אנו עומדים לצד אוקראינה

מחירון

 .1 הוראות כלליות

כל התנאים המופיעים במחירון מתוארים בפירוט בתנאים וההגבלות הכלליים של Skycop. המחירון חל על תשלומים ביחס לתקנות פיצוי טיסה. אם Skycop מציעה שירותים אחרים, הסכומים המתאימים ישולמו בתנאים מוסכמים בנפרד.

 .2 ללא תשלום עבור הגשת התביעה

Skycop  מנהלת את התביעה ללא תשלום ואינה גובה דבר אם פיצוי הטיסה לא יוחזר מחברת התעופה המפעילה את הטיסה.

 .3 תגמול  Skycop

אם התביעה תתקבל ופיצוי הטיסה יתקבל, החלק המוסכם של פיצוי הטיסה ינוכה מפיצוי הטיסה ששולם על ידי חברת התעופה.

תגמול Skycop:

במקרה של כל הטיסות של 1,500 ק”מ או פחות, כאשר הלקוח זכאי לפיצוי טיסה של 250 יורו, תגמול Skycop הוא 110,00 יורו, כולל מע”מ חל.
במקרה של כל הטיסות הפנים-קהילתיות של יותר מ-1,500 ק”מ, ועבור כל הטיסות בין 1,500 ק”מ ל-3,500 ק”מ, בהן הלקוח זכאי לפיצוי של 400 אירו, תגמול Skycop הוא 176,00 אירו, כולל מע”מ חל.
במקרה של כל הטיסות שאינן מתוארות לעיל, כאשר הלקוח זכאי לפיצוי של 600 יורו, תגמול Skycop הוא 264,00 יורו, כולל מע”מ חל.
במקרים בהם הלקוח זכאי לסכום שונה של פיצוי הטיסה, תגמול Skycop יהיה 44% מפיצוי הטיסה שהתקבל כולל המע”מ החל.

.4 הליכים משפטיים

אם לא יושג הסכם פשרה עם חברת התעופה או במקרים אחרים, כאשר תהליך השבת פיצוי הטיסה יהיה יעיל יותר ומהיר יותר, Skycop תפתח בהליכים משפטיים ותהיה זכאית לגמול המוגדל על מנת לכסות עלויות נוספות של ההליכים המשפטיים (כגון הוצאות משפט, עלויות תרגום, שכר טרחת עורך דין,  עלויות אדמיניסטרטיביות).

תגמול Skycop במקרה של הליכים משפטיים:

במקרה של כל הטיסות של 1,500 ק”מ או פחות, כאשר הלקוח זכאי לפיצוי טיסה של 250 יורו, תגמול Skycop הוא 125 יורו, כולל מע”מ חל.
במקרה של כל הטיסות הפנים-קהילתיות של יותר מ-1,500 ק”מ, ועבור כל הטיסות בין 1,500 ק”מ ל-3,500 ק”מ, בהן הלקוח זכאי לפיצוי של 400 אירו, תגמול Skycop הוא 200 אירו, כולל מע”מ חל.
במקרה של כל הטיסות שלא תוארו לעיל, כאשר הלקוח זכאי לפיצוי של 600 יורו, תגמול Skycop הוא 300 יורו, כולל מע”מ חל.
במקרים בהם הלקוח זכאי לסכום שונה של פיצוי הטיסה, תגמול Skycop יהיה 50% מפיצוי הטיסה שהתקבל, כולל מע”מ חל.

5. מס ערך מוסף (מע”מ)

המע”מ נקבע בחוק וייקבע בהתאם לחוק.

עודכן – 2024-05-01