Правила и услови

Updated - 2024-02-26

ОПШТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ

Доколку во контекстот на Општите правила и услови не е наведено поинаку, изразите со големи букви што се користат во овие правила и услови (“П&У”) ќе ги имаат значењата наведени подолу:

“Договор” е договорот помеѓу Клиентот и Skycop кој е склучен откако Клиентот се запознал и ги прифатил P&U, кој е потпишан електронски или во писмена форма. Според Договорот, Клиентот му доделува на Skycop целосна сопственост и правна согласност на неговото (нејзиното) парично побарување во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр. 261/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 11 февруари 2004 година (со која се утврдуваат заеднички правила за компензација и помош на патниците во случај на забрана за качување и откажување или долго доцнење на летовите, и замена на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 295/91) или според која било друга меѓународна или национална регулатива што се применува во однос на Клиентот во друга земја која воспоставува заеднички правила за компензација и помош на патниците во случај на забрана за качување и откажување или долго доцнење на летовите, вклучувајќи ги сите износи поврзани со работата, како и даноци и други износи, кога патниците не можат да летаат или нивниот лет бил нарушен, и какви било друг паричен надоместок за изгубен или оштетен багаж (“Доделување”).

Само кога Договорот за ангажирање (образец) не може да се смета за валиден во одредена јурисдикција (земја) или кога страните се договорат за обезбедување услуги со посебен договор, ќе се смета како Договор склучен помеѓу Клиентот и Skycop како договор за услуги според кој Skycop ја администрира задачата на клиентот и се обврзува да го организира и финансира процесот и да ги изврши сите други дејствија во врска со Договорот.

Со цел да се олесни примената и толкувањето на П&У, дефиницијата на Договорот ги комбинира договорот за ангажирање и договорот за давање услуги, а правниот однос на доделувањето и давањето услуги се нарекуваат услуги, освен ако не е јасно наведено поинаку .

Барање” значи секое побарување против авиопревозник (авиокомпанија) за паричен надоместок согласно Регулативата за компензација на лет. 

Клиент” e лице кое го потпишало Договорот, ги прифатило П&У и бара надомест за лет со помош на Skycop.

“Регулатива за електронска идентификација” e Регулативата (ЕУ) бр. 910/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 23 јули 2014 година за услуги за електронска идентификација и доверба за електронски трансакции на внатрешниот пазар и за укинување на Директивата 1999/93/ЕЗ. 

“Регулатива за компензација на лет” e Регулативата (ЕЗ) бр. 261/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 11 февруари 2004 година со која се воспоставуваат заеднички правила за компензација и помош на патниците во случај на забрана за качување и откажување или долго доцнење на летовите, и укинување на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 295/91, како и која било друга меѓународна или национална регулатива применлива во однос на Клиентот во друга земја која воспоставува заеднички правила за компензација и помош на патниците во случај на забрана за качување и откажување или долго одложување на летови, вклучувајќи ги сите износи поврзани со работата, како и даноци и други износи, кога патниците не можат да летаат или нивниот лет е нарушен, и кој било друг паричен надоместок за изгубен или оштетен багаж.

 “Надомест за лет” значи вкупен износ на пари платен од страна на оперативниот превозник во врска со барањето како компензација, порамнување или гест на добра волја, вклучувајќи ги сите дополнителни трошоци компензирани на Клиентот или Skycop со слободна волја и одлука на оперативниот превозник откако Клиентот го потпиша Договорот и ги прифати П&У. За да се избегнат какви било сомнежи, ќе биде наведено дека компензацијата за лет не вклучува никакви правни такси, судски такси, трошоци за наплата, камати, пенали или слични направени трошоци, а кои Skycop ги плаќа во текот на целиот процес на наплата. Соодветно на тоа, сите износи платени од Skycop за време на процесот на наплата мора да бидат вратени и платени исклучиво во корист на Skycop. 

Ценовник” E Анекс бр. 1 на овие П&У во кој се наведени износите на надоместокот на Skycop. Наградување е износот што Skycop го добива според Договорот.

“Барања за приватност и заштита на податоците” ги означуваат сите важечки закони и прописи кои се однесуваат на обработката на личните податоци и приватноста, заедно со насоките и кодексите на пракса (доколку ги има) издадени од релевантните надзорни органи и еквивалент на кој било од горенаведеното во која било релевантна јурисдикција (без разлика дали е задолжително или не). 

“Правна постапка” значи процес кога Skycop го поднесува барањето до суд, институции за алтернативно решавање спорови, регулаторни агенции за воздухопловство, агенции за заштита на потрошувачи и/или државни тела или предавање на барањето до ангажиран правен застапник, како што е адвокат или адвокатска канцеларија. 

“Skycop” e правно лице (UAB Skycop.com, шифра на правно лице 304423851, регистриранo на адреса на улица Даријаус ир Гирено 21А, Вилнус, Република Литванија). 

“Skycop Care Membership”: клиентот, кој го купил Skycop Care Membership, станува член. За членовите, Skycop ќе се откаже од својата награда (ако е можно) за проследување на барањето и враќање на надоместокот за лет покриен со резервацијата за која членот купил Skycop Care Membership како што е дефинирано во Анекс 2 на овие П&У.

Горенаведените дефиниции ќе се користат при склучување и извршување на кој било документ или трансакција поврзана со П&У.

1. ДОГОВОР

1.Клиентот ги прифаќа П&У (Договорот) кој се смета за основа на сите други документи што треба да се склучат помеѓу Клиентот и Skycop по слободна волја.

2. Skycop користи онлајн сервис за автентикација за напредни електронски потписи кои се во согласност со барањата наведени во член 26 од Регулативата за електронска идентификација која е меѓународно призната и прифатена дури и од судовите, така што Клиентот не мора да го печати, потпише и враќа Договорот по пошта.

3. Со склучување на Договор, Клиентот потврдува дека тој (таа) е овластен и има правен капацитет да потпишува документи што ги обврзуваат и Skycop и Клиентот или, доколку е можно, има право да потпише во име на друго лице (на пр. дете ). 

4. Клиентот потврдува дека за Надомест за лет не се ангажирани трети лица и не е склучен друг договор во врска со надоместокот, и дека не се чека или очекува никаков правен спор помеѓу Клиентот и авио превозникот во однос на тоа прашање . Клиентот разбира дека со Ангажирањето тој/таа не смее да склучува ист и/или каков било сличен договор, вклучително и компании кои се натпреваруваат со Skycop да дејствуваат во интерес на клиентот, да преземат правни мерки во врска со наплатата на надоместокот за лет.

5. Клиентот се обврзува да му ги достави на Skycop сите податоци и/или информации кои се потребни за наплата на надоместокот за лет од авиокомпанијата на летот. 

6. Skycop има право да прифати само надомест за лет и нема да се прифаќаат никакви ваучери за патување и/или други услуги што може да ги понуди авиокомпанијата на летот. 

7. Со потпишување на Договорот и согласување со П&У, Клиентот потврдува дека тој (таа) нема да одржува директен контакт или да прифати плаќање од авиокомпанијата.

8. Клиентот потврдува и изјавува дека П&У се директен доказ и израз на вистинска волја и дека треба да се почитуваат од страна на авио превозниците. Клиентот се согласува со Skycop дека сите плаќања како надомест за лет направени од авио превозниците според барањата на Skycop треба да се извршат директно на банкарските сметки во сопственост на Skycop или на други банкарски сметки како што е договорено од Skycop и Клиентот.

9. Клиентот исто така се согласува дека Skycop ќе му помогне во остварувањето на неговото (нејзиното) право да го брани (неа) при наплатата на Надомест за лет.

2. ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

1. Податоците за летот во врска со барањето може да се достават до Skycop, по можност преку веб-страницата на Skycop, мобилната апликација, е-маил и/или кои било други електронски или софтверски решенија поддржани од Skycop. Откако ќе се примат таквите податоци, Skycop ќе ја процени основаноста на летот и дали барањето врз основа на таквите податоци за летот може да биде успешно. Доколку Skycop процени дека податоците за летот обезбедени од Клиентот се доволни и барањето може да биде успешно, Skycop ќе ги изврши сите неопходни дејства во врска со наплатата на надоместокот за летот на клиентот во согласност со документите потпишани и одобрени од Клиентот.

2. Ве молиме имајте предвид дека резултатот од проценката како што е наведено во Дел 2.1 погоре не вклучува никаква обврзувачка изјава и не гарантира успешно спроведување на барањето.

3. Кога ќе се склучи Договорот, Skycop се обраќа на авио превозникот со барањето за да се постигне спогодба и да се избегнат правни постапки. 

4. Под услов авио превозникот да одбие да го исполни барањето откако Skycop се обратил до соодветниот превозник, Skycop, по сопствена дискреција, има право да покрене правна постапка за спроведување на барањето. Skycop, по сопствена дискреција,  исто така може да покрене правна постапка во други случаи доколку процесот за добивање на надоместокот за лет би бил поефективен и (или) побрз на овој начин. 

5. За време на правната постапка, на правниот застапник на Skycop ќе му се дозволи пристап до сите податоци што Клиентот му ги дал на Skycop со цел да го исполни барањето. Доколку трети лица бараат дополнителни документи кои ги докажуваат овластувањата на законскиот застапник, Клиентот, преку Skycop, веднаш ќе му достави на законскиот застапник кој било од тие документи. Доколку, за успешно враќање на надоместокот за лет, е неопходно барањето да биде поднесено од законскиот застапник (на пример, адвокат) во име на клиентот, Клиентот ќе потпише соодветен договор со законскиот застапник и паричниот побарувањето ќе му се врати на Клиентот од моментот на склучување на соодветниот договор со законскиот застапник. Во таков случај, Клиентот и Skycop ќе се спогодат меѓу себе според правилата и условите наведени во овие П&У и (или) друг договор склучен помеѓу Клиентот и Skycop. 

6. Доколку, по оценувањето на основаноста на барањето, правниот застапник смета дека е малку веројатно дека ќе успее извршувањето на побарувањето во текот на правната постапка, Клиентот ќе биде информиран и Skycop повеќе нема да побарува. Таквото известување на Клиентот значи дека наплатата на надоместокот за лет е завршена и целосната сопственост и правната сопственост на Ангажманот автоматски му се враќаат на Клиентот без склучување на дополнителни договори. 

7. Доколку се покрене правна постапка за процесуирање на побарувањето, Клиентот ќе биде ослободен од какви било трошоци направени во случај барањето да не биде уважено. Во случај на успех или порамнување во правната постапка, Skycop ќе ги покрие сите направени трошоци кои не се покриени од соодветниот авио превозник. Под услов барањето да биде успешно и Клиентот да добие компензација за летот, Клиентот се согласува дека сите трошоци направени од Skycop и побарани од авиокоманијата да бидат платени на Skycop. 

8. Клиентот и Skycop го потврдуваат нивното знаење дека Skycop има единствено дискреционо право да прифати и/или одбие каква било понуда за порамнување во согласност со искуството со соодветниот авио превозник. Договорот се смета за доволна правна основа за таквата дискреција да биде ефективна. Клиентот има право да го отповика ова признание во секое време и да ги прекине сите правни врски со Skycop во согласност со процедурата предвидена во П&У.

9. Клиентот е запознаен дека постапката по барањето може да потрае повеќе време и дека Skycop не може да влијае на тоа колку брзо може да се исполни барањето.

3. ФИНАНСИСКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ

1. Порамнувањето во согласност со процедурата предвидена во овие П&У за Ангажирањето според Договорот е суштинскиот услов за надомест за лет да се прими, односно да се исплати на банкарската сметка на Skycop или на клиентот. По плаќањето на надоместокот за лет од страна на авио превозникот Skycop и Клиентот ќе се подмират во согласност со постапката предвидена во П&У.

2. Skycop го процесуира барањето бесплатно. Под услов барањето да биде успешно и да се добие надомест за лет, договорениот дел од надоместокот за лет ќе му се исплати на Клиентот во согласност со Правилата и условите наведени во Ценовникот. Skycop и Клиентот може и одделно да се договорат за друг износ на наградување и услови за плаќање. 

3. Доколку не се постигне договор за порамнување со авиокомпанијата во врска со барањето или во други случаи, кога, според мислењето на Skycop, процесот на наплата на надоместокот за лет би бил поефективен и (или) побрз, Skycop има право да започне правни постапки,  со кои ќе има и зголемување на делот од надоместокот за лет што му припаѓа на Skycop, како што е наведено во Ценовникот. 

4. Клиентот е согласен дека е запознаен дека страните во Договорот можат да ги пребиваат своите против-барања. 

5. Доколку Клиентот со измама достави неточни или нецелосни податоци и Skycop направи дополнителни трошоци поради тоа, Клиентот ќе ги надомести тие трошоци на Skycop. 

6. Бидејќи седиштето на Skycop се наоѓа во Република Литванија, износот на данокот на додадена вредност (ДДВ) (доколку е применливо) што треба да се плати е пропишан со законите на Република Литванија во согласност со законски предвидената стапка.

7. Доколку Клиентот дал погрешни или недоволни информации потребни за плаќање на компензацијата за лет и тоа се одрази на Skycop, Skycop има право да ги наплати сите дополнителни трошоци сторени поради тоа. Доколку Клиентот дал погрешни или недоволни информации потребни за исплата на надоместокот за летот и (или) тој е вратен на Skycop, а Клиентот, по потсетниците и разумните напори од Skycop да контактира со него преку дадените информации, и Клиентот не ги измени или обезбеди информациите потребни за исплата на договорениот дел од надоместокот за лет, Skycop има право да го задржи делот од компензацијата за летот што инаку требало да му биде исплатен на Клиентот. 

8. За сметките во Единствената област за плаќања во евра (SEPA), сите плаќања ќе бидат испратени на сметката преку банкарски трансфер. Кога правите меѓународен трансфер до клиентот, сите банкарски такси се одземаат од делот од надоместокот наменет за клиентот. 

9. За да ги избегне банкарските трошоци, во случај на заедничка резервација или во други случаи (на пр., родителите го примаат надоместот за децата), Skycop ќе ги префрли сите плаќања на една сметка ако Клиентот му дозволи да го стори тоа или ако е наведена една сметка при поднесувањето податоци до Skycop. Лицето кое добило пари за други лица е должно да се намири со нив и во таков случај Skycop не презема ризик од неплаќање. 

10. Skycop нема да биде одговорен за какви било чекови, припејд дебитни картички, кредитни картички и слични средства што ги изгубил Клиентот, како и за било какви последици ако клиентот дал погрешни информации за банкарска сметка. 

11. Кога тоа е задолжително, Skycop ќе достави електронска фактура или друг документ преку е-маил. 

12. Skycop нема да биде одговорен за какво било неисплаќање на договорениот надоместок за летот поради околности кои се надвор од неговата разумна контрола, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на штрајк, карантин, работен спор, Божји чин, војна, немири, неусогласеност со закон или владина наредба, правило, пропис и сл. 

13. Надоместокот за лет и сите други плаќања ќе ги врши Skycop само на крајните корисници кои имаат право да бараат надомест за лет. Skycop нема да плаќа надоместок за лет и (или) какви било други плаќања на посредници, агенции, претставници и (или) други трети страни кои, заедно со барањето за исплата на надомест за лет, не даваат никаков конкретен писмен доказ со кој јасно и недвосмислено се потврдува овластување да прифаќа плаќања во име на крајниот корисник. Во случај на било каков сомнеж во однос на правото на примање плаќања, Skycop има право да побара дополнителен доказ со кој се потврдува правото да изврши плаќања во име на крајните корисници и (или) еднострано да одбие да го плати надоместокот за лет директно на такво лице.

4. СОРАБОТКА ОД КЛИЕНТОТ

1.Клиентот гарантира дека податоците и информациите доставени од него до Skycop во врска со барањето се точни, целосни, вистинити и не се погрешни. Клиентот се согласува да го обештети Skycop за какви било побарувања што настанале поради неточни информации обезбедени од Клиентот и/или недостаток на соработка или несоодветна соработка од страна на Клиентот.

2. Пред да ги бара услугите на Skycop, Клиентот не го отфрлил Ангажманот на кој било начин, ниту пак ангажирал трета страна да го спроведе барањето.

3. Клиентот со или без конкретно барање ќе му ги достави на Skycop сите податоци и документи кои се потребни за обработка на барањето, на пр. копии од лични документи, карта за патување, известување за доцнење, кореспонденција со авиокомпанијата.

4. Доколку Клиентот прими било каква исплата или кој било друг вид компензација за лет, на пр. ваучер за летање, од авиокомпанијата откако ќе ги побара услугите на Skycop, Клиентот е должен веднаш да го извести Skycop. Во таков случај, Клиентот е должен да му го исплати на Skycop надоместокот, наведен во Дел 3.2 или 3.3, во рок од 10 (десет) дена од денот на приемот на компензацијата за летот од авиокомпанијата на банкарската сметка дадена во колоната за контакт. на веб-страната на Skycop или на која било друга банкарска сметка обезбедена од Skycop во писмена форма. 

5. Ако Клиентот даде неточни или нецелосни податоци или ако Клиентот криел од Skycop дека веќе го добил надоместокот за лет од авиокомпанијата за соодветното барање и Skycop не е во можност да го наплати надоместокот за летот или загубите преку правни постапки, Skycop го задржува правото да го реализира своето барање против Клиентот за настанатата штета.

5. ПРЕСТАНОК И ПОВЛЕКУВАЊЕ

1. Договорните односи меѓу страните престануваат кога Договорот е целосно извршен, односно плаќањето според Договорот е целосно извршено.

2. Договорот се раскинува веднаш:

– кога Skycop смета дека барањето може да не биде успешно по спроведување на темелен преглед на барањето и клиентот е информиран за таквата одлука; 

– во случај на неточни податоци/информации и лажно однесување од страна на Клиентот по одлука на Skycop; или

 – доколку во рок од 14 (четиринаесет) дена од склучувањето на Договорот, Клиентот, кој е потрошувач, без да наведе причини, достави барање за повлекување преку е-пошта. Правото на раскинување на Договорот по оваа основа престанува предвреме доколку Договорот се исполни во целост до истекот на горенаведениот рок.

3. Во секој случај, во случај на раскинување на Договорот од страна на Клиентот без вина на Skycop откако договорно одредената работа е веќе извршена или откако Skycop и/или законските застапници започнале правна постапка, Skycop има право да ги наплати трошоците за администрирање на Клиентот како и другите направени трошоци, судски такси, трошоци за услуги, трошоци на извршител, вонсудски трошоци, такси за овластен претставник, дополнителни такси и други направени трошоци. Клиентот ќе ги плати износите наведени во овој дел во рок од 10 (десет) дена по приемот на фактурата на Skycop.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1.Skycop е овластен да ги менува П&У и да поставува дополнителни услови во секое време и без најава, но сепак ќе се потруди Клиентот да биде ажуриран со какви било измени. Доколку таквите измени се негативни од перспектива на клиентот, Клиентот ќе мора да ги одобри таквите измени за да се применат изменетите П&У на соодветниот клиент.

2. Законите на Република Литванија се применуваат на П&У, Договорот и/или кој било друг документ склучен во врска со П&У и Договорот, освен ако поинаку не е договорено во конкретниот документ. Клиентот (потрошувачот) исто така има право да бара заштита според задолжителните одредби предвидени со законите на земјата каде што престојува Клиентот (потрошувачот).

3. Skycop ќе ги користи личните податоци на клиентот и, доколку е можно, на своите вработени исклучиво за спроведување на барањето. Сите информации во врска со обемот и формата на собирање податоци, складирање и користење на лични податоци може да се најдат во политиката за приватност на Skycop.

4. Во случај Клиентот да е правно лице, гарантира дека:

 – личните податоци доставени до Skycop се собрани и треба да се доставуваат до Skycop во секое време во согласност со Барањата за приватност и заштита на податоците;

 – за целите на овој договор, Skycop ќе дејствува како обработувач на податоци, наместо како контролор на податоци (како што е објаснето според Барањата за приватност и заштита на податоците), во однос на сите такви активности за обработка на податоци кои Skycop може да ги спроведе според овој Договор.

5. Секој спор, контроверзија или тврдење, што произлегува од или се однесува на П&У, нивно прекршување, раскинување или важење конечно ќе се реши во соодветниот суд и јурисдикција на Република Литванија, освен ако задолжителните одредби на законот не наведат поинаку.

6. Доколку судот или арбитражниот трибунал процени некоја одредба од П&У како незаконска, неважечка или неприменлива, другите одредби од П&У ќе останат во целосна сила и ефект. Секоја одредба од П&У што се смета за незаконска, неважечка или неприменлива само делумно или до одреден степен, ќе остане во целосна сила и ефект до степен до кој не се смета за незаконски, неважечки или неспроведлив. Skycop ќе ги измени П&У со замена на таквите незаконски, неважечки или неспроведливи одредби со законски, валидни и применливи одредби чиј што резултатот е што е можно поблизок до намерите на Skycop и Клиентот. Skycop ќе ги вложи сите свои напори за да обезбеди имплементација на сите одредби од овој документ.

7. Во случај на несовпаѓање помеѓу англиската верзија на П&У и кој било друг јазик, предност ќе има англискиот текст.

Анекс Бр. 1 – Ценовник

1.Ценовникот е објавен на www.skycop.com/mk/price-list/

Анекс Бр. 2 – Skycop Care Членство

Skycop Care Членството е објавено на www.skycop.com/mk/skycop-care-membership/

Дали вашиот лет беше нарушен?

Претворете го вашиот одложен, откажан или пребукиран лет во компензација до 600 евра!