћена Skycop-у, Skycop има право да одбије све додатне трошкове које Skycop има. Уколико је Клијент дао погрешне или недовољне информације потребне за плаћање накнаде за лет и (или) се она враћа Skycop -у, а Клијент, након подсетника и разумних настојања од стране Skycop-а да контактира Клијента путем средстава које је Клијент обезбедио Skycop-у, чини не измени или не пружи информације потребне за плаћање уговореног дела накнаде за лет, Skycop има право да задржи део накнаде за лет који би иначе требало да буде исплаћен Клијенту.

8. За рачуне у Јединственој зони плаћања у еврима (SEPА), све уплате ће бити послате на рачун путем банковног трансфера. Приликом међународног трансфера Клијенту, све банкарске накнаде се одбијају од Клијентовог дела накнаде за лет.

9. Да би се уштедели банкарски трошкови, у случају заједничке резервације или у другим случајевима (нпр. родитељи добијају плату за децу), Skycop ће пренети све уплате на један рачун ако Клијент то дозволи Skycop или је један налог наведен приликом слања подаци за Skycop. Лице које је примило новац за друга лица, дужно је да се са њима обрачуна, иу том случају Skycop не преузима ризик неплаћања.

10. Skycop неће сносити одговорност за било какве чекове, припејд дебитне картице, кредитне картице и слична средства које изгуби Клијент, као ни за било какве последице Клијентовог давања погрешних података о банковном рачуну.

11. Када је то обавезно, Skycop ће доставити електронску фактуру или други документ путем е-поште.

12. Skycop неће бити одговоран за било какав пропуст да плати уговорену накнаду за лет због околности које су ван његове разумне контроле, укључујући, али не ограничавајући се на штрајк, лоцк-оут, радни спор, божји чин, рат, нереде, усклађеност са законом или државним налогом, правилом, уредбом итд.

13. Надокнаду за лет и све друге исплате Skycop ће извршити само крајњим корисницима са правом да траже компензацију за лет. Skycop неће исплатити накнаду за лет и (или) било које друге уплате посредницима, агенцијама, представницима и (или) другим трећим лицима који, заједно са захтевом за исплату накнаде за лет, не дају никакав конкретан писани доказ који јасно и недвосмислено потврђује овлашћење да прима уплате у име крајњег корисника. У случају било какве сумње у вези са правом на примање уплате, Skycop има право да затражи додатни доказ којим се потврђује право на прихватање плаћања у име крајњих корисника и (или) једнострано одбије да плати накнаду за лет директно том лицу.

4. САРАДЊА КЛИЈЕНТА

1. Клијент гарантује да су подаци и информације које је Клијент дао Skycop-у у вези са Захтевом тачни, потпуни, истинити и да нису обмањујући. Клијент ће задржати Skycop обештећен за све захтеве настале услед нетачних информација које је дао Клијент и/или недостатка сарадње или неправилне сарадње од стране Клијента.

2. Пре него што се укључио у услуге Skycop-а, Клијент није располагао Уступком на било који други начин, нити је ангажовао било које треће лице да спроведе Захтев.

3. Клијент ће са или без посебног захтева доставити Skycop-у све податке и документе који су потребни за обраду Захтева, нпр. копије личних докумената, карте за укрцавање, обавештење о кашњењу, кореспонденција са авио-превозником.

4. Ако Клијент прими било коју уплату или било коју другу врсту компензације за лет, нпр. ваучер за лет, од авио превозника након ангажовања Skycop услуга, Клијент је дужан да одмах обавести Skycop. У том случају, Клијент је дужан да плати Skycop-у накнаду, наведену у тачки 3.2 или 3.3, у року од 10 (десет) дана од дана пријема накнаде за лет од авио-превозника на банковни рачун наведен у колони за контакт. сајта Skycop-а или било ког другог банковног рачуна који је Skycop обезбедио у писаној форми.

5. Ако Клијент пружи нетачне или непотпуне податке или ако је Клијент ускратио од Skycop-а да је Клијент већ примио надокнаду за лет од авио-превозника за одговарајући захтев и Skycop није у могућности да наплати накнаду за лет или губитке преко правног У поступку, Skycop задржава право да поднесе тужбу против Клијента за насталу штету.

5. РАСКИД И ПОВЛАЧЕЊЕ

1. Уговорни однос између страна завршава се када је Уговор у потпуности извршен, односно када је исплата по Уговору у потпуности извршена.

2. Уговор се одмах раскида:

– када Skycop сматра да Захтев можда неће бити успешан након спровођења детаљног прегледа Захтева и Клијент је обавештен о таквој одлуци; или

– у случају нетачних података/информација и лажног понашања Клијента по одлуци Skycop; или

– ако у року од 14 (четрнаест) дана од закључења Уговора, Клијент, који је потрошач, поднесе обавештење о одустајању путем е-поште. Право на раскид Уговора из овог разлога престаје пре истека наведеног временског ограничења ако је Уговор у потпуности извршен до истека наведеног рока.

3. У сваком случају, у случају раскида Уговора од стране Клијента без кривице Skycop након што је одређени рад већ обављен или након што су Skycop и/или правни заступници започели правне поступке, Skycop има право да наплати Клијенту трошкове администрације као и друге настале трошкове, судске таксе, трошкове услуга, трошкове судских извршитеља, вансудске трошкове, трошкове овлашћеног заступника, додатне таксе и друге настале трошкове. Клијент ће платити износе наведене у овој секцији у року од 10 (десет) дана од пријема фактуре од Skycop.

6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1. Skycop је овлашћен да измени Услове и услове и постави додатне услове у било које време и без обавештења, али ће се потрудити да Клијент буде ажуриран са свим таквим изменама. Ако су такве измене негативне из перспективе Клијента, Клијент ће морати да одобри такве измене како би се измењени услови и услови применили на одговарајућег Клијента.

2. Закони Републике Литваније примењују се на Услове и услове, Уговор и/или било који други документ закључен у вези са Условима и одредбама и Уговором, осим ако је другачије договорено у конкретном документу. Клијент (потрошач) такође има право да захтева заштиту према обавезним одредбама предвиђеним законима земље у којој Клијент (потрошач) има пребивалиште.

3. Skycop ће користити личне податке Клијента и, ако је примењиво, својих запослених искључиво за спровођење Захтева. Све информације о обиму и облику прикупљања података, складиштењу и коришћењу личних података могу се наћи у политици приватности Skycop-а.

4. У случају да је Клијент правно лице, гарантује и изјављује да:

– лични подаци које су они доставили Skycop-у су прикупљени и треба да буду достављени Skycop-у у сваком тренутку у складу са захтевима за приватност и заштиту података;

– за потребе овог Уговора Skycop ће деловати као обрађивач података, а не као контролор података (како се разумеју под Захтевима за приватност и заштиту података), у погледу свих таквих активности обраде података које Skycop може да обавља у складу са овај споразум.

5. Сваки спор, контроверза или потраживање, који проистиче из или се односи на Условне услове, њихово кршење, престанак или важење биће коначно решени у одговарајућем суду Републике Литваније у складу са правилима надлежности осим ако обавезне одредбе закона не предвиђају другачије .

6. Ако суд или арбитражни трибунал сматра да је било која одредба Услова незаконита, неважећа или неприменљива, остале одредбе Услова и услова остаће на пуној снази. Свака одредба Услова и услова за коју се сматра да је незаконита, неважећа или неприменљива само делимично или у одређеном степену, остаће на пуној снази и ефекту у мери у којој се не сматра незаконитом, неважећом или неприменљивом. Skycop ће изменити услове и услове тако што ће такве незаконите, неважеће или непроменљиве одредбе заменити законским, важећим и применљивим одредбама које би произвеле резултат што је могуће ближи намерама Skycop и Клијента. Skycop ће уложити све напоре да обезбеди примену свих одредби овог Уговора.

7. У случају неслагања између енглеске верзије Правила и услова и било ког другог језика, енглески текст ће имати предност.

Прилог бр. 1 – Ценовник

1. Ценовник је објављен на www.skycop.com/price-list/

Анекс бр. 2 – чланство у Skycop Care

Skycop Care чланство је објављено на www.skycop.com/sr/skycop-care-membership/

Да ли вам је лет био поремећен?

Претворите свој одложени, отказани или пребукирани лет у надокнаду до €600!