אנו עומדים לצד אוקראינה

תנאים והתניות כלליים של שירותי SKYCOP

אלא אם ההקשר של התנאים וההתניות הכלליים דורש אחרת, למונחים המופיעים באותיות רישיות המשמשים בתנאים והתניות אלה (“תנאים ותניות”), תהיה המשמעות המצוינת להלן:

הסכם” פירושו ההסכם בין הלקוח לבין Skycop אשר נכרת לאחר שהלקוח הכיר וקיבל את התצה”ל, אשר נחתם באמצעים אלקטרוניים או בכתב. על פי ההסכם, הלקוח מקצה לSkycop בעלות מלאה ובעלות משפטית לתביעתו הכספית בהתאם לתקנה (EC) מס’ 261/2004 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 11 בפברואר 2004 (קביעת כללים משותפים לפיצוי וסיוע לנוסעים במקרה של מניעת עלייה למטוס ושל ביטול או עיכוב ארוך של טיסות,  ומחליפה את תקנה (EEC) מס’ 295/91) או על פי כל תקנה בינלאומית או לאומית אחרת החלה ביחס ללקוח במדינה אחרת הקובעת כללים משותפים לגבי פיצוי וסיוע לנוסעים במקרה של מניעת עלייה למטוס ושל ביטול או עיכוב ארוך של טיסות, לרבות כל הסכומים הקשורים להקצאה וכן מיסים וסכומים אחרים,  כאשר נוסעים אינם יכולים לטוס או שטיסתם שובשה, וכל פיצוי כספי אחר בגין כבודה שאבדה או ניזוקה (“הקצאה“).

רק כאשר הסכם ההקצאה (טופס) אינו יכול להיחשב תקף בתחום השיפוט המסוים (מדינה) או כאשר הצדדים מסכימים על מתן שירותים על ידי הסכם נפרד, ההסכם שנחתם בין הלקוח לבין Skycop ייחשב כחוזה לשירותים לפיו Skycop מנהלת את המחאת הלקוח ומתחייבת לארגן ולממן את גביית ההקצאה ולבצע את כל הפעולות האחרות ביחס להסכם.

על מנת להקל על היישום והפרשנות של התנאים והתניות, הגדרת ההסכם משלבת את הסכם ההמחאה וההסכם על מתן שירותים, והיחסים המשפטיים של ההקצאה והאספקה של השירותים מכונים שירותים, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

תביעה” פירושה כל תביעה נגד מוביל מפעיל טיסה (חברת תעופה) לפיצוי כספי בהתאם לתקנות פיצוי טיסה.

לקוח פירושו אדם שחתם על ההסכם, קיבל תנאים ותניות ומבקש פיצוי טיסה.

תקנת זיהוי אלקטרוני” פירושה תקנה (EU) מס’ 910/2014 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 23 ביולי 2014 בנושא שירותי זיהוי ונאמנות אלקטרוניים לעסקאות אלקטרוניות בשוק הפנימי וביטול הנחיה 1999/93/EC.

תקנת פיצוי טיסה” פירושה תקנה (EC) מס’ 261/2004 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 11 בפברואר 2004 הקובעת כללים משותפים לפיצוי וסיוע לנוסעים במקרה של מניעת עלייה למטוס וביטול או עיכוב ממושך של טיסות, וביטול תקנה (EEC) מס’ 295/91 וכן כל תקנה בינלאומית או לאומית אחרת החלה ביחס ללקוח במדינה אחרת הקובעת כללים משותפים לגבי פיצוי וסיוע לנוסעים במקרה של מניעת עלייה למטוס וביטול או עיכוב ממושך של טיסות, כולל כל הסכומים הקשורים להקצאה וכן מיסים וסכומים אחרים, כאשר הנוסעים אינם יכולים לטוס או שטיסתם שובשה, וכל פיצוי כספי אחר בגין כבודה שאבדה או ניזוקה.

פיצוי טיסה” פירושו סכום הכסף הכולל ששולם על ידי מוביל מפעיל טיסה ביחס לתביעה כפיצוי, פשרה או מחווה של מוניטין, כולל כל ההוצאות הנוספות שפוצו ללקוח או ל- Skycop מרצון חופשי והחלטה של מוביל מפעיל לאחר שהלקוח חתם על ההסכם וקיבל תנאים ותניות. למען הסר ספק, יצוין כי פיצוי הטיסה אינו כולל הוצאות משפטיות, אגרות בית משפט, עלות גבייה, ריבית, קנס או הוצאות דומות שנגרמו, המשולמות על ידי Skycop במהלך כל תהליך הגבייה. בהתאם לכך, יש להחזיר את כל הסכומים ששולמו על ידי Skycop במהלך תהליך הגבייה ולשלם אך ורק לטובת Skycop.

“מחירון” פירושו נספח מס’ 1 לתנאים ותניות אלה המפרט סכומי גמול Skycop. גמול פירושו הסכום ש skycop מקבלת במסגרת ההסכם.

דרישות פרטיות והגנת נתונים” פירושן כל החוקים והתקנות החלים הנוגעים לעיבוד נתונים אישיים ופרטיות, כולל, כאשר רלוונטי, ההנחיות והקודים הנוהגים (אם קיימים) שהונפקו על ידי רשויות הפיקוח הרלוונטיות, ושווה ערך לכל אחד מהאמור לעיל בכל תחום שיפוט רלוונטי (בין אם חובה ובין אם לאו).

הליכים משפטיים” פירושם תהליך שבו Skycop מגישה את התביעה לבית משפט, מוסדות חלופיים ליישוב סכסוכים, סוכנויות רגולטוריות בתחום התעופה, סוכנויות להגנת הצרכן ו/או גופים ממשלתיים או מטפלת בתביעה לנציג משפטי בחוזה, כגון עורך דין או משרד עורכי דין.

Skycop” פירושו ישות משפטית (UAB Skycop.com, קוד ישות משפטית 304423851, כתובת רשומה בכתובת Dariaus ir Girėno str. 21A, וילנה, רפובליקת ליטא).

חברות Skycop Care“: לקוח, שרכש חברות Skycop Care, הופך לחבר. עבור החברים, Skycop תוותר על שכרה (אם רלוונטי) עבור הגשת התביעה והשבת פיצוי הטיסה המכוסה על ידי ההזמנה שעבורה רכש החבר חברות Skycop Care כהגדרתה בנספח 2 לתנאים ותניות אלה.

ההגדרות הנ”ל ישמשו בעת סיום וביצוע כל מסמך או עסקה הקשורים לתנאים ותנאים.

1. הסכם

1. הלקוח מקבל תנאים ותניות (ההסכם) הנחשב כבסיס לכל מסמך אחר שיש לסיכם בין הלקוח לבין Skycop מרצון חופשי.

2. Skycop משתמשת בשירות אימות מקוון עבור חתימות אלקטרוניות מתקדמות העומדות בדרישות המפורטות בסעיף 26 של תקנות הזיהוי האלקטרוני המוכרות והמקובלות בעולם אפילו על ידי בתי משפט, כך שהלקוח אינו צריך להדפיס, לחתום ולהחזיר את ההסכם בדואר רשום.

3. על ידי התקשרות בהסכם, הלקוח מאשר כי הוא (היא) מורשה ויש לו כשרות משפטית לחתום על מסמכים המחייבים הן את Skycop והן את הלקוח או, אם רלוונטי, יש לו זכות לחתום בשם אדם אחר (למשל ילד).

4. הלקוח מאשר כי המחאת פיצוי הטיסה לא הוקצתה לצדדים שלישיים ולא נכרת הסכם אחר ביחס לפיצוי, ולא תלויה ועומדת ולא צפויה מחלוקת משפטית בין הלקוח לבין המוביל המפעיל את הטיסה באותו עניין. הלקוח מבין כי בביצוע ההקצאה הוא אינו רשאי לחתום על הסכם זהה ו/או דומה, לרבות חברות המתחרות ב skycop, לנקוט בצעדים משפטיים ביחס לגביית פיצוי הטיסה.

5. הלקוח מתחייב למסור לSkycop את כל הנתונים ו/או המידע הדרושים לצורך גביית פיצוי הטיסה מהמוביל המפעיל את הטיסה.

6. Skycop תהיה רשאית לקבל פיצוי טיסה בלבד ולא יתקבלו שוברי נסיעה ו/או שירותים אחרים שעשויים להיות מוצעים על ידי המוביל המפעיל את הטיסה.

7. בחתימתו על ההסכם ובהסכמתו עם החברה מאשר הלקוח כי הוא (היא) לא ישמור על קשר ישיר ולא יקבל את התשלום ממוביל תפעולי.

8. הלקוח מאשר ומצהיר כי התנאים והתניות מהווים הוכחה ישירה והבעת רצון אמיתי ויש לכבדם על ידי חברות התעופה המפעילות. הלקוח מסכים עם Skycop כי כל תשלומי פיצויי הטיסה שבוצעו על ידי חברות התעופה המפעילות על פי תביעות Skycop יבוצעו ישירות לחשבונות הבנק שבבעלות Skycop או לחשבונות בנק אחרים כפי שהוסכם על ידי Skycop והלקוח.

. הלקוח מסכים גם כי Skycop תסייע לו (לה) במימוש זכותו (שלה) להגן עליו (עליה) בגביית פיצויי הטיסה.

2. מימוש התביעה

1. ניתן להגיש את נתוני הטיסה ביחס לתביעה ל- Skycop רצוי באמצעות אתר האינטרנט של Skycop, האפליקציה לנייד, דוא”ל ו / או כל פתרון אלקטרוני או תוכנה אחר הנתמך על ידי Skycop. לאחר קבלת נתונים אלה, Skycop תעריך את היתרונות של הטיסה והאם התביעה על בסיס נתוני טיסה אלה יכולה להצליח. אם Skycop מעריכה כי נתוני הטיסה שסופקו על ידי הלקוח מספיקים והתביעה עשויה להצליח, Skycop תבצע את כל הפעולות הדרושות ביחס לגביית פיצוי טיסה בהתאם למסמכים שנחתמו ואושרו על ידי הלקוח.

2. שים לב כי תוצאת השומה כאמור בסעיף 2.1 לעיל אינה כוללת הצהרה מחייבת כלשהי ואינה מבטיחה אכיפה מוצלחת של התביעה.

3. עם סיום ההסכם, Skycop מפנה את חברת התעופה המפעילה את הטיסה עם התביעה על מנת להגיע לפשרה ולהימנע מהליכים משפטיים.

4. אם חברת התעופה המפעילה את הטיסה מסרבת לספק את התביעה לאחר ש- Skycop הגיעה למוביל המתאים, Skycop, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לפתוח בהליכים משפטיים כדי להמשיך בתביעה. Skycop, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לפתוח בהליכים משפטיים במקרים אחרים אם תהליך השבת פיצוי הטיסה יהיה יעיל יותר ו(או) מהיר יותר בדרך זו.

5. במהלך הליכים משפטיים, לנציג המשפטי של Skycop תינתן גישה לכל הנתונים שסופקו על ידי הלקוח ל- Skycop על מנת להמשיך בתביעה. אם צדדים שלישיים דורשים מסמכים נוספים המוכיחים את סמכויותיו של הנציג המשפטי, הלקוח, בהנחיית Skycop, יספק מיד לנציג המשפטי כל אחד מהמסמכים הללו. אם, לצורך השבה מוצלחת של פיצוי הטיסה, יש צורך שהתביעה תוגש על ידי הנציג המשפטי (למשל עורך דין) בשם הלקוח, הלקוח יחתום על הסכם מתאים עם הנציג המשפטי, והתביעה הכספית של הלקוח תוחזר ללקוח מרגע סיום ההסכם המתאים עם הנציג המשפטי. במקרה כזה, הלקוח ו- Skycop יתיישבו ביניהם בהתאם לתנאים ולהתניות המפורטים בתנאים ותניות אלה ו- (או) הסכם אחר שנכרת על ידי ובין הלקוח לבין Skycop.

6. אם, לאחר הערכת היתרונות של התביעה, הנציג המשפטי סבור כי המרדף אחר התביעה במהלך הליכים משפטיים אינו צפוי להצליח, הלקוח יקבל הודעה ו- Skycop לא ימשיך בתביעה עוד. הודעה כאמור ללקוח משמעותה כי גביית פיצויי הטיסה הסתיימה והבעלות המלאה והבעלות החוקית על ההקצאה תוחזר אוטומטית ללקוח ללא סיום הסכמים נוספים.

7. אם ייפתחו הליכים משפטיים להמשך התביעה, הלקוח יהיה פטור מכל עלויות שייגרמו במקרה שהתביעה לא תתקבל. במקרה של הצלחה או הסדר בהליכים המשפטיים, Skycop תכסה את כל העלויות שנגרמו שאינן מכוסות על ידי חברת התעופה המפעילה את הטיסה המתאימה. בתנאי שהתביעה תתקבל והלקוח יקבל את פיצוי הטיסה, הלקוח מסכים כי כל העלויות שנגרמו לSkycop ונתבעו מחברת התעופה המפעילה את הטיסה ישולמו לSkycop.

8. הלקוח ו- Skycop מאשרים את אישורם כי ל- Skycop שיקול דעת בלעדי לקבל ו / או לדחות כל הצעת פשרה בהתאם לניסיון עם המוביל המפעיל את הטיסה בהתאמה. ההסכם נחשב כעילה משפטית מספקת כדי ששיקול דעת כזה יהיה יעיל.

9. הלקוח מכיר בכך שהטיפול בתביעה עשוי להימשך זמן רב וכי Skycop אינה יכולה להשפיע על מהירות הגשת התביעה.

3. תנאים והתניות פיננסיים

1. הסדר בהתאם לנוהל הקבוע בתנאים ותניות אלה במסגרת ההסכם קשור לתנאי המהותי לקבלת פיצוי הטיסה, כלומר ישולם לחשבון הבנק של Skycop או הלקוח. עם תשלום פיצוי הטיסה על ידי חברת התעופה המפעילה את הטיסה, Skycop והלקוח יסתדרו בהתאם לנוהל הקבוע ב- T&C.

2. Skycop מנהלת את התביעה ללא תשלום. במידה והתביעה תתקבל ופיצוי הטיסה, ישולם ללקוח החלק המוסכם של פיצוי הטיסה בהתאם לתנאים המפורטים במחירון. Skycop והלקוח רשאים להסכים בנפרד על סכום אחר של תנאי גמול ותשלום.

3. אם לא יושג הסכם פשרה עם חברת תעופה המפעילה טיסה בנוגע לתביעה או במקרים אחרים, כאשר, לדעת Skycop, תהליך השבת פיצוי הטיסה יהיה יעיל יותר ומהיר יותר, Skycop זכאית להתחיל בהליכים משפטיים, אשר יביאו להגדלת החלק של פיצוי הטיסה השייך ל- Skycop,  כמפורט במחירון.

4. הלקוח מאשר את אישורו כי צדדים להסכם רשאים לדחות את תביעותיהם שכנגד.

5. אם הלקוח מספק במרמה נתונים שגויים או לא מלאים ו- Skycop נושאת בעלויות נוספות עקב כך, הלקוח יחזיר עלויות אלה ל- Skycop.

6. מכיוון שהמשרד הרשום של Skycop ממוקם ברפובליקה של ליטא, סכום מס הערך המוסף (מע”מ) (אם רלוונטי) שישולם נקבע על ידי חוקי הרפובליקה של ליטא בהתאם לשיעור שנקבע בחוק.

7. אם הלקוח סיפק מידע שגוי או לא מספיק הדרוש לתשלום פיצוי הטיסה והוא מוחזר ל- Skycop, Skycop רשאית לנכות את כל העלויות הנוספות שנגרמו ל- Skycop. אם הלקוח סיפק מידע שגוי או לא מספיק הדרוש לתשלום פיצוי הטיסה ו (או) הוא מוחזר ל- Skycop, והלקוח, לאחר תזכורות ומאמצים סבירים מ- Skycop ליצור קשר עם הלקוח באמצעים שסופקו על ידי הלקוח ל- Skycop, אינו מתקן או מספק את המידע הדרוש לתשלום החלק המוסכם של פיצוי הטיסה,  Skycop זכאית לשמור את החלק של פיצוי הטיסה כי אחרת היה צריך להיות משולם ללקוח.

8. עבור החשבונות באזור התשלומים האירו היחיד (SEPA), כל התשלומים יישלחו לחשבון באמצעות העברה בנקאית. בעת ביצוע העברה בינלאומית ללקוח, כל עמלות הבנק מנוכות מחלקו של הלקוח בפיצוי הטיסה.

9. כדי לחסוך בעלויות בנקאיות, במקרה של הזמנה משותפת או במקרים אחרים (למשל, הורים מקבלים תשלום עבור ילדים), Skycop תעביר את כל התשלומים לחשבון אחד אם הלקוח מתיר ל- Skycop לעשות זאת או שחשבון אחד צוין בעת שליחת נתונים ל- Skycop. אדם, שקיבל כסף עבור אנשים אחרים, מחויב להתיישב איתם, ובמקרה כזה, Skycop אינו לוקח את הסיכון של אי תשלום.

10. Skycop לא תהיה אחראית לכל המחאה, כרטיסי חיוב נטענים, כרטיסי אשראי ואמצעים דומים שאבדו על ידי הלקוח וכן לכל השפעה של מסירת פרטי חשבון בנק שגויים על ידי הלקוח.

11. כאשר הדבר חובה, Skycop תספק חשבונית אלקטרונית או מסמך אחר באמצעות דואר אלקטרוני.

12. Skycop לא תהיה אחראית לכל אי תשלום פיצוי הטיסה המוסכם עקב נסיבות שאינן בשליטתה הסבירה, לרבות, אך לא רק, שביתה, השבתה, סכסוך עבודה, מעשה אלוהים, מלחמה, מהומות, ציות לחוק או צו ממשלתי, כלל, תקנה וכו ‘.

13. פיצוי טיסה וכל תשלום אחר ישולם על ידי Skycop רק למוטבים סופיים בעלי הזכות לתבוע פיצוי טיסה. Skycop לא תשלם פיצוי טיסה ו (או) כל תשלום אחר למתווכים, סוכנויות, נציגים ו (או) צדדים שלישיים אחרים אשר, יחד עם הבקשה לתשלום פיצוי הטיסה אינם מספקים כל הוכחה ספציפית בכתב המאשרת בבירור ובאופן חד משמעי את הסמכות לקבל תשלומים בשם המוטב הסופי. במקרה של ספק כלשהו בנוגע לזכות לקבל תשלומים, Skycop רשאית לבקש הוכחה נוספת המאשרת את הזכות לקבל תשלומים בשם המוטבים הסופיים ו (או) לסרב באופן חד צדדי לשלם את פיצוי הטיסה ישירות לאדם כזה.

4. שיתוף פעולה מצד הלקוח

1.הלקוח מתחייב כי הנתונים והמידע שנמסרו על ידי הלקוח ל- Skycop ביחס לתביעה נכונים, מלאים, אמיתיים ואינם מטעים. הלקוח ישפה את Skycop בגין כל תביעה שתתעורר עקב מידע שגוי שנמסר על ידי הלקוח ו/או חוסר שיתוף פעולה או שיתוף פעולה לא תקין מצד הלקוח.

2. לפני שפנה לשירותיה של Skycop, הלקוח לא סילק את ההמחאה בכל דרך אחרת, ולא העסיק צד שלישי כלשהו כדי לאכוף את התביעה.

3. הלקוח יספק, עם או בלי בקשה ספציפית, ל- Skycop את כל הנתונים והמסמכים הדרושים לעיבוד התביעה, כגון עותקים של מסמכי זהות, כרטיס עלייה למטוס, הודעת עיכוב, התכתבות עם המוביל המפעיל את הטיסה.

4. במידה והלקוח מקבל תשלום כלשהו או כל סוג אחר של פיצוי טיסה, כגון שובר טיסה, מהמוביל המפעיל את הטיסה לאחר התקשרות עם שירותי Skycop, הלקוח מחויב להודיע על כך לSkycop באופן מיידי. במקרה כזה, הלקוח יהיה חייב לשלם לSkycop את הגמול, המצוין בסעיף 3.2 או 3.3, בתוך 10 (עשרה) ימים מיום קבלת פיצוי הטיסה מהמוביל המפעיל את הטיסה לחשבון הבנק המופיע בעמודת יצירת הקשר באתר האינטרנט של Skycop או בכל חשבון בנק אחר שסופק על ידי Skycop בכתב.

5. אם הלקוח מספק נתונים שגויים או חלקיים או אם הלקוח נמנע מ- Skycop כי הלקוח כבר קיבל את פיצוי הטיסה מחברת התעופה המפעילה את הטיסה עבור התביעה המתאימה ו- Skycop אינה יכולה לגבות את פיצוי הטיסה או הפסדים באמצעות ההליכים המשפטיים, Skycop שומרת לעצמה את הזכות לטעון את תביעתה נגד הלקוח בגין הנזק שנגרם כתוצאה מכך.

 5. סיום ונסיגה

1. היחסים החוזיים בין הצדדים מסתיימים, כאשר ההסכם מבוצע במלואו, כלומר התשלום על פי ההסכם מבוצע במלואו.

2. ההסכם מסתיים לאלתר:

– כאשר Skycop סבורה כי ייתכן שהתביעה לא תצליח לאחר ביצוע בדיקה מעמיקה של התביעה והלקוח מעודכן לגבי החלטה זו; או

– במקרה של נתונים/מידע שגויים והתנהגות הונאה על ידי הלקוח על פי החלטת Skycop; או

– אם בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מסיום ההסכם, הלקוח, שהוא צרכן, מבלי לציין סיבות כלשהן, מגיש הודעת נסיגה בדוא”ל. הזכות לסיים את ההסכם בעילה זו מסתיימת בטרם עת אם ההסכם מבוצע במלואו עד תום מגבלת הזמן הנ”ל.

3. בכל מקרה, במקרה של סיום ההסכם על ידי הלקוח שלא באשמת סקייקופ לאחר שכבר בוצעו עבודות מסוימות חוזיות או לאחר שסקייקופ ו/או נציגיה המשפטיים החלו בהליכים משפטיים, סקייקופ רשאית לחייב את הלקוח בעלויות ניהול וכן בעלויות אחרות שנגרמו, אגרות בית משפט, עלויות שירותים, הוצאות פקיד, הוצאות מחוץ למשפט, שכר טרחת נציג מורשה, אגרות נוספות ועלויות אחרות שנגרמו. הלקוח ישלם את הסכומים הנקובים בסעיף זה תוך 10 (עשרה) ימים לאחר קבלת החשבונית של Skycop.

6. הוראות סופיות

1. Skycop מוסמכת לשנות תנאים ותניות ולקבוע תנאים נוספים בכל עת וללא הודעה מוקדמת, אולם תשקיע מאמצים כדי שהלקוח יעודכן בכל שינוי כאמור. אם שינויים כאלה הם שליליים מנקודת מבטו של הלקוח, הלקוח יצטרך לאשר שינויים כאלה על מנת להחיל תנאים ותניות מתוקנים על הלקוח המתאים.

2. חוקי הרפובליקה של ליטא חלים על התנאים והתניות, ההסכם ו/או כל מסמך אחר שנחתם ביחס לתנאים והתניות ולהסכם, למעט אם הוסכם אחרת במסמך הספציפי. הלקוח (הצרכן) זכאי גם לתבוע הגנה על פי הוראות מחייבות הקבועות בחוקי המדינה בה מתגורר הלקוח (הצרכן).

3. Skycop תשתמש בנתונים האישיים של הלקוח, ואם רלוונטי, בנתונים האישיים של עובדיה אך ורק לצורך אכיפת התביעה. כל מידע בנוגע להיקף וצורה של איסוף נתונים, אחסון ושימוש בנתונים אישיים ניתן למצוא במדיניות הפרטיות של Skycop.

4. במקרה שהלקוח הוא ישות משפטית, הוא מתחייב ומייצג כי:

– הנתונים האישיים שסופקו על ידי כך ל- Skycop נאספו ויש לספק אותם ל- Skycop בכל עת בהתאם לדרישות הפרטיות והגנת הנתונים;

– למטרות הסכם זה, Skycop תפעל כמעבד נתונים, ולא כבקר נתונים (כפי שהם מובנים על פי דרישות הפרטיות והגנת הנתונים), ביחס לכל פעילויות עיבוד הנתונים כאמור אשר Skycop עשויה לבצע במסגרת הסכם זה.

5. כל מחלוקת, מחלוקת או תביעה, הנובעות או קשורות לתנאים והתניות, הפרתו, סיומו או תוקפו, יושבו סופית בבית המשפט המתאים של הרפובליקה של ליטא בכפוף לכללי סמכות השיפוט, אלא אם כן הוראות החוק המחייבות קובעות אחרת.

6. אם הוראה כלשהי בתנאים ותניות תיקבע כבלתי חוקית, חסרת תוקף או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט או בית דין לבוררות, ההוראות האחרות של תנאים ותניות יישארו במלוא תוקפן ותוקפן. כל הוראה בתנאים ותניות שתיקבע כבלתי חוקית, חסרת תוקף או בלתי ניתנת לאכיפה רק בחלקה, או במידה מסוימת, תישאר במלוא תוקפה ותוקפה במידה שאינה נחשבת בלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה. Skycop תתקן את התנאים והתניות על ידי החלפת הוראות בלתי חוקיות, לא תקפות או בלתי ניתנות לאכיפה כאמור בהוראות חוקיות, תקפות וניתנות לאכיפה אשר יביאו לתוצאה קרובה ככל האפשר לכוונותיהם של Skycop והלקוח. Skycop תשקיע את כל מאמציה כדי להבטיח את יישום כל ההוראות של הסכם זה.

7. במקרה של סתירות בין הגרסה האנגלית של תנאי השימוש לבין כל שפה אחרת, הטקסט באנגלית יגבר.

נספח מספר 1 – מחירון

המחירון מפורסם באתר www.skycop.com/price-list

נספח מס’ 2 – חברות ב-Skycop Care

החברות ב- Skycop Care מתפרסמת ב- www.skycop.com/skycop-care-membership

עודכן – 2024-02-26