Regulamin Skycop

O ile z kontekstu Regulaminu Świadczenia Usług przez Skycop zwanego dalej („Regulaminem”) nie wynika inaczej, terminy pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie wskazane poniżej:

Umowa” oznacza umowę pomiędzy Klientem a Skycop, która zostaje zawarta po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu i podpisaniu drogą elektroniczną lub pisemną. Na podstawie Umowy Klient przenosi na Skycop pełną własność i tytuł prawny do swojego roszczenia pieniężnego wynikającego z rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 lub każde inne analogiczne lub podobne przepisy krajowe mające zastosowanie w odniesieniu do Klienta w innym państwie, które ustanawia wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, w tym wszystkie kwoty związane z Cesją (“Cesja”).
Tylko jeżeli umowa Cesji (Dokument Cesji) zostanie uznany za nieważny lub nie może być uznany za ważny w danym kraju (jurysdykcja), niniejsza umowa pomiędzy Klientem i Skycop będzie traktowana jako umowa o świadczenie usług, zgodnie z którą Skycop zarządza Cesją Klienta i zobowiązuje się zorganizować i sfinansować odbiór Cesji oraz wykonać wszelkie inne czynności związane z Umową.

Roszczenie” oznacza każde roszczenie przeciwko przewoźnikowi wykonującemu lot o odszkodowanie pieniężne zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażerów lotniczych.

Klient” oznacza osobę, która podpisała Umowę, zaakceptowała Regulamin i poszukuje Rekompensaty za lot z pomocą Skycop.

Rozporządzenie w sprawie Identyfikacji Elektronicznej” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Rozporządzenie ws. odszkodowań za loty” oznacza Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Odszkodowanie za lot” oznacza łączną kwotę pieniędzy wypłaconą przez przewoźnika lotniczego obsługującego lot w związku z Roszczeniem jako odszkodowanie, rozliczenie lub gest dobrej woli, w tym wszelkie dodatkowe wydatki zrekompensowane Klientowi lub Skycop decyzją przewoźnika wykonującego lot po podpisaniu przez Klienta Umowy i zaakceptowaniu Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości należy zaznaczyć, że Odszkodowanie za lot nie obejmuje żadnych opłat prawnych, kosztów sądowych, kosztów windykacji, odsetek, kar lub podobnych poniesionych wydatków, które są pokrywane przez Skycop w trakcie całego procesu windykacji. W związku z tym wszystkie kwoty zapłacone przez Skycop w procesie windykacji muszą zostać zwrócone i wypłacone wyłącznie na rzecz Skycop.

Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze odnoszące się do przetwarzania danych osobowych i prywatności, w tym, w stosownych przypadkach, wytyczne i kodeksy postępowania (jeśli takie istnieją) wydane przez właściwe organy nadzorcze, a także odpowiednik powyższych przepisów w dowolnej odpowiedniej jurysdykcji (obowiązkowej lub nie).
Postępowanie” oznacza proces, w którym Skycop wniesie Roszczenie do sądu, alternatywnych instytucji rozstrzygania sporów, lotniczych agencji regulacyjnych, agencji ochrony konsumentów i/lub organów rządowych lub rozpatruje Roszczenie u zakontraktoewanego przedstawiciela prawnego, takiego jak radca prawny lub kancelaria prawnicza.

Skycop” oznacza podmiot prawny (UAB Skycop.com, kod podmiotu prawnego 304423851, adres siedziby: ul. Smolensko 10-101, Wilno, Republika Litewska), prowadzący platformę przeznaczoną do zabezpieczania odszkodowań dla pasażerów linii lotniczych za opóźnione, odwołane i/lub odmowę wejścia na pokład z powodu overbookingu.

Powyższe definicje będą stosowane przy zawieraniu i wykonywaniu wszelkich dokumentów lub transakcji związanych z Regulaminem.

1. UMOWA
1. Klient akceptuje Regulamin (Umowę), który jest traktowany jako podstawa wszelkich innych dokumentów, które Klient i Skycop zawrą dobrowolnie.
2. Skycop wykorzystuje usługi uwierzytelniania online dla zaawansowanych podpisów elektronicznych spełniających wymagania określone w art. 26 Rozporządzenie w sprawie Identyfikacji Elektronicznej, które jest uznawane i akceptowane na poziomie międzynarodowym również przez sądy, w związku z czym Klient nie musi drukować, podpisywać i odsyłać Umowy listem poleconym.
3. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że jest uprawniony i posiada zdolność prawną do podpisywania dokumentów wiążących zarówno Skycop jak i Klienta.
4. Klient potwierdza, że Odszkodowanie za lot nie zostało przeniesione w drodze cesji na strony trzecie i nie toczy się ani jest oczekiwany spór prawny w tej samej sprawie pomiędzy Klientem a przewoźnikiem obsługującym lot. Klient przyjmuje do wiadomości, że dokonując Cesji nie może zawierać takiej samej i/lub podobnej umowy, w tym również z firmami konkurencyjnymi dla Skycop o działanie w interesie Klienta, podejmować działań prawnych związanych z uzyskaniem Odszkodowia za lot.
5. Klient zobowiązuje się do przekazania Skycop wszelkich danych i/lub informacji niezbędnych do uzyskania Odszkodowania za lot od przewoźnika obsługującego lot.
6. Skycop jest uprawniony tylko do przyjęcia Odszkodowania za lot i nie przyjmuje się żadnych voucherów podróżnych i/lub innych usług, które mogą być oferowane przez przewoźnika obsługującego lot.
7. Podpisując Umowę i zgadzając się z warunkami Regulaminu Klient potwierdza, że nie będzie utrzymywał bezpośredniego kontaktu i/lub akceptował płatności od przewoźnika obsługującego lot.
8. Klient potwierdza i oświadcza, że Regulamin jest bezpośrednim dowodem i wyrazem prawdziwej woli i powinien być respektowany przez przewoźników lotniczych. Klient uważa Skycop za swojego partnera i żąda od przewoźników lotniczych, aby nie tworzyli sztucznych i formalnych przeszkód w procesie uzyskiwania Odszkodowania za lot. Jednocześnie Klient zgadza się ze Skycop, że wszelkie wypłaty Odszkodowania za lot dokonywane przez przewoźników obsługujących loty w ramach Roszczeń Skycop powinny być dokonywane bezpośrednio na konta bankowe Skycop lub inne konta bankowe uzgodnione przez Skycop i Klienta.
9. Klient zgadza się również, że Skycop pomoże mu (jej) w korzystaniu z jego (jej) prawa do obrony go (jej) w dochodzeniu Odszkodowania za lot.

2. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
1. Dane lotu związane z Roszczeniem mogą być przekazane do Skycop najlepiej za pośrednictwem strony internetowej Skycop, aplikacji mobilnej, poczty elektronicznej i/lub innych rozwiązań elektronicznych lub oprogramowania obsługiwanych przez Skycop. Po otrzymaniu takich danych Skycop dokona oceny zasadności zgłoszonego lotu oraz tego, czy dochodzenie Roszczenia na podstawie takich danych lotu może być skuteczna. Po otrzymaniu takich danych Skycop dokona oceny zasadności lotu oraz tego, czy Roszczenie na podstawie takich danych lotu może być skuteczne. Jeżeli Skycop uzna, że dane lotu dostarczone przez Klienta są wystarczające i Roszczenie może być skuteczne, Skycop podejmie wszelkie niezbędne działania w związku z uzyskaniem przez Klienta Odszkodowania za lot zgodnie z dokumentami podpisanymi i zaakceptowanymi przez Klienta.
2. Należy zwrócić uwagę, że wynik oceny, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, nie zawiera żadnych wiążących oświadczeń i nie gwarantuje skutecznego dochodzenia Roszczenia.
3. Po zawarciu Umowy Skycop skieruje Roszczenie do przewoźnika obsługującego lot w celu osiągnięcia porozumienia i uniknięcia Postępowań.
4. Jeżeli przewoźnik obsługujący lot odmówi zaspokojenia Roszczenia po dotarciu Skycop do danego przewoźnika, Skycop jest uprawniony do wszczęcia Postępowania w celu dochodzenia Roszczenia.
5. W trakcie Postępowania przedstawiciel prawny Skycop uzyska dostęp do wszystkich danych przekazanych Skycop przez Klienta w celu dochodzenia Roszczenia. Jeżeli strony trzecie zażądają dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienia przedstawiciela prawnego, Klient, pod kierunkiem Skycop, niezwłocznie przekaże przedstawicielowi prawnemu którykolwiek z tych dokumentów.
6. Jeżeli po dokonaniu oceny zasadności Roszczenia, przedstawiciel prawny uzna, że dochodzenie Roszczenia w trakcie Postępowania jest mało prawdopodobne, Klient zostanie o tym poinformowany i Skycop nie będzie dalej dochodzić Roszczenia. Takie powiadomienie Klienta oznacza, że pobranie Odszkodowania za lot zostało zakończone, a pełna własność i tytuł prawny do Cesji jest automatycznie zwracany Klientowi bez zawierania dodatkowych umów.
7. W przypadku wszczęcia Postępowania w celu dochodzenia Roszczenia, Klient zostanie zwolniony z wszelkich poniesionych kosztów w przypadku nieuznania Roszczenia. W przypadku powodzenia lub ugody w postępowaniu Skycop pokryje wszelkie poniesione koszty, które nie są pokrywane przez przewoźnika lotniczego. Pod warunkiem, że Roszczenie zostanie uwzględnione, a Klient otrzyma Odszkodowanie za lot, Klient wyraża zgodę, aby wszystkie koszty poniesione przez Skycop i dochodzone od przewoźnika lotniczego zostały zapłacone Skycop.
8. Klient i Skycop potwierdzają, że Skycop ma wyłączne prawo do przyjęcia i/lub odrzucenia dowolnej oferty ugody zgodnie z doświadczeniem dotyczącym danego przewoźnika lotniczego. Umowa jest uważana za wystarczającą podstawę prawną, aby taka decyzja była skuteczna. Klient ma prawo do odwołania niniejszego potwierdzenia w dowolnym momencie i rozwiązania wszelkich powiązań prawnych ze Skycop zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie.
9. Klient przyjmuje do wiadomości, że rozpatrzenie Roszczenia przez sąd może zająć dużo czasu i że Skycop nie może mieć wpływu na szybkość dochodzenia Roszczenia.

3. PROWIZJE I PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym Regulaminie dla Cesji jest związane z istotnym warunkiem otrzymania Odszkodowania za lot, tj. wpłacenia go na konto bankowe Skycop lub Klienta. Po wypłacie odszkodowania przez przewoźnika obsługującego lot, Skycop i Klient rozliczają się zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie.
2. Skycop zajmuje się Roszczeniem bez opłat. Pod warunkiem, że Roszczenie zostanie uwzględnione, a Skycop otrzyma Odszkodowanie za lot, Skycop ma prawo do wynagrodzenia za usługi świadczone na podstawie Umowy w wysokości 25% kwoty Odszkodowania za lot (plus VAT, jeśli dotyczy). Skycop i Klient mogą odrębnie uzgodnić inną kwotę wynagrodzenia.
3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia z przewoźnikiem obsługującym lot w sprawie Roszczenia, Skycop ma prawo do wszczęcia Postępowania, które może skutkować podwyższeniem płatności za usługi na rzecz Skycop wskazanej w punkcie 3.2, ale nie więcej niż 50% kwoty Roszczenia. Przed wszczęciem Postępowania Skycop poinformuje o tym Klienta pisemnie.
4. Klient płaci za usługi świadczone przez Skycop na podstawie niniejszej Umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym Roszczenie zostało zaspokojone. Klient potwierdza swoje uznanie, że strony Umowy mogą potrącić swoje roszczenia wzajemne. W celu uniknięcia niejasności pomiędzy Klientem a Skycop, Klient musi również zapłacić za wykonane usługi po otrzymaniu częściowej zapłaty Roszczenia (częściowe Odszkodowanie za lot).
5. Jeżeli Klient w sposób nieuczciwy poda nieprawidłowe lub niekompletne dane, a Skycop poniesie z tego tytułu dodatkowe koszty, Klient zwróci je Skycop.
6. Ponieważ siedziba Skycop znajduje się w Republice Litewskiej, kwota podatku VAT do zapłacenia jest określona przez prawo Republiki Litewskiej zgodnie z ustawowo ustaloną stawką.
7. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niewystarczających informacji niezbędnych do wypłaty Odszkodowania za lot i odesłania go do Skycop, Skycop ma prawo do potrącenia wszelkich dodatkowych kosztów które poniesie Skycop.
8. W przypadku rachunków w Jednolitym Obszarze Płatniczym w Euro (SEPA), wszystkie płatności będą wysyłane na konto przelewem bankowym. Przy dokonywaniu przelewu międzynarodowego na rzecz Klienta wszystkie opłaty bankowe są potrącane z Odszkodowania za lot Klienta.
9. W celu zaoszczędzenia kosztów bankowych, w przypadku wspólnej rezerwacji Skycop dokona przelewu wszystkich płatności na jedno konto, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
10. Skycop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czeki, przedpłacone karty debetowe, karty kredytowe i podobne środki, które zostały utracone przez Klienta, jak również za skutki podania przez Klienta błędnych danych konta bankowego.
11. Na życzenie Klienta Skycop wystawi fakturę elektroniczną za wszelkie usługi i opłaty pobierane przez Skycop i prześle ją pocztą elektroniczną.
12. Skycop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuiszczenie uzgodnionego Odszkodowania za lot z powodu okoliczności, nad którymi nie ma racjonalnej kontroli, w tym, między innymi, strajk, lokaut, spór pracowniczy, działanie siły wyżej, wojna, zamieszki, przestrzeganie przepisów prawa lub krajowych przepisów, regulacji itp.
13. Odszkodowania za lot i wszelkie inne płatności będą dokonywane przez Skycop wyłącznie na rzecz beneficjentów końcowych z prawem do dochodzenia Odszkodowania za lot. Skycop nie będzie wypłacał odszkodowań za lot i (lub) żadnych innych płatności na rzecz pośredników, agencji, przedstawicieli i (lub) innych osób trzecich, które wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowań za lot nie dostarczą żadnego konkretnego pisemnego dowodu w sposób jasny i jednoznaczny potwierdzającego upoważnienie do przyjęcia płatności w imieniu końcowego beneficjenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawa do otrzymania płatności, Skycop ma prawo zażądać dodatkowego dowodu potwierdzającego prawo do przyjęcia płatności w imieniu beneficjenta końcowego i (lub) jednostronnie odmówić wypłaty odszkodowania lotniczego bezpośrednio takiej osobie.

4. WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM
1. Klient gwarantuje, że dane i informacje przekazane Skycop przez Klienta w związku z Roszczeniem są prawidłowe, kompletne, prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. Klient jest zobowiązany do zwolnienia Skycop z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia powstałe w wyniku podania przez Klienta nieprawidłowych informacji i/lub braku współpracy lub niewłaściwej współpracy ze strony Klienta.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Skycop Klient nie dokonał Cesji w żaden inny sposób, ani nie zaangażował strony trzeciej do dochodzenia roszczenia.
3. Klient zobowiązany jest do przekazania Skycop, na jego żądanie lub bez specjalnego żądania, wszelkich danych i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia Roszczenia, np. kopii dokumentów tożsamości, karty pokładowej, powiadomienia o opóźnieniu, korespondencji z przewoźnikiem obsługującym lot lub zlecenia oddelegowania.
4. W przypadku otrzymania przez Klienta jakiejkolwiek płatności lub innego rodzaju Odszkodowania za lot, np. vouchera na lot, od przewoźnika obsługującego lot po skorzystaniu z usług Skycop, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Skycop. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty Skycop prowizji, o której mowa w pkt. 3.2 lub 3.3, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania Odszkodowania za lot na rachunek bankowy podany w rubryce Kontakt strony internetowej Skycop lub inny rachunek bankowy podany przez Skycop w formie pisemnej.
5. Jeżeli Klient poda niepoprawne lub niekompletne dane lub Klient zatai przed Skycop informację, że Klient już otrzymał odszkodowanie od przewoźnika za zakłócony lot, którego dotyczy Roszczenie, i Skycop nie jest w stanie odzyskać tego odszkodowania lub poniesie szkody/straty z tytułu procesowania roszczenia, Skycop ma prawo do wniesienia roszczenia przeciwko Klientowi o naprawienie powstałej szkody.

5. WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym:
– gdy Skycop po przeprowadzeniu dogłębnek analizy uzna, że Roszczenie może nie być skuteczne, a Klient zostanie poinformowany o takiej decyzji; lub
– w przypadku nieprawidłowych danych/informacji oraz nieuczciwego postępowania Klienta, na podstawie decyzji Skycop; lub
– jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy Klient bez podania przyczyn, przekaże drogą elektroniczną zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy.
2. W każdym przypadku, w sytuacji rozwiązania Umowy przez Klienta po wykonaniu pracy wynikającej z Umowy lub po wszczęciu Postępowań przez Skycop i/lub przedstawicieli prawnych, Skycop ma prawo obciążyć Klienta kosztami administracyjnymi, jak również innymi poniesionymi kosztami, kosztami sądowymi, kosztami usług, kosztami komornika, kosztami pozasądowymi, honorariami upoważnionych pełnomocników, dodatkowymi opłatami i innymi poniesionymi kosztami. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwot wskazanych w niniejszym punkcie w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania faktury Skycop.
3. Jeżeli Klient jest konsumentem w rozumieniu przepisów UE dotyczących konsumentów, tj. działa poza zakresem działalności gospodarczej, ma ustawowe prawo odstąpienia od Umowy przy jednoczesnym zwrocie pełnego prawa własności do jego (jej) Cesji. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem formy pisemnej i dostarczeniem wypowiedzenia do Skycop z pięciodniowym wyprzedzeniem. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta Skycop ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w trakcie świadczenia usług na rzecz Klienta w ramach niniejszej Umowy, a zwrot nie może przekroczyć kwoty określonej w pkt. 3.2.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Skycop jest upoważniony do zmiany Regulaminu i określenia dodatkowych warunków w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, jednakże dołoży wszelkich starań, aby Klient był informowany o wszelkich takich zmianach. W przypadku, gdy takie zmiany są negatywne z punktu widzenia Klienta, Klient będzie musiał zaakceptować takie zmiany, aby zmieniony Regulamin mógł być zastosowany w odniesieniu do danego Klienta.
2. Do Regulaminu, Umowy i/lub wszelkich innych dokumentów zawartych w związku z Regulaminem i Umową stosuje się prawo Republiki Litewskiej, chyba że uzgodniono inaczej w konkretnym dokumencie, który jest akceptowalny dla Skycop.
3. Skycop będzie wykorzystywał dane osobowe Klienta oraz, w stosownych przypadkach, jego pracowników wyłącznie w celu dochodzenia Roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące zakresu i formy gromadzenia danych, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w Polityce Ochrony Danych Osobowych Skycop.
4. W przypadku, jeśli Klient jest podmiotem prawnym, gwarantuje i oświadcza, że:
– dane osobowe przekazywane do Skycop zostały zebrane i mają być przekazane Skycop w każdym momencie zgodnie z Przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych;
– dla celów niniejszej Umowy Skycop będzie działał jako przetwarzający dane, a nie jako administrator danych (w rozumieniu Przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych), w odniesieniu do wszelkich czynności przetwarzania danych, które Skycop może wykonywać w ramach niniejszej Umowy.
5. Wszelkie spory, wątpliwości lub roszczenia, wynikające z lub odnoszące się do postanowień Regulaminu, ich naruszenia, rozwiązania lub ważności będą ostatecznie rozstrzygane przez odpowiedni sąd Republiki Litewskiej zgodnie z zasadami jurysdykcji.
6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez sąd lub trybunał arbitrażowy, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. Wszelkie postanowienia Regulaminu uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne tylko w części lub w pewnym stopniu, pozostaną w mocy w takim zakresie, w jakim nie zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne. Skycop zmieni Regulamin poprzez zastąpienie takich nielegalnych, nieważnych lub niewykonalnych przepisów, ważnymi i wykonalnymi przepisami, które przyniosą rezultat jak najbardziej zbliżony do intencji Skycop i Klienta. Skycop dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wdrożenie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku rozbieżności między angielską wersją językową Regulaminu a wersją w każdym innym języku, rozstrzygające znaczenie ma wersja angielska.