Vi står på Ukrainas sida

Villkor för Skycop-tjänster

Om inte sammanhanget i villkoren för tjänsterna kräver något annat ska de termer som används i dessa villkor för tjänster (“T&C“) ha den innebörd som anges nedan:

Avtal” avser det avtal mellan Kunden och Skycop som ingås efter det att Kunden tagit del av och accepterat villkoren och som undertecknats elektroniskt eller skriftligen. Enligt avtalet överlåter kunden till Skycop den fulla äganderätten och den juridiska rätten till sin penningfordran i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 (om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar), och som ersätter förordning (EEG) nr 295/91) eller enligt någon annan internationell eller nationell förordning eller någon annan analog eller liknande nationell förordning som är tillämplig på kunden i ett annat land och som fastställer gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar, inklusive alla belopp som är relaterade till uppdraget samt skatter och andra belopp, när passagerare inte kan flyga eller deras flygning stördes, och annan monetär ersättning för förlorat eller skadat bagage (“uppdrag“).

Endast om Överlåtelseavtalet (formuläret) förklaras ogiltigt eller inte kan anses vara giltigt i den aktuella jurisdiktionen (landet) ska det avtal som ingåtts mellan Kunden och Skycop betraktas som ett tjänstekontrakt enligt vilket Skycop administrerar Kundens Överlåtelse och åtar sig att organisera och finansiera insamlingen av Överlåtelsen samt att utföra alla andra åtgärder i samband med Avtalet.

krav: varje krav mot ett lufttrafikföretag (flygbolag) på ekonomisk ersättning i enlighet med förordningen om flygkompensation.

Klient” avser en person som har undertecknat avtalet, accepterat villkoren och söker flygkompensation med hjälp av Skycop.

förordning om elektronisk identifiering: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

Flygkompensationsförordning: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 samt alla andra internationella eller nationella bestämmelser som gäller för kunden i ett annat land som fastställer gemensamma regler om ersättning och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller långa förseningar av flygningar, inklusive alla belopp som är relaterade till uppdraget samt skatter och andra belopp, när passagerare inte kan flyga eller deras flygning stördes, och all annan monetär ersättning för förlorat eller skadat bagage.

Flygkompensation: totalt belopp som betalas av ett flygbolag i samband med ett anspråk som kompensation, förlikning eller goodwill, inklusive alla ytterligare kostnader som kompenseras till kunden eller Skycop genom ett flygbolags fria vilja och beslut efter det att kunden har undertecknat avtalet och accepterat villkoren. För att undvika alla tvivel ska det specificeras att flygkompensationen inte omfattar juridiska avgifter, domstolsavgifter, inkassokostnader, räntor, straffavgifter eller liknande kostnader som Skycop betalar under hela inkassoprocessen. Alla belopp som Skycop har betalat under inkassoprocessen måste därför återbetalas och betalas uteslutande till förmån för Skycop.

Prislista“: bilaga 1 till dessa villkor som anger Skycops ersättningsbelopp.

Krav på integritet och dataskydd“: alla tillämpliga lagar och förordningar som rör behandling av personuppgifter och integritet, inklusive i tillämpliga fall vägledning och riktlinjer (om sådana finns) som utfärdats av relevanta tillsynsmyndigheter, och motsvarigheten till ovanstående i relevanta jurisdiktioner (oavsett om de är obligatoriska eller inte).

Juridiska Processer” avser en process när Skycop lämnar in anspråket till en domstol, alternativa tvistlösningsinstitutioner, tillsynsmyndigheter för luftfarten, konsumentskyddsorgan och/eller regeringsorgan eller överlämnar anspråket till en anlitad juridisk representant, t.ex. en advokat eller en advokatbyrå.

Skycop: en juridisk person (UAB Skycop.com, juridisk kod 304423851, registrerad adress Dariaus ir Girėno str. 21A, Vilnius, Republiken Litauen).

Skycop Care-medlemskap“: en kund som köpt Skycop Care-medlemskap blir medlem. För medlemmarna kommer Skycop att avstå från sin ersättning (om tillämpligt) för att driva kravet och återfå den flygkompensation som omfattas av den bokning för vilken medlemmen har köpt Skycop Care-medlemskap enligt definitionen i bilaga 2 till dessa användarvillkor.

Ovanstående definitioner ska användas vid ingående och utförande av alla dokument eller transaktioner som är kopplade till villkoren.

1. AVTAL

1. Kunden godkänner de allmänna villkoren (avtalet) som anses utgöra grunden för alla andra dokument som ska ingås mellan kunden och Skycop av fri vilja.

2. Skycop använder en autentiseringstjänst online för avancerade elektroniska signaturer som uppfyller kraven i artikel 26 i förordningen om elektronisk identifiering och som är internationellt erkänd och accepterad även av domstolar, så att kunden inte behöver skriva ut, underteckna och skicka tillbaka avtalet med rekommenderat brev.

3. Genom att ingå ett Avtal bekräftar Kunden att han (hon) är behörig och har rättskapacitet att underteckna dokument som binder både Skycop och Kunden eller, i förekommande fall, att han (hon) har rätt att underteckna för en annan persons räkning (t.ex. ett barn).

4. Kunden bekräftar att överlåtelsen av flygkompensationen inte har överlåtits till tredje part och att det inte finns någon pågående eller förväntad rättstvist mellan kunden och flygbolaget i samma ärende. Kunden är införstådd med att han/hon genom att göra Uppdrag inte kan ingå samma och/eller liknande avtal, inklusive företag som konkurrerar med Skycop för att agera i kundens intresse, vidta rättsliga åtgärder i samband med indrivning av flygkompensationen.

5. Kunden förbinder sig att förse Skycop med alla uppgifter och/eller all information som krävs för att samla in flygkompensationen från flygbolaget.

6. Skycop har rätt att endast acceptera flygkompensation och inga resekuponger och/eller andra tjänster som kan erbjudas av flygbolaget ska accepteras.

7. Genom att underteckna avtalet och godkänna villkoren bekräftar kunden att han/hon inte kommer att upprätthålla någon direkt kontakt eller acceptera betalning från en opererande transportör.

8. Kunden bekräftar och förklarar att de allmänna villkoren är ett direkt bevis och uttryck för den sanna viljan och att de ska respekteras av flygbolagen. Kunden samtycker med Skycop till att alla utbetalningar av flygkompensation som görs av flygbolag i enlighet med Skycops krav ska göras direkt till de bankkonton som ägs av Skycop eller till andra bankkonton som Skycop och kunden kommit överens om.

9. Kunden samtycker också till att Skycop hjälper honom (henne) att utöva sin rätt att försvara sig mot honom (henne) i samband med insamlingen av flygkompensationen.

2. FULLFÖLJANDET AV FORDRAN

1. Flygdata i samband med anspråket kan skickas till Skycop företrädesvis via Skycops webbplats, mobilapp, e-post och/eller andra elektroniska eller programvarulösningar som stöds av Skycop. Efter det att sådana uppgifter har mottagits ska Skycop bedöma flygningens förtjänster och huruvida anspråket på grundval av sådana flyguppgifter kan vinna framgång. Om Skycop bedömer att de flygdata som Kunden lämnat är tillräckliga och att anspråket kan bli framgångsrikt, ska Skycop utföra alla nödvändiga åtgärder i samband med insamlingen av Kundens flygkompensation i enlighet med de dokument som undertecknats och godkänts av Kunden.

2. Observera att resultatet av den bedömning som anges i avsnitt 2.1 ovan inte innehåller något bindande uttalande och inte garanterar en framgångsrik verkställighet av anspråket.

3. När avtalet har ingåtts hänvisar Skycop till det flygbolag som har anspråket för att nå en uppgörelse och undvika rättsliga förfaranden.

4. Om lufttrafikföretaget vägrar att uppfylla kravet efter att Skycop har kontaktat respektive lufttrafikföretag har Skycop rätt att efter eget gottfinnande inleda rättsliga förfaranden för att driva kravet vidare. Skycop kan efter eget gottfinnande inleda rättsliga förfaranden i andra fall om processen för återkrav av flygkompensation skulle bli effektivare och/eller snabbare på detta sätt.

5. Under det rättsliga förfarandet ska Skycops juridiska ombud få tillgång till alla uppgifter som kunden lämnat till Skycop för att driva kravet. Om tredje part kräver ytterligare dokument som styrker den lagliga företrädarens befogenheter ska kunden, med Skycops vägledning, omedelbart förse den lagliga företrädaren med sådana dokument. Om det för att flygkompensationen ska kunna återkrävas är nödvändigt att kravet lämnas in av den lagliga företrädaren (t.ex. advokat) på kundens vägnar, kommer kunden att underteckna ett respektive avtal med den juridiska företrädaren, och kundens penningfordran kommer att överlåtas till kunden från och med den tidpunkt då avtalet med den juridiska företrädaren ingås. I ett sådant fall kommer kunden och Skycop att göra upp mellan varandra i enlighet med de villkor som anges i dessa villkor och/eller andra avtal som ingåtts av och mellan kunden och Skycop.

6. Om det juridiska ombudet, efter att ha bedömt yrkandets fördelar, anser att det är osannolikt att driva yrkandet under rättsliga förfaranden, kommer kunden att informeras och Skycop kommer inte att driva yrkandet vidare. Ett sådant meddelande från Klienten innebär att insamlingen av flygkompensationen har upphört och att den fulla äganderätten och den juridiska äganderätten till uppdraget automatiskt återlämnas till Klienten utan att ytterligare avtal behöver ingås.

7. Om rättsliga förfaranden inleds för att fullfölja anspråket ska kunden vara befriad från alla kostnader som uppstår om anspråket inte upprätthålls. I händelse av framgång eller förlikning i det rättsliga förfarandet ska Skycop täcka alla kostnader som uppstår och som inte täcks av respektive flygbolag. Förutsatt att anspråket vinner framgång och kunden får flygkompensation, samtycker kunden till att alla kostnader som Skycop ådragit sig och som begärts av det flygbolag som utför flygningen betalas till Skycop.

8. Kunden och Skycop bekräftar att de är införstådda med att Skycop har ensamrätt att acceptera och/eller förkasta ett erbjudande om förlikning i enlighet med erfarenheterna från respektive flygbolag. Avtalet anses vara en tillräcklig rättslig grund för att denna befogenhet ska vara effektiv. Kunden har rätt att när som helst återkalla denna bekräftelse och avsluta alla juridiska band med Skycop i enlighet med det förfarande som anges i de allmänna villkoren.

9. Kunden är medveten om att handläggningen av anspråket kan ta lång tid och att Skycop inte kan påverka hur snabbt anspråket kan göras gällande.

3. AVGIFTER OCH BETALNING

1. Betalning i enlighet med det förfarande som anges i dessa användarvillkor för uppdraget är kopplat till det väsentliga villkoret att flygkompensationen tas emot, dvs. betalas till Skycops eller kundens bankkonto. När flygkompensationen har betalats av flygbolaget ska Skycop och kunden göra upp i enlighet med det förfarande som anges i användarvillkoren.

2. Skycop driver kravet utan kostnad. Förutsatt att anspråket är framgångsrikt och flygkompensationen har mottagits kommer den överenskomna delen av flygkompensationen att betalas till kunden i enlighet med de villkor som anges i prislistan. Skycop och kunden kan separat komma överens om ett annat ersättningsbelopp samt betalningsvillkor.

3. Om en förlikning med ett flygbolag inte nås angående anspråket eller i andra fall, när Skycop anser att processen för återkrav av flygkompensation skulle vara effektivare och/eller snabbare, har Skycop rätt att inleda rättsliga förfaranden, vilket kommer att resultera i en ökning av den del av flygkompensationen som tillhör Skycop, i enlighet med vad som anges i prislistan.

4. Kunden bekräftar att han/hon är införstådd med att parterna i avtalet kan kvitta sina motkrav.

5. Om kunden på ett bedrägligt sätt tillhandahåller felaktiga eller ofullständiga uppgifter och Skycop ådrar sig extra kostnader på grund av detta, ska kunden ersätta Skycop för dessa kostnader.

6. Eftersom Skycop har sitt säte i Litauen, fastställs det belopp för mervärdesskatt (moms) (om tillämpligt) som ska betalas i enlighet med lagstiftningen i Litauen i enlighet med den lagstadgade skattesatsen.

7. Om kunden har lämnat felaktig eller otillräcklig information som behövs för att betala flygkompensationen och den returneras till Skycop har Skycop rätt att dra av alla ytterligare kostnader som Skycop ådragit sig. Om kunden har lämnat felaktig eller otillräcklig information som behövs för att betala flygkompensationen och (eller) den returneras till Skycop, och kunden, efter påminnelser och skäliga ansträngningar från Skycop att kontakta kunden med hjälp av medel som kunden tillhandahåller Skycop, inte ändrar eller lämnar den information som behövs för att betala den överenskomna delen av flygkompensationen, har Skycop rätt att behålla den del av flygkompensationen som annars skulle ha betalats till kunden.

8. För konton i det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) skickas alla betalningar till kontot via banköverföring. Vid en internationell överföring till kunden dras alla bankavgifter från kundens del av flygkompensationen.

9. För att spara bankkostnader, vid delad bokning eller i andra fall (t.ex. föräldrar får betalt för barn), ska Skycop överföra alla betalningar till ett enda konto om kunden tillåter Skycop att göra det eller ett konto anges när data skickas till Skycop. En person, som fick pengar för andra personer, är skyldig att arrangera detta med dem, och i så fall tar Skycop inte risken för utebliven betalning.

10. Skycop ansvarar inte för checkar, förbetalda betalkort, kreditkort och liknande medel som förloras av kunden samt för eventuella effekter av att kunden lämnar felaktiga bankkontouppgifter.

11. När det är obligatoriskt ska Skycop tillhandahålla en elektronisk faktura eller ett annat dokument via e-post.

12. Skycop ska inte hållas ansvarigt för underlåtenhet att betala den överenskomna flygkompensationen på grund av omständigheter som ligger utanför Skycops rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, strejk, lockout, arbetskonflikt, naturkatastrof, krig, upplopp, efterlevnad av lag eller myndighetsorder, regel, föreskrift, etc.

13. Flygkompensation och andra utbetalningar kommer att göras av Skycop endast till slutmottagare som har rätt att begära flygkompensation. Skycop ska inte betala flygkompensation och/eller andra betalningar till mellanhänder, agenturer, representanter och/eller andra tredje parter som tillsammans med begäran om utbetalning av flygkompensation inte tillhandahåller ett särskilt skriftligt bevis som klart och otvetydigt bekräftar behörigheten att ta emot betalningar för den slutliga stödmottagarens räkning. Vid tvivel om rätten att ta emot betalningar har Skycop rätt att begära ytterligare bevis som bekräftar rätten att ta emot betalningar för slutmottagarnas räkning och (eller) ensidigt vägra att betala flygkompensationen direkt till den personen.

4. SAMARBETE FRÅN KUNDENS SIDA.

1. Kunden garanterar att de uppgifter och den information som Kunden lämnar till Skycop i samband med anspråket är korrekta, fullständiga, sanningsenliga och inte vilseledande. Kunden ska hålla Skycop skadeslös för alla anspråk som uppstått på grund av felaktig information från Kunden och/eller bristande samarbete eller felaktigt samarbete från Kundens sida.

2. Innan Skycop anlitade sina tjänster har kunden inte gjort sig av med uppdraget på något annat sätt och inte heller anlitat någon tredje part för att driva in fordran.

3. Kunden ska med eller utan särskild begäran förse Skycop med alla uppgifter och dokument som krävs för att behandla anspråket, t.ex. Kopior av identitetshandlingar, boardingkort, anmälan om försening, korrespondens med flygbolaget.

4. Om klienten får någon betalning eller någon annan typ av flygkompensation, t.ex. flygkupong från flygbolaget efter att ha anlitat Skycops tjänster, är kunden skyldig att omedelbart informera Skycop om detta. I sådana fall är kunden skyldig att betala Skycop den ersättning som anges i avsnitt 3.2 eller 3.3 inom 10 (tio) dagar från den dag då flygkompensationen mottas från flygbolaget till det bankkonto som anges i kontaktkolumnen på Skycops webbplats eller något annat bankkonto som Skycop skriftligen har uppgett.

5. Om Kunden lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller om Kunden undanhåller Skycop att Kunden redan har fått flygkompensation från det flygopererande flygbolaget för respektive anspråk och Skycop inte kan driva in flygkompensationen eller förlusterna genom det rättsliga förfarandet, förbehåller sig Skycop rätten att hävda sin fordran mot Kunden för den resulterande skadan.

5. UPPSÄGNING OCH ÅTERKALLELSE

1. Avtalet sägs upp omedelbart:

– när Skycop anser att anspråket kanske inte är framgångsrikt efter att ha genomfört en djupgående granskning av anspråket och kunden informeras om ett sådant beslut, eller

– om kunden har lämnat felaktiga uppgifter/informationer och bedrägligt beteende efter beslut av Skycop, eller

– om kunden inom 14 (fjorton) dagar efter det att avtalet ingåtts, utan att ange några skäl, lämnar in ett meddelande om att han/hon frånträder avtalet via e-post.

2. Under alla omständigheter, om kunden säger upp avtalet efter att avtalsarbetet redan har utförts eller efter att Skycop och/eller juridiska ombud har inlett rättsliga förfaranden, har Skycop rätt att debitera kunden administrationskostnader samt andra uppkomna kostnader, domstolsavgifter, kostnader för tjänster, kostnader för fogden, kostnader för utmätningsmän, kostnader för utomrättsliga förfaranden, arvoden för behöriga ombud, tilläggsavgifter och andra uppkomna kostnader. Kunden ska betala de belopp som anges i detta avsnitt inom 10 (tio) dagar efter mottagandet av Skycops faktura.

3. Om kunden är en konsument enligt EU:s konsumentlagstiftning, dvs. agerar utanför affärsverksamheten, har den lagstadgade rätten att frånträda avtalet och samtidigt återlämna den fulla äganderätten till sin uppdragsgivare. Kunden har rätt att säga upp avtalet genom ett skriftligt meddelande till Skycop 5 (fem) dagar i förväg. Om avtalet sägs upp av kunden har Skycop rätt till återbetalning av kostnaderna.

6. SLUTLIGA BESTÄMMELSER.

1. Skycop har rätt att ändra T&C och fastställa ytterligare villkor när som helst och utan förvarning, men ska dock anstränga sig för att kunden ska vara uppdaterad med sådana ändringar. Om sådana ändringar är negativa ur kundens synvinkel måste kunden godkänna dessa ändringar för att de ändrade villkoren ska kunna tillämpas på respektive kund.

2. Lagstiftningen i Republiken Litauen är tillämplig på villkoren, avtalet och/eller andra dokument som har ingåtts i samband med villkoren och avtalet, om inte annat överenskommits i det specifika dokumentet. Kunden (konsumenten) har också rätt att kräva skydd enligt tvingande bestämmelser i lagstiftningen i det land där kunden (konsumenten) är bosatt.

3. Skycop kommer att använda kundens och, i förekommande fall, dess anställdas personuppgifter uteslutande för att driva igenom anspråket. All information om omfattningen och formen för insamling, lagring och användning av personuppgifter finns i Skycops sekretesspolicy.

4. Om kunden är en juridisk person garanterar och försäkrar den att:

– att de personuppgifter som de lämnar till Skycop har samlats in och alltid ska lämnas till Skycop i enlighet med kraven på sekretess och dataskydd;

– I detta avtal kommer Skycop att agera som personuppgiftsbiträde, snarare än som personuppgiftsansvarig (enligt vad som avses i kraven på sekretess och dataskydd), med avseende på all sådan databehandlingsverksamhet som Skycop kan komma att utföra inom ramen för detta avtal.

5. Alla tvister, kontroverser eller anspråk som härrör från eller är relaterade till villkoren, deras överträdelse, uppsägning eller giltighet ska slutligt avgöras i respektive domstol i Republiken Litauen, med förbehåll för jurisdiktionsreglerna, såvida inte tvingande bestämmelser i lag anger något annat.

6. Om någon bestämmelse i användarvillkoren anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar av en domstol eller skiljedomstol, kommer övriga bestämmelser i användarvillkoren att förbli fullt giltiga och effektiva. Varje bestämmelse i användarvillkoren som anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar endast delvis, eller i viss utsträckning, kommer att förbli i full kraft och effekt i den mån den inte anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar. Skycop kommer att ändra villkoren genom att ersätta sådana olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelser med lagliga, giltiga och verkställbara bestämmelser som ger ett resultat som ligger så nära Skycops och kundens intentioner som möjligt. Skycop kommer att göra sitt yttersta för att se till att alla bestämmelser i detta avtal genomförs.

7. Om det finns skillnader mellan den engelska versionen av användarvillkoren och något annat språk ska den engelska texten ha företräde.

Bilaga 1 – Prislista

1. Prislistan publiceras på www.skycop.com/sv/price-list/

Bilaga nr 2 – Medlemskap i Skycop Care

Skycop Care Membership publiceras på www.skycop.com/sv/skycop-care-membership/

Uppdaterad – 2023-08-07