Ukrayna'nın yanındayız

GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR

Genel Hüküm ve Koşulların bağlamı aksini gerektirmedikçe, bu hüküm ve koşullarda (“H&K“) kullanılan büyük harfli terimler aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

Sözleşme”, Müşteri ile Skycop arasında, Müşterinin H&K’yi öğrenmesi ve kabul etmesinden sonra akdedilen, elektronik yollarla veya yazılı olarak imzalanan anlaşma anlamına gelecektir. Sözleşme kapsamında Müşteri, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 11 Şubat 2004 tarihli ve (uçağa kabul edilmeme ve uçuşların iptali veya uzun süreli rötar yapması durumunda yolculara tazminat ve yardım sağlanmasına ilişkin ortak kuralların belirlenmesi ve 295/91 sayılı (EEC) Yönetmeliğinin yerini alan) 261/2004 sayılı (EC) Yönetmeliği veya başka bir ülkede Müşteri için geçerli olan ve uçağa kabul edilmeme ve uçuşların iptali veya uzun süreli rötar yapması durumunda yolculara tazminat ve yardım sağlanmasına ilişkin ortak kuralları belirleyen benzer herhangi bir ulusal yönetmelik uyarınca yapılan herhangi bir mali talebin tam mülkiyetini ve yasal unvanını, Temlik (“Temlik”) ile ilgili tüm tutarlar da dahil olmak üzere Skycop’a devreder.

Yalnızca Temlik sözleşmesinin (formunun) belirli bir yargı bölgesinde (ülkede) geçerli sayılamadığı durumlarda, Müşteri ile Skycop arasında imzalanan Sözleşme, Skycop’un Müşterinin Temlikini yönettiği ve Temlikin tahsilatını organize etmeyi ve finanse etmeyi ve Sözleşmeyle ilgili diğer tüm eylemleri gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği hizmetler için bir sözleşme olarak kabul edilecektir.

H&K’nın uygulanması ve yorumlanmasını kolaylaştırmak adına, Sözleşmenin tanımı temlik sözleşmesi ile hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşmeyi birleştirmekte olup, aksi açıkça belirtilmediği sürece, temlik ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin yasal ilişki hizmetler olarak anılmaktadır.

Talep”, Uçuş Tazminatı Yönetmeliği uyarınca parasal tazminat için uçuşu gerçekleştiren bir taşıyıcıya (havayolu) karşı herhangi bir talep anlamına gelir.

Müşteri”, Sözleşmeyi imzalayan, Hüküm ve Koşulları kabul eden ve Uçuş Tazminatı hakkı arayan bir kişi anlamına gelecektir.

Elektronik Kimlik Belirleme Yönetmeliği”, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin iç pazardaki elektronik işlemler için elektronik kimlik belirleme ve güven hizmetleri hakkında 23 Temmuz 2014 tarih ve 910/2014 sayılı (AB) Yönetmeliği ve yürürlükten kaldırılan 1999/93/EC sayılı Yönetmelik anlamına gelir.

Uçuş Tazminatı Yönetmeliği“, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 11 Şubat 2004 tarih ve 261/2004 sayılı (EC) Yönetmeliğinin, uçağa binişin reddedilmesi ve uçuşların iptal edilmesi veya uzun süre rötar yapması durumunda yolculara tazminat ve yardım konusunda ortak kurallar koyması ve yürürlükten kaldırılan 295/91 sayılı (EEC) Yönetmelik anlamına gelir.

Uçuş Tazminatı“, Müşterinin Sözleşmeyi imzalamasından ve H&K’yi kabul ettikten sonra bir uçuşu işleten taşıyıcının serbest iradesi ve kararıyla Müşteriye veya Skycop’a tazmin edilen tüm ek masraflar dahil olmak üzere, bir Taleple ilgili olarak bir uçuşu işleten taşıyıcı tarafından tazminat, uzlaşma veya iyi niyet jesti olarak ödenen toplam para miktarı anlamına gelir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, Uçuş Tazminatının, tüm tahsilat süreci boyunca Skycop tarafından ödenen herhangi bir yasal ücreti, mahkeme ücretini, tahsilat maliyetini, faizi, cezayı veya benzeri masrafları içermediği belirtilecektir. Buna göre, Skycop tarafından tahsilat sürecinde ödenen tüm tutarlar iade edilmeli ve yalnızca Skycop yararına ödenmelidir.

Fiyat Listesi“, Skycop ücretlerinin tutarlarını belirten bu H&K’nin 1 No’lu Eki anlamına gelecektir. Ücret, Skycop’un Anlaşma kapsamında aldığı bedeli ifade eder.

Gizlilik ve Veri Koruma Gereklilikleri“, ilgili denetleyici makamlar tarafından yayınlanan rehberlik ve uygulama kuralları (varsa) ve ilgili herhangi bir yargı alanındaki (zorunlu olsun veya olmasın) yukarıdakilerin herhangi birinin eşdeğeri de dahil olmak üzere, kişisel verilerin ve gizliliğin işlenmesiyle ilgili yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelikler anlamına gelecektir.

Yasal İşlemler“, Skycop’un Talebi bir mahkemeye, alternatif uyuşmazlık çözüm kurumlarına, havacılık düzenleyici kurumlarına, tüketici koruma kurumlarına ve/veya devlet organlarına sunduğu veya Talebi bir avukat veya hukuk bürosu gibi sözleşmeli bir yasal temsilciye devrettiği bir süreç anlamına gelir.

Skycop“, rötar yapan, iptal edilen ve/veya fazladan rezervasyon verilen uçuşlar için hava yolcularının tazminatını güvence altına almak üzere tasarlanmış bir platform işleten tüzel kişilik (tüzel kişilik kodu 304423851, Dariaus ir Girėno str. 21A, Vilnius, Litvanya Cumhuriyeti adresinde kayıtlı UAB Skycop.com) anlamına gelir.

Skycop Care Üyeliği“: Skycop Care Üyeliği satın alan bir Müşteri, platformun bir Üyesi olur. Üyeler için Skycop, Talebin takibi ve Üyenin bu H&K’nin Ek 2’sinde tanımlandığı şekilde Skycop Care Üyeliği satın aldığı rezervasyon kapsamındaki Uçuş Tazminatının geri alınması için ücretinden (varsa) feragat edecektir.

Yukarıda belirtilen tanımlar, H&K ile bağlantılı herhangi bir belge veya işlemin sonuçlandırılması ve gerçekleştirilmesi üzerine kullanılacaktır.

1. SÖZLEŞME
1. Müşteri, Müşteri ile Skycop arasında özgür irade ile akdedilecek diğer belgelerin temeli olarak kabul edilen Hüküm ve Koşulları (Sözleşme) kabul eder.
2. Skycop, Elektronik Kimlik Doğrulama Yönetmeliği’nin 26. maddesinde belirtilen gerekliliklere uygun gelişmiş elektronik imzalar için uluslararası olarak tanınan ve mahkemeler tarafından bile kabul edilen çevrimiçi bir kimlik doğrulama hizmeti kullanır, böylece Müşterinin Sözleşmeyi yazdırması, imzalaması ve taahhütlü posta ile geri göndermesi gerekmez.
3. Müşteri, bir Sözleşmeye girerek, hem Skycop’u hem de Müşteriyi bağlayan belgeleri imzalamaya yetkili olduğunu ve hukuki ehliyete sahip olduğunu veya varsa, başka bir kişi adına (örneğin bir çocuk) imzalama hakkına sahip olduğunu onaylar.
4. Müşteri, Uçuş Tazminatının Temlikinin üçüncü şahıslara devredilmediğini ve Tazminatla ilgili olarak başka bir anlaşma yapılmadığını, ve Müşteri ile uçuşu işleten taşıyıcı arasında aynı konuda herhangi bir yasal ihtilafın beklemede olmadığını veya beklenmediğini teyit eder. Müşteri, Temlik gerçekleştirerek, Uçuş Tazminatının tahsiline ilişkin olarak Skycop ile rekabet eden şirketler de dahil olmak üzere aynı ve/veya benzer herhangi bir anlaşma yapamayacağını, yasal işlem yapma haklarından feragat ettiğini anlar.
5. Müşteri, Skycop’a uçuşu işleten taşıyıcıdan Uçuş Tazminatının tahsil edilmesi için gerekli olan tüm verileri ve/veya bilgileri sağlamayı taahhüt eder.
6. Skycop sadece Uçuş Tazminatını kabul etme hakkına sahip olacaktır ve uçuşu gerçekleştiren taşıyıcı tarafından sunulabilecek hiçbir seyahat kuponu ve/veya diğer hizmetler kabul edilmeyecektir.
7. Sözleşmeyi imzalayarak ve Hüküm ve Koşulları kabul ederek Müşteri, herhangi bir şekilde doğrudan temas kurmayacağını veya uçuşu işleten taşıyıcıdan ödeme kabul etmeyeceğini onaylar.
8. Müşteri, Hüküm ve Koşulların gerçek iradenin doğrudan bir kanıtı ve ifadesi olduğunu ve uçuşu işleten taşıyıcılar tarafından saygı duyulacağını onaylar ve beyan eder. Müşteri, Skycop’un Talepleri kapsamında faaliyet gösteren taşıyıcılar tarafından yapılan tüm Uçuş Tazminatı ödemelerinin doğrudan Skycop’a ait banka hesaplarına veya Skycop ve Müşteri tarafından kararlaştırılan diğer banka hesaplarına yapılması gerektiğini Skycop ile birlikte kabul eder.
9. Müşteri ayrıca, Skycop’un Uçuş Tazminatının tahsilatında kendisini savunma hakkını kullanmasında kendisine yardımcı olacağını kabul eder.

2. TALEBİN SÜRDÜRÜLMESİ
1. Talep ile ilgili uçuş verileri, tercihen Skycop’un web sitesi, mobil uygulaması, e-postası ve/veya Skycop tarafından desteklenen diğer elektronik veya yazılım çözümleri aracılığıyla Skycop’a gönderilebilir. Bu tür veriler alındıktan sonra, Skycop uçuşun esasını ve bu uçuş verilerine dayanarak Talebin başarılı olup olamayacağını değerlendirecektir. Skycop, Müşteri tarafından sağlanan uçuş verilerinin yeterli olduğunu ve Talebin başarılı olabileceğini tahmin ederse, Skycop, Müşteri tarafından imzalanan ve onaylanan belgelere göre Uçuş Tazminatının tahsil edilmesiyle ilgili gerekli tüm işlemleri gerçekleştirecektir.
2. Yukarıda Bölüm 2.1’de belirtilen değerlendirme sonucunun herhangi bir bağlayıcı beyan içermediğini ve Talebin başarılı bir şekilde uygulanmasını garanti etmediğini lütfen unutmayın.
3. Sözleşme imzalandığında, Skycop, uzlaşmaya varmak ve Yasal İşlemlerden kaçınmak için uçuşu işleten taşıyıcıya Talep ile başvurur.
4. Skycop’un ilgili taşıyıcıya ulaşmasından sonra uçuşu işleten taşıyıcının Talebi karşılamayı reddetmesi halinde, Skycop, kendi takdirine bağlı olarak, Talebi takip etmek için Yasal İşlemleri başlatma hakkına sahiptir. Skycop, kendi takdirine bağlı olarak, Uçuş Tazminatı tahsil sürecinin bu şekilde daha etkili ve (veya) daha hızlı olması durumunda diğer durumlarda Yasal İşlem başlatabilir.
5. Yasal İşlemler sırasında, Skycop’un yasal temsilcisine Talebi takip etmek için Müşteri tarafından Skycop’a sağlanan tüm verilere erişim izni verilecektir. Üçüncü taraflar yasal temsilcinin yetkilerini kanıtlayan herhangi bir ek belgeye ihtiyaç duyarsa, Müşteri, Skycop’un rehberliği dahilinde bu belgelerden herhangi birini derhal yasal temsilciye sağlayacaktır. Uçuş Tazminatının başarılı bir şekilde tahsil edilmesi için Talebin Müşteri adına yasal temsilci (örneğin avukat) tarafından sunulması gerekiyorsa, Müşteri yasal temsilci ile ilgili bir sözleşme imzalayacak ve Müşterinin parasal talebi, yasal temsilci ile ilgili sözleşmenin imzalandığı andan itibaren Müşteriye geri verilecektir. Böyle bir durumda, Müşteri ve Skycop, bu H&K’da belirtilen hüküm ve koşullara ve (veya) Müşteri ile Skycop arasında imzalanan diğer sözleşmelere göre aralarında anlaşacaktır.
6. Talebin esasını değerlendirdikten sonra, yasal temsilci Yasal İşlemler sırasında Talebin takibinin başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünürse, Müşteri bilgilendirilecek ve Skycop Talebi daha fazla takip etmeyecektir. Müşterinin bu şekilde bildirilmesi, Uçuş Tazminatının tahsilatının sona erdiği ve Temlik için tam mülkiyet ve yasal mülkiyetin ek anlaşmalar yapılmadan otomatik olarak Müşteriye iade edildiği anlamına gelecektir.
7. Talebi takip etmek için Yasal İşlemler başlatılırsa, Müşteri, Talebin onaylanmaması durumunda ortaya çıkan tüm masraflardan muaf tutulacaktır. Yasal İşlemlerde başarı veya uzlaşma durumunda, Skycop, ilgili uçuş operatörü tarafından karşılanmayan tüm masrafları karşılayacaktır. Talebin başarılı olması ve Müşterinin Uçuş tazminatını alması koşuluyla, Müşteri Skycop tarafından yapılan ve uçuşu işleten taşıyıcıdan talep edilen tüm masrafların Skycop’a ödeneceğini kabul eder.
8. Müşteri ve Skycop, Skycop’un ilgili uçuşu işleten taşıyıcı ile olan deneyimlerine uygun olarak herhangi bir uzlaşma teklifini kabul etme ve/veya reddetme konusunda yegâne takdir yetkisine sahip olduğunu kabul ettiklerini onaylar. Sözleşme, bu takdir yetkisinin etkili olması için yeterli yasal dayanak olarak kabul edilir.
9. Müşteri, Talebin ele alınmasının önemli ölçüde zaman alabileceğini ve Skycop’un Talebin ne kadar hızlı ileri sürülebileceğini etkileyemeyeceğini kabul eder.

3. FİNANSAL HÜKÜM VE KOŞULLAR

1. Temlik kapsamı altında H&K’da sağlanan prosedüre uygun olarak ödeme yapılması, Uçuş Tazminatının alınması, yani Skycop’un veya Müşterinin banka hesabına ödenmesi temel koşuluna bağlıdır. Uçuş Tazminatının uçuşu işleten taşıyıcı tarafından ödenmesi üzerine Skycop ve Müşteri, H&K’da belirtilen prosedüre uygun olarak uzlaşacaktır.
2. Skycop, Talebi ücretsiz olarak takip eder. Talebin başarılı olması ve Uçuş Tazminatının alınması koşuluyla, Uçuş Tazminatının kararlaştırılan kısmı, Fiyat Listesinde belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak Müşteriye ödenecektir. Skycop ve Müşteri ayrı ayrı başka bir ücret tutarı üzerinde anlaşabilirler.
3. Talep ile ilgili olarak bir uçuş taşıyıcısı ile uzlaşma anlaşmasına varılamazsa veya Skycop’un görüşüne göre Uçuş Tazminatı tahsili sürecinin daha etkili ve (veya) daha hızlı olacağı diğer durumlarda, Skycop, Uçuş Tazminatının Skycop’a ait kısmının Fiyat Listesinde belirtildiği şekilde artmasına neden olacak Yasal İşlemleri başlatma hakkına sahiptir.
4. Müşteri, Sözleşmenin taraflarının karşı taleplerini erteleyebileceklerini kabul ettiğini teyit eder.
5. Müşteri hileli bir şekilde yanlış veya eksik veri sağlarsa ve Skycop bunun nedeniyle ek maliyetlere maruz kalırsa, Müşteri bu masrafları Skycop’a geri ödeyecektir.
6. Skycop’un kayıtlı ofisi Litvanya Cumhuriyeti’nde bulunduğundan, ödenecek katma değer vergisi (KDV) tutarı (varsa) Litvanya Cumhuriyeti yasalarında yasal olarak öngörülen orana uygun olarak öngörülmüştür.
7. Müşteri, Uçuş Tazminatının ödenmesi için gereken bilgileri yanlış veya yetersiz vermişse ve Skycop’a iade edilirse, Skycop, kendi tarafından yapılan tüm ek masrafları düşme hakkına sahiptir. Müşteri, Uçuş Tazminatının ödenmesi için gereken bilgileri yanlış veya yetersiz vermişse ve (veya) Skycop’a iade edilirse ve Müşteri, Skycop’un hatırlatmalarından ve Müşteri tarafından Skycop’a sağlanan yollarla Müşteriyle iletişime geçmek için gösterdiği makul çabalardan sonra, Uçuş Tazminatının kararlaştırılan kısmını ödemek için gereken bilgileri değiştirmez veya sağlamazsa, Skycop, Uçuş Tazminatının aksi takdirde Müşteriye ödenmesi gereken kısmını elinde tutma hakkına sahiptir.
8. Single Euro Payments Area (SEPA)’daki hesaplar için, tüm ödemeler banka havalesi yoluyla hesaba gönderilecektir. Müşteriye uluslararası bir transfer yapılırken, tüm banka ücretleri Uçuş Tazminatının Müşteriye ait kısmından düşülür.
9. Ortak rezervasyon durumunda, bankacılık maliyetlerinden tasarruf etmek adına, Müşteri’nin Skycop’a izin vermesi durumunda, Skycop tüm ödemeleri tek bir hesaba aktaracaktır.
10. Skycop, Müşteri tarafından kaybedilen çeklerden, ön ödemeli banka kartlarından, kredi kartlarından ve benzeri araçlardan ve Müşterinin yanlış banka hesabı bilgileri vermesinin herhangi bir etkisinden sorumlu tutulamaz.
11. Müşteri talep ederse, Skycop teslim edilen hizmetler ve Skycop tarafından tahsil edilen ücretler için e-posta yoluyla elektronik fatura sağlayacaktır.
12. Skycop, grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, doğal afet, savaş, isyan, bir yasa veya hükümet emri, kuralı, yönetmeliği vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, makul kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle kararlaştırılan Uçuş Tazminatının ödenmemesinden sorumlu olmayacaktır.
13. Uçuş Tazminatı ve diğer ödemeler Skycop tarafından yalnızca Uçuş Tazminatı talep etme hakkına sahip nihai lehtarlara yapılacaktır. Skycop, Uçuş Tazminatının ödenmesi talebiyle birlikte nihai lehtar adına ödemeleri kabul etme yetkisini açık ve net bir şekilde teyit eden belirli bir yazılı kanıt sunmayan aracılara, acentelere, temsilcilere ve (veya) diğer üçüncü taraflara Uçuş Tazminatını ve (veya) diğer ödemeleri yapmayacaktır. Ödeme alma hakkına ilişkin herhangi bir şüphe olması durumunda, Skycop nihai lehtarlar adına ödemeleri kabul etme hakkını teyit eden ek kanıt talep etme ve (veya) Uçuş Tazminatını doğrudan söz konusu kişiye ödemeyi tek taraflı olarak reddetme hakkına sahiptir.

4. MÜŞTERİNİN İŞBİRLİĞİ
1. Müşteri, Müşteri tarafından Skycop’a Talep ile ilgili olarak sağlanan veri ve bilgilerin doğru, eksiksiz, gerçek olduğunu ve yanıltıcı olmadığını garanti eder. Müşteri, Müşteri tarafından sağlanan yanlış bilgiler ve/veya Müşterinin işbirliği eksikliği veya uygunsuz işbirliği nedeniyle ortaya çıkan her türlü talep için Skycop’u tazmin edecektir.
2. Skycop’un hizmetlerinden yararlanmadan önce, Müşteri Temliki başka bir şekilde elden çıkarmamış veya Talebi uygulamak için herhangi bir üçüncü tarafla anlaşmamıştır.
3. Müşteri, belirli bir talebi olsun veya olmasın, Skycop’a Talebin işlenmesi için gerekli olan tüm veri ve belgeleri, örneğin kimlik belgelerinin kopyaları, biniş kartı, rötar bildirimi, uçuşu işleten taşıyıcı ile yazışmalar gibi verileri sağlayacaktır.
4. Müşteri, Skycop’un hizmetlerini kullandıktan sonra uçuşu gerçekleştiren taşıyıcıdan herhangi bir ödeme veya uçuş kuponu gibi başka bir Uçuş Tazminatı alırsa, Müşteri derhal Skycop’u bilgilendirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Müşteri, Bölüm 3.2 veya 3.3’te belirtilen ücreti, Uçuş Tazminatının uçuşu işleten taşıyıcıdan alındığı günden itibaren 10 (on) gün içinde Skycop’un web sitesinin iletişim sütununda belirtilen banka hesabına veya Skycop tarafından yazılı olarak sağlanan başka bir banka hesabına Skycop’a ödemekle yükümlüdür.
5. Müşteri yanlış veya eksik veri sağlarsa veya Müşteri, Skycop’tan Müşterinin ilgili Talep için uçuşu işleten taşıyıcıdan Uçuş Tazminatını zaten aldığını ve Skycop’un Uçuş Tazminatını veya kayıplarını Yasal İşlemler yoluyla tahsil edemediğini gizlediyse, Skycop ortaya çıkan zarar için Müşteriye karşı talep ileri sürme hakkını saklı tutar.

5. FESİH VE GERİ ÇEKME

1. Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi, Sözleşme tamamen ifa edildiğinde, yani Sözleşme kapsamındaki ödeme tamamen gerçekleştirildiğinde sona erer.
2. Sözleşme aşağıdaki koşullarda derhal feshedilir:
– Skycop, Talebin derinlemesine bir incelemesini yaptıktan sonra Talebin başarılı olamayacağını düşündüğünde ve Müşteri bu karar hakkında bilgilendirildiğinde; veya
– Skycop’un kararı üzerine Müşterinin yanlış veri/bilgi sağlaması ve hileli davranışı durumunda; veya
– Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde, tüketici olan Müşteri, e-posta yoluyla bir geri çekilme bildirimi gönderirse. Sözleşmenin yukarıda belirtilen sürenin sonuna kadar tamamen ifa edilmesi halinde, Sözleşmeyi bu gerekçeyle feshetme hakkı vaktinden önce sona erecektir.
3. Her halükârda, belirli iş gerçekleştirildikten sonra veya Skycop ve/veya yasal temsilciler Yasal İşlemleri başlattıktan sonra Sözleşmenin Skycop’un kusuru olmaksızın Müşteri tarafından feshedilmesi durumunda, Skycop, Müşteriden yönetim masraflarının yanı sıra diğer masrafları, mahkeme ücretlerini, hizmet masraflarını, icra memurunun masraflarını, mahkeme dışı masrafları, yetkili temsilcinin ücretlerini, ek ücretleri ve diğer masrafları talep etme hakkına sahiptir. Müşteri, Skycop’un faturasını aldıktan sonra 10 (on) gün içinde bu Bölümde belirtilen tutarları ödeyecektir.

6. SON HÜKÜMLER
1. Skycop, herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın H&K’yi değiştirmeye ve ek koşullar belirlemeye yetkilidir, ancak Müşterinin bu tür değişikliklerle güncellenmesi için çaba gösterecektir. Bu tür değişikliklerin Müşterinin bakış açısından olumsuz görünmesi halinde, değiştirilen H&K’nin ilgili Müşteriye uygulanabilmesi için Müşterinin bu değişiklikleri onaylaması gerekecektir.
2. Belirli bir belgede aksi kararlaştırılmadıkça, Hüküm ve Koşullar, Sözleşme ve/veya H&K ve Sözleşme ile ilgili olarak akdedilen diğer herhangi bir belge için Litvanya Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. Müşteri (tüketici) ayrıca, Müşterinin (tüketicinin) ikamet ettiği ülkenin yasaları tarafından sağlanan zorunlu hükümler uyarınca koruma talep etme hakkına sahiptir.
3. Skycop, Müşterinin ve varsa çalışanlarının kişisel verilerini yalnızca Talebi uygulamak için kullanacaktır. Veri toplama, depolama ve kişisel verilerin kullanımının kapsamı ve biçimiyle ilgili her türlü bilgi Skycop’un gizlilik politikasında bulunabilir.
4. Müşterinin tüzel kişilik olması durumunda, aşağıdakileri garanti ve beyan eder:
– Skycop’a sağlanan kişisel veriler toplanmıştır ve Skycop’a her zaman Gizlilik ve Veri Koruma Gerekliliklerine uygun olarak sağlanacaktır;
– bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda Skycop, Skycop’un bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirebileceği tüm bu veri işleme faaliyetleri ile ilgili olarak bir veri denetleyicisi (Gizlilik ve Veri Koruma Gereklilikleri kapsamında anlaşıldığı üzere) yerine bir veri işleyicisi olarak hareket edecektir.
5. Hüküm ve Koşullar, ihlali, feshi veya geçerliliğinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf veya talep, kanunun emredici hükümleri aksini belirtmedikçe, yargı yetkisi kurallarına tabi olarak Litvanya Cumhuriyeti’nin ilgili mahkemesinde nihai olarak çözülecektir.
6. H&K’nin herhangi bir hükmünün bir mahkeme veya hakem heyeti tarafından yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, H&K’nin diğer hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır. H&K’nin yalnızca kısmen veya belirli bir dereceye kadar yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilen herhangi bir hükmü, yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmediği ölçüde tam olarak yürürlükte kalacaktır. Skycop, bu tür yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hükümleri, Skycop ve Müşterinin niyetlerine mümkün olduğunca yakın bir sonuç üretecek yasal, geçerli ve uygulanabilir hükümlerle değiştirerek H&K’yi değiştirecektir. Skycop, işbu belgedeki tüm hükümlerin uygulanmasını sağlamak için tüm çabasını gösterecektir.
7. Hüküm ve Koşullar’ın İngilizce versiyonu ile diğer diller arasında tutarsızlık olması durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.

Ek No 1 – Fiyat Listesi

1. Fiyat Listesi www.skycop.com/tr/price-list/ sayfasında yayınlanmıştır.

Ek No 2 – Skycop Care Üyeliği

Skycop Care Üyeliği www.skycop.com/tr/skycop-care-membership/ sayfasında yayınlanmıştır.

Güncellenme Tarihi – 2024-02-26