Политика за поверителност

Updated - 2021-07-27

Политика за поверителност

В тази политика за поверителност ние, Skycop, обясняваме как обработваме Вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и използвате нашите услуги.

Ще Ви помолим да се съгласите с използването на бисквитки в съответствие с условията на това известие, когато за първи път посетите нашия уебсайт.

Нашият уебсайт включва контроли за поверителност, които Ви предоставят контрол при вземането на решение как ще обработваме Вашите лични данни. Чрез използването на контроли за поверителност можете да посочите дали искате да получавате директни маркетингови съобщения, както и да ограничите количеството информация, която получаваме чрез бисквитки.

В това известие ще намерите отговорите на следните въпроси:

 • как използваме Вашите данни;
 • кога предоставяме Вашите данни на други лица;
 • колко дълго съхраняваме Вашите данни;
 • каква е маркетинговата ни политика;
 • какви права, свързани с личните данни, притежавате;
 • как използваме бисквитки;
 • други въпроси, които трябва да вземете предвид.

В случай на запитвания или ако искате да упражните някое от правата си, посочени в това известие, можете да подадете такива запитвания и искания чрез средствата, предоставени в раздел Контакти.

Можете да се свържете с наш служител по защита на данните по имейл: privacy@skycop.com.

1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

1.1. Този Раздел предоставя следната информация:

 • категории лични данни, които обработваме;
 • в случай че личните данни не сме получили директно от Вас, източникът и специфичните категории на тези данни;
 • целите, за които можем да обработваме Вашите лични данни;
 • правните основания на обработването.

1.2. Ние обработваме данни за Вашето използване на нашия уебсайт и услуги („данни за използването“). Данните за използването може да включват Вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препоръка, продължителност на посещението, показвания на страници и навигационни пътища на уебсайтове, както и информация за времето, честотата и модела на използване на Вашата услуга. Ние получаваме такива данни чрез използването на бисквитки и подобни технологии. Ние обработваме такива данни, за да разберем по-добре как използвате нашия уебсайт и услуги. Правното основание за тази обработка е нашият легитимен интерес, а именно наблюдение и подобряване на нашия уебсайт и услуги.

1.3. Ние обработваме данните за Вашия профил („данни за профил“). Данните за профил може да включват Вашето име и имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане и други данни, които предоставяте при регистрацията. Ние получаваме такива данни директно от Вас. Ние обработваме данни за профила за целите на работата на нашия уебсайт, предоставянето на нашите услуги, гарантирането на сигурността на нашия уебсайт и услугите и комуникацията с Вас. Правното основание за тази обработка е изпълнението на договор между Вас и нас и/или предприемането на стъпки, по Ваше искане, за сключване на такъв договор, както и нашият законен интерес, а именно наблюдение и подобряване на нашия уебсайт и услуги.

1.4. Ние обработваме информация, свързана с предоставянето на услуги от наша страна на Вас („данни за предоставяне на услуги“). Данните за предоставяне на услугата може да включват Вашите данни за контакт, данни за плащане и информация, свързана с услуги (информация за съответния полет, документи, необходими за иск, комуникация с цел предоставяне на услуга и други подобни). Данните за предоставяне на услуги се обработват, за да се предоставят услуги и да се поддържат правилни записи на тези транзакции. Правното основание за тази обработка е изпълнението на договор между Вас и нас и/или предприемането на стъпки, по Ваше искане, за сключване на такъв договор и нашите законни интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес.

1.5. Можем да обработваме информация, която ни предоставяте с цел абониране за нашите имейл съобщения и бюлетини („данни за съобщения“). Данните за съобщения се обработват, за да Ви изпращаме съответните съобщения и бюлетини. Правното основание за тази обработка е Вашето съгласие. Освен това, ако вече сме предоставили услуги за Вас на нашия уебсайт и Вие не възразявате, може също да обработваме данни за съобщения въз основа на нашия законен интерес, а именно в стремежа да поддържаме и подобряваме отношенията с клиентите.

1.6. Можем да обработваме информация, свързана с всяко съобщение, което ни изпращате („данни за кореспонденция“). Данните за кореспонденция могат да включват съдържанието на комуникацията и метаданните, свързани с комуникацията. В случай на комуникация чрез нашия уебсайт, уебсайтът ще генерира метаданните, свързани с комуникациите, направени чрез формите за контакт на уебсайта. Данните за кореспонденция се обработват за целите на комуникация с Вас и водене на записи. Правното основание за тази обработка са нашите легитимни интереси, а именно правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес, осигуряване на единна и висококачествена консултативна практика и за разследване на спорове между Вас и нашите служители.

1.7. Можем да обработваме всички Ваши лични данни, посочени в това известие, когато е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове, независимо дали в съдебно производство или в административна или извънсъдебна процедура. Правното основание за тази обработка са нашите легитимни интереси, а именно защитата и отстояването на нашите законни права, Вашите законни права и законните права на други лица.

1.8. Можем да обработваме всички Ваши лични данни, посочени в това известие, когато е необходимо за целите на получаване или поддържане на застрахователно покритие, управление на рисковете или получаване на професионален съвет. Правното основание за тази обработка са нашите законни интереси, а именно правилната защита на нашия бизнес срещу рискове.

1.9. В допълнение към конкретните цели, за които можем да обработваме Вашите лични данни, посочени в този раздел, ние можем също така да обработваме всякакви Ваши лични данни, когато такава обработка е необходима за спазване на законово задължение, на което сме подчинени, или за да защитава жизнените Ви интереси или жизнените интереси на друго физическо лице.

2. КОГА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ НА ДРУГИ ЛИЦА?

2.1. Можем да разкрием Вашите лични данни на всеки член на нашата група от компании (включително нашите дъщерни дружества, нашето холдингово дружество и всичките му дъщерни дружества), доколкото е разумно необходимо за целите, посочени в това известие.

2.2. Можем да разкрием Вашите лични данни на нашите застрахователи и/или професионални съветници, доколкото това е разумно необходимо за целите на получаване или поддържане на застрахователно покритие, управление на рискове, получаване на професионален съвет или установяване, упражняване или защита на правни искове, независимо дали в съдебно производство или по административно или извънсъдебно производство.

2.3. Можем да разкрием Вашите лични данни на нашите доставчици на платежни услуги. Ние ще споделяме данни за предоставяне на услуги с нашите доставчици на платежни услуги само до степента, необходима за целите на обработката на Вашите плащания, прехвърляне на средства и разглеждане на жалби и запитвания, свързани с такива плащания и преводи.

2.4. Можем да разкрием Вашите лични данни на други доставчици на услуги, доколкото това е разумно необходимо за предоставяне на конкретни услуги (включително доставчици на услуги за хостинг на уебсайтове, доставчици на куриерски услуги, доставчици на сървъри и тяхната поддръжка, доставчици на имейл услуги). Ние предприемаме всички необходими мерки, за да гарантираме, че такива подизпълнители ще прилагат подходящи организационни и технически мерки, за да гарантират сигурността и поверителността на Вашите лични данни.

2.5. В допълнение към конкретните разкривания на лични данни, посочени в този раздел, ние може да разкрием Вашите лични данни, когато това разкриване е необходимо за спазване на правно задължение, на което сме подчинени, или за да защитим Вашите жизненоважни интереси или жизненоважни интереси на друго физическо лице.

2.6. Лицата, посочени в този раздел, могат да бъдат установени извън Литва, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. В случай, че прехвърлим Вашите лични данни на такива лица, ние ще предприемем всички необходими и посочени в правните актове мерки, за да гарантираме, че Вашата поверителност ще остане надлежно защитена.

3. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

3.1. Вашите лични данни, които обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели. Във всеки случай трябва да се съхраняват не по-дълго от:

 • данните за достъп ще се съхраняват за не повече от 3 (три) години след последната актуализация на профила Ви или 10 (десет) години след края на предоставянето на услуги (което от двете е последното);
 • данните за предоставяне на услуги ще се съхраняват за не повече от 10 (десет) години след края на предоставянето на услугите;
 • данните за съобщения ще се съхраняват за не повече от 2 (две) години след предоставяне на съгласие или, в случай че данните за съобщения се изпращат до настоящите клиенти с цел поддържане и подобряване на отношенията с клиентите, за не повече от 2 (две) години след приключване на предоставянето на съответните услуги;
 • комуникационните данни ще се съхраняват за не повече от 2 (два) месеца след края на такава комуникация.

3.2. В някои случаи не е възможно да уточним предварително периодите, за които ще се съхраняват Вашите лични данни. Т.е. данните за употребата ще бъдат запазени толкова дълго, колкото е необходимо за съответните цели на обработка.

3.3. Независимо от другите разпоредби на този раздел, можем да запазим Вашите лични данни, когато това запазване е необходимо за спазване на законово задължение, на което сме подчинени, или за да защитим Вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интереси на друго физическо лице.

4. МАРКЕТИНГ СЪОБЩЕНИЯ

4.1. В случай, че сте съгласни, ние ще Ви изпращаме маркетингови съобщения по имейл и/или SMS, за да Ви информираме относно всяка подходяща информация, свързана с това, което правим.

4.2. Също така, ако вече сме Ви предоставили услуги и Вие не възразявате, ние ще Ви информираме за други наши продукти, които може да Ви заинтересуват, включително друга информация, свързана с тях.

4.3. Можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по всяко време.

4.4. Можете да го направите чрез:

 • избор на подходяща връзка в някое от нашите маркетингови съобщения;
 • да се свържете с нас чрез средствата, предоставени в раздела Контакти.

4.5. След като изпълните някое от предоставените действия, ние ще актуализираме Вашия профил, за да гарантираме, че няма да получавате нашите маркетингови съобщения в бъдеще.

4.6. Моля, имайте предвид, че тъй като нашите бизнес дейности обикновено се състоят от мрежа от тясно свързани услуги, може да отнеме няколко дни, докато всички системи бъдат актуализирани, поради което може да продължите да получавате маркетингови съобщения, докато все още обработваме Вашата заявка.

4.7. Отказът от маркетинговите съобщения няма да Ви попречи да получавате съобщения, пряко свързани с предоставянето на услуги.

5. ВАШИТЕ ПРАВА

5.1. В този раздел сме обобщили правата, които имате съгласно законите за защита на данните. Някои от правата са комплексни, затова предоставяме само основните аспекти на тези права. Съответно трябва да прочетете съответните закони и насоки от регулаторните органи за пълно обяснение на тези права.

5.2. Вашите основни права съгласно закона за защита на данните са следните:

 • право на достъп до данни;
 • право на коригиране (имайте предвид, че можете да упражните по-голямата част от това право, като влезете в профила си тук);
 • право на изтриване на Вашите лични данни;
 • право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
 • право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • право на преносимост на данните;
 • право на жалба до надзорен орган; и
 • право на оттегляне на съгласието.

5.3. Право на достъп до данни. Имате право на потвърждение дали обработваме или не Вашите лични данни и, когато го правим, на достъп до личните данни, заедно с определена допълнителна информация. Тази допълнителна информация включва подробности за целите на обработката, съответните категории лични данни и получателите на личните данни. При условие че правата и свободите на другите не са засегнати, ние ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни. Първото копие ще бъде предоставено безплатно, но допълнителните копия може да подлежат на разумна такса.

5.4. Право на коригиране. Имате право на коригиране на неточни лични данни за Вас и, като се имат предвид целите на обработката, всички непълни лични данни за Вас да бъдат допълнени.

5.5. При определени обстоятелства имате право на изтриване на Вашите лични данни. Тези обстоятелства включват, когато: (i) личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин; (ii) оттеглите съгласието си за обработване въз основа на съгласие и няма друго правно основание за обработка на данни; (iii) възразявате срещу обработването съгласно определени правила на приложимите закони за защита на данните; (iv) обработката е за целите на директния маркетинг; или (v) личните данни са били незаконосъобразно обработени. Съществуват обаче изключения от правото на изтриване. Такива изключения включват, когато обработването е необходимо: (i) за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; (ii) за спазване на наше законово задължение; или (iii) за установяване, упражняване или защита на правни искове.

5.6. При определени обстоятелства имате право да ограничите обработването на Вашите лични данни. Тези обстоятелства са, когато: (i) оспорвате точността на личните данни; (ii) обработването е незаконно, но Вие се противопоставяте на изтриването; (iii) вече не се нуждаем от личните данни за целите на нашето обработване, но Вие се нуждаете от лични данни за установяване, упражняване или защита на правни искове; и (iv) сте възразили срещу обработването, в очакване на проверката на това възражение. Когато обработката е била ограничена на това основание, ние може да продължим да съхраняваме Вашите лични данни, но ще обработваме допълнително такива данни само по друг начин: (i) с Вашето съгласие; (ii) за установяване, упражняване или защита на правни искове; (iii) за защита на правата на друго лице; или (iv) по причини от важен обществен интерес.

5.7. Имате право да възразите срещу обработването от наша страна на Вашите лични данни на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, но само доколкото правното основание за обработването е, че обработването е необходимо за: изпълнението на задача, изпълнявана в обществен интерес или целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Ако направите такова възражение, ние ще спрем да обработваме личната информация, освен ако не можем да докажем убедителни законни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработката е за установяване, упражняване или защита на правни искове.

5.8. Имате право да възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг (включително профилиране за целите на директния маркетинг). Ако направите такова възражение, ние ще спрем да обработваме Вашите лични данни поради тази причина.

5.9. Имате право да възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни за научни или исторически изследователски цели или статистически цели на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, освен ако обработката е необходима за изпълнението на задача, изпълнявана по причини от обществен интерес.

5.10. Право на преносимост на данните. Доколкото правното основание за нашата обработка на Вашите лични данни е:

 • съгласие; или
 • изпълнение на договор или стъпки, които трябва да бъдат предприети по Ваше искане преди сключването на договор, необходими за сключването на такъв,

имате право да получите Вашите лични данни от нас в структуриран, често използван и машинно четим формат. Това право обаче не се прилага, когато би засегнало неблагоприятно правата и свободите на другите.

5.11. Ако смятате, че нашата обработка на Вашата лична информация нарушава законите за защита на данните, имате законно право да подадете жалба до надзорен орган, отговорен за защитата на данните. Можете да направите това в държавата-членка на ЕС на Вашето обичайно местопребиваване, Вашето работно място или мястото на предполагаемото нарушение. Нашата обработка на данни се контролира от Държавния инспекторат за защита на данните на Литва, седалище на A. Juozapavičiaus ул. 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. Доколкото правното основание за нашата обработка на Вашата лична информация е съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето.

5.13. В допълнение към специфичните мерки, предвидени в този раздел или на уебсайта, можете също да упражните някое от правата, посочени тук, като се свържете с нас чрез Контакти.

6. ЗА БИСКВИТКИТЕ

6.1. Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи идентификатор, който се изпраща от уеб сървър към Вашия уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра.

6.2. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която лично идентифицира потребителя, но личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от бисквитките.

7. БИСКВИТКИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ

На нашия уебсайт използваме бисквитки от три основни типа за следните цели:

 • Задължителни бисквитки – използвани за осигуряване на правилна работа на уебсайта, сигурност на клиентите и техните данни, предоставяне на висококачествени услуги и безпроблемна настройка на профил;
 • Функционални бисквитки – използвани за подобряване на потребителското изживяване на уебсайта, анализиране на използването на системата и в съответствие с това подобряване на предоставянето на услуги;
 • Рекламни бисквитки – използвани за наблюдение на онлайн поведението на потребителите и оптимизиране на маркетингови кампании според такава информация.

8. БИСКВИТКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

8.1. Нашите доставчици на услуги използват бисквитки и тези бисквитки може да се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт.

8.2. Ние използваме:

 • Zopim бисквитки, за да дадем възможност на потребителите на уебсайтове, които изпитват проблеми, да се свържат с нас в реално време. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да ускорим предоставянето на обслужване на нашите клиенти. Можете да видите политиката за поверителност на Zopim тук;
 • Cloudflare бисквитки за идентифициране на потребителите, посещаващи уебсайта, и за адаптиране на настройките за сигурност. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да защитим както нашия уебсайт, така и неговите потребители. Можете да видите политиката за поверителност на Cloudflare тук;
 • Бисквитки на Google Analytics за наблюдение на трафика на нашия уебсайт. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да открием грешки в уебсайта, както и да измерим честотната лента на уебсайта. Можете да видите политиката за поверителност на Google Analytics тук;
 • Бисквитки на Facebook (login), за да могат потребителите да създават профил на нашия уебсайт. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да предоставим алтернативен начин за създаване на профил. Можете да видите политиката за поверителност на Facebook тук;
 • Бисквитки на Google (login) за да могат потребителите да създават профил на нашия уебсайт. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да предоставим алтернативен начин за създаване на профил. Можете да видите политиката за поверителност на Google тук;
 • Youtube бисквитки за показване на съдържанието на нашия уебсайт, публикувано в Youtube. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да поддържаме целостта, да създаваме информативен и динамичен уебсайт. Можете да видите политиката за поверителност на Youtube тук;
 • Twitter бисквитки за показване на съдържанието на нашия уебсайт, публикувано в Twitter. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да поддържаме целостта, да създадем информативен и динамичен уебсайт. Можете да видите политиката за поверителност на Twitter тук;
 • Hotjar бисквитки, за да наблюдаваме как потребителите използват нашия уебсайт. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да наблюдаваме ефективността на уебсайта и да анализираме как можем да подобрим нашия уебсайт. Можете да видите политиката за поверителност на Hotjar тук;
 • Yandex cookies за идентифициране на устройството, използвано от потребителя, както и поведението на потребителя в нашия уебсайт. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да адаптираме настройките на нашия уебсайт към конкретен потребител/устройство и да анализираме как можем да подобрим нашата платформа. Можете да видите политиката за поверителност на Yandex тук;
 • Google Maps бисквитки за определяне на местоположението на потребителите, ако потребителят разреши. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да адаптираме настройките на уебсайта в съответствие с местоположението на потребителя и да подобрим потребителското изживяване в нашия уебсайт. Можете да видите политиката за поверителност на Google Maps тук;
 • Doubleclick бисквитки, за да контролираме показването на реклами на нашите потребители. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да разграничим потребителите, които вече използват нашите услуги, и да намалим или спрем показването на нашите реклами на такива потребители. Можете да видите политиката за поверителност на Doubleclick тук;
 • Facebook бисквитки за управление на показването на реклами на нашите потребители. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да разграничим потребителите, които вече използват нашите услуги, и да намалим или спрем показването на нашите реклами на такива потребители. Можете да видите политиката за поверителност на Facebook тук;
 • Google Tag Manager бисквитки за контрол на рекламните бисквитки. Бисквитките, използвани за тази цел, ни помагат да разпространяваме правилно реклами на потребителите. Можете да видите политиката за поверителност на Google Tag Manager тук.

9. КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ БИСКВИТКИТЕ?

9.1. Повечето браузъри Ви позволяват да откажете да приемете бисквитки и да изтриете бисквитки. Методите за това варират от браузър до браузър и от версия до версия. Можете обаче да получите актуална информация за блокиране и изтриване на бисквитки чрез информация, предоставена в съответния уебсайт на браузъра, например Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.

9.3. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

10. ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА БИСКВИТКИТЕ

Можете да управлявате Вашите предпочитания, свързани с използването на бисквитки на нашия уебсайт, като посетите тази страница.

11. УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

На уебсайта можете да намерите линкове към и от партньорски уебсайтове, източници на информация и уебсайтове на свързани страни. Моля, обърнете внимание, че такива уебсайтове на трети страни, които ще посетите, като кликнете върху линкове, имат свои собствени политики за поверителност и ние не поемаме отговорност по отношение на такива политики за поверителност. Препоръчваме да се запознаете с политиките за поверителност на такива уебсайтове, преди да предоставите лични данни на такива.

12. ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА

12.1. Нашият уебсайт и услуги са насочени към лица на възраст над 16 години.

12.2. Ние обработваме лични данни на лица, по-млади от посочените по-горе, само след като носителят на родителските права даде съгласие за това.

12.3. Ако имаме причина да смятаме, че съхраняваме лични данни на лице под тази възраст в нашите бази данни без съгласието на притежателя на родителските права, ние ще изтрием тези лични данни.

13. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Моля, уведомете ни, ако личната информация, която съхраняваме за Вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

14. ПРОМЕНИ В ИЗВЕСТИЕТО

Всички промени в това известие ще бъдат публикувани на уебсайта и в случай на съществени промени, може да Ви информираме за тях по имейл.

Беше ли нарушен полетът Ви?

Превърнете Вашия закъснял, отменен или свръхрезервиран полет в обезщетение до €600!