Polityka prywatności

Updated - 2021-07-27

Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności SKYCOP wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i korzystają z naszych usług.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na stosowanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Nasza strona internetowa zawiera ustawienia prywatności, które dają Państwu kontrolę nad tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Korzystając z ustawień prywatności, mogą Państwo określić, czy chcą otrzymywać bezpośrednie informacje marketingowe, a także ograniczyć ilość informacji, które otrzymujemy za pośrednictwem plików cookie.

W niniejszym komunikacie znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

 • w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane;
 • kiedy udostępniamy Państwa dane innym podmiotom;
 • jak długo przechowujemy Państwa dane;
 • jaka jest nasza strategia marketingowa;
 • jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych;
 • jak używamy plików cookie;
 • inne kwestie, które powinni Państwo rozważyć.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcieliby Państwo skorzystać z praw przewidzianych w poniższym powiadomieniu, mogą Państwo zgłosić się do sekcji Kontakt.

Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@skycop.com.

1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

1.1. Ta sekcja dotyczy następujących informacji:

 • kategorie danych osobowych, które przetwarzamy;
 • źródło danych ORAZ szczególne kategorie danych, w przypadku których nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa;
 • cele, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe;
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

1.2 Przetwarzamy dane dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej strony internetowej i usług. (“wykorzystanie danych“). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować Państwa adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, długość wizyty, odsłony stron i ścieżki nawigacji na stronie internetowej, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcach korzystania z usługi. Dane te uzyskujemy za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Przetwarzamy je, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

1.3 Przetwarzamy dane Państwa konta (“dane konta“). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia i inne dane podane przez Państwa podczas rejestracji. Dane te uzyskujemy bezpośrednio od Państwa. Przetwarzamy dane konta w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i usług oraz komunikacji z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wykonanie umowy między Państwem a nami i/lub podjęcie kroków, na Państwa żądanie, w celu zawarcia takiej umowy, jak również nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

1.4 Przetwarzamy informacje związane ze świadczeniem przez nas usług na Państwa rzecz (“dane dotyczące świadczenia usług“). Dane dotyczące świadczenia usług mogą obejmować dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności i informacje związane z usługami (informacje o danym locie, dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia, komunikację w celu świadczenia usług itp.) Dane dotyczące świadczenia usług są przetwarzane w celu świadczenia usług i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji tych transakcji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie umowy między Państwem a nami i/lub podjęcie kroków, na Państwa żądanie, w celu zawarcia takiej umowy oraz nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością.

1.5 Możemy przetwarzać informacje, które przekazują nam Państwo w ramach subskrypcji naszych wiadomości e-mail i biuletynów (“dane wiadomości“). Dane dotyczące wiadomości są przetwarzane w celu wysyłania wiadomości e-mail i biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda. Ponadto, jeśli świadczyliśmy już Państwu usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej i nie wyrażą Państwo sprzeciwu, możemy również przetwarzać dane z wiadomości na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a mianowicie w celu utrzymania i poprawy relacji z klientami.

1.6 Możemy przetwarzać informacje dotyczące wszelkiej korespondencji kierowanej do nas (“dane korespondencyjne“). Dane korespondencyjne mogą obejmować treść i metadane związane z komunikacją. W przypadku komunikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, strona ta będzie generować metadane związane z komunikacją prowadzoną za pośrednictwem formularzy kontaktowych. Dane korespondencyjne są przetwarzane w celu komunikowania się z Państwem i prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością, zapewnienie spójnej i wysokiej jakości praktyki konsultacyjnej oraz badanie sporów między Państwem a naszym personelem.

1.7. Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika określone w niniejszej informacji, jeżeli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i egzekwowanie naszych praw, Państwa praw i praw innych osób.

1.8. Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe użytkownika określone w niniejszym powiadomieniu, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

1.9 Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji, możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub do ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

2. KIEDY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE INNYM PODMIOTOM?

2.1 Możemy ujawnić Państwa dane osobowe dowolnemu członkowi naszej grupy spółek (w tym naszym spółkom zależnym, naszej głównej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione z powodów określonych w niniejszej informacji.

2.2. Możemy ujawnić dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom w zakresie, w jakim jest to konieczne do uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i administracyjnym lub pozasądowym.

2.3 Możemy ujawnić Państwa dane osobowe naszym dostawcom usług płatniczych. Będziemy udostępniać Państwa dane związane ze świadczeniem usług płatniczych naszym dostawcom usług płatniczych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania Państwa płatności, dokonywania przelewów oraz rozpatrywania skarg i zapytań dotyczących takich płatności i przelewów.

2.4 Możemy ujawniać Państwa dane osobowe innym dostawcom usług w zakresie, w jakim jest to uzasadnione koniecznością świadczenia określonych usług (w tym dostawcom usług hostingu stron internetowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom serwerów i ich konserwatorom, dostawcom usług poczty elektronicznej). Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że tacy podwykonawcy wdrażają odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych osobowych.

2.5 Oprócz konkretnych ujawnień określonych w niniejszej sekcji, możemy ujawnić Państwa dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

2.6 Osoby fizyczne wskazane w niniejszej sekcji mogą znajdować się poza Republiką Litewską, Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeśli przekażemy dane osobowe takich osób, podejmiemy wszelkie niezbędne i prawnie przewidziane środki w celu zapewnienia, że Państwa prywatność pozostanie odpowiednio chroniona.

3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

3.1 Państwa dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub celów. W żadnym wypadku nie będą one przechowywane dłużej niż:

 • dostęp do danych będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od daty ostatniej aktualizacji rachunku lub 10 (dziesięć) lat od zakończenia świadczenia usług (w zależności od tego, która z tych dat będzie późniejsza);
 • dane dotyczące świadczenia usług będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 (dziesięć) lat od zakończenia świadczenia usług;
 • dane wiadomości będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) lata od momentu udzielenia zgody lub, w przypadku gdy dane są wysyłane do obecnych klientów w celu utrzymania i poprawy relacji z klientami, przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) lata od zakończenia świadczenia odpowiednich usług;
 • dane komunikacyjne będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) miesiące od zakończenia połączenia.

3.2. W niektórych przypadkach nie możemy z góry określić okresów, w których dane osobowe będą przechowywane. Tzn. dane użytkowania będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do odpowiednich celów przetwarzania.

3.3 Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, możemy przechowywać Państwa dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

4. WIADOMOŚCI MARKETINGOWE

4.1 Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy wysyłać Państwu wiadomości marketingowe pocztą elektroniczną i/lub SMS-em, aby informować Państwa o aktualizacjach.

4.2 Ponadto, jeśli świadczyliśmy już Państwu usługi i nie wyrażą Państwo sprzeciwu, będziemy informować Państwa o innych naszych produktach, które mogą Państwa zainteresować.

4.3 W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych.

4.4. Mogą Państwo to zrobić:

 • wybierając stosowny link w którejkolwiek z naszych informacji marketingowych;
 • kontaktując się z nami mailowo za pomocą adresu podanego w sekcji Kontakty.

4.5. Po spełnieniu któregokolwiek z wymienionych działań zaktualizujemy Państwa profil, aby zapewnić, że nie będą Państwo otrzymywać naszych wiadomości marketingowych w przyszłości.

4.6 Prosimy pamiętać, że ponieważ nasza działalność składa się z sieci ściśle powiązanych usług, aktualizacja wszystkich systemów może potrwać kilka dni, a zatem mogą Państwo otrzymywać wiadomości marketingowe, gdy Państwa wniosek jest nadal przetwarzany.

4.7. Opcja rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych nie spowoduje, że użytkownik nie będzie odbierał wiadomości bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług.

5. PAŃSTWA PRAWA

5.1 W niniejszej sekcji podsumowano prawa przysługujące Państwu na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre z tych praw są złożone, dlatego podajemy tylko ich główne aspekty. W związku z tym powinni Państwo zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

5.2 Państwa podstawowe prawa wynikające z przepisów o ochronie danyc:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania (należy pamiętać, że z większości tego prawa można skorzystać logując się na swoje konto tutaj);
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo do zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; oraz
 • prawo do cofnięcia zgody.

5.3 Prawo dostępu. Mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Obejmuje to szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych. Pod warunkiem, że prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, przekażemy Państwu kopię Państwa danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale za dodatkowe kopie może zostać naliczona rozsądna opłata.

5.4 Prawo do sprostowania. Mają Państwo prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych.

5.5 W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują, gdy: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub dla których były przetwarzane; (ii) wycofują Państwo swoją zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iii) sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z zasadami przepisów o ochronie danych; (iv) przetwarzanie służy celom marketingu bezpośredniego; lub (v) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyjątki od tego prawa. Takie wyjątki obejmują przypadki, w których przetwarzanie jest niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (ii) do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych; lub (iii) do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5.6 W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują, gdy: (i) kwestionują Państwo dokładność swoich danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu; (iii) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; oraz (iv) sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu, a weryfikacja tego sprzeciwu jest nadal w toku. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone z tych powodów, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe, ale od tego momentu będziemy je przetwarzać w inny sposób: (i) za Państwa zgodą; (ii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; (iii) w celu ochrony praw innej osoby; lub (iv) z uwagi na ważny interes publiczny.

5.7 Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich. W przypadku wniesienia przez Państwa takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

5.8 Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli zgłoszą Państwo taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

5.9 Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów naukowych lub badań historycznych lub statystycznych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

5.10 Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest:

 • zgoda; lub
 • wykonanie umowy lub podjęcie kroków, które muszą zostać podjęte przed umową i są konieczne do jej zawarcia,

Mają Państwo prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

5.11. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Mogą to Państwo zrobić w państwie członkowskim UE, w którym Państwo mieszkają, pracują lub w którym doszło do domniemanego naruszenia. Nasze przetwarzanie danych jest nadzorowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Danych Republiki Litewskiej, z siedzibą pod adresem A. Juozapavičiaus 6, LT-09310, www.ada.lt są następujące:

5.12 W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5.13. Oprócz konkretnych środków zaradczych przewidzianych w tej sekcji lub na stronie internetowej, mogą Państwo również skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych we wskazanych źródłach, kontaktując się z nami za pośrednictwem Kontaktów.

6. O PLIKACH COOKIE

6.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające identyfikator, który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka pobiera stronę z serwera.

6.2. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji, które identyfikują użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o użytkowniku mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi z plików cookie.

7. PLIKI COOKIE JAKICH UŻYWAMY

W witrynie internetowej używamy plików cookie trzech głównych typów w następujących celach:

 • Wymagane pliki cookie – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, bezpieczeństwa klientów i ich danych, świadczenia wysokiej jakości usług oraz bezproblemowego założenia konta;
 • funkcjonalne pliki cookie – wykorzystywane w celu zwiększenia komfortu korzystania z witryny, analizy korzystania z systemu i w związku z tym poprawy świadczenia usług;
 • reklamowe pliki cookie – służą do obserwacji zachowań użytkowników w sieci i optymalizacji kampanii marketingowych według takich informacji.

8. PLIKI UŻYWANE PRZEZ NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG

8.1 Nasi dostawcy usług korzystają z plików cookie, które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

8.2. Używamy:

 • Pliki cookie Zopim, aby umożliwić kontakt w czasie rzeczywistym z użytkownikami strony internetowej doświadczającymi problemów. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam przyspieszyć obsługę naszych klientów. Polityka prywatności Zopim tutaj;
 • Pliki cookie Cloudflare służą do identyfikacji użytkowników odwiedzających witrynę oraz do dostosowywania ustawień bezpieczeństwa. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam chronić zarówno naszą stronę internetową, jak i jej użytkowników. Mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Cloudflare tutaj;
 • Pliki cookie Google Analytics używane do obserwowania ruchu na naszej stronie internetowej. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam wykrywać błędy w witrynie i mierzyć jej przepustowość. Mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Google Analytics
  tutaj;
 • Pliki cookie Facebooka (logowania), które umożliwiają użytkownikom tworzenie kont na naszej stronie internetowej. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam zapewnić alternatywny sposób tworzenia konta. Mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Facebooka tutaj;
 • Google (logowania) pliki cookie, które umożliwiają użytkownikom tworzenie kont na naszej witrynie. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam zapewnić alternatywny sposób założenia konta. Polityka prywatności Google tutaj;
 • Pliki cookie Youtube służące do wyświetlania treści Youtube na naszej stronie. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam zachować integralność i tworzyć dynamiczną i informacyjną stronę internetową. Mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Youtube  tutaj;
 • Pliki cookie Twitter do wyświetlania na naszej witrynie treści zamieszczonych na Twitterze. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam zachować integralność, tworzyć dynamiczną i bogatą w informacje stronę internetową. Polityka prywatności Twittera tutaj;
 • Pliki cookie Hotjar do śledzenia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam obserwować wydajność witryny i analizować, w jaki sposób możemy ją ulepszyć. Mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Hotjar  tutaj;
 • Pliki cookie Yandex w celu zidentyfikowania urządzenia używanego przez użytkownika, jak również zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam dostosować ustawienia naszej strony internetowej do konkretnego użytkownika/urządzenia i analizować, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą platformę. Polityka prywatności Yandex tutaj;
 • Pliki cookie Google Maps w celu, jeśli użytkownik na to zezwala, określenia lokalizacji użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam dostosować ustawienia naszej strony internetowej do Państwa lokalizacji i poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej. Mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Google Maps tutaj;
 • Pliki cookie Doubleclick do kontroli wyświetlania reklam dla naszych użytkowników. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam rozróżnić użytkowników, którzy już korzystają z naszych usług oraz ograniczyć lub zaprzestać wyświetlania naszych reklam takim użytkownikom. Polityka prywatności dostępna jest po dwukrotnym kliknięciu tutaj;
 • Pliki cookie Facebooka do zarządzania wyświetlaniem reklam naszym użytkownikom. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam rozróżnić użytkowników, którzy już korzystają z naszych usług i ograniczyć lub zaprzestać wyświetlania naszych reklam takim użytkownikom. Z polityką prywatności Facebooka mogą Państwo zapoznać się tutaj;
 • Pliki cookie Google Tag Manager do kontrolowania reklamowych plików cookie. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu pomagają nam prawidłowo dystrybuować reklamy do użytkowników. Mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Google Tag Manager tutaj.

9. JAK MOGĄ PAŃSTWO ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE?

9.1. Większość przeglądarek pozwala na odmowę akceptacji plików cookie i ich usunięcie. Metody różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie można jednak uzyskać za pośrednictwem na odpowiedniej stronie internetowej przeglądarki, np. Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

9.3. W przypadku zablokowania plików cookie, nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.

10. PREFERENCJE PLIKÓW COOKIE

Mogą Państwo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na naszej stronie internetowej, odwiedzając tę stronę.

11. WITRYNY STRON TRZECICH

W naszej witrynie internetowej można znaleźć linki do i z witryn partnerskich, źródeł informacji i witryn podmiotów powiązanych. Prosimy pamiętać, że takie witryny internetowe stron trzecich, które odwiedzasz klikając na linki mają swoje własne polityki prywatności, za które nie bierzemy odpowiedzialności. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych stron przed udostępnieniem im jakichkolwiek danych osobowych.

12. DANE OSOBOWE DZIECI

12.1. Nasza strona internetowa i usługi skierowane są do osób powyżej 16 roku życia.

12.2. Dane osobowe osób młodszych niż wymienione powyżej przetwarzamy wyłącznie za zgodą opiekuna dziecka.

12.3. Jeśli mamy podstawy, by sądzić, że przechowujemy w naszych bazach danych dane osobowe osób poniżej tego wieku bez zgody właściciela praw rodzicielskich, usuniemy je.

13. AKTUALIZACJA DANYCH

Prosimy poinformować nas, jeśli dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat, wymagają korekty lub aktualizacji.

14. ZMIANY W POWIADOMIENIU

Wszelkie zmiany w niniejszym powiadomieniu zostaną opublikowane na stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy o nich poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Czy Państwa lot został zakłócony?

Zamiencie opóźniony, odwołany lub przebookowany lot na odszkodowanie w wysokości do 600 €!