Ценовник

Updated - 2024-05-01

Ценовник

1. Општи одредби

Сите изрази со големи букви наведени во Ценовникот се детално опишани во Општите правила и услови на Skycop. Ценовникот се однесува на плаќања во однос на Регулативата за компензација за лет. Доколку Skycop нуди какви било други услуги, соодветните износи се плаќаат според посебно договорени услови.

2. За поднесување на Барање нема такса

Skycop постапува по Барањата бесплатно и не наплатува ништо доколку надоместокот за лет не биде вратен од операторот кој работи на летот (авиокомпанија).

3. Надоместок за Skycop

Доколку Барањето е успешно и добиена е компензација за лет, договорениот дел од компензацијата за лет ќе биде одбиен од компензацијата за летот што ја плаќа авиокомпанијата.

Skycop надоместоци:

Во случај на летови од 1 500 км или помалку, каде што Клиентот има право на надомест за лет од 250 EUR, надоместокот на Skycop е 110,00 EUR, со вклучен ДДВ.
Во случаите на сите летови во една заедница од повеќе од 1500 км и за сите летови помеѓу 1500 км и 3500 км, каде што клиентот има право на надомест од 400 EUR, надоместокот на Skycop е 176,00 EUR, со вклучен ДДВ.
Во случаите на сите летови кои не се опишани погоре, каде што Клиентот има право на надоместок од 600 EUR, надоместокот на Skycop е 264,00 EUR, со вклучен ДДВ.
Во случаите кога Клиентот има право на различен износ на Компензацијата за лет, надоместокот на Skycop ќе изнесува 44% од добиениот надоместок за лет вклучувајќи го применливиот ДДВ.

4. Правна постапка

Доколку не се постигне спогодба за намирување со авиокомпанијата или во други случаи, кога процесот на наплата на Компензацијата на летот би бил поефективен и (или) побрз, Skycop ќе покрене Правна постапка и ќе има право на зголемен надоместок за да ги покрие дополнителните трошоци за правните постапки (на пр. судски такси, трошоци за превод, адвокатски трошоци, административни трошоци).

Надоместок на Skycop во случај на правни постапки:

IВо случај на летови од 1 500 км или помалку, каде што Клиентот има право на надомест за лет од 250 EUR, надоместокот на Skycop е 125 EUR, со вклучен ДДВ.
Во случај на сите летови во една заедницата од повеќе од 1500 км и за сите летови помеѓу 1500 км и 3500 км, каде што клиентот има право на надомест од 400 EUR, надоместокот на Skycop е 200 EUR, со вклучен ДДВ.
IВо случаите на сите летови кои не се опишани погоре, каде што Клиентот има право на надоместок од 600 EUR, надоместокот на Skycop е 300 EUR, со вклучен ДДВ.
InВо случаите кога Клиентот има право на различен износ на Компензацијата за лет, надоместокот на Skycop ќе изнесува 50% од добиениот надоместок за лет вклучувајќи го соодветниот ДДВ.

5. Данок на додадена вредност (ДДВ)

ДДВ е утврден со закон и ќе биде наведен согласно законот.

Дали вашиот лет беше нарушен?

Претворете го вашиот одложен, откажан или пребукиран лет во компензација до €600!