Jesteśmy z Ukrainą

Członkostwo Skycop Care

1. Przepisy ogólne

Wszystkie terminy, przedstawione tu wielkimi literami, są szczegółowo opisane w Regulaminie świadczenia usług Skycop.

2. Warunki członkostwa Skycop Care

2.1. Klient może dołączyć się do członkostwa Skycop Care, nabywając go.

2.2. Cena członkostwa Skycop Care zostanie wskazana klientowi w momencie zakupu, a Klient musi zapłacić wskazaną kwotę aby zostać członkiem i cieszyć się wymienionymi tu korzyściami. Cena członkostwa Skycop Care zostanie opłacona w sposób podany i określony w momencie zakupu.

2.3. Skycop oferuje członkostwo Skycop Care jako i) subskrypcję na rezerwację lub ii) miesięczną, roczną, półroczną lub kwartalną subskrypcję. Członkostwo Skycop Care pokryje roszczenia, które będą wynikać z rezerwacji, dla której klient nabył członkostwo Skycop Care lub z rezerwacji dokonanych w danym okresie.

2.4. Członkostwo Skycop Care rozpoczyna się w dniu zakupu. Członkostwo Skycop Care jako subskrypcja miesięczna, roczna, półroczna lub kwartalna będzie rozliczane odpowiednio co miesiąca, roku, co pół roku lub co kwartał i będzie automatycznie przedłużone odpowiednio na okres jednego miesiąca, roku, sześciu miesięcy lub trzech miesięcy do momentu, aż Członek anuluje członkostwo Skycop Care. Anulowana subskrypcja pozostanie aktywna przez okres, za który Członek już zapłacił. Jeśli członek wykupi członkostwo Skycop Care dla innych osób, jedna faktura zostanie wystawiona tylko członkowi, a tylko członek zostanie obciążony opłatą za członkostwo Skycop Care i ich automatyczne przedłużenie.

2.5. Po zaakceptowaniu zakupu Członek otrzyma potwierdzenie.

2.6. Dla członków Skycop zrzeka się wynagrodzenia (jeśli dotyczy) za dochodzenie roszczenia i odzyskania rekompensaty za lot, rezerwacja którego jest objęta członkostwem Skycop Care.

2.7. Korzyści mają charakter osobisty i dotyczą wyłącznie Członka, co oznacza, że ​​członek musi zostać wymieniony pasażerem w rezerwacji i są ograniczone do określonej liczby pasażerów (tak, jak jest wskazane w wiadomości e-mail z potwierdzeniem), jeśli są uwzględnione w tej samej rezerwacji co Członek.

2.8. Wynagrodzenie Skycop nie zostanie zwrócone Członkowi za rezerwacje lotów, które zostały zakłócone przed rozpoczęciem członkostwa w Skycop Care.

2.9. Członkostwa Skycop Care nie można przenosić. Członek musi niezwłocznie powiadomić Skycop, jeśli stanie się świadomy jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia członkostwa.

2.10. Członkowie, którzy kwalifikują się jako konsumenci zgodnie z regulacjami konsumenckimi UE, mogą wycofać członkostwo w ciągu 14 dni od zakupu bez konieczności podawania jakichkolwiek powodów. Aby skorzystać z prawa w celu odstąpienia od umowy i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy, o wycofaniu należy powiadomić w ciągu 14 dni od dnia zakupu i musi być wyraźnie stwierdzone, że Członek chce zrezygnować z członkostwa Skycop Care. Ze względu na charakter usług świadczonych na rzecz członka, Członek nie może zrezygnować z usługi Skycop Care, jeśli Członek podróżował lotem objętym Członkostwem. Wycofanie może być przesłane na adres: support@skycop.com.

2.11. Jeśli Skycop otrzyma stwierdzenie o rezygnacji z usługi i wycofaniu później niż 14 dni po zakupie Członkostwa Skycop Care, Członek nie będzie uprawniony do żadnego zwrotu ceny członkostwa Skycop Care.

2.12. Opłata członkostwa Skycop Care nie podlega zwrotowi, jeśli lot Członka nie został zakłócony lub członek nie skorzystał z usług Skycop lub z jakiegokolwiek powodu odszkodowanie za lot nie zostało odzyskane.

2.13. Członek powinien zgłosić roszczenie do Skycop w ciągu 12 miesięcy od momentu lotu, dla którego Członkostwo Skycop Care zostało zakupione. Członkostwo Skycop Care wygasa po 12 miesiącach od daty lotu dla którego członkostwo Skycop Care było zakupione.

2.14. Skycop nie będzie i dalej rezygnować ze swojego wynagrodzenia po anulowaniu lub wygaśnięciu członkostwa Skycop Care.

2.15. Skycop pozostawia za sobą prawo do odmowy członkostwa Skycop Care jakiejkolwiek osobie.

2.16. Składając roszczenie do Skycop, Członek powinien jest dostarczyć dowód zakupu członkostwa Skycop Care (np. Potwierdzenie rezerwacji).

2.17. Zbieranie informacji i wykorzystywanie jakichkolwiek danych osobowych jest określone w Polityce prywatności Skycop.

Zaktualizowano – 16-03-2023