Ne qëndrojmë në krah të Ukrainës

Politika e privatësisë

Në këtë politikë të privatësisë, ne, Skycop, shpjegojmë se si i trajtojmë të dhënat tuaja personale kur ju vizitoni faqen tonë të internetit dhe përdorni shërbimet tona.

Ne do t’ju kërkojmë të pranoni përdorimin tonë të kukive në përputhje me kushtet e këtij njoftimi kur të vizitoni për herë të parë faqen tonë të internetit.

Faqja jonë e internetit përfshin kontrolle të privatësisë, të cilat ju ofrojnë kontrolle për të vendosur se si do t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale. Duke përdorur kontrollet e privatësisë, ju mund të specifikoni nëse dëshironi të merrni komunikime të drejtpërdrejta nga marketingu, si dhe të kufizoni sasinë e informacionit që ne marrim përmes kukive.

Në këtë njoftim do të gjeni përgjigjet për pyetjet e mëposhtme:

 • si i përdorim ne të dhënat tuaja;
 • kur u japim ne të dhënat tuaja të tjerëve;
 • për sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja;
 • cila është politika jonë e marketingut;
 • çfarë të drejtash në lidhje me të dhënat personale zotëroni;
 • si i përdorim ne kukit;
 • çështje të tjera që duhet të keni parasysh.

Në rast të ndonjë pyetjeje ose nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja të parashikuara në këtë njoftim, ju mund të paraqisni këto pyetje dhe kërkesa me mjetet e dhëna në seksionin Kontaktet.

Ju mund të kontaktoni oficerin tonë për mbrojtjen e të dhënave me email: privacy@skycop.com.

1. SI I PËRDORIM TË DHËNAT TUAJA PERSONALE?

1.1. Ky seksion ofron informacionin e mëposhtëm:

 • kategoritë e të dhënave personale, që ne përpunojmë;
 • në rastin e të dhënave personale që ne nuk i kemi marrë drejtpërdrejt nga ju, burimin dhe kategoritë specifike të atyre të dhënave;
 • qëllimet për të cilat ne mund të përpunojmë të dhënat tuaja personale;
 • bazat ligjore të përpunimit.

1.2. Ne përpunojmë të dhëna në lidhje me përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit dhe shërbimeve (“të dhënat e përdorimit”). Të dhënat e përdorimit mund të përfshijnë adresën tuaj IP, vendndodhjen gjeografike, llojin dhe versionin e shfletuesit, sistemin operativ, burimin e referimit, kohëzgjatjen e vizitës, pamjet e faqeve dhe shtigjet e navigimit në uebsajt, si dhe informacione rreth kohës, frekuencës dhe modelit të përdorimit tuaj të shërbimit. Ne marrim të dhëna të tilla nëpërmjet përdorimit të kukive dhe teknologjive të ngjashme. Ne përpunojmë të dhëna të tilla për të kuptuar më mirë se si e përdorni faqen tonë të internetit dhe shërbimet tona. Baza ligjore për këtë përpunim është interesi ynë legjitim, përkatësisht monitorimi dhe përmirësimi i faqes sonë të internetit dhe i shërbimeve.

1.3. Ne përpunojmë të dhënat e llogarisë suaj (“të dhënat e llogarisë). Të dhënat e llogarisë mund të përfshijnë emrin dhe adresën tuaj të emailit, numrin e telefonit, datën e lindjes dhe të dhëna të tjera që jepni gjatë regjistrimit. Ne marrim të dhëna të tilla drejtpërdrejt nga ju. Ne përpunojmë të dhënat e llogarisë për qëllime të funksionimit të uebsajtit tonë, të ofrimit të shërbimeve tona, të sigurimit të sigurisë së faqes sonë të internetit dhe të shërbimeve dhe komunikimit me ju. Baza ligjore për këtë përpunim është ekzekutimi i një kontrate mes jush dhe nesh dhe/ose ndërmarrja e hapave, me kërkesën tuaj, për të lidhur një kontratë të tillë si dhe interesi ynë legjitim, përkatësisht monitorimi dhe përmirësimi i faqes dhe shërbimeve tona të internetit.

1.4. Ne përpunojmë informacionin në lidhje me ofrimin e shërbimeve nga ne për ju (“të dhënat e ofrimit të shërbimit”). Të dhënat e ofrimit të shërbimit mund të përfshijnë detajet e kontaktit tuaj, detajet dhe informacionin e pagesës, në lidhje me shërbimet (informacione për fluturimin përkatës, dokumente të nevojshme për kërkesën, komunikim për qëllimin e ofrimit të shërbimit dhe të ngjashme). Të dhënat e ofrimit të shërbimit përpunohen për të ofruar shërbime dhe për të mbajtur të dhënat e duhura të atyre transaksioneve. Baza ligjore për këtë përpunim është lidhja e një kontrate mes jush dhe nesh dhe/ose ndërmarrja e hapave, me kërkesën tuaj, për të lidhur një kontratë të tillë dhe interesat tona legjitime, përkatësisht administrimin e duhur të uebsajtit dhe biznesit tonë.

1.5. Ne mund të përpunojmë informacionin që ju na jepni me qëllim të abonimit në mesazhet tona të emailit dhe buletinet (“të dhënat e mesazheve“). Të dhënat e mesazheve përpunohen për t’ju dërguar mesazhet dhe buletinet përkatëse. Baza ligjore për këtë përpunim është pëlqimi juaj. Gjithashtu, nëse ne kemi ofruar tashmë shërbime për ju në uebsajtin tonë dhe ju nuk kundërshtoni, ne gjithashtu mund të përpunojmë të dhënat e mesazheve në bazë të interesit tonë legjitim, përkatësisht në kërkimin për të ruajtur dhe përmirësuar marrëdhëniet me klientët.

1.6. Ne mund të përpunojmë informacione në lidhje me çdo komunikim që ju na dërgoni (“të dhënat e korrespondencës”). Të dhënat e korrespondencës mund të përfshijnë përmbajtjen e komunikimit dhe meta të dhënat që lidhen me komunikimin. Në rast komunikimi përmes uebsajtit tonë, uebsajti do të gjenerojë meta të dhënat që lidhen me komunikimet e bëra duke përdorur formularët e kontaktit të uebsajtit. Të dhënat e korrespondencës përpunohen për qëllime komunikimi me ju dhe mbajtjen e të dhënave. Baza ligjore për këtë përpunim janë interesat tona legjitime, përkatësisht administrimi i duhur i uebsajtit dhe biznesit, sigurimi i praktikës konsultative uniforme dhe cilësore dhe për hetimin e mosmarrëveshjeve mes jush dhe punonjësve tanë.

1.7. Ne mund të përpunojmë çdo të dhënë tuajën personale të identifikuar në këtë njoftim kur është e nevojshme për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore, qoftë në procese gjyqësore ose në një procedurë administrative ose jashtëgjyqësore. Baza ligjore për këtë përpunim janë interesat tona legjitime, përkatësisht mbrojtja dhe pohimi i të drejtave tona ligjore, të drejtat tuaja ligjore dhe të drejtat ligjore të të tjerëve.

1.8. Ne mund të përpunojmë ndonjë nga të dhënat tuaja personale të identifikuara në këtë njoftim kur është e nevojshme për qëllime të marrjes ose mbajtjes së mbulimit të sigurimit, menaxhimit të rreziqeve ose marrjes së këshillave profesionale. Baza ligjore për këtë përpunim janë interesat tona legjitime, përkatësisht mbrojtja e duhur e biznesit tonë ndaj rreziqeve.

1.9. Përveç qëllimeve specifike për të cilat ne mund të përpunojmë të dhënat tuaja personale të përcaktuara në këtë seksion, ne gjithashtu mund të përpunojmë çdo të dhënë tuajën personale kur një përpunim i tillë është i nevojshëm për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit ne i nënshtrohemi, ose për të mbrojnë interesat tuaja jetike ose interesat jetike të një personi tjetër fizik.

2. KUR U JAPIM NE TË DHËNAT TUAJA TË TJERËVE?

2.1. Ne mund t’i zbulojmë të dhënat tuaja personale çdo anëtari të grupit tonë të kompanive (duke përfshirë filialet tona, kompaninë tonë përfundimtare zotëruese dhe të gjitha filialet e saj) për aq sa është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për qëllimet e përcaktuara në këtë njoftim.

2.2. Ne mund t’ua zbulojmë të dhënat tuaja personale siguruesve dhe/ose këshilltarëve tanë profesionistë për aq sa është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për qëllimet e marrjes ose ruajtjes së mbulimit të sigurimit, menaxhimit të rreziqeve, marrjes së këshillave profesionale ose krijimit, ushtrimit ose mbrojtjes së pretendimeve ligjore, qoftë në procese gjyqësore ose në një procedurë administrative ose jashtëgjyqësore.

2.3. Ne mund t’ua zbulojmë të dhënat tuaja personale ofruesve tanë të shërbimit të pagesave. Ne do të ndajmë të dhënat e ofrimit të shërbimeve me ofruesit tanë të shërbimit të pagesave vetëm në masën e nevojshme për qëllimet e përpunimit të pagesave tuaja, transferimit të fondeve dhe trajtimit të ankesave dhe pyetjeve në lidhje me pagesa dhe transferime të tilla].

2.4. Ne mund t’ua zbulojmë të dhënat tuaja personale ofruesve të tjerë të shërbimeve për aq sa është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për të ofruar shërbime specifike (duke përfshirë, ofruesit e shërbimeve të pritjes së faqeve të internetit, ofruesit e shërbimeve të korrierit, ofruesit e serverëve dhe mirëmbajtjen e tyre, ofruesit e shërbimeve të postës elektronike). Ne marrim të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që nënkontraktorë të tillë do zbatojnë masat e duhura organizative dhe teknike për të garantuar sigurinë dhe privatësinë e të dhënave tuaja personale.

2.5. Përveç zbulimeve specifike të të dhënave personale të përcaktuara në këtë seksion, ne mund t’i zbulojmë të dhënat tuaja personale kur një zbulim i tillë është i nevojshëm për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit ne i nënshtrohemi, ose për të mbrojtur interesat tuaja jetike ose interesat jetike të një personi tjetër fizik.

2.6. Personat e treguar në këtë seksion mund të jenë të vendosur jashtë Lituanisë, Bashkimit Evropian dhe Zonës Ekonomike Evropiane. Në rast se ne do t’ua transferojmë të dhënat tuaja personale personave të tillë, ne do të marrim të gjitha masat e nevojshme dhe në aktet ligjore të treguara për të siguruar që privatësia juaj të mbetet e mbrojtur siç duhet.

3. PËR SA KOHË I RUAJMË NE TË DHËNAT TUAJA?

3.1. Të dhënat tuaja personale që ne përpunojmë për çfarëdo qëllimi ose qëllimi nuk do të mbahen për më gjatë se sa është e nevojshme për atë qëllim ose për ato qëllime. Në çdo rast, ai duhet të mbahet jo më gjatë se:

 • të dhënat e aksesit do të mbahen jo më shumë se 3 (tre) vjet pas përditësimit tuaj të fundit në llogari ose 10 (dhjetë) vjet pas përfundimit të ofrimit të shërbimeve (cilado që të jetë e fundit);
 • të dhënat e ofrimit të shërbimeve do të ruhen për jo më shumë se 10 (dhjetë) vjet pas përfundimit të ofrimit të shërbimeve;
 • të dhënat e mesazheve do të ruhen për jo më shumë se 2 (dy) vjet pas dhënies së pëlqimit ose, në rast se të dhënat e mesazheve u dërgohen klientëve aktualë për të ruajtur dhe përmirësuar marrëdhëniet me klientët, për jo më shumë se 2 (dy) vjet pas përfundimit të ofrimit të shërbimeve përkatëse;
 • të dhënat e komunikimit do të ruhen për jo më shumë se 2 (dy) muaj pas përfundimit të këtij komunikimi.

3.2. Në disa raste nuk është e mundur që ne të specifikojmë paraprakisht periudhat për të cilat do të ruhen të dhënat tuaja personale. Kjo do të thotë se të dhënat e përdorimit do të mbahen për aq sa do të jetë e nevojshme për qëllimet përkatëse të përpunimit.

3.3. Pavarësisht nga dispozitat e tjera të këtij seksioni, ne mund t’i ruajmë të dhënat tuaja personale kur një ruajtje e tillë është e nevojshme për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit ne i nënshtrohemi, ose për të mbrojtur interesat tuaja jetike ose interesat jetike të një personi tjetër fizik.

4. MESAZHET E MARKETINGUT

4.1. Në rast se jepni pëlqimin, ne do t’ju dërgojmë mesazhe marketingu me email dhe/ose SMS për t’ju informuar në lidhje me çdo informacion të rëndësishëm në lidhje me atë që ne jemi duke përgatitur.

4.2. Gjithashtu, nëse tashmë ju kemi ofruar shërbime dhe ju nuk kundërshtoni, ne do t’ju informojmë për produktet tona të tjera që mund t’ju interesojnë duke përfshirë informacione të tjera në lidhje me të.

4.3. Ju mund të tërhiqeni nga marrja e mesazheve të marketingut në çdo kohë.

4.4. Ju mund ta bëni këtë duke:

 • duke zgjedhur lidhjen përkatëse në ndonjë nga mesazhet tona të marketingut;
 • duke na kontaktuar nëpërmjet mjeteve të dhëna në seksionin Kontakte.

4.5. Pasi të keni përmbushur ndonjë nga veprimet e parashikuara, ne do të përditësojmë profilin tuaj për t’u siguruar që nuk do të merrni mesazhet tona të marketingut në të ardhmen.

4.6. Ju lutemi të informoheni se meqenëse aktivitetet tona të biznesit priren të përbëhen nga një rrjet shërbimesh të lidhura ngushtë, mund të duhen disa ditë derisa të përditësohen të gjitha sistemet, kështu që ju mund të vazhdoni të merrni mesazhe marketingu ndërkohë që ne jemi ende duke përpunuar kërkesën tuaj.

4.7. Tërheqja nga mesazhet e marketingut nuk do t’ju ndalojë të merrni mesazhe që lidhen drejtpërdrejt me ofrimin e shërbimeve.

5. TË DREJTAT TUAJA

5.1. Në këtë seksion, ne kemi përmbledhur të drejtat që ju keni sipas ligjeve për mbrojtjen e të dhënave. Disa nga të drejtat janë komplekse, kështu që ne ofrojmë vetëm aspektet kryesore të të drejtave të tilla. Prandaj, duhet të lexoni ligjet përkatëse dhe udhëzimet nga autoritetet rregullatore për një shpjegim të plotë të këtyre të drejtave.

5.2. Të drejtat tuaja kryesore sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave janë si më poshtë:

 • e drejta për të hyrë tek të dhëna;
 • e drejta e korrigjimit (vini re se ju mund ta ushtroni pjesën më të madhe të kësaj të drejte duke u identifikuar në llogarinë tuaj këtu);
 • e drejta për të fshirë të dhënat tuaja personale;
 • e drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale;
 • e drejta për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale;
 • e drejta për kalimin e të dhënave;
 • e drejta për t’u ankuar në një autoritet mbikëqyrës; dhe
 • e drejta për të tërhequr pëlqimin.

5.3. E drejta për të hyrë tek të dhëna. Ju keni të drejtën e konfirmimit nëse ne përpunojmë ose jo të dhënat tuaja personale dhe, aty kur i përpunojmë, të hyni tek të dhënat personale, së bashku me disa informacione shtesë. Ky informacion shtesë përfshin detaje të qëllimeve të përpunimit, kategoritë e të dhënave personale në fjalë dhe marrësit e të dhënave personale. Nëse të drejtat dhe liritë e të tjerëve nuk preken, ne do t’ju ofrojmë një kopje të të dhënave tuaja personale. Kopja e parë do të ofrohet pa pagesë, por kopjet shtesë mund t’i nënshtrohen një tarife të arsyeshme.

5.4. E drejta e korrigjimit. Ju keni të drejtë të korrigjoni çdo të dhënë personale të pasaktë për ju dhe, duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, të plotësoni çdo të dhënë personale jo të plotë për ju.

5.5. Në disa rrethana ju keni të drejtën e fshirjes së të dhënave tuaja personale. Këto rrethana përfshijnë kur: (i) të dhënat personale nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat ato janë mbledhur ose janë përpunuar; (ii) ju tërhiqni pëlqimin për përpunimin e bazuar në pëlqimin dhe nuk ka bazë tjetër ligjore për të përpunuar të dhënat; (iii) ju kundërshtoni përpunimin sipas rregullave të caktuara të ligjeve në fuqi për mbrojtjen e të dhënave; (iv) përpunimi është për qëllime marketingut të drejtpërdrejtë; ose (v) të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme. Megjithatë, ka përjashtime të së drejtës së fshirjes. Përjashtimet e tilla përfshijnë kur përpunimi është i nevojshëm: (i) për ushtrimin e të drejtës së lirisë së shprehjes dhe informimit; (ii) për respektimin e detyrimit tonë ligjor; ose (iii) për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.

5.6. Në disa rrethana ju keni të drejtë të kufizoni përpunimin e të dhënave tuaja personale. Këto rrethana janë kur: (i) ju kontestoni saktësinë e të dhënave personale; (ii) përpunimi është i paligjshëm, por ju kundërshtoni fshirjen; (iii) nuk na duhen më të dhënat personale për qëllimet e përpunimit tonë, por ju kërkoni të dhëna personale për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore; dhe (iv) ju keni kundërshtuar përpunimin, në pritje të verifikimit të atij kundërshtimi. Aty ku përpunimi është kufizuar mbi këtë bazë, ne mund të vazhdojmë të ruajmë të dhënat tuaja personale, megjithatë, ne do t’i përpunojmë më tej këto të dhëna vetëm në ndonjë mënyrë tjetër: (i) me pëlqimin tuaj; (ii) për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore; (iii) për mbrojtjen e të drejtave të një personi tjetër; ose (iv) për arsye të interesit të rëndësishëm publik.

5.7. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale për arsye që lidhen me situatën tuaj të veçantë, por vetëm në masën që baza ligjore për përpunimin është që përpunimi është i nevojshëm për: kryerjen e një detyre të kryer në interesi publik ose qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga ne ose nga një palë e tretë. Nëse bëni një kundërshtim të tillë, ne do të pushojmë së përpunuari informacionin personal, përveç nëse mund të demonstrojmë arsye legjitime bindëse për përpunimin që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë tuaja, ose përpunimi është për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.

5.8. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale për qëllime marketingut të drejtpërdrejtë (përfshirë profilizimin për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë). Nëse bëni një kundërshtim të tillë, ne do të pushojmë së përpunuari të dhënat tuaja personale për këtë qëllim.

5.9. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale për qëllime kërkimore shkencore ose historike ose qëllime statistikore për arsye që lidhen me situatën tuaj të veçantë, përveç rasteve kur përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre të kryer për arsye të interesit publik.

5.10. E drejta për kalimin e të dhënave. Në masën që baza ligjore për përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale është:

 • pëlqimi; ose
 • përmbushja e një kontrate ose hapat që duhen ndërmarrë me kërkesën tuaj përpara lidhjes së një kontrate, të nevojshme për të lidhur një të tillë,

ju keni të drejtë të merrni të dhënat tuaja personale nga ne në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga pajisjet. Megjithatë, kjo e drejtë nuk zbatohet kur do të ndikonte negativisht në të drejtat dhe liritë e të tjerëve.

5.11. Nëse mendoni se përpunimi ynë i informacionit tuaj personal shkel ligjet për mbrojtjen e të dhënave, ju keni të drejtën ligjore për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave. Ju mund ta bëni këtë në shtetin anëtar të BE-së të vendbanimit tuaj të zakonshëm, në vendin tuaj të punës ose në vendin e shkeljes së pretenduar. Përpunimi ynë i të dhënave mbikëqyret nga Inspektorati Shtetëror i Mbrojtjes së të Dhënave të Lituanisë, me seli në Rr. A. Juozapavičiaus 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. 5.12. Në masën që baza ligjore për përpunimin tonë të informacionit tuaj personal është pëlqimi, ju keni të drejtë ta tërhiqni atë pëlqim në çdo kohë. Tërheqja nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit përpara tërheqjes.

5.13. Përveç masave specifike të parashikuara në këtë seksion ose në faqen e internetit, ju gjithashtu mund të ushtroni ndonjë nga të drejtat e treguara këtu duke na kontaktuar nëpërmjet Kontakteve.

6. RRETH KUKIVE

6.1. Kukit janë skedarë të vegjël tekstualë që përmbajnë një identifikues që dërgohet nga një server uebi tek shfletuesi juaj i uebit dhe ruhet nga shfletuesi. Identifikuesi më pas dërgohet përsëri në server sa herë që shfletuesi kërkon një faqe nga serveri.

6.2. Kukit zakonisht nuk përmbajnë ndonjë informacion që identifikon personalisht një përdorues, por informacioni personal që ne ruajmë për ju mund të jetë i lidhur me informacionin e ruajtur dhe marrë nga kukit.

7. KUKIT QË NE PËRDORIM

Në uebsajtin tonë ne përdorim kuki të tre llojeve kryesore, për qëllimet e mëposhtme:

 • Kukit e kërkuara – përdoren për të siguruar funksionimin e duhur të uebsajtit, sigurinë e klientëve dhe të dhënave të tyre, ofrimin e shërbimeve me cilësi të lartë dhe konfigurimin pa mundim të një llogarie;
 • Kukit funksionale – përdoren për të përmirësuar përvojën e përdoruesit të uebsajtit, për të analizuar përdorimin e sistemit dhe në përputhje me këtë përmirësimin e ofrimit të shërbimeve;
 • Kukit reklamuese – përdoren për të vëzhguar sjelljen e përdoruesve online dhe për të optimizuar fushatat e marketingut sipas një informacioni të tillë.

8. KUKI TË PËRDORUR NGA OFRUESIT TANË TË SHËRBIMIT

8.1. Ofruesit tanë të shërbimeve përdorin kuki dhe ato kuki mund të ruhen në kompjuterin tuaj kur vizitoni uebsajtin tonë.

8.2. Ne përdorim:

 • Kukit Zopim për t’u mundësuar përdoruesve të uebsajtit që kanë probleme të na kontaktojnë në kohë reale. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të përshpejtojmë ofrimin e shërbimit të klientit për klientët tanë. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Zopim këtu;
 • Kukit Cloudflare për të identifikuar përdoruesit që vizitojnë uebsajtin dhe për të përshtatur cilësimet e sigurisë. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të mbrojmë si uebsajtin tonë ashtu edhe përdoruesit e saj. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Cloudflare këtu;
 • Kukit e Google Analytics për të vëzhguar trafikun e uebsajtit tonë. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të zbulojmë gabimet e uebsajtit si dhe të masim gjerësinë e bandit të uebsajtit. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Google Analytics këtu;
 • Kukit e Facebook (hyrja) për të mundësuar që përdoruesit të krijojnë llogari në uebsajt. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të ofrojmë një mënyrë alternative për të konfiguruar një llogari. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Facebook këtu;
 • Kukit e Google (hyrja) për të mundësuar që përdoruesit të krijojnë llogari në uebsajt. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të ofrojmë një mënyrë alternative për të konfiguruar një llogari. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Google këtu;
 • Kukit e Youtube për të shfaqur në uebsajtin tonë përmbajtjen e ngarkuar në Youtube. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të ruajmë integritetin, të krijojmë uebsajte informative dhe dinamike. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Youtube këtu;
 • Kukit e Twitter për të shfaqur në uebsajtin tonë përmbajtjen e ngarkuar në Twitter. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të ruajmë integritetin, të krijojmë një uebsajt informativ dhe dinamik. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Twitter këtu;
 • Kukit Hotjar për të vëzhguar se si përdoruesit përdorin uebsajtin tonë. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të vëzhgojmë performancën e uebsajtit dhe të analizojmë se si mund ta përmirësojmë uebsajtin tonë. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Hotjar këtu;
 • Kukit Yandex për të identifikuar pajisjen e përdorur nga përdoruesi, si dhe sjelljen e përdoruesit në uebsajtin tonë. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të përshtatim cilësimet e uebsajtit tonë me përdorues/pajisje specifike dhe të analizojmë se si mund të përmirësojmë platformën tonë. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Yandex këtu;
 • Kukit e Google Maps për të përcaktuar vendndodhjen e përdoruesit, nëse përdoruesi e lejon. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të përshtatim cilësimet e uebsajtit në përputhje me vendndodhjen e përdoruesit dhe të përmirësojmë përvojën e përdoruesit në uebsajt. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Google Maps këtu;
 • Kukit Doubleclick për të kontrolluar shfaqjen e reklamave tek përdoruesit tanë. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të dallojmë përdoruesit që tashmë përdorin shërbimet tona dhe reduktojnë ose ndalojnë shfaqjen e reklamave tona tek këta përdorues. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Doubleclick këtu;
 • Kukit Facebook për të kontrolluar shfaqjen e reklamave tek përdoruesit tanë. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të dallojmë përdoruesit që tashmë përdorin shërbimet tona dhe reduktojnë ose ndalojnë shfaqjen e reklamave tona tek këta përdorues. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Facebook këtu;
 • Kukit e Google Tag Manager për të kontrolluar kukit e reklamave. Kukit e përdorura për këtë qëllim na ndihmojnë të shpërndajmë siç duhet reklamat tek përdoruesit. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë të Google Tag Manager këtu.

9. SI MUND TË MENAXHONI KUKIT?

9.1. Shumica e shfletuesve ju lejojnë të refuzoni pranimin e kukive dhe të fshini kukit. Metodat për ta bërë këtë ndryshojnë nga shfletuesi në shfletues dhe nga versioni në version. Megjithatë, ju mund të merrni informacione të përditësuara në lidhje me bllokimin dhe fshirjen e kukive nëpërmjet informacionit të dhënë në faqen përkatëse të shfletuesit, për shembull Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Bllokimi i të gjitha kukive do të ketë një ndikim negativ në përdorimin e shumë faqeve të internetit.

9.3. Nëse bllokoni kukit, nuk do të jeni në gjendje të përdorni të gjitha veçoritë në uebsajtin tonë.

10. PREFERENCAT E KUKIVE

Ju mund të menaxhoni preferencat tuaja në lidhje me përdorimin e kukive në uebsajtin tonë duke vizituar këtu.

11. UEBSAJTET E PALËVE TË TRETA

Në uebsajt mund të gjeni lidhje për dhe nga faqet partnere, burime informacioni dhe uebsajtet e palëve të lidhura. Ju lutemi, kini parasysh se uebsajte të tilla të palëve të treta që ju do të vizitoni duke klikuar në lidhje, kanë politikat e tyre të privatësisë dhe ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në lidhje me politikat e tilla të privatësisë. Ne rekomandojmë që të njiheni me politikat e privatësisë së uebsajteve të tilla përpara se t’u jepni ndonjë të dhënë personale.

12. TË DHËNA PERSONALE TË FËMIJËVE

12.1. Uebsajti dhe shërbimet tona synojnë personat mbi moshën 16 vjeç.

12.2. Ne përpunojmë të dhënat personale të personave më të rinj se sa parashikohet më sipër, vetëm me pëlqimin e personit që ka të drejtë prindërore për ta bërë këtë.

12.3. Nëse kemi arsye të besojmë se mbajmë të dhëna personale të një personi nën atë moshë në bazat tona të të dhënave pa pasur pëlqimin e personit që ka të drejtë prindërore, ne do t’i fshijmë ato të dhëna personale.

13. PËRDITËSIMI I TË DHËNAVE TUAJA

Ju lutemi na tregoni nëse informacioni personal që kemi për ju duhet të korrigjohet ose përditësohet.

14. NDRYSHIMET NË NJOFTIM

Çdo ndryshim në këtë njoftim do të publikohet në uebsajti dhe, në rast ndryshimesh materiale, ne mund t’ju informojmë për këtë me email.

Përditësuar – 27-07-2021