Regulamin Skycop

O ile z kontekstu Regulaminu Świadczenia Usług przez Skycop zwanego dalej („Regulaminem”) nie wynika inaczej, terminy pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie wskazane poniżej:

Umowa” oznacza umowę pomiędzy Klientem a Skycop, która zostaje zawarta po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu i podpisaniu drogą elektroniczną lub pisemną. Na podstawie Umowy Klient przenosi na Skycop pełną własność i tytuł prawny do swojego roszczenia pieniężnego wynikającego z rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 lub każde inne analogiczne lub podobne przepisy krajowe mające zastosowanie w odniesieniu do Klienta w innym państwie, które ustanawia wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, w tym wszystkie kwoty związane z Cesją (“Cesja”).

Tylko jeżeli umowa Cesji (Dokument Cesji) zostanie uznany za nieważny lub nie może być uznany za ważny w danym kraju (jurysdykcja), niniejsza umowa pomiędzy Klientem i Skycop będzie traktowana jako umowa o świadczenie usług, zgodnie z którą Skycop zarządza Cesją Klienta i zobowiązuje się zorganizować i sfinansować odbiór Cesji oraz wykonać wszelkie inne czynności związane z Umową.

Wniosek” oznacza wszelkie wnioski do przewoźnika lotniczego (linii lotniczej) o pieniężną rekompensatę zgodnie z Regulacją w sprawie odszkodowań za zakłócony lot..

Klient” oznacza osobę, która podpisała Umowę, zaakceptowała Regulamin i poszukuje Rekompensaty za lot z pomocą Skycop.

Rozporządzenie w sprawie Identyfikacji Elektronicznej” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Rozporządzenie ws. odszkodowań za loty” oznacza Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Odszkodowanie za lot” oznacza łączną kwotę pieniędzy wypłaconą przez przewoźnika lotniczego obsługującego lot w związku z Roszczeniem jako odszkodowanie, rozliczenie lub gest dobrej woli, w tym wszelkie dodatkowe wydatki zrekompensowane Klientowi lub Skycop decyzją przewoźnika wykonującego lot po podpisaniu przez Klienta Umowy i zaakceptowaniu Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości należy zaznaczyć, że Odszkodowanie za lot nie obejmuje żadnych opłat prawnych, kosztów sądowych, kosztów windykacji, odsetek, kar lub podobnych poniesionych wydatków, które są pokrywane przez Skycop w trakcie całego procesu windykacji. W związku z tym wszystkie kwoty zapłacone przez Skycop w procesie windykacji muszą zostać zwrócone i wypłacone wyłącznie na rzecz Skycop.

Cennik” oznacza Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków, w którym określono kwoty prowizji Skycop.

Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze odnoszące się do przetwarzania danych osobowych i prywatności, w tym, w stosownych przypadkach, wytyczne i kodeksy postępowania (jeśli takie istnieją) wydane przez właściwe organy nadzorcze, a także odpowiednik powyższych przepisów w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji (obowiązkowej lub nie).

Działania prawne” oznaczają proces, gdy Skycop kieruje Wniosek do sądu, instytucji alternatywnych metod rozwiązywania sporów, agencji lotnictwa cywilnego, agencji ochrony praw konsumentów i / lub organów rządowych lub przekazuje Wniosek do zakontraktowanego przedstawiciela prawnego, takiego jak adwokat lub kancelaria prawna.

Skycop” oznacza podmiot prawny (UAB Skycop.com, kod podmiotu prawnego 304423851, adres siedziby: ul. Dariaus ir Girėno 21A, Wilno, Republika Litewska), prowadzący platformę przeznaczoną do zabezpieczania odszkodowań dla pasażerów linii lotniczych za opóźnione, odwołane i/lub odmowę wejścia na pokład z powodu overbookingu.

Członkostwo Skycop Care”: klient, który nabył członkostwo Skycop Care, zostaje Członkiem. Od Członków nie jest wyliczane wynagrodzenie Skycop (jeśli takie miało być stosowane) za dochodzenie roszczenia i odzyskania odszkodowania za lot, który jest objęty rezerwacją, w ramach której członek nabył członkostwo Skycop Care zgodnie z definicją w załączniku 2 do niniejszych warunków.

Powyższe definicje będą stosowane przy zawieraniu i wykonywaniu wszelkich dokumentów lub transakcji związanych z Regulaminem.

1. UMOWA
1. Klient akceptuje Regulamin (Umowę), który jest traktowany jako podstawa wszelkich innych dokumentów, które Klient i Skycop zawrą dobrowolnie.
2. Skycop wykorzystuje usługi uwierzytelniania online dla zaawansowanych podpisów elektronicznych spełniających wymagania określone w art. 26 Rozporządzenie w sprawie Identyfikacji Elektronicznej, które jest uznawane i akceptowane na poziomie międzynarodowym również przez sądy, w związku z czym Klient nie musi drukować, podpisywać i odsyłać Umowy listem poleconym.
3. Zawarciem Umowy Klient potwierdza, że jest uprawniony i posiada zdolność prawną do podpisania dokumentów wiążących Skycop i Klienta lub, jeżeli dotyczy, ma prawo do działania w imieniu innej osoby (np. dziecka).
4. Klient potwierdza, że Odszkodowanie za lot nie zostało przeniesione w drodze cesji na strony trzecie i nie toczy się ani jest oczekiwany spór prawny w tej samej sprawie pomiędzy Klientem a przewoźnikiem obsługującym lot. Klient przyjmuje do wiadomości, że dokonując Cesji nie może zawierać takiej samej i/lub podobnej umowy, w tym również z firmami konkurencyjnymi dla Skycop o działanie w interesie Klienta, podejmować działań prawnych związanych z uzyskaniem Odszkodowia za lot.
5. Klient zobowiązuje się do przekazania Skycop wszelkich danych i/lub informacji niezbędnych do uzyskania Odszkodowania za lot od przewoźnika obsługującego lot.
6. Skycop jest uprawniony tylko do przyjęcia Odszkodowania za lot i nie przyjmuje się żadnych voucherów podróżnych i/lub innych usług, które mogą być oferowane przez przewoźnika obsługującego lot.
7. Podpisując Umowę i zgadzając się z warunkami Regulaminu Klient potwierdza, że nie będzie utrzymywał bezpośredniego kontaktu i/lub akceptował płatności od przewoźnika obsługującego lot.
8. Klient potwierdza i oświadcza, że Regulamin jest bezpośrednim dowodem i wyrazem prawdziwej woli i powinien być respektowany przez przewoźników lotniczych. Klient uważa Skycop za swojego partnera i żąda od przewoźników lotniczych, aby nie tworzyli sztucznych i formalnych przeszkód w procesie uzyskiwania Odszkodowania za lot. Jednocześnie Klient zgadza się ze Skycop, że wszelkie wypłaty Odszkodowania za lot dokonywane przez przewoźników obsługujących loty w ramach Roszczeń Skycop powinny być dokonywane bezpośrednio na konta bankowe Skycop lub inne konta bankowe uzgodnione przez Skycop i Klienta.
9. Klient zgadza się również, że Skycop pomoże mu (jej) w korzystaniu z jego (jej) prawa do obrony go (jej) w dochodzeniu Odszkodowania za lot.

2. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
1. Dane lotu związane z Roszczeniem mogą być przekazane do Skycop najlepiej za pośrednictwem strony internetowej Skycop, aplikacji mobilnej, poczty elektronicznej i/lub innych rozwiązań elektronicznych lub oprogramowania obsługiwanych przez Skycop. Po otrzymaniu takich danych Skycop dokona oceny zasadności zgłoszonego lotu oraz tego, czy dochodzenie Roszczenia na podstawie takich danych lotu może być skuteczna. Po otrzymaniu takich danych Skycop dokona oceny zasadności lotu oraz tego, czy Roszczenie na podstawie takich danych lotu może być skuteczne. Jeżeli Skycop uzna, że dane lotu dostarczone przez Klienta są wystarczające i Roszczenie może być skuteczne, Skycop podejmie wszelkie niezbędne działania w związku z uzyskaniem przez Klienta Odszkodowania za lot zgodnie z dokumentami podpisanymi i zaakceptowanymi przez Klienta.
2. Należy zwrócić uwagę, że wynik oceny, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, nie zawiera żadnych wiążących oświadczeń i nie gwarantuje skutecznego dochodzenia Roszczenia.
3. Po zawarciu Umowy Skycop zwraca się z Wnioskiem do przewoźnika lotniczego w celu osiągnięcia ugody i uniknięcia Działań prawnych.
4. Jeśli przewoźnik odmawia zaspokojenia roszczenia na podstawie przedstawionego przez Skycop Wniosku, Skycop, według własnego uznania, ma prawo do wszczęcia postępowania sądowego w celu dochodzenia roszczenia. Skycop, według własnego uznania, może wszcząć postępowanie sądowe w innych przypadkach, gdy uznaje, że w taki sposób poprowadzony proces uzyskania Odszkodowania za lot będzie bardziej skuteczny i (lub) szybszy.
5. Podczas Działań prawnych przedstawiciel prawny Skycop uzyskuje dostęp do wszystkich danych Klienta, przekazanych dla Skycop w celu dochodzenia roszczeń. Jeżeli skuteczne dochodzenie Odszkodowania za lot wymaga złożenia przez przedstawiciela prawnego (np. adwokata) Wniosku w imieniu Klienta, Klient podpisuje odpowiednią umowę z przedstawicielem prawnym, a roszczenie pieniężne Klienta zostanie przypisany z powrotem do Klienta od chwili zawarcia odpowiedniej umowy z przedstawicielem prawnym. W tym przypadku, Klient i Skycop porozumiewają się między sobą zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług i (lub) innych umowach zawartych między Klientem a Skycop.
6. Jeżeli po dokonaniu oceny zasadności roszczenia przedstawiciel prawny uznaje, że ​​dochodzenie roszczenia w drodze Działań prawnych ma małe prawdopodobieństwo sukcesu, Klient zostaje o tym powiadomiony i Skycop rezygnuje z dochodzenia roszczenia na podstawie Wniosku.
7. W przypadku podjęcia Działań prawnych na podstawie Wniosku, Klient jest zwolniony z wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów nawet w przypadku oddalenia roszczenia. W przypadku sukcesu lub osiągnięcia ugody w drodze Działań prawnych, Skycop przejmuje wszelkie poniesione koszty, które nie zostają pokryte przez właściwego przewoźnika lotniczego.
8. Klient i Skycop potwierdzają, że Skycop ma wyłączne prawo do przyjęcia i/lub odrzucenia dowolnej oferty ugody zgodnie z doświadczeniem dotyczącym danego przewoźnika lotniczego. Umowa jest uważana za wystarczającą podstawę prawną, aby taka decyzja była skuteczna. Klient ma prawo do odwołania niniejszego potwierdzenia w dowolnym momencie i rozwiązania wszelkich powiązań prawnych ze Skycop zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie.
9. Klient przyjmuje do wiadomości, że rozpatrzenie Roszczenia przez sąd może zająć dużo czasu i że Skycop nie może mieć wpływu na szybkość dochodzenia Roszczenia.

3. PROWIZJE I PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym Regulaminie dla Cesji jest związane z istotnym warunkiem otrzymania Odszkodowania za lot, tj. wpłacenia go na konto bankowe Skycop lub Klienta. Po wypłacie odszkodowania przez przewoźnika obsługującego lot, Skycop i Klient rozliczają się zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie.
2. Skycop dochodzi roszczeń na podstawie Wniosku za darmo. Jeśli Wniosek został rozpatrzony pomyślnie i uzyskano Odszkodowanie za lot, uzgodniona część Odszkodowania za lot zostaje wypłacona dla Klienta zgodnie z warunkami określonymi w Cenniku.
3. W przypadku braku ugody z przewoźnikiem lotniczym odnośnie Wniosku lub w innych przypadkach, gdy, zdaniem Skycop, bardziej skuteczny i/lub szybszy proces uzyskania Odszkodowania wymaga podjęcia Działań prawnych, takie działania zostają podjęte, co powoduje wzrost należnej dla Skycop części Odszkodowania za lot, zgodnie z informacją określoną w Cenniku.
4. Klient płaci za usługi świadczone przez Skycop na podstawie niniejszej Umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym Roszczenie zostało zaspokojone. Klient potwierdza swoje uznanie, że strony Umowy mogą potrącić swoje roszczenia wzajemne. W celu uniknięcia niejasności pomiędzy Klientem a Skycop, Klient musi również zapłacić za wykonane usługi po otrzymaniu częściowej zapłaty Roszczenia (częściowe Odszkodowanie za lot).
5. Jeżeli Klient w sposób nieuczciwy poda nieprawidłowe lub niekompletne dane, a Skycop poniesie z tego tytułu dodatkowe koszty, Klient zwróci je Skycop.
6. Ponieważ siedziba Skycop mieści się w Republice Litewskiej, zgodnie z lokalnym ustawodawstwem zostaje doliczony podatek od towarów i usług (VAT) (w stosownych przypadkach) w obowiązującej stawce.
7. Jeśli Klient dostarczył błędne lub niewystarczające informacje, potrzebne do wypłacenia Odszkodowanie za lot, i (lub) zostało ono zwrócone do Skycop, zaś Klient, po przypomnieniu i rozsądnych staraniach Skycop do skontaktowania się Klientem za pomocą dostarczonych przez Klienta dla Skycop danych, nie dokonuje korekty lub nie dostarcza danych potrzebnych do wypłacenia uzgodnionej części Odszkodowania za lot, Skycop ma prawo do zatrzymania części Odszkodowania za lot, która inaczej powinna być wypłacona dla Klienta.
8. W przypadku rachunków w Jednolitym Obszarze Płatniczym w Euro (SEPA), wszystkie płatności będą wysyłane na konto przelewem bankowym. Przy dokonywaniu przelewu międzynarodowego na rzecz Klienta wszystkie opłaty bankowe są potrącane z Odszkodowania za lot Klienta.
9. W przypadku międzynarodowego przelewu do Klienta, koszty wszelkich opłat bankowych zostają potrącone z należnej dla Klienta części Odszkodowania za lot.
10. Skycop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czeki, przedpłacone karty debetowe, karty kredytowe i podobne środki, które zostały utracone przez Klienta, jak również za skutki podania przez Klienta błędnych danych konta bankowego.
11. Na życzenie Klienta Skycop wystawi fakturę elektroniczną za wszelkie usługi i opłaty pobierane przez Skycop i prześle ją pocztą elektroniczną.
12. Skycop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuiszczenie uzgodnionego Odszkodowania za lot z powodu okoliczności, nad którymi nie ma racjonalnej kontroli, w tym, między innymi, strajk, lokaut, spór pracowniczy, działanie siły wyżej, wojna, zamieszki, przestrzeganie przepisów prawa lub krajowych przepisów, regulacji itp.
13. Odszkodowania za lot i wszelkie inne płatności będą dokonywane przez Skycop wyłącznie na rzecz beneficjentów końcowych z prawem do dochodzenia Odszkodowania za lot. Skycop nie będzie wypłacał odszkodowań za lot i (lub) żadnych innych płatności na rzecz pośredników, agencji, przedstawicieli i (lub) innych osób trzecich, które wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowań za lot nie dostarczą żadnego konkretnego pisemnego dowodu w sposób jasny i jednoznaczny potwierdzającego upoważnienie do przyjęcia płatności w imieniu końcowego beneficjenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawa do otrzymania płatności, Skycop ma prawo zażądać dodatkowego dowodu potwierdzającego prawo do przyjęcia płatności w imieniu beneficjenta końcowego i (lub) jednostronnie odmówić wypłaty odszkodowania lotniczego bezpośrednio takiej osobie.

4. WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM
1. Klient gwarantuje, że dane i informacje przekazane Skycop przez Klienta w związku z Roszczeniem są prawidłowe, kompletne, prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. Klient jest zobowiązany do zwolnienia Skycop z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia powstałe w wyniku podania przez Klienta nieprawidłowych informacji i/lub braku współpracy lub niewłaściwej współpracy ze strony Klienta.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Skycop Klient nie dokonał Cesji w żaden inny sposób, ani nie zaangażował strony trzeciej do dochodzenia roszczenia.
3. Klient zobowiązany jest do przekazania Skycop, na jego żądanie lub bez specjalnego żądania, wszelkich danych i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia Roszczenia, np. kopii dokumentów tożsamości, karty pokładowej, powiadomienia o opóźnieniu, korespondencji z przewoźnikiem obsługującym lot lub zlecenia oddelegowania.
4. W takim przypadku Klient jest zobowiązany jest do zapłaty Skycop rekompensaty, określonej w art. 3.2 lub 3.3, w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia wpłynięcia Odszkodowania za lot od przewoźnika lotniczego, na konto wskazane w kolumnie kontaktów na stronie www Skycop lub inne wskazane na piśmie przez Skycop konto bankowe.
5. Jeżeli Klient dostarcza nieprawidłowych lub niekompletnych danych lub jeśli Klient zataja przed Skycop informację, że już otrzymał Odszkodowanie za lot od wskazanego we Wniosku przewoźnika lotniczego, i Skycop nie jest w stanie uzyskać Odszkodowania za lot lub przegrywa w drodze Działań prawnych, Skycop zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klient odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

5. WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym:
– gdy Skycop po przeprowadzeniu dogłębnek analizy uzna, że Roszczenie może nie być skuteczne, a Klient zostanie poinformowany o takiej decyzji; lub
– w przypadku nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego postępowania Klienta, na podstawie decyzji Skycop; lub
– jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy Klient bez podania przyczyn, przekaże drogą elektroniczną zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy.
2. W każdym razie, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta po wykonaniu zobowiązań umownych lub rozpoczęciu przez Skycop i / lub przedstawicieli prawnych Działań prawnych, Skycop ma prawo do obciążenia Klienta kosztami administracyjnymi jak również innymi poniesionymi kosztami, włącznie z opłatami sądowymi, kosztami usług, kosztami komornika, kosztami pozasądowymi, wynagrodzeniem upoważnionego przedstawiciela, dodatkowymi opłatami i pozostałymi kosztami.
3. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu przepisów UE dotyczących konsumentów, tj. działa poza zakresem działalności gospodarczej, ma ustawowe prawo odstąpienia od Umowy przy jednoczesnym zwrocie pełnego prawa własności do jego (jej) Cesji. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem formy pisemnej i dostarczeniem wypowiedzenia do Skycop z pięciodniowym wyprzedzeniem. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta Skycop ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w trakcie świadczenia usług na rzecz Klienta w ramach niniejszej Umowy, a zwrot nie może przekroczyć kwoty określonej w pkt. 3.2.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Skycop jest upoważniony do zmiany Regulaminu i określenia dodatkowych warunków w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, jednakże dołoży wszelkich starań, aby Klient był informowany o wszelkich takich zmianach. W przypadku, gdy takie zmiany są negatywne z punktu widzenia Klienta, Klient będzie musiał zaakceptować takie zmiany, aby zmieniony Regulamin mógł być zastosowany w odniesieniu do danego Klienta.
2. Klient (konsument) jest również uprawniony do żądania ochrony praw na podstawie obowiązujących przepisów przewidzianych przez ustawodawstwo państwa, w którym rezyduje właściwy Klient (konsument).
3. Wszelkie informacje dotyczące zakresu i formy gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych można odnaleźć w Polityce Prywatności Skycop.
4. W przypadku, jeśli Klient jest podmiotem prawnym, gwarantuje i oświadcza, że:
– dane osobowe przekazywane do Skycop zostały zebrane i mają być przekazane Skycop w każdym momencie zgodnie z Przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych;
– dla celów niniejszej Umowy Skycop będzie działał jako przetwarzający dane, a nie jako administrator danych (w rozumieniu Przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych), w odniesieniu do wszelkich czynności przetwarzania danych, które Skycop może wykonywać w ramach niniejszej Umowy.
5. Wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające z lub odnoszące się do Warunków Świadczenia Usług, ich naruszenia, rozwiązania lub ważności podlegają rozstrzygnięciu we właściwym sądzie Republiki Litewskiej, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez sąd lub trybunał arbitrażowy, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. Wszelkie postanowienia Regulaminu uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne tylko w części lub w pewnym stopniu, pozostaną w mocy w takim zakresie, w jakim nie zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne. Skycop zmieni Regulamin poprzez zastąpienie takich nielegalnych, nieważnych lub niewykonalnych przepisów, ważnymi i wykonalnymi przepisami, które przyniosą rezultat jak najbardziej zbliżony do intencji Skycop i Klienta. Skycop dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wdrożenie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku rozbieżności między angielską wersją językową Regulaminu a wersją w każdym innym języku, rozstrzygające znaczenie ma wersja angielska.

Załącznik nr 1 – Cennik

1. Cennik jest opublikowany na stronie www.skycop.com/pl/cennik/

Aktualizacja – 08 marzec 2021 r.