Jesteśmy z Ukrainą

WARUNKI OGÓLNE

O ile z kontekstu Warunków Ogólnych nie wynika inaczej, terminy pisane wielką literą w niniejszych Warunkach Ogólnych (“Warunki”) mają znaczenie wskazane poniżej:

Umowa” oznacza umowę pomiędzy Klientem a Skycop, która zostaje zawarta po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu i podpisaniu drogą elektroniczną lub pisemną. Na podstawie Umowy Klient przenosi na Skycop pełną własność i tytuł prawny do swojego roszczenia pieniężnego wynikającego z rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 lub na mocy jakichkolwiek innych przepisów międzynarodowych lub krajowych każde inne analogiczne lub podobne przepisy krajowe mające zastosowanie w odniesieniu do Klienta w innym państwie, które ustanawia wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, w tym wszystkie kwoty związane w przypadku, gdy pasażerowie nie mogą lecieć lub ich lot został zakłócony, a także wszelkie inne odszkodowania pieniężne za utracony lub uszkodzony bagaż (“Cesja”).

Tylko w przypadku, gdy umowa cesji (forma) lub nie może być uznana za ważną w danej jurysdykcji (kraju) lub gdy strony uzgodnią świadczenie usług na podstawie odrębnej umowy, Umowa zawarta między Klientem a Skycop będzie uważana za umowę o świadczenie usług, zgodnie z którą Skycop zarządza Cesją Klienta i zobowiązuje się do zorganizowania i sfinansowania windykacji Cesji oraz do wykonania wszelkich innych czynności związanych z Umową.

W celu ułatwienia stosowania i interpretacji OWU, definicja Umowy łączy umowę cesji i umowę o świadczenie usług, a stosunek prawny cesji i świadczenia usług określa się jako usługi, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Wniosek” oznacza wszelkie wnioski do przewoźnika lotniczego (linii lotniczej) o pieniężną rekompensatę zgodnie z Regulacją w sprawie odszkodowań za zakłócony lot.

Klient” oznacza osobę, która podpisała Umowę, zaakceptowała Regulamin i ubiega się o Odszkodowanie za lot.

Rozporządzenie w sprawie Identyfikacji Elektronicznej” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Rozporządzenie ws. odszkodowań za loty” oznacza Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 91 a także wszelkie inne przepisy międzynarodowe lub krajowe mające zastosowanie w odniesieniu do Klienta w innym kraju, które ustanawiają wspólne zasady dotyczące odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład oraz odwołania lub dużego opóźnienia lotów, w tym wszystkie kwoty związane z przydziałem, a także podatki i inne kwoty, gdy pasażerowie nie mogą lecieć lub ich lot został zakłócony, oraz wszelkie inne rekompensaty pieniężne za utracony lub uszkodzony bagaż.

Odszkodowanie za lot” oznacza łączną kwotę pieniędzy wypłaconą przez przewoźnika lotniczego obsługującego lot w związku z Roszczeniem jako odszkodowanie, rozliczenie lub gest dobrej woli, w tym wszelkie dodatkowe wydatki zrekompensowane Klientowi lub Skycop decyzją przewoźnika wykonującego lot po podpisaniu przez Klienta Umowy i zaakceptowaniu Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości należy zaznaczyć, że Odszkodowanie za lot nie obejmuje żadnych opłat prawnych, kosztów sądowych, kosztów windykacji, odsetek, kar lub podobnych poniesionych wydatków, które są pokrywane przez Skycop w trakcie całego procesu windykacji. W związku z tym wszystkie kwoty zapłacone przez Skycop w procesie windykacji muszą zostać zwrócone i wypłacone wyłącznie na rzecz Skycop.

Cennik” oznacza Załącznik nr 1 do niniejszych OWU określający kwoty wynagrodzenia Skycop. Wynagrodzenie oznacza kwotę, którą Skycop otrzymuje na podstawie Umowy.

Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze odnoszące się do przetwarzania danych osobowych i prywatności, w tym, w stosownych przypadkach, wytyczne i kodeksy postępowania (jeśli takie istnieją) wydane przez właściwe organy nadzorcze, a także odpowiednik powyższych przepisów w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji (obowiązkowej lub nie).

Działania prawne” oznaczają proces, gdy Skycop kieruje Wniosek do sądu, instytucji alternatywnych metod rozwiązywania sporów, agencji lotnictwa cywilnego, agencji ochrony praw konsumentów i / lub organów rządowych lub przekazuje Wniosek do zakontraktowanego przedstawiciela prawnego, takiego jak adwokat lub kancelaria prawna.

Skycop” oznacza osobę prawną (UAB Skycop.com, kod osoby prawnej 304423851, adres siedziby: Dariaus ir Girėno St. 21A, Wilno, Litwa).

Członkostwo Skycop Care”: klient, który nabył członkostwo Skycop Care, zostaje Członkiem. Od Członków nie jest wyliczane wynagrodzenie Skycop (jeśli takie miało być stosowane) za dochodzenie roszczenia i odzyskania odszkodowania za lot, który jest objęty rezerwacją, w ramach której członek nabył członkostwo Skycop Care zgodnie z definicją w załączniku 2 do niniejszych warunków.

Powyższe definicje będą stosowane przy zawieraniu i wykonywaniu wszelkich dokumentów lub transakcji związanych z Regulaminem.

1. UMOWA
1. Klient akceptuje Regulamin (Umowę), który jest traktowany jako podstawa wszelkich innych dokumentów, które Klient i Skycop zawrą dobrowolnie.
2. Skycop wykorzystuje usługi uwierzytelniania online dla zaawansowanych podpisów elektronicznych spełniających wymagania określone w art. 26 Rozporządzenie w sprawie Identyfikacji Elektronicznej, które jest uznawane i akceptowane na poziomie międzynarodowym również przez sądy, w związku z czym Klient nie musi drukować, podpisywać i odsyłać Umowy listem poleconym.
3. Zawarciem Umowy Klient potwierdza, że jest uprawniony i posiada zdolność prawną do podpisania dokumentów wiążących Skycop i Klienta lub, jeżeli dotyczy, ma prawo do działania w imieniu innej osoby (np. dziecka).
4. Klient potwierdza, że Cesja Odszkodowania za lot nie została przeniesiona na osoby trzecie i nie została zawarta żadna inna umowa w związku z Odszkodowaniem, a także że nie toczy się ani nie oczekuje się sporu prawnego między Klientem a przewoźnikiem lotniczym w tej samej sprawie. Klient rozumie, że dokonując Cesji nie może zawrzeć takiej samej i/lub podobnej umowy, w tym z firmami konkurującymi ze Skycop, podjąć działań prawnych w związku z pobraniem Odszkodowania za lot.
5. Klient zobowiązuje się do przekazania Skycop wszelkich danych i/lub informacji niezbędnych do uzyskania Odszkodowania za lot od przewoźnika obsługującego lot.
6. Skycop jest uprawniony tylko do przyjęcia Odszkodowania za lot i nie przyjmuje się żadnych voucherów podróżnych i/lub innych usług, które mogą być oferowane przez przewoźnika obsługującego lot.
7. Podpisując Umowę i zgadzając się z warunkami Regulaminu Klient potwierdza, że nie będzie utrzymywał bezpośredniego kontaktu i/lub akceptował płatności od przewoźnika obsługującego lot.
8. Klient potwierdza i oświadcza, że Regulamin jest bezpośrednim dowodem i wyrazem prawdziwej woli i powinien być respektowany przez przewoźników lotniczych. Klient uważa Skycop za swojego partnera i żąda od przewoźników lotniczych, aby nie tworzyli sztucznych i formalnych przeszkód w procesie uzyskiwania Odszkodowania za lot. Jednocześnie Klient zgadza się ze Skycop, że wszelkie wypłaty Odszkodowania za lot dokonywane przez przewoźników obsługujących loty w ramach Roszczeń Skycop powinny być dokonywane bezpośrednio na konta bankowe Skycop lub inne konta bankowe uzgodnione przez Skycop i Klienta.
9. Klient zgadza się również, że Skycop pomoże mu (jej) w korzystaniu z jego (jej) prawa do obrony go (jej) w dochodzeniu Odszkodowania za lot.

2. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
1. Dane lotu dotyczące Roszczenia można przesłać do Skycop najlepiej za pośrednictwem strony internetowej Skycop, aplikacji mobilnej, poczty elektronicznej i/lub innych rozwiązań elektronicznych lub oprogramowania obsługiwanych przez Skycop. Po otrzymaniu takich danych Skycop oceni zalety lotu i czy Roszczenie na podstawie takich danych lotu może być skuteczne. Jeśli Skycop oceni, że dane lotu dostarczone przez Klienta są wystarczające, a Roszczenie może być skuteczne, Skycop podejmie wszelkie niezbędne działania w związku z pobraniem Odszkodowania za lot zgodnie z dokumentami podpisanymi i zatwierdzonymi przez Klienta.
2. Należy zwrócić uwagę, że wynik oceny, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, nie zawiera żadnych wiążących oświadczeń i nie gwarantuje skutecznego dochodzenia Roszczenia.
3. Po zawarciu Umowy Skycop zwraca się z Wnioskiem do przewoźnika lotniczego w celu osiągnięcia ugody i uniknięcia Działań prawnych.
4. Jeśli przewoźnik odmawia zaspokojenia roszczenia na podstawie przedstawionego przez Skycop Wniosku, Skycop, według własnego uznania, ma prawo do wszczęcia postępowania sądowego w celu dochodzenia roszczenia. Skycop, według własnego uznania, może wszcząć postępowanie sądowe w innych przypadkach, gdy uznaje, że w taki sposób poprowadzony proces uzyskania Odszkodowania za lot będzie bardziej skuteczny i (lub) szybszy.
5. Podczas Działań prawnych przedstawiciel prawny Skycop uzyskuje dostęp do wszystkich danych Klienta, przekazanych dla Skycop w celu dochodzenia roszczeń. Jeżeli osoby trzecie zażądają dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienia przedstawiciela ustawowego, Klient niezwłocznie dostarczy przedstawicielowi ustawowemu każdy z tych dokumentów z pomocą Skycop. Jeżeli skuteczne dochodzenie Odszkodowania za lot wymaga złożenia przez przedstawiciela prawnego (np. adwokata) Wniosku w imieniu Klienta, Klient podpisuje odpowiednią umowę z przedstawicielem prawnym, a roszczenie pieniężne Klienta zostanie przypisany z powrotem do Klienta od chwili zawarcia odpowiedniej umowy z przedstawicielem prawnym. W tym przypadku, Klient i Skycop porozumiewają się między sobą zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług i (lub) innych umowach zawartych między Klientem a Skycop.
6. Jeżeli po dokonaniu oceny zasadności roszczenia przedstawiciel prawny uznaje, że ​​dochodzenie roszczenia w drodze Działań prawnych ma małe prawdopodobieństwo sukcesu, Klient zostaje o tym powiadomiony i Skycop rezygnuje z dochodzenia roszczenia na podstawie Wniosku. Takie powiadomienie Klienta oznacza zakończenie dochodzenia Odszkodowania za lot oraz automatyczny zwrot pełnej własności i tytułu prawnego do Zlecenia na rzecz Klienta bez zawierania dodatkowych umów.
7. W przypadku podjęcia Działań prawnych na podstawie Wniosku, Klient jest zwolniony z wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów nawet w przypadku oddalenia roszczenia. W przypadku sukcesu lub osiągnięcia ugody w drodze Działań prawnych, Skycop przejmuje wszelkie poniesione koszty, które nie zostają pokryte przez właściwego przewoźnika lotniczego. Jeżeli Wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i Klient otrzyma Odszkodowanie za lot, Klient zgadza się, aby wszystkie koszty poniesione przez Skycop i dochodzone od przewoźnika obsługującego lot zostały wypłacone Skycop.
8. Klient i Skycop potwierdzają, że Skycop ma wyłączne prawo do zaakceptowania i/lub odrzucenia każdej oferty ugody zgodnie z doświadczeniem danego przewoźnika lotniczego. Umowa jest uważana za wystarczającą podstawę prawną dla skuteczności takiego uznania.
9. Klient przyjmuje do wiadomości, że rozpatrzenie Roszczenia przez sąd może zająć dużo czasu i że Skycop nie może mieć wpływu na szybkość dochodzenia Roszczenia.

3. WARUNKI FINANSOWE
1. Rozliczenie zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszych OWU na podstawie Umowy jest związane z zasadniczym warunkiem otrzymania Odszkodowania za lot, tj. wpłaty na rachunek bankowy Skycop lub Klienta. Po wypłacie Odszkodowania za lot przez przewoźnika lotniczego Skycop i Klient dokonają rozliczenia zgodnie z procedurą przewidzianą w OWU.
2. Skycop dochodzi roszczeń na podstawie Wniosku za darmo. Jeśli Wniosek został rozpatrzony pomyślnie i uzyskano Odszkodowanie za lot, uzgodniona część Odszkodowania za lot zostaje wypłacona dla Klienta zgodnie z warunkami określonymi w Cenniku. Skycop i Klient mogą odrębnie ustalić inną wysokość wynagrodzenia oraz warunki płatności.
3. W przypadku braku ugody z przewoźnikiem lotniczym odnośnie Wniosku lub w innych przypadkach, gdy, zdaniem Skycop, bardziej skuteczny i/lub szybszy proces uzyskania Odszkodowania wymaga podjęcia Działań prawnych, takie działania zostają podjęte, co powoduje wzrost należnej dla Skycop części Odszkodowania za lot, zgodnie z informacją określoną w Cenniku.
4. Klient potwierdza swoje uznanie, że strony Umowy mogą potrącić swoje roszczenia wzajemne.
5. Jeżeli Klient w sposób nieuczciwy poda nieprawidłowe lub niekompletne dane, a Skycop poniesie z tego tytułu dodatkowe koszty, Klient zwróci je Skycop.
6. Ponieważ siedziba Skycop mieści się w Republice Litewskiej, zgodnie z lokalnym ustawodawstwem zostaje doliczony podatek od towarów i usług (VAT) (w stosownych przypadkach) w obowiązującej stawce.
7. Jeśli Klient dostarczył błędne lub niewystarczające informacje, potrzebne do wypłacenia Odszkodowanie za lot, i (lub) zostało ono zwrócone do Skycop, zaś Klient, po przypomnieniu i rozsądnych staraniach Skycop do skontaktowania się Klientem za pomocą dostarczonych przez Klienta dla Skycop danych, nie dokonuje korekty lub nie dostarcza danych potrzebnych do wypłacenia uzgodnionej części Odszkodowania za lot, Skycop ma prawo do zatrzymania części Odszkodowania za lot, która inaczej powinna być wypłacona dla Klienta.
8. W przypadku rachunków w Jednolitym Obszarze Płatniczym w Euro (SEPA), wszystkie płatności będą wysyłane na konto przelewem bankowym. Przy dokonywaniu przelewu międzynarodowego na rzecz Klienta wszystkie opłaty bankowe są potrącane z Odszkodowania za lot Klienta.
9. W celu zaoszczędzenia kosztów bankowych, w przypadku wspólnej rezerwacji lub w innych przypadkach (np. rodzice otrzymują zapłatę za dzieci), Skycop przeleje wszystkie płatności na jedno konto, jeśli Klient zezwoli na to Skycop lub jedno konto zostanie określone podczas przesyłania danych do Skycop. Osoba, która otrzymała pieniądze za inne osoby, jest zobowiązana do rozliczenia się z nimi, a w takim przypadku Skycop nie ponosi ryzyka braku płatności.
10. Skycop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czeki, przedpłacone karty debetowe, karty kredytowe i podobne środki, które zostały utracone przez Klienta, jak również za skutki podania przez Klienta błędnych danych konta bankowego.
11. Gdy jest to obowiązkowe, Skycop dostarczy fakturę elektroniczną lub inny dokument pocztą elektroniczną.
12. Skycop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuiszczenie uzgodnionego Odszkodowania za lot z powodu okoliczności, nad którymi nie ma racjonalnej kontroli, w tym, między innymi, strajk, lokaut, spór pracowniczy, działanie siły wyżej, wojna, zamieszki, przestrzeganie przepisów prawa lub krajowych przepisów, regulacji itp.
13. Odszkodowania za lot i wszelkie inne płatności będą dokonywane przez Skycop wyłącznie na rzecz beneficjentów końcowych z prawem do dochodzenia Odszkodowania za lot. Skycop nie będzie wypłacał odszkodowań za lot i (lub) żadnych innych płatności na rzecz pośredników, agencji, przedstawicieli i (lub) innych osób trzecich, które wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowań za lot nie dostarczą żadnego konkretnego pisemnego dowodu w sposób jasny i jednoznaczny potwierdzającego upoważnienie do przyjęcia płatności w imieniu końcowego beneficjenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawa do otrzymania płatności, Skycop ma prawo zażądać dodatkowego dowodu potwierdzającego prawo do przyjęcia płatności w imieniu beneficjenta końcowego i (lub) jednostronnie odmówić wypłaty odszkodowania lotniczego bezpośrednio takiej osobie.

4. WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM
1. Klient gwarantuje, że dane i informacje przekazane Skycop przez Klienta w związku z Roszczeniem są prawidłowe, kompletne, prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. Klient jest zobowiązany do zwolnienia Skycop z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia powstałe w wyniku podania przez Klienta nieprawidłowych informacji i/lub braku współpracy lub niewłaściwej współpracy ze strony Klienta.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Skycop Klient nie dokonał Cesji w żaden inny sposób, ani nie zaangażował strony trzeciej do dochodzenia roszczenia.
3. Klient zobowiązany jest do przekazania Skycop, na jego żądanie lub bez specjalnego żądania, wszelkich danych i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia Roszczenia, np. kopii dokumentów tożsamości, karty pokładowej, powiadomienia o opóźnieniu, korespondencji z przewoźnikiem obsługującym lot lub zlecenia oddelegowania.
4. Jeżeli po skorzystaniu z usług Skycop Klient otrzyma od przewoźnika obsługującego lot jakąkolwiek płatność lub inny rodzaj Odszkodowania za lot, np. voucher na lot, Klient będzie zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Skycop. W takim przypadku Klient jest zobowiązany jest do zapłaty Skycop rekompensaty, określonej w art. 3.2 lub 3.3, w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia wpłynięcia Odszkodowania za lot od przewoźnika lotniczego, na konto wskazane w kolumnie kontaktów na stronie www Skycop lub inne wskazane na piśmie przez Skycop konto bankowe.
5. Jeżeli Klient dostarcza nieprawidłowych lub niekompletnych danych lub jeśli Klient zataja przed Skycop informację, że już otrzymał Odszkodowanie za lot od wskazanego we Wniosku przewoźnika lotniczego, i Skycop nie jest w stanie uzyskać Odszkodowania za lot lub przegrywa w drodze Działań prawnych, Skycop zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klient odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

5. WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Stosunek umowny między stronami wygasa z chwilą całkowitego wykonania Umowy, tj. całkowitego wykonania płatności wynikającej z Umowy.
2. Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym:
– gdy Skycop po przeprowadzeniu dogłębnek analizy uzna, że Roszczenie może nie być skuteczne, a Klient zostanie poinformowany o takiej decyzji; lub
– w przypadku nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego postępowania Klienta, na podstawie decyzji Skycop; lub
– jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Klient będący konsumentem złoży drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy na tej podstawie wygasa przedwcześnie, jeżeli Umowa została w pełni wykonana do upływu powyższego terminu.
3. W każdym przypadku, w przypadku rozwiązania Umowy przez Klienta bez winy Skycop po wykonaniu określonych prac lub po wszczęciu przez Skycop i/lub przedstawicieli prawnych postępowania sądowego, Skycop jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami administracyjnymi, a także innymi poniesionymi kosztami, opłatami sądowymi, kosztami usług, kosztami komorniczymi, kosztami pozasądowymi, opłatami upoważnionego przedstawiciela, dodatkowymi opłatami i innymi poniesionymi kosztami. Klient zapłaci kwoty wskazane w niniejszym punkcie w ciągu 10 (dziesięciu) dni od otrzymania faktury Skycop.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Skycop jest upoważniony do zmiany Regulaminu i określenia dodatkowych warunków w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, jednakże dołoży wszelkich starań, aby Klient był informowany o wszelkich takich zmianach. W przypadku, gdy takie zmiany są negatywne z punktu widzenia Klienta, Klient będzie musiał zaakceptować takie zmiany, aby zmieniony Regulamin mógł być zastosowany w odniesieniu do danego Klienta.
2. Do OWU, Umowy i/lub wszelkich innych dokumentów zawartych w związku z OWU i Umową zastosowanie ma prawo Republiki Litewskiej, chyba że w konkretnym dokumencie uzgodniono inaczej. Klient (konsument) jest również uprawniony do żądania ochrony praw na podstawie obowiązujących przepisów przewidzianych przez ustawodawstwo państwa, w którym rezyduje właściwy Klient (konsument).
3. Skycop będzie wykorzystywał dane osobowe Klienta i ewentualnie jego pracowników wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące zakresu i formy gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych można odnaleźć w Polityce Prywatności Skycop.
4. W przypadku, jeśli Klient jest podmiotem prawnym, gwarantuje i oświadcza, że:
– dane osobowe przekazywane do Skycop zostały zebrane i mają być przekazane Skycop w każdym momencie zgodnie z Przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych;
– dla celów niniejszej Umowy Skycop będzie działał jako przetwarzający dane, a nie jako administrator danych (w rozumieniu Przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych), w odniesieniu do wszelkich czynności przetwarzania danych, które Skycop może wykonywać w ramach niniejszej Umowy.
5. Wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające z lub odnoszące się do Warunków Świadczenia Usług, ich naruszenia, rozwiązania lub ważności podlegają rozstrzygnięciu we właściwym sądzie Republiki Litewskiej, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez sąd lub trybunał arbitrażowy, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. Wszelkie postanowienia Regulaminu uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne tylko w części lub w pewnym stopniu, pozostaną w mocy w takim zakresie, w jakim nie zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne. Skycop zmieni Regulamin poprzez zastąpienie takich nielegalnych, nieważnych lub niewykonalnych przepisów, ważnymi i wykonalnymi przepisami, które przyniosą rezultat jak najbardziej zbliżony do intencji Skycop i Klienta. Skycop dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wdrożenie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku rozbieżności między angielską wersją językową Regulaminu a wersją w każdym innym języku, rozstrzygające znaczenie ma wersja angielska.

Załącznik nr 1 – Cennik

1. Cennik jest opublikowany na stronie www.skycop.com/pl/cennik/

Załącznik nr 1 – Członkostwo Skycop Care

Członkostwo Skycop Care jest opublikowany na stronie https://www.skycop.com/pl/czlonkostwo-skycop-care/

Aktualizacja – 2024-02-26