Integritetspolicy

Updated - 2021-07-27

Integritetspolicy

I denna sekretesspolicy förklarar vi, Skycop, hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster.

När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att be dig samtycka till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i detta meddelande.

Vår webbplats innehåller sekretesskontroller som ger dig möjlighet att bestämma hur vi ska behandla dina personuppgifter. Genom att använda sekretesskontroller kan du ange om du vill ta emot direktmarknadsföring och begränsa mängden information som vi tar emot via cookies.

I detta meddelande hittar du svaren på följande frågor:

 • hur vi använder dina uppgifter;
 • när vi tillhandahåller dina uppgifter till andra;
 • hur länge vi lagrar dina uppgifter;
 • Vad är vår marknadsföringspolicy?
 • vilka rättigheter du har när det gäller personuppgifter;
 • hur vi använder cookies;
 • andra frågor som du bör ta hänsyn till.

Om du har några förfrågningar eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som anges i detta meddelande kan du skicka sådana förfrågningar och förfrågningar på det sätt som anges i avsnittet Kontakter.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: privacy@skycop.com.

1. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER?

1.1. I detta avsnitt finns följande information:

 • Kategorier av personuppgifter som vi behandlar;
 • Om det rör sig om personuppgifter som vi inte erhållit direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter;
 • de syften för vilka vi kan behandla dina personuppgifter;
 • De rättsliga grunderna för behandlingen.

1.2. Vi behandlar data om din användning av vår webbplats och våra tjänster (“användningsdata“). Användningsuppgifterna kan omfatta din IP-adress, geografiska plats, typ och version av webbläsare, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och navigeringsvägar på webbplatsen samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din användning av tjänsten. Vi får sådana uppgifter genom att använda cookies och liknande tekniker. Vi behandlar sådana uppgifter för att få en bättre förståelse för hur du använder vår webbplats och våra tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse, nämligen att övervaka och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

1.3. Vi behandlar dina kontouppgifter (“kontouppgifter“). Kontouppgifterna kan omfatta ditt namn och din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt födelsedatum och andra uppgifter som du anger när du registrerar dig. Vi får sådana uppgifter direkt från dig. Vi behandlar kontouppgifter i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, garantera säkerheten på vår webbplats och våra tjänster samt kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller att på din begäran vidta åtgärder för att ingå ett sådant avtal samt vårt legitima intresse, nämligen att övervaka och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

1.4. Vi behandlar information om hur vi tillhandahåller tjänster till dig (“uppgifter om tillhandahållande av tjänster“). Uppgifterna om tillhandahållande av tjänster kan omfatta dina kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och information i samband med tjänsterna (information om det aktuella flyget, dokument som krävs för att göra anspråk, kommunikation för tillhandahållande av tjänster och liknande). Uppgifterna om tillhandahållande av tjänster behandlas för att tillhandahålla tjänster och föra korrekta register över dessa transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller att på din begäran vidta åtgärder för att ingå ett sådant avtal samt våra legitima intressen, nämligen en korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.

1.5. Vi kan behandla information som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och nyhetsbrev  (“meddelanden“). Uppgifterna om meddelanden behandlas för att skicka relevanta meddelanden och nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Om vi redan har tillhandahållit tjänster för dig på vår webbplats och du inte motsätter dig det, kan vi också behandla meddelandeuppgifter på grundval av vårt legitima intresse, nämligen att försöka upprätthålla och förbättra kundrelationerna.

1.6. Vi kan komma att behandla information om meddelanden som du skickar till oss (“korrespondensuppgifter“). Korrespondensdata kan innehålla kommunikationsinnehållet och metadata som är kopplade till kommunikationen. Vid kommunikation via vår webbplats kommer webbplatsen att generera metadata som är kopplade till kommunikationer som görs med hjälp av webbplatsens kontaktformulär. Korrespondensuppgifterna behandlas för att kommunicera med dig och för att föra register. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen att administrera vår webbplats och vår verksamhet på ett korrekt sätt, säkerställa en enhetlig och högkvalitativ rådgivningspraxis och utreda tvister mellan dig och våra anställda.

1.7. Vi kan behandla alla dina personuppgifter som anges i detta meddelande om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det rör sig om ett domstolsförfarande eller ett administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen att skydda och hävda våra lagliga rättigheter, dina lagliga rättigheter och andras lagliga rättigheter.

1.8. Vi kan behandla alla dina personuppgifter som anges i detta meddelande när det är nödvändigt för att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker eller få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen att skydda vår verksamhet mot risker.

1.9. Utöver de specifika ändamål för vilka vi får behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt kan vi också behandla dina personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

2. NÄR VI LÄMNAR UT DINA UPPGIFTER TILL ANDRA?

2.1. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter  till någon medlem av vår företagsgrupp (inklusive våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt nödvändigt för de syften som anges i detta meddelande.

2.2. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter  till våra försäkringsbolag och/eller professionella rådgivare i den mån det rimligen är nödvändigt för att erhålla eller bibehålla försäkringsskydd, hantera risker, erhålla professionell rådgivning eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det rör sig om ett domstolsförfarande eller ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.

2.3. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter  till våra betaltjänstleverantörer. Vi kommer att dela uppgifter om tillhandahållande av tjänster med våra betaltjänstleverantörer endast i den utsträckning det är nödvändigt för att behandla dina betalningar, överföra medel och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och överföringar].

2.4. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra tjänsteleverantörer i den mån det är rimligen nödvändigt för att tillhandahålla specifika tjänster (inklusive leverantörer av webbhotell, kurirtjänster, leverantörer av servrar och underhåll av dessa, leverantörer av e-posttjänster). Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att sådana underleverantörer vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att garantera säkerheten och integriteten för dina personuppgifter.

2.5. Utöver det specifika utlämnande av personuppgifter som anges i detta avsnitt kan vi lämna ut dina personuppgifter om ett sådant utlämnande är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

2.6. De personer som anges i detta avsnitt kan vara etablerade utanför Litauen, Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om vi överför dina personuppgifter till sådana personer kommer vi att vidta alla nödvändiga och i rättsakterna angivna åtgärder för att se till att din integritet förblir ordentligt skyddad.

3. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

3.1. Dina personuppgifter som vi behandlar för något eller några ändamål ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för det eller de ändamålen. Under alla omständigheter får den inte sparas längre än:

 • åtkomstuppgifter kommer inte att sparas längre än 3 (tre) år efter din senaste uppdatering av kontot eller 10 (tio) år efter det att tillhandahållandet av tjänsterna har upphört (beroende på vilket som är det sistnämnda);
 • Uppgifter om tillhandahållande av tjänster kommer inte att sparas längre än 10 (tio) år efter det att tillhandahållandet av tjänsterna har upphört;
 • meddelandeuppgifter kommer inte att sparas längre än 2 (två) år efter samtycket eller, om meddelandeuppgifterna skickas till de nuvarande kunderna för att upprätthålla och förbättra kundrelationerna, inte längre än 2 (två) år efter det att tillhandahållandet av respektive tjänster har upphört;
 • kommunikationsuppgifter kommer inte att sparas längre än 2 (två) månader efter det att kommunikationen har avslutats.

3.2. I vissa fall är det inte möjligt för oss att i förväg ange hur länge dina personuppgifter kommer att sparas. I. e. användningsuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för de relevanta behandlingsändamålen.

3.3. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt kan vi behålla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

4. MARKNADSFÖRINGSMEDDELANDEN

4.1. Om du ger ditt samtycke kommer vi att skicka dig marknadsföringsmeddelanden via e-post och/eller SMS för att informera dig om relevant information om vad vi håller på med.

4.2. Om vi redan har tillhandahållit tjänster till dig och du inte motsätter dig detta kommer vi att informera dig om våra andra produkter som kan intressera dig, inklusive annan information om dessa.

4.3. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringsmeddelanden.

4.4. Du kan göra detta genom att:

 • genom att välja den relevanta länken i något av våra marknadsföringsmeddelanden;
 • kontakta oss på det sätt som anges i avsnittet Kontakter.

4.5. När du har vidtagit någon av de angivna åtgärderna kommer vi att uppdatera din profil för att se till att du inte kommer att få våra marknadsföringsmeddelanden i framtiden.

4.6. Eftersom vår affärsverksamhet tenderar att bestå av ett nätverk av närbesläktade tjänster kan det ta några dagar innan alla system är uppdaterade, vilket innebär att du kan fortsätta att få marknadsföringsmeddelanden medan vi fortfarande behandlar din begäran.

4.7. Att välja bort marknadsföringsmeddelanden hindrar dig inte från att få meddelanden som är direkt relaterade till tillhandahållandet av tjänster.

5. DINA RÄTTIGHETER

5.1. I det här avsnittet har vi sammanfattat de rättigheter som du har enligt dataskyddslagarna. Vissa rättigheter är komplexa och därför ger vi bara de viktigaste aspekterna av dessa rättigheter. Du bör därför läsa relevanta lagar och riktlinjer från tillsynsmyndigheterna för att få en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

5.2. Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagen är följande:

 • rätten att få tillgång till uppgifter;
 • rätten till rättelse (observera att du kan utöva de flesta av dessa rättigheter genom att logga in på ditt konto här);
 • rätten att radera dina personuppgifter;
 • rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • rätten till dataportabilitet;
 • rätten att klaga till en tillsynsmyndighet, och
 • rätten att återkalla samtycke.

5.3. Rätten att få tillgång till uppgifter. Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte och, om vi gör det, att få tillgång till personuppgifterna tillsammans med viss ytterligare information. Denna ytterligare information omfattar uppgifter om ändamålen med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs och mottagarna av personuppgifterna. Under förutsättning att andras rättigheter och friheter inte påverkas kommer vi att ge dig en kopia av dina personuppgifter. Den första kopian är gratis, men för ytterligare kopior kan en rimlig avgift tas ut.

5.4. Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och, med hänsyn till syftet med behandlingen, att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade.

5.5. Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är bland annat när: (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, ii) du återkallar ditt samtycke till samtyckesbaserad behandling och det inte finns någon annan rättslig grund för att behandla uppgifterna, iii) du invänder mot behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning, iv) behandlingen sker för direktmarknadsföring eller v) personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. Det finns dock undantag från rätten till radering. Sådana undantag omfattar när behandlingen är nödvändig: i) för att utöva yttrande- och informationsfriheten, ii) för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller iii) för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5.6. Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är när: (iii) vi inte längre behöver personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, och (iv) du har inväntat mot behandlingen, i väntan på att invändningen ska verifieras. Om behandlingen har begränsats på denna grund kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter, men vi kommer endast att fortsätta att behandla sådana uppgifter på något annat sätt: i) med ditt samtycke, ii) för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, iii) för att skydda en annan persons rättigheter, eller iv) av hänsyn till ett viktigt allmänintresse.

5.7. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som rör din särskilda situation, men endast i den mån den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för: utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller ändamålen för de legitima intressen som vi eller en tredje part har. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av personuppgifterna om vi inte kan visa att det finns tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5.8. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (inklusive profilering för direkt marknadsföring). Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

5.9. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som rör din särskilda situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

5.10. Rätten till dataportabilitet. I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

 • samtycke, eller
 • fullgörandet av ett avtal eller åtgärder som ska vidtas på din begäran innan ett avtal ingås och som är nödvändiga för att ingå ett sådant avtal,

Du har rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rättighet gäller dock inte om den skulle inverka negativt på andras rättigheter och friheter.

5.11. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagarna har du en laglig  rättighet att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet med ansvar för dataskydd. Du kan göra det i den EU-medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Vår databehandling övervakas av Litauens statliga dataskyddsinspektion, med säte på A. Juozapavičiaus St. 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. Om den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Återtagandet påverkar inte lagligheten av behandlingen före återtagandet.

5.13. Utöver de särskilda åtgärder som anges i detta avsnitt eller på webbplatsen kan du också utöva någon av de rättigheter som anges här genom att kontakta oss via Kontakter.

6. OM COOKIES

6.1. Cookies är små textfiler som innehåller en identifierare som skickas av en webbserver till din webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

6.2. Cookies innehåller vanligtvis ingen information som identifierar en användare personligen, men personlig information som vi lagrar om dig kan kopplas till den information som lagras i och erhålls från cookies.

7. COOKIES SOM VI ANVÄNDER

På vår webbplats använder vi kakor av tre huvudtyper för följande ändamål:

 • Krävande cookies – används för att se till att webbplatsen fungerar korrekt, att kunderna och deras uppgifter är säkra, att tjänsterna är av hög kvalitet och att det är enkelt att skapa ett konto;
 • Funktionella cookies – används för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen, analysera användningen av systemet och i enlighet med detta förbättra tillhandahållandet av tjänster;
 • Reklamcookies – används för att observera användarnas beteende online och optimera marknadsföringskampanjer enligt sådan information.

8. COOKIES SOM ANVÄNDS AV VÅRA TJÄNSTELEVERANTÖRER

8.1. Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

8.2. Vi använder oss av:

 • Zopim-cookies för att webbplatsanvändare som har problem ska kunna kontakta oss i realtid. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att påskynda tillhandahållandet av kundservice till våra kunder. Du kan läsa Zopims sekretesspolicy här;
 • Cloudflare-cookies för att identifiera användare som besöker webbplatsen och för att anpassa säkerhetsinställningar. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att skydda både vår webbplats och dess användare. Du kan läsa Cloudflares sekretesspolicy här;
 • Google Analytics cookies för att övervaka trafiken på vår webbplats. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att upptäcka fel på webbplatsen och att mäta webbplatsens bandbredd. Du kan läsa sekretesspolicyn för Google Analytics här;
 • Facebook (inloggning) cookies för att användare ska kunna skapa ett konto på vår webbplats. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att tillhandahålla ett alternativt sätt att skapa ett konto. Du kan läsa Facebooks integritetspolicy här;
 • Google (inloggning) cookies för att användare ska kunna skapa ett konto på vår webbplats. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att tillhandahålla ett alternativt sätt att skapa ett konto. Du kan läsa Googles sekretesspolicy här;
 • Youtube-cookies för att visa innehåll som laddats upp på Youtube på vår webbplats. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att upprätthålla integriteten och skapa en informativ och dynamisk webbplats. Du kan läsa Youtubes sekretesspolicy här;
 • Twitter-cookies för att visa innehåll som publicerats på Twitter på vår webbplats. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att upprätthålla integriteten och skapa en informativ och dynamisk webbplats. Du kan läsa Twitters sekretesspolicy här;
 • Hotjar-cookies för att observera hur användarna använder vår webbplats. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att övervaka webbplatsens prestanda och analysera hur vi kan förbättra vår webbplats. Du kan läsa Hotjars sekretesspolicy här;
 • Yandex-cookies för att identifiera den enhet som användaren använder samt användarens beteende på vår webbplats. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att anpassa webbplatsens inställningar till specifika användare/enheter och analysera hur vi kan förbättra vår plattform. Du kan läsa Yandex integritetspolicy här;
 • Google Maps-cookies för att, om användaren tillåter det, fastställa användarens plats. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att anpassa webbplatsens inställningar till användarens plats och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Du kan läsa sekretesspolicyn för Google Maps här;
 • Doubleclick-cookies för att styra visningen av annonser till våra användare. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att skilja ut användare som redan använder våra tjänster och minska eller sluta visa våra annonser för sådana användare. Du kan läsa Doubleclicks sekretesspolicy här;
 • Facebook-cookies för att hantera visning av annonser till våra användare. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att skilja ut användare som redan använder våra tjänster och minska eller sluta visa våra annonser för sådana användare. Du kan läsa Facebooks integritetspolicy här;
 • Google Tag Manager-cookies för att kontrollera reklamcookies. Cookies som används för detta ändamål hjälper oss att distribuera annonser till användarna på rätt sätt. Du kan läsa sekretesspolicyn för Google Tag Manager här.

9. HUR KAN DU HANTERA COOKIES?

9.1. I de flesta webbläsare kan du vägra att acceptera cookies och radera cookies. Metoderna för detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få aktuell information om hur du blockerar och raderar cookies via information som tillhandahålls på den relevanta webbläsarens webbplats, till exempel Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Om du blockerar alla cookies kommer det att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.

9.3. Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår webbplats.

10. INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES

Du kan hantera dina inställningar för användningen av cookies på vår webbplats genom att besöka här.

11. WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

På webbplatsen kan du hitta länkar till och från partnerwebbplatser, informationskällor och webbplatser från närstående parter. Observera att sådana webbplatser från tredje part som du besöker genom att klicka på länkar har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något ansvar för dessa sekretesspolicyer. Vi rekommenderar att du bekantar dig med sådana webbplatsers sekretesspolicy innan du lämnar personuppgifter till dem.

12. PERSONUPPGIFTER OM BARN

12.1. Vår webbplats och våra tjänster riktar sig till personer över 16 år.

12.2. Vi behandlar personuppgifter om yngre personer än vad som anges ovan endast om föräldrarnas rättighetsinnehavare ger sitt samtycke till detta.

12.3. Om vi har anledning att tro att vi har personuppgifter om en person under denna ålder i våra databaser utan att ha fått samtycke från föräldrarnas rättighetsinnehavare kommer vi att radera dessa personuppgifter.

13. UPPDATERA DINA UPPGIFTER.

Låt oss veta om de personuppgifter som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

14. ÄNDRINGAR AV MEDDELANDET

Alla ändringar av detta meddelande kommer att publiceras på webbplatsen och om det rör sig om väsentliga ändringar kan vi informera dig om dem via e-post.

Blev din flygning störd?

Förvandla ditt försenade, inställda eller överbokade flyg till en kompensation på upp till 600 euro!