Stojíme při Ukrajině

Zásady ochrany osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky a využíváte naše služby.

Při první návštěvě našich webových stránek vás požádáme o souhlas s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami tohoto oznámení.

Naše webové stránky obsahují ovládací prvky ochrany osobních údajů, které vám poskytují kontrolu nad rozhodováním o tom, jak budeme zpracovávat vaše osobní údaje. Pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů můžete určit, zda si přejete dostávat přímá marketingová sdělení, a také omezit množství informací, které dostáváme prostřednictvím souborů cookie.

V tomto oznámení najdete odpovědi na následující otázky:

 • jak vaše údaje používáme;
 • kdy poskytujeme vaše údaje jiným osobám;
 • jak dlouho vaše údaje uchováváme;
 • jaké jsou naše marketingové zásady;
 • jaká máte práva týkající se osobních údajů;
 • jak používáme soubory cookie;
 • další otázky, které byste měli vzít v úvahu.

V případě jakýchkoli dotazů nebo pokud chcete uplatnit některá ze svých práv uvedených v tomto oznámení, můžete tyto dotazy a žádosti zaslat prostřednictvím prostředků uvedených v sekci Kontakty.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem: privacy@skycop.com.

1. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

1.1. Tento oddíl obsahuje následující informace:

 • kategorie osobních údajů, které zpracováváme;
 • v případě osobních údajů, které jsme nezískali přímo od vás, zdroj a konkrétní kategorie těchto údajů;
 • účely, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje;
 • právní základy zpracování.

1.2. Zpracováváme údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb (“údaje o používání”). Údaje o používání mohou zahrnovat vaši IP adresu, zeměpisnou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj odkazů, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty na webu, jakož i informace o načasování, frekvenci a způsobu používání služeb. Tyto údaje získáváme pomocí souborů cookie a podobných technologií. Tyto údaje zpracováváme, abychom lépe porozuměli tomu, jak používáte naše webové stránky a služby. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem, a to sledování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

1.3. Zpracováváme údaje o vašem účtu (“údaje o účtu”). Údaje o účtu mohou zahrnovat vaše jméno a e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození a další údaje, které uvedete při registraci. Tyto údaje získáváme přímo od vás. Údaje o účtu zpracováváme za účelem provozování našich webových stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb a komunikace s vámi. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy, jakož i náš oprávněný zájem, a to sledování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

1.4. Zpracováváme informace týkající se poskytování služeb z naší strany (“údaje o poskytování služeb”). Údaje o poskytování služeb mohou zahrnovat vaše kontaktní údaje, platební údaje a informace související se službami (informace o příslušném letu, dokumenty nezbytné pro uplatnění nároku, komunikaci za účelem poskytnutí služby a podobně). Údaje o poskytování služeb jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb a vedení řádné evidence těchto transakcí. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy a naše oprávněné zájmy, konkrétně řádná správa našich webových stránek a podnikání.

1.5. Můžeme zpracovávat information that you provide to us for the purpose of subscribing to our email messages and newsletters (“messaging data”). The messaging data is processed to send you the relevant messages and newsletters. The legal basis for this processing is your consent. Also, if we have already provided services for you on our website and you do not object, we may also process messaging data on the basis of our legitimate interest, namely on seeking to maintain and improve customer relations.

1.6. We may process informace, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru našich e-mailových zpráv a zpravodajů (“údaje pro zasílání zpráv”). Údaje o zasílání zpráv jsou zpracovávány za účelem zasílání příslušných zpráv a newsletterů. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas. Také v případě, že jsme vám již poskytli služby na našich webových stránkách a vy proti tomu nevznesete námitku, můžeme údaje o zasílání zpráv zpracovávat také na základě našeho oprávněného zájmu, a to na základě snahy o udržování a zlepšování vztahů se zákazníky.

1.7. Můžeme zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje uvedené v tomto oznámení, pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně ochrana a prosazování našich zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv jiných osob.

1.8. Můžeme zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje uvedené v tomto oznámení, pokud je to nezbytné pro účely získání nebo udržení pojistného krytí, řízení rizik nebo získání odborného poradenství. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně řádná ochrana našeho podnikání před riziky.

1.9. Kromě konkrétních účelů, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v tomto oddíle, můžeme také zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

2. KDYŽ POSKYTNEME VAŠE ÚDAJE JINÝM OSOBÁM?

2.1. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli členu naší skupiny společností (včetně našich dceřiných společností, naší hlavní holdingové společnosti a všech jejích dceřiných společností), pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely uvedené v tomto oznámení.

2.2. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim pojistitelům a/nebo odborným poradcům pokud je to přiměřeně nutné pro účely získání nebo udržení pojistného krytí, řízení rizik, získání odborného poradenství nebo určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení.

2.3. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim poskytovatelům platebních služeb. Údaje o poskytování služeb budeme s našimi poskytovateli platebních služeb sdílet pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování vašich plateb, převodů finančních prostředků a vyřizování stížností a dotazů týkajících se těchto plateb a převodů].

2.4. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit jiným poskytovatelům služeb, pokud je to přiměřeně nutné k poskytování konkrétních služeb (včetně poskytovatelů hostingových služeb pro webové stránky, poskytovatelů kurýrních služeb, poskytovatelů serverů a jejich údržby, poskytovatelů e-mailových služeb). Přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že tito subdodavatelé zavedou řádná organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti a soukromí vašich osobních údajů.

2.5. Kromě konkrétních případů zpřístupnění osobních údajů uvedených v tomto oddíle můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud je takové zpřístupnění nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

2.6. Osoby uvedené v tomto oddíle mohou být usazeny mimo Litvu, Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. V případě, že budeme vaše osobní údaje předávat těmto osobám, přijmeme veškerá nezbytná a v právních předpisech uvedená opatření, abychom zajistili, že vaše soukromí zůstane řádně zabezpečeno.

3. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

3.1. Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné. V žádném případě nebudou uchovávány déle než:

 • přístupové údaje budou uchovávány nejdéle 3 (tři) roky po vaší poslední aktualizaci účtu nebo 10 (deset) let po ukončení poskytování služeb (podle toho, co nastane později);
 • údaje o poskytování služeb budou uchovávány nejdéle po dobu 10 (deseti) let od ukončení poskytování služeb;
 • údaje o zprávách budou uchovávány nejdéle po dobu 2 (dvou) let od udělení souhlasu nebo v případě, že jsou údaje o zprávách zasílány stávajícím klientům za účelem udržování a zlepšování vztahů se zákazníky, nejdéle po dobu 2 (dvou) let od ukončení poskytování příslušných služeb;
 • údaje o komunikaci budou uchovávány nejdéle po dobu 2 (dvou) měsíců od ukončení takové komunikace.

3.2. V některých případech není možné předem určit dobu, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány. Tj. údaje o používání budou uchovávány po dobu, která bude nezbytná pro příslušné účely zpracování.

3.3. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu můžeme vaše osobní údaje uchovávat, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

4. MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

4.1. V případě vašeho souhlasu vám budeme zasílat marketingové zprávy prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS, abychom vás informovali o všech důležitých informacích týkajících se naší činnosti.

4.2. Pokud jsme vám již poskytli služby a vy proti tomu nic nenamítáte, budeme vás informovat o našich dalších produktech, které by vás mohly zajímat, včetně dalších souvisejících informací.

4.3. Zasílání marketingových zpráv můžete kdykoli odmítnout.

4.4. Můžete tak učinit:

 • výběrem příslušného odkazu v jakémkoli našem marketingovém sdělení;
 • kontaktovat nás prostřednictvím prostředků uvedených v sekci Kontakty.

4.5. Jakmile splníte některou z uvedených akcí, aktualizujeme váš profil, abychom zajistili, že v budoucnu nebudete dostávat naše marketingové zprávy.

4.6. Dovolujeme si vás upozornit, že vzhledem k tomu, že naše obchodní činnost se obvykle skládá ze sítě úzce souvisejících služeb, může trvat několik dní, než budou všechny systémy aktualizovány, a proto se může stát, že budete dostávat marketingová sdělení i v době, kdy ještě zpracováváme vaši žádost.

4.7. Odhlášení od marketingových zpráv nezabrání tomu, abyste dostávali zprávy přímo související s poskytováním služeb.

5. VAŠE PRÁVA

5.1. V této části jsme shrnuli práva, která máte podle zákonů o ochraně osobních údajů. Některá práva jsou složitá, proto uvádíme pouze jejich hlavní aspekty. V souladu s tím byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů, kde najdete úplné vysvětlení těchto práv.

5.2. Vaše hlavní práva podle zákona o ochraně osobních údajů jsou následující:

 • právo na přístup k údajům;
 • právo na opravu (upozorňujeme, že většinu tohoto práva můžete uplatnit po přihlášení ke svému účtu zde);
 • právo na výmaz vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu a
 • právo odvolat souhlas.

5.3. Právo na přístup k údajům. Máte právo na potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům spolu s určitými doplňujícími informacemi. Tyto dodatečné informace zahrnují podrobnosti o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a příjemcích osobních údajů. Pokud nebudou dotčena práva a svobody jiných osob, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta bezplatně, další kopie však mohou být zpoplatněny.

5.4. Právo na opravu. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a s ohledem na účely zpracování na doplnění neúplných osobních údajů.

5.5. Za určitých okolností máte právo na výmaz svých osobních údajů. Mezi tyto okolnosti patří: (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) odvoláte souhlas se zpracováním na základě souhlasu a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování údajů; (iii) vznesete námitku proti zpracování podle určitých pravidel platných zákonů o ochraně osobních údajů; (iv) zpracování je prováděno pro účely přímého marketingu; nebo (v) osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Existují však výjimky z práva na výmaz. Mezi takové výjimky patří případy, kdy je zpracování nezbytné: (i) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; (ii) pro splnění naší právní povinnosti; nebo (iii) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.6. Za určitých okolností máte omezit zpracování svých osobních údajů. Tyto okolnosti nastávají, když: (i) zpochybňujete přesnost osobních údajů; (ii) zpracování je protiprávní, ale vy nesouhlasíte s výmazem; (iii) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely našeho zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a (iv) vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude tato námitka ověřena. Pokud bylo zpracování omezeno na tomto základě, můžeme vaše osobní údaje nadále uchovávat, avšak dále budeme tyto údaje zpracovávat pouze jiným způsobem: (i) s vaším souhlasem; (ii) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (iii) pro ochranu práv jiné osoby; nebo (iv) z důvodů důležitého veřejného zájmu.

5.7. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v němž je právním základem pro zpracování to, že zpracování je nezbytné pro: splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana. Pokud vznesete takovou námitku, přestaneme osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

5.8. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

5.9. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodu veřejného zájmu.

5.10. Právo na přenositelnost údajů. Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů:

 • souhlas; nebo
 • plnění smlouvy nebo kroky, které mají být učiněny na vaši žádost před uzavřením smlouvy a které jsou nezbytné pro její uzavření,

máte právo získat od nás své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí, pokud by tím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

5.11. Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně osobních údajů, máte zákonné právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, kde pracujete, nebo v místě údajného porušení předpisů. Na naše zpracování údajů dohlíží Státní inspekce ochrany údajů Litvy, se sídlem na adrese A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním.

5.13. Kromě konkrétních opatření uvedených v tomto oddíle nebo na webových stránkách můžete uplatnit kterékoli z práv uvedených v tomto oddíle také tím, že nás kontaktujete prostřednictvím Kontaktů.

6. O COOKIES

6.1. Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující identifikátor, který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a prohlížeč jej uloží. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požádá o stránku ze serveru.

6.2. Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich.

7. SOUBORY COOKIE, KTERÉ POUŽÍVÁME

Na našich webových stránkách používáme tři hlavní typy souborů cookie pro následující účely:

 • Povinné soubory cookie – slouží k zajištění správného fungování webových stránek, bezpečnosti zákazníků a jejich údajů, poskytování vysoce kvalitních služeb a bezproblémového nastavení účtu;
 • Funkční soubory cookie – slouží ke zlepšení uživatelské zkušenosti s webovými stránkami, analýze používání systému a v souladu s tím ke zlepšení poskytování služeb;
 • Reklamní soubory cookie – slouží ke sledování online chování uživatelů a optimalizaci marketingových kampaní podle těchto informací.

8. SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NAŠIMI POSKYTOVATELI SLUŽEB

8.1. Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie a tyto soubory cookie mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy ve vašem počítači.

8.2. Používáme:

 • Soubory cookie Zopim umožňují uživatelům webových stránek, kteří mají problémy, kontaktovat nás v reálném čase. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají urychlit poskytování zákaznických služeb našim klientům. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Zopim si můžete prohlédnout zde;
 • Soubory cookie Cloudflare k identifikaci uživatelů navštěvujících webové stránky a k přizpůsobení nastavení zabezpečení. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají chránit naše webové stránky i jejich uživatele. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare si můžete prohlédnout zde;
 • Google Analytics cookies to observe our website traffic. Cookies used for this purpose help us detect website errors as well as measure website bandwidth. You can view the privacy policy of Google Analytics zde;
 • Facebook (přihlašovací) soubory cookie, které umožňují uživatelům vytvořit účet na našich webových stránkách. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají poskytnout alternativní způsob založení účtu. Můžete si prohlédnout zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook zde;
 • Soubory cookie Google (přihlašovací), které umožňují uživatelům vytvořit si účet na našich webových stránkách. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají poskytnout alternativní způsob založení účtu zde;
 • Soubory cookie Youtube pro zobrazení obsahu nahraného na Youtube na našich webových stránkách. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají udržovat integritu, vytvářet informativní a dynamické webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Youtube si můžete prohlédnout zde;
 • Soubory cookie Twitteru pro zobrazení obsahu zveřejněného na Twitteru na našich webových stránkách. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají udržovat integritu, vytvářet informativní a dynamické webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter si můžete prohlédnout zde;
 • Soubory cookie Hotjar sledují, jak uživatelé používají naše webové stránky. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají sledovat výkonnost webových stránek a analyzovat, jak můžeme naše webové stránky zlepšit. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hotjar si můžete prohlédnout zde;
 • Soubory cookie společnosti Yandex k identifikaci zařízení používaného uživatelem a chování uživatele na našich webových stránkách. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají přizpůsobit nastavení našich webových stránek konkrétnímu uživateli/zařízení a analyzovat, jak můžeme naši platformu vylepšit. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Yandex si můžete prohlédnout zde;
 • Soubory cookie Mapy Google, které slouží k určení polohy uživatele, pokud to uživatel dovolí. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají přizpůsobit nastavení webových stránek podle polohy uživatele a zlepšit uživatelský komfort na našich webových stránkách. Zásady ochrany osobních údajů služby Google Maps si můžete prohlédnout zde;
 • Soubory cookie Doubleclick pro kontrolu zobrazování reklam našim uživatelům. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají rozlišit uživatele, kteří již využívají naše služby, a omezit nebo zastavit zobrazování našich reklam těmto uživatelům. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Doubleclick si můžete prohlédnout zde;
 • Soubory cookie společnosti Facebook ke správě zobrazování reklam našim uživatelům. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají rozlišit uživatele, kteří již využívají naše služby, a omezit nebo zastavit zobrazování našich reklam těmto uživatelům. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook si můžete prohlédnout zde;
 • Soubory cookie Google Tag Manager pro kontrolu reklamních souborů cookie. Soubory cookie používané k tomuto účelu nám pomáhají správně distribuovat reklamy uživatelům. Zásady ochrany osobních údajů Google Tag Manager si můžete prohlédnout zde.

9. JAK MŮŽETE SPRAVOVAT SOUBORY COOKIE?

9.1. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie a soubory cookie vymazat. Způsoby, jak to provést, se v jednotlivých prohlížečích a verzích liší. Aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie však můžete získat prostřednictvím informací uvedených na webových stránkách příslušného prohlížeče, například Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. Zablokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

9.3. Pokud soubory cookie zablokujete, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

10. PŘEDVOLBY SOUBORŮ COOKIE

Své preference týkající se používání souborů cookie na našich webových stránkách můžete spravovat zde.

11. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Na webových stránkách můžete najít odkazy na partnerské stránky, zdroje informací a webové stránky spřízněných stran. Vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky třetích stran, které navštívíte kliknutím na odkazy, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a my za ně neneseme žádnou odpovědnost. Doporučujeme seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek dříve, než jim poskytnete jakékoli osobní údaje.

12. OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ

12.1. Naše webové stránky a služby jsou určeny osobám starším 16 let.

12.2. Osobní údaje mladších osob, než je uvedeno výše, zpracováváme pouze na základě souhlasu držitele rodičovských práv.

12.3. Pokud máme důvod se domnívat, že v našich databázích uchováváme osobní údaje osoby mladší než tento věk bez souhlasu držitele rodičovských práv, tyto osobní údaje vymažeme.

13. AKTUALIZACE DAT

Pokud je třeba osobní údaje, které o vás uchováváme, opravit nebo aktualizovat, dejte nám prosím vědět.

14. ZMĚNY V OZNÁMENÍ

Veškeré změny tohoto oznámení budou zveřejněny na webových stránkách a v případě podstatných změn vás o nich můžeme informovat e-mailem.

Aktualizováno – 27-07-2021