Политика за приватност

Updated - 2021-07-27

Политика за приватност

Во оваа политика за приватност, ние, Skycop, објаснуваме како постапуваме со вашите лични податоци кога ја посетувате нашата веб-страна и ги користите нашите услуги.

Ќе побараме од вас да се согласите за нашата употреба на колачиња во согласност со условите на ова известување кога за прв пат ќе ја посетите нашата веб-страна.

Нашата веб-страна вклучува контроли за приватност кои ви обезбедуваат контроли за одлучување како ќе ги обработуваме вашите лични податоци. Со користење на контролите за приватност, можете да одредите дали сакате да добивате директни маркетинг комуникации, како и да го ограничите количеството информации што ние ги добиваме преку колачињата.

Во ова известување ќе ги најдете одговорите на следниве прашања:

 • како ги користиме вашите податоци; 
 • кога ги даваме вашите податоци на други; 
 • колку долго ги чуваме вашите податоци;
 • каква е нашата маркетинг политика
 • кои права поврзани со личните податоци ги поседувате; 
 • како користиме колачиња; 
 • други прашања што треба да ги земете предвид.

Во случај на какви било прашања или ако сакате да искористите некое од вашите права предвидени во ова известување, може да поднесете такво барање преку можностите дадени во делот Контакти.

Може да го контактирате нашиот офицер за заштита на податоци преку е-маил: privacy@skycop.com.

1.КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

1.1. Овој дел ги дава следните информации:

 • категории на лични податоци што ги обработуваме; 
 •  во случај личните податоци што не ги добивме директно од вас, изворот и специфичните категории на тие податоци; 
 •  целите за кои можеме да ги обработуваме вашите лични податоци;
 •  правните основи на обработката.

1.2. Ние обработуваме податоци според вашата употреба на нашата веб-страна и услуги („податоци за користење“). Податоците за користење може да ја вклучуваат вашата IP адреса, географска локација, тип и верзија на прелистувачот, оперативен систем, извор на упатување, должина на посета, прегледи на страници и патеки за навигација на веб-локации, како и информации за времето, зачестеноста и шемата на користење на вашата услуга. Таквите податоци ги добиваме преку употреба на колачиња и слични технологии. Ние ги обработуваме таквите податоци за да имаме подобро разбирање за тоа како ја користите нашата веб-страна и услуги. Правната основа за оваа обработка е нашиот легитимен интерес, имено следење и подобрување на нашата веб-страна и услуги.

1.3. Ние ги обработуваме податоците за вашата сметка („податоци за сметката“). Податоците на сметката може да го вклучуваат вашето име и е-маил адреса, телефонски број, датум на раѓање и други податоци што ги давате додека се регистрирате. Таквите податоци ги добиваме директно од вас. Ние ги обработуваме податоците заради работењето на нашата веб-страна, обезбедувањето на нашите услуги, обезбедувањето на безбедноста на нашата веб-страна и услугите и комуникацијата со вас. Правната основа за оваа обработка е договорот помеѓу вас и нас и/или преземање чекори, на ваше барање, за склучување таков договор, како и нашиот легитимен интерес, имено следење и подобрување на нашата веб-страна и услуги.

1.4. Ние обработуваме информации кои се однесуваат на обезбедување услуги од нас за вас („податоци за обезбедување услуги“). Податоците за обезбедување услуги може да ги вклучуваат вашите податоци за контакт, детали за плаќање и информации, поврзани со услугите (информации за соодветниот лет, документи потребни за барање, комуникација за целите на обезбедување на услугата и слично). Податоците за обезбедување услуги се обработуваат за да се обезбедат услуги и да се води соодветна евиденција за тие трансакции. Правната основа за оваа обработка е договорот помеѓу вас и нас и/или преземање чекори, на ваше барање, за склучување на таков договор и нашите легитимни интереси, имено правилното водење на нашата веб-страна и бизнис.

1.5. Можеме да ги обработуваме информациите што ни ги давате со цел да се претплатите на нашите е-пораки и билтени („податоци за пораки“). Податоците за пораки се обработуваат за да ви се испратат соодветните пораки и билтени. Правната основа за оваа обработка е вашата согласност. Исто така, ако веќе сме обезбедиле услуги за вас на нашата веб-страна и не се спротивставувате, ние исто така може да ги обработуваме податоците за пораки врз основа на нашиот легитимен интерес, имено на барање да ги одржуваме и подобриме односите со клиентите.

1.6. Можеме да обработуваме информации во врска со која било комуникација што ни ја испраќате (“податоци за кореспонденција”). Податоците од разговори може да вклучуваат комуникациска содржина и метаподатоци поврзани со комуникацијата. Во случај на комуникација преку нашата веб-страна, веб-страната ќе генерира метаподатоци поврзани со комуникациите направени со користење на формуларите за контакт на веб-страната. Податоците за кореспонденција се обработуваат за целите на комуникација со вас и за водење евиденција. Правната основа за оваа обработка се нашите легитимни интереси, имено правилното администрирање на нашата веб-страна и бизнис, обезбедување единствена и висококвалитетна консултативна практика и за истражување на спорови помеѓу вас и нашите вработени.

1.7. Можеме да обработиме кој било од вашите лични податоци наведени во ова известување таму каде што е потребно за утврдување, остварување или одбрана на правни барања, без разлика дали се во судска постапка, во управна или вонсудска постапка. Правната основа за оваа обработка се нашите легитимни интереси, имено заштитата и тврдењето на нашите законски права, вашите законски права и законските права на другите.

1.8. Можеме да обработиме кој било од вашите лични податоци наведени во ова известување каде што е потребно за целите на добивање или одржување на осигурително покритие, управување со ризици или добивање професионален совет. Правната основа за оваа обработка се нашите легитимни интереси, имено соодветната заштита на нашиот бизнис од ризици.

1.9. Покрај специфичните цели за кои можеме да ги обработуваме вашите лични податоци наведени во овој Дел, ние исто така може да обработиме било кој од вашите лични податоци кога таквата обработка е неопходна за усогласување со законската обврска на која подлежиме, или со цел да ги заштитиме вашите витални интереси или виталните интереси на друго физичко лице.

2. КОГА ГИ ДАВАМЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ НА ДРУГИ?

2.1. Можеме да ги откриеме вашите лични податоци на кој било член на нашата групација на компании (вклучувајќи ги и нашите подружници, нашата главна холдинг компанија и сите нејзини подружници) доколку тоа енеопходно за целите наведени во ова известување.

2.2. Можеме да ги откриеме вашите лични податоци на нашите осигурителни компании и/или професионални советници доколку е разумно неопходно за целите на добивање или одржување на осигурително покритие, управување со ризици, добивање професионален совет или воспоставување, остварување или одбрана на правни барања, без разлика дали се работи за судски постапки, во управна или вонсудска постапка.

2.3. Можеме да ги откриеме вашите лични податоци на нашите даватели на платежни услуги. Ќе ги споделуваме податоците за обезбедувањето услуги со нашите даватели на платежни услуги само до степен што е неопходен за целите на обработка на вашите плаќања, трансфер на средства и справување со поплаки и прашања поврзани со таквите плаќања и трансфери.

2.4. Можеме да ги откриеме вашите лични податоци на други даватели на услуги доколку е неопходно за да се обезбедат конкретни услуги (вклучувајќи, даватели на услуги за хостирање веб-страни, даватели на курирски услуги, даватели на сервери и нивно одржување, даватели на услуги за е-маил). Ги преземаме сите неопходни мерки за да се осигураме дека таквите подизведувачи ќе спроведат соодветни организациски и технички мерки за да се осигура безбедноста и приватноста на вашите лични податоци.

2.5. Покрај специфичните давања и откривања на лични податоци наведени во овој Дел, ние може да ги откриеме вашите лични податоци кога таквото откривање е неопходно за усогласување со законската обврска на која подлежиме, или со цел да ги заштитиме вашите витални интереси или виталните интереси на друго физичко лице.

2.6. Лицата наведени во овој дел можат да бидат основани надвор од Литванија, Европската унија и Европската економска област. Во случај да ги пренесеме вашите лични податоци на такви лица, ќе ги преземеме сите наведени и неопходни мерки во правните акти за да се осигураме дека вашата приватност ќе остане соодветно заштитена.

3. КОЛКУ ГИ ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ?

3.1. Вашите лични податоци што ги обработуваме за која било цел нема да се чуваат подолго отколку што е потребно за таа цел или тие цели. Во секој случај, тие не се чуваат подолго од:

 • податоците за пристап ќе се чуваат не подолго од 3 (три) години по вашето последно ажурирање на сметката или 10 (десет) години по завршувањето на обезбедувањето на услугите (според последното);
 • податоците за обезбедување услуги ќе се чуваат не подолго од 10 (десет) години по завршувањето на давањето услуги;
 • податоците за разговор ќе се чуваат не подолго од 2 (две) години по давањето согласност или, во случај, податоците за разговор се испраќаат до сегашните клиенти со цел да се одржат и подобрат односите со клиентите, не подолго од 2 ( две) години по завршувањето на давањето на соодветните услуги;
 • податоците за комуникација ќе се чуваат не подолго од 2 (два) месеци по завршувањето на таквата комуникација.

3.2. Во некои случаи, не е можно однапред да ги одредиме периодите за кои ќе се чуваат вашите лични податоци. На пр. податоците за користењето ќе се чуваат онолку колку што ќе биде потребно за соодветните цели на обработка.

3.3. Без оглед на другите одредби од овој дел, ние може да ги задржиме вашите лични податоци кога таквото задржување е неопходно за усогласување со законската обврска на која подлежиме, или со цел да ги заштитиме вашите витални интереси или виталните интереси на друго физичко лице.

4. МАРКЕТИНГ ПОРАКИ

4.1. Во случај да прифатите, ќе ви испраќаме маркетинг пораки преку е-маил и/или СМС за да ве информираме за сите релевантни информации поврзани со она што го работиме.

4.2. Исто така, ако веќе ви даваме услуги и не се противите, ќе ве информираме и за другите наши производи што би можеле да ве интересираат, преку други информации поврзани со такви.

4.3. Можете да се откажете од примање маркетинг пораки во секое време.

4.4. Можете да го направите тоа со:

 • избирање на соодветен линк во која било од нашите маркетинг пораки;
 • контактирање со нас преку средства дадени во делот Контакти.

4.5. Откако ќе направите некое од дадените дејства, ќе го ажурираме вашиот профил за да се осигураме дека нема да ги добивате нашите маркетинг пораки во иднина.

4.6. Ве молиме имајте предвид дека бидејќи нашите деловни активности имаат тенденција да се состојат од мрежа на тесно поврзани услуги, може да поминат неколку дена додека не се ажурираат сите системи, така што може да продолжите да добивате маркетинг пораки додека се уште го обработуваме вашето барање.

4.7. Откажувањето од маркетинг пораките нема да ве спречи да добивате пораки директно поврзани со обезбедувањето услуги.

5. ВАШИ ПРАВА

5.1. Во овој дел, ги собравме сите права што ги имате според законите за заштита на податоците. Некои од правата се сложени и затоа ги наведуваме само главните аспекти на таквите права. Според тоа, треба да ги прочитате релевантните закони и упатства од регулаторните органи за целосно разјаснување на овие права.

5.2. Вашите главни права според законот за заштита на податоци се следниве:

 • право на пристап до податоци; 
 • право на исправка (имајте предвид дека најголемиот дел од ова право можете да го искористите со најавување на вашата сметка тука); 
 • право на бришење на вашите лични податоци; 
 • право да се ограничи обработката на вашите лични податоци; 
 • право на приговор за обработката на вашите лични податоци; 
 • право на преносливост на податоци; 
 • право на жалба до надзорен орган; и
 • право на повлекување на согласноста.

5.3. Право на пристап до податоци. Имате право на потврда дали ги обработуваме вашите лични податоци и, каде што го правиме тоа заедно со одредени дополнителни информации. Тие дополнителни информации вклучуваат детали за целите на обработката, категориите на засегнати лични податоци и примателите на личните податоци. Обезбедувањето на правата и слободите на другите не се засегнати, ние ќе ви доставиме копија од вашите лични податоци. Првиот примерок ќе биде достапен бесплатно, но дополнителните копии може да подлежат на одредена такса.

5.4. Право на исправка. Имате право да ги поправите сите неточни лични податоци за вас и, како и поради целите на обработката, да ги пополните сите нецелосни лични податоци за вас.

5.5. Во некои случаи имате право да барате бришење на вашите лични податоци. Тие случаи се: (i) личните податоци повеќе не се неопходни за целите за кои се собрани или обработени на друг начин; (ii) ја повлекувате согласноста за обработка и нема друга правна основа за обработка на податоците; (iii) се спротивставувате на обработката според одредени правила на важечките закони за заштита на податоците; (iv) обработката е за цели на директен маркетинг; или (v) личните податоци се незаконски обработени. Сепак, постојат исклучувања на правото на бришење. Таквите исклучувања вклучуваат кога обработката е неопходна: (i) за остварување на правото на слобода на изразување и информирање; (ii) за усогласеност со нашата законска обврска; или (iii) за основање, остварување или одбрана на правни побарувања.

5.6. Во некои случаи имате право да ја ограничите обработката на вашите лични податоци. Тие случаи се кога: (i) ја оспорувате точноста на личните податоци; (ii) обработката е незаконска, но вие се противите на бришењето; (iii) повеќе не ни требаат личните податоци за целите на нашата обработка, но вие барате лични податоци за воспоставување, остварување или одбрана на правни барања; и (iv) сте се спротивставиле на обработка, во очекување на верификацијата на тој приговор. Онаму каде што обработката е ограничена по оваа основа, ние може да продолжиме да ги чуваме вашите лични податоци, меѓутоа, ние дополнително ќе ги обработуваме тие податоци на кој било друг начин: (i) со ваша согласност; (ii) за основање, остварување или одбрана на правни побарувања; (iii) за заштита на правата на друго лице; или (iv) од причини од важен јавен интерес.

5.7. Имате право да приговарате на нашата обработка на вашите лични податоци врз основа на вашата конкретна ситуација, но само до степен до кој правната основа за обработката е дека обработката е неопходна за: извршување на задача извршена во јавниот интерес, нашите легитимните интереси или на трето лице. Ако дадете таков приговор, ние ќе престанеме да ги обработуваме личните информации освен ако не можеме да покажеме убедливи легитимни основи за обработка кои ги надминуваат вашите интереси, права и слободи или обработката е за утврдување, остварување или одбрана на правни барања.

5.8. Имате право да приговарате на нашата обработка на вашите лични податоци за цели на директен маркетинг (вклучувајќи профилирање за цели на директен маркетинг). Доколку дадете таков приговор, ние ќе престанеме да ги обработуваме вашите лични податоци за оваа намена.

5.9. Имате право да приговарате на нашата обработка на вашите лични податоци за научни или историски истражувачки цели или статистички цели врз основа на вашата конкретна ситуација, освен ако обработката е неопходна за причини од јавен интерес.

5.10. Право на преносливост на податоци. До степен до кој правната основа за нашата обработка на вашите лични податоци е: 

 • одобрена; или
 • извршување на договор или чекори што треба да се преземат на ваше барање пред да склучите договор, кои се неопходни за склучување на таков, имате право да ги добивате вашите лични податоци од нас во структуриран, најчесто користен и машински читлив формат. Меѓутоа, ова право не се применува онаму каде што негативно би влијаело на правата и слободите на другите.

5.11. Ако сметате дека нашата обработка на вашите лични податоци ги прекршува законите за заштита на податоците, имате законско право да поднесете жалба до надзорен орган одговорен за заштита на податоците. Тоа може да го направите во земјата-членка на ЕУ во која живеете, вашето работно место или местото на наводниот прекршок. Нашата обработка на податоците е надгледувана од Државниот инспекторат за заштита на податоците на Литванија, со седиште на ул. А. Јуозапавичиаус 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. До степен до кој правната основа за нашата обработка на вашите лични информации е одобрена, вие имате право да ја повлечете таа согласност во секое време. Повлекувањето нема да влијае на законитоста на обработката пред повлекувањето.

5.13. Покрај специфичните случаи предвидени во овој дел или на веб-страната, можете исто така да ги искористите правата наведени овде со контактирање со нас преку Контакти.

6. ЗА КОЛАЧИЊАТА

6.1. Колачињата се мали текстуални датотеки што содржат идентификатор што е испратен од веб-сервер до вашиот веб-прелистувач и е зачуван од прелистувачот. Идентификаторот потоа се испраќа назад до серверот секој пат кога прелистувачот бара страница од серверот.

6.2. Колачињата обично не содржат никакви информации што лично го идентификуваат корисникот, но личните информации што ги чуваме за вас може да бидат поврзани со информациите складирани и добиени од колачињата.

7. КОЛАЧИЊА ШТО НИЕ ГИ КОРИСТИМЕ

На нашата веб-локација користиме колачиња од три главни типа, за следните цели:

 • Потребни колачиња – се користат за обезбедување на правилна работа на веб-страната, безбедност на клиентите и нивните податоци, обезбедување висококвалитетни услуги и лесно поставување на сметка;
 • Функционални колачиња – се користат за подобрување на корисничкото искуство на веб-страната, анализа на употребата на системот и во согласност со тоа подобрување на обезбедувањето услуги;
 • Рекламни колачиња – се користат за набљудување на однесувањето на корисниците на интернет и оптимизирање на маркетинг кампањите според таквите информации.

8. КОЛАЧИЊА КОИ ГИ КОРИСТАТ НАШИТЕ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

8.1. Нашите даватели на услуги користат колачиња и тие колачиња може да се складираат на вашиот компјутер кога ќе ја посетите нашата веб-страна.

8.2. Ние користиме:

 • Zopim колачиња кои им овозможуваат на корисниците на веб-страната кои имаат проблеми да контактираат со нас во живо. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да го забрзаме обезбедувањето услуги за нашите клиенти. Политиката за приватност на Zopim можете да ја погледнете тука;
 • Cloudflare колачиња за да се идентификуваат корисниците кои ја посетуваат веб-страната и да се приспособат безбедносните поставки. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да ги заштитиме и нашата веб-страна и нејзините корисници. Политиката за приватност на Cloudflare можете да ја видите тука;
 • Google Analytics колачиња го набљудуваат сообраќајот на нашата веб-страна. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да откриеме грешки на веб-страната, како и да ја мериме пропусноста на веб-страната. Политиката за приватност на Google Analytics можете да ја видите тука;
 • Facebook (најавување) колачиња за да им се овозможи на корисниците да креираат сметка на нашата веб-страна. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да обезбедиме алтернативен начин за поставување сметка. Политиката за приватност на Facebook можете да ја погледнете тука;
 • Google (најавување) колачиња за да им се овозможи на корисниците да креираат сметка на нашата веб-страна. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да обезбедиме алтернативен начин за поставување сметка. Политиката за приватност на Google можете да ја видите тука;
 • YouTube колачиња за прикажување во содржината на нашата веб-страна поставена на YouTube. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да го одржиме интегритетот, да креираме информативна и динамична веб-страна. Политиката за приватност на Youtube можете да ја погледнете тука;
 • Twitter колачиња за прикажување во содржината на нашата веб-локација објавена на Twitter. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да го одржиме интегритетот, да создадеме информативна и динамична веб-страница. Политиката за приватност на Twitter можете да ја погледнете тука;
 • Hotjar колачиња набљудуваат како корисниците ја користат нашата веб-страна. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да ги набљудуваме перформансите на веб-страна и да анализираме како можеме да ја подобриме. Политиката за приватност на Hotjar можете да ја видите  тука;
 • Yandex колачиња за да се идентификува уредот што го користи корисникот, како и однесувањето на корисникот на нашата веб-страна. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да ги приспособиме поставките на нашата веб-страна на одреден корисник/уред и да анализираме како можеме да ја подобриме нашата платформа. Политиката за приватност на Yandex можете да ја видите тука;
 • Google Maps колачиња, доколку корисникот дозволи, да ја одредат неговата локација. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да ги приспособиме поставките на веб-страната во согласност со локацијата на корисникот и да го подобриме корисничкото искуство на нашата веб-страница. Политиката за приватност на Google Maps можете да ја видите тука;
 • Doubleclick колачиња кои го контролираат прикажувањето на рекламите на нашите корисници. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да ги разликуваме корисниците кои веќе ги користат нашите услуги и да го намалиме или прекинеме прикажувањето на нашите реклами на таквите корисници. Политиката за приватност на DoubleClick можете да ја видите тука;
 • Facebook колачиња за управување со прикажувањето на рекламите на нашите корисници. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат да ги разликуваме корисниците кои веќе ги користат нашите услуги и да го намалиме или прекинеме прикажувањето на нашите реклами на таквите корисници. Политиката за приватност на Facebook можете да ја погледнете тука;
 • Google Tag Manager колачиња за контрола на рекламните колачиња. Колачињата што се користат за оваа намена ни помагаат правилно да ги дистрибуираме рекламите до корисниците. Политиката за приватност на Google Tag Manager може да ја видите тука.

9. КАКО МОЖЕ ДА УПРАВУВАТЕ СО КОЛАЧИЊА?

9.1. Повеќето пребарувачи ви дозволуваат да одбиете да прифаќате колачиња и да бришете колачиња. Методите за тоа варираат од пребарувач до пребарувач и од верзија до верзија. Сепак, можете да добиете ажурирани информации за блокирање и бришење колачиња преку информациите дадени на соодветната веб-страна на пребарувачот, на пример Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Блокирањето на сите колачиња ќе има негативно влијание врз користењето на многу веб-страни.

9.3. Ако блокирате колачиња, нема да можете да ги користите сите функции на нашата веб-страна.

10. ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА КОЛАЧИЊА

Можете да управувате со вашите преференции за употребата на колачиња на нашата веб-страна со кликање тука.

11. ВЕБ-СТРАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

На веб-страната може да најдете линкови до и од партнерски страници, извори на информации и веб-страни на поврзани страни. Ве молиме имајте предвид дека таквите веб-страни на трети страни што ќе ги посетите со кликнување на линковите имаат свои политики за приватност и ние не преземаме никаква одговорност во однос на таквите политики за приватност. Препорачуваме да се запознаете со политиките за приватност на таквите веб-страни пред да им дадете какви било лични податоци.

12. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА ДЕЦА

12.1. Нашата веб-страна и услуги се наменети за лица постари од 16 години.

12.2. Ние ги обработуваме личните податоци на помлади лица отколку што е наведено погоре, само ако носителот на родителските права даде согласност за тоа. 

12.3. Ако имаме причина да веруваме дека чуваме лични податоци на лице под таа возраст во нашите бази на податоци без согласност од носителот на родителските права, ќе ги избришеме тие лични податоци.

13. АЖУРИРАЊЕ НА ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ

Ве молиме известете не дали личните информации што ги имаме за вас треба да се коригираат или ажурираат.

14. ПРОМЕНИ НА ОБЈАВАТА

Секоја промена на оваа објава ќе биде објавена на веб-страната и, во случај на материјални промени, можеме да ве информираме за тоа преку е-маил.

Дали вашиот лет беше нарушен?

Претворете го вашиот одложен, откажан или пребукиран лет во компензација до 600 евра!