אנו עומדים לצד אוקראינה

חברות Skycop Care 

1.וראות כלליות

כל התנאים המופיעים במסמך זה מתוארים בפירוט בתנאים וההגבלות הכלליים של Skycop.

 .2 תנאים והתניות של חברות  Skycop Care

2.1 .לקוח יכול להצטרף לחברות Skycop Care על ידי רכישתו.

.2.2 מחיר חברות Skycop Care יינתן ללקוח בעת הרכישה, אותו על הלקוח לשלם על מנת להפוך לחבר וליהנות מההטבות המפורטות בזאת. מחיר החברות ב- Skycop Care ישולם באמצעים שסופקו ופורטו בעת הרכישה.

.2.3  Skycop מציעה חברות Skycop Care כ- (i מנוי לפי הזמנה או (ii מנוי חודשי, שנתי, חצי שנתי או רבעוני. החברות ב-Skycop Care תכסה תביעות שמקורן בהזמנה שעבורה הלקוח רכש חברות ב-Skycop Care או שמקורן בהזמנות בתוך פרק הזמן הנתון.

.2.4 החברות ב- Skycop Care מתחילה ביום הרכישה. חברות Skycop Care כמנוי חודשי, שנתי, חצי שנתי או רבעוני תחויב בהתאמה חודשית, שנתית, חצי שנתית או רבעונית, ותחודש אוטומטית למשך חודש, שנה, שישה חודשים או שלושה חודשים לאחר מכן עד ואלא אם כן החבר מבטל את החברות ב- Skycop Care. מנוי שבוטל יישאר פעיל למשך התקופה שעבורה שילם החבר. אם החבר רוכש חברות Skycop Care עבור אנשים אחרים, חשבונית אחת תונפק לחבר בלבד ורק החבר יחויב עבור חברות Skycop Care וחידושם האוטומטי.

.2.5 עם קבלת הרכישה יקבל החבר אישור.

.2.6 עבור החברים, Skycop תוותר על שכרה (אם רלוונטי) עבור הגשת התביעה והשבת פיצוי הטיסה עבור ההזמנה המכוסה על ידי חברות Skycop Care.

.2.7 ההטבות הינן אישיות וחלות רק על החבר, כלומר יש לציין את החבר כנוסע בהזמנה, ועל מספר מסוים של נוסעים (כמפורט בדוא”ל האישור) אם הם כלולים באותה הזמנה כמו החבר.

.2.8 תגמול Skycop לא יוחזר לחבר עבור הזמנות, שמקורן בטיסות ששובשו לפני תחילת החברות ב- Skycop Care.

.2.9 החברות ב- Skycop Care אינה ניתנת להעברה. על החבר להודיע ל- Skycop מיד עם היוודע לו על כל שימוש בלתי מורשה בחברות.

.2.10 חברים, הזכאים להיות צרכנים בהתאם לתקנות האיחוד האירופי לצרכנות, יכולים לבטל את חברותם תוך 14 יום מהרכישה ללא צורך לציין סיבות כלשהן. כדי לממש את זכות המשיכה ולקבל החזר מלא, יש להודיע על המשיכה תוך תקופה של 14 יום מהרכישה ולציין בבירור כי החבר מעוניין לסגת מחברות Skycop Care. בשל אופי השירות הניתן לחבר, החבר אינו יכול לסגת מהחברות ב- Skycop Care אם החבר טס בטיסות כלשהן המכוסות על ידי החברות. ניתן לשלוח את הנסיגה אל: support@skycop.com.

.2.11 אם ביטול יתקבל על ידי Skycop יותר מ -14 יום לאחר רכישת חברות Skycop Care, החבר לא יהיה זכאי להחזר כלשהו של מחיר החברות ב- Skycop Care

.2.12 מחיר חברות Skycop Care לא יוחזר אם טיסת החבר לא שובשה או שהחבר לא השתמש בשירותי Skycop,  או אם פיצוי הטיסה לא הוחזר מכל סיבה שהיא.

.2.13 החבר יגיש את התביעה ל- Skycop תוך 12 חודשים מרגע הטיסה שעבורה נרכשה חברות Skycop  Care   החברות ב-Skycop Care תפוג לאחר 12 חודשים מהטיסה שעבורה נרכשה החברות ב-Skycop Care.

.2.14 לאחר ביטול או פקיעת תוקף החברות ב-Skycop Care, Skycop לא תוותר עוד על שכרה.

2.15. Skycop שומרת לעצמה את הזכות לסרב לחברות ב-Skycop Care לכל אדם.

.2.16 בעת הגשת התביעה ל- Skycop, על החבר לספק הוכחת רכישה של חברות Skycop Care (כגון אישור הזמנה)

.2.17 איסוף מידע ושימוש במידע אישי כלשהו מפורטים במדיניות הפרטיות של Skycop.

עודכן – 2024-02-26