Privacybeleid

Updated - 2021-07-27

Privacybeleid

In dit privacybeleid leggen wij, Skycop, uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten.

Wij zullen u vragen om in te stemmen met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van deze mededeling wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

Onze website bevat privacycontroles waarmee u kunt bepalen hoe wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Door het gebruik van privacycontroles kunt u aangeven of u direct marketingcommunicatie wilt ontvangen of kunt u de hoeveelheid informatie die wij via cookies ontvangen beperken.

In deze mededeling vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • hoe wij uw gegevens gebruiken;
 • wanneer wij uw gegevens aan anderen verstrekken;
 • hoe lang wij uw gegevens bewaren;
 • wat ons marketingbeleid is;
 • welke rechten u heeft met betrekking tot persoonlijke gegevens;
 • hoe wij cookies gebruiken;
 • andere zaken waarmee u rekening moet houden.

In geval van vragen of indien u een van uw in deze kennisgeving vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u dergelijke vragen en verzoeken indienen via de in de Sectie Contacten vermelde middelen.

U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via e-mail: privacy@skycop.com.

1. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

1.1. Deze sectie bevat de volgende informatie:

 • categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken;
 • in geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;
 • de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken;
 • de rechtsgrondslagen van de verwerking.

1.2. Wij verwerken gegevens over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens“). De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en websitenavigatiepaden, alsmede informatie over de timing, de frequentie en het patroon van uw gebruik van de diensten. Wij verkrijgen deze gegevens door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Wij verwerken dergelijke gegevens om beter te begrijpen hoe u onze website en diensten gebruikt. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het bewaken en verbeteren van onze website en diensten.

1.3. Wij verwerken uw accountgegevens (“accountgegevens“). De accountgegevens kunnen bestaan uit uw naam en e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en andere gegevens die u tijdens de registratie heeft verstrekt. Wij verkrijgen deze gegevens rechtstreeks van u. Wij verwerken accountgegevens om onze website te exploiteren, onze diensten te verlenen, de veiligheid van onze website en diensten te kunnen waarborgen en met u te kunnen communiceren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het op uw verzoek ondernemen van stappen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan, alsmede ons gerechtvaardigd belang, namelijk het bewaken en het verbeteren van onze website en diensten.

1.4. Wij verwerken informatie met betrekking tot het verlenen van diensten door ons aan u (“dienstverleningsgegevens“). De dienstverleningsgegevens kunnen bestaan uit uw contactgegevens, betalingsgegevens en informatie met betrekking tot diensten (informatie over de betreffende vlucht, documenten die nodig zijn voor een claim, communicatie ten behoeve van de dienstverlening en dergelijke). De dienstverleningsgegevens worden verwerkt om diensten te verlenen en een goede administratie van die transacties bij te houden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het op uw verzoek ondernemen van stappen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf.

1.5. Wij kunnen informatie verwerken die u ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailberichten en nieuwsbrieven (“berichtengegevens“). De berichtengegevens worden verwerkt om u de relevante berichten en nieuwsbrieven toe te kunnen sturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming. Indien wij reeds diensten voor u hebben verleend op onze website en u geen bezwaar maakt, kunnen wij ook berichtengegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het onderhouden en het verbeteren van de relatie met de klant.

1.6. Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot elke communicatie die u ons toestuurt (“correspondentiegegevens“). De correspondentiegegevens kunnen de content van de communicatie en de metadata in verband met de communicatie omvatten. In geval van communicatie via onze website genereert de website de metadata die verband houden met de communicatie via de contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens worden verwerkt om met u te kunnen communiceren en om een administratie bij te houden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf, het waarborgen van een uniforme en hoogwaardige overlegpraktijk en voor het onderzoeken van geschillen tussen u en onze medewerkers.

1.7. Wij kunnen uw in deze mededeling genoemde persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure of hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en de handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

1.8. Wij kunnen uw in deze mededeling genoemde persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s of het inwinnen van professioneel advies. De rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

1.9. Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals beschreven in deze Paragraaf, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

2. WANNEER VERSTREKKEN WIJ UW GEGEVENS AAN ANDEREN?

2.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze bedrijvengroep (met inbegrip van onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in deze mededeling vermelde doeleinden.

2.2. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of het handhaven van de dekking van de verzekering, risicobeheer, het inwinnen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of een buitengerechtelijke procedure.

2.3. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze betalingsdienstproviders. Wij zullen de gegevens met betrekking tot de dienstverlening alleen met onze betalingsdienstprovider delen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw betalingen, de overmaking van gelden en de behandeling van klachten en vragen in verband met dergelijke betalingen en overmakingen.

2.4. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan andere serviceproviders voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is om specifieke diensten te verlenen (waaronder aanbieders van hostingdiensten voor websites, koeriersdiensten, aanbieders van servers en het onderhoud daarvan, aanbieders van e-maildiensten). Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze onderaannemers passende organisatorische en technische maatregelen treffen om de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen.

2.5. Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens, die in deze Paragraaf worden beschreven, kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

2.6. De in deze Paragraaf genoemde personen kunnen gevestigd zijn buiten Litouwen, de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Indien wij uw persoonsgegevens aan dergelijke personen doorgeven, zullen wij alle noodzakelijke en in de wet genoemde maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw privacy goed beschermd blijft.

3. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

3.1. Uw persoonsgegevens, die wij voor welk doel of welke doelen dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doelen noodzakelijk is. Ze worden in geen geval langer bewaard dan:

 • toegangsgegevens worden niet langer bewaard dan 3 (drie) jaar na uw laatste update van het account of 10 (tien) jaar na het einde van de dienstverlening (wat het laatste is);
 • gegevens over de dienstverlening worden niet langer dan 10 (tien) jaar na beëindiging van de dienstverlening bewaard;
 • berichtengegevens worden niet langer dan 2 (twee) jaar na het verlenen van de toestemming bewaard of, indien de berichtengegevens naar de huidige klanten worden gestuurd om de klantrelaties te onderhouden en te verbeteren, niet langer dan 2 (twee) jaar na het einde van de levering van de respectieve diensten;
 • communicatiegegevens worden niet langer dan 2 (twee) maanden na het einde van de communicatie bewaard.

3.2. In sommige gevallen is het voor ons niet mogelijk om vooraf aan te geven hoe lang uw persoonsgegevens zullen worden bewaard. Dat wil zeggen dat gebruiksgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de relevante verwerkingsdoeleinden.

3.3. Niettegenstaande de andere bepalingen van dit Artikel kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

4. MARKETINGBERICHTEN

4.1. Met uw toestemming sturen wij u marketingberichten via de e-mail en/of SMS om u te informeren over relevante informatie over onze activiteiten.

4.2. Indien wij reeds diensten aan u hebben verleend en u daartegen geen bezwaar maakt, zullen wij u ook informeren over onze andere producten die u zouden kunnen interesseren, met inbegrip van andere informatie over dergelijke producten.

4.3. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van marketingberichten.

4.4. U kunt dit doen door:

 • het kiezen van de relevante link in één van onze marketingberichten;
 • contact met ons op te nemen via de in de sectie Contacten vermelde middelen.

4.5. Wanneer u een van de opgegeven acties hebt uitgevoerd, zullen wij uw profiel bijwerken om ervoor te zorgen dat u in de toekomst geen marketingberichten van ons meer ontvangt.

4.6. Aangezien onze bedrijfsactiviteiten bestaan uit een netwerk van nauw met elkaar verbonden diensten, kan het enkele dagen duren voordat alle systemen zijn bijgewerkt; het is dus mogelijk dat u marketingberichten blijft ontvangen terwijl wij uw verzoek nog aan het verwerken zijn.

4.7. De opt-out van de marketingberichten zal niet verhinderen dat u berichten ontvangt, die rechtstreeks verband houden met de dienstverlening.

5. UW RECHTEN

5.1. In deze Sectie hebben wij de rechten samengevat die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en daarom geven wij alleen de belangrijkste aspecten van deze rechten weer. Voor een volledige uitleg van deze rechten dient u de relevante wetgeving en richtsnoeren van de regelgevende instanties te lezen.

5.2. Uw belangrijkste rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn de volgende:

 • het recht op toegang tot gegevens;
 • het recht op rectificatie (merk op dat u dit recht grotendeels kunt uitoefenen door hier in te loggen op uw account);
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
 • het recht om uw toestemming in te trekken.

5.3. Het recht op toegang tot gegevens. U heeft het recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien dit het geval is, toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang komen, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens bezorgen. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar voor aanvullende kopieën kan een redelijke vergoeding worden gevraagd.

5.4. Het recht op rectificatie. U heeft het recht onjuiste persoonsgegevens over u te laten rectificeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens over u te laten aanvullen.

5.5. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Deze omstandigheden zijn onder meer wanneer: (i) de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; (ii) u uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrondslag is om gegevens te verwerken; (iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; (iv) de verwerking bestemd is voor direct marketing; of (v) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op wissen. Dergelijke uitsluitingen zijn onder meer wanneer de verwerking noodzakelijk is: (i) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; (ii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichting; of (iii) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

5.6. In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn wanneer: (i) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist; (ii) de verwerking onwettig is, maar u zich verzet tegen het wissen ervan; (iii) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van onze verwerking, maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; en (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan, maar wij zullen deze gegevens alleen verder verwerken: (i) met uw toestemming; (ii) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; (iii) ter bescherming van de rechten van een andere persoon; of (iv) om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

5.7. U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak van algemeen belang of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

5.8. U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering voor direct marketing doeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

5.9. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

5.10. Het recht op gegevensoverdracht. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:

 • toestemming; of
 • uitvoering van een overeenkomst of op uw verzoek te nemen stappen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, noodzakelijk is voor het aangaan van de overeenkomst heeft u het recht uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

5.11. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Onze gegevensverwerking staat onder toezicht van de Staatsinspectie voor gegevensbescherming van Litouwen, gevestigd te A. Juozapavičiaus St. 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, heeft u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

5.13. Naast de specifieke maatregelen in deze sectie of op de website, kunt u alle hierin vermelde rechten ook uitoefenen door contact met ons op te nemen via Contacten.

6. OVER COOKIES

6.1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een identificatiecode bevatten die door een webserver naar uw webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

6.2. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

7. COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

Op onze website gebruiken wij drie soorten cookies, voor de volgende doeleinden:

 • Noodzakelijke cookies – gebruikt om de goede werking van de website, de veiligheid van klanten en hun gegevens, de levering van hoogwaardige diensten en de moeiteloze instelling van een account te garanderen;
 • Functionele cookies – gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren, het gebruik van het systeem te analyseren en in overeenstemming daarmee de dienstverlening te verbeteren;
 • Reclamecookies – gebruikt om het online gedrag van gebruikers te observeren en marketingcampagnes op basis van deze informatie te optimaliseren.

8. COOKIES GEBRUIKT DOOR ONZE SERVICEPROVIDERS

8.1. Onze dienstverleners gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

8.2. Wij gebruiken:

 • Zopim cookies om websitegebruikers die problemen ondervinden in staat te stellen in real time contact met ons op te nemen. De hiervoor gebruikte cookies helpen ons de dienstverlening aan onze klanten te versnellen. U kunt het privacybeleid van Zopim hier bekijken;
 • Cloudflare cookies om gebruikers die de website bezoeken te identificeren en de beveiligingsinstellingen aan te passen. De hiervoor gebruikte cookies helpen ons om zowel onze website als de gebruikers ervan te beschermen. U kunt het privacybeleid van Cloudflare hier bekijken;
 • Google Analytics om het verkeer op onze website te observeren. De hiervoor gebruikte cookies helpen ons bij het opsporen van websitefouten en het meten van de bandbreedte van de website. U kunt het privacybeleid van Google Analytics hier bekijken;
 • Facebook (login) cookies om gebruikers in staat te stellen een account aan te maken op onze website. De hiervoor gebruikte cookies helpen ons een alternatieve manier te bieden om een account aan te maken. U kunt het privacybeleid van Facebook hier bekijken;
 • Google (login) cookies om gebruikers in staat te stellen een account aan te maken op onze website. De hiervoor gebruikte cookies helpen ons een alternatieve manier te bieden om een account aan te maken. U kunt het privacybeleid van Google hier bekijken;
 • YouTube cookies om op onze website content weer te geven die in YouTube is geüpload. De voor dit doel gebruikte cookies helpen ons de integriteit te handhaven en een informatieve en dynamische website te creëren. U kunt het privacybeleid van YouTube hier bekijken;
 • Twitter cookies om in onze website content weer te geven die op Twitter is geplaatst. De hiervoor gebruikte cookies helpen ons de integriteit te bewaren en een informatieve en dynamische website te creëren. U kunt het privacybeleid van Twitter hier bekijken;
 • Hotjar cookies om te observeren hoe gebruikers onze website gebruiken. De hiervoor gebruikte cookies helpen ons de prestaties van de website te observeren en te analyseren hoe wij onze website kunnen verbeteren. U kunt het privacybeleid van Hotjar hier bekijken;
 • Yandex cookies om het door de gebruiker gebruikte apparaat en het gedrag van de gebruiker op onze website te identificeren. De hiervoor gebruikte cookies helpen ons de instellingen van onze website aan te passen aan specifieke gebruikers/apparaten en te analyseren hoe wij ons platform kunnen verbeteren. U kunt het privacybeleid van Yandex hier bekijken;
 • Google Maps cookies om, indien de gebruiker dat toestaat, de locatie van de gebruiker te bepalen. De hiervoor gebruikte cookies helpen ons de website-instellingen aan te passen aan de locatie van de gebruiker en de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. U kunt het privacybeleid van Google Maps hier bekijken;
 • Doubleclick cookies om de weergave van advertenties aan onze gebruikers te controleren. Cookies die voor dit doel worden gebruikt, helpen ons gebruikers te onderscheiden die onze diensten al gebruiken en de weergave van onze advertenties aan dergelijke gebruikers te verminderen of te stoppen. U kunt het privacybeleid van Doubleclick hier bekijken;
 • Facebook cookies om de weergave van advertenties aan onze gebruikers te beheren. De hiervoor gebruikte cookies helpen ons gebruikers te onderscheiden die al gebruik maken van onze diensten en de weergave van onze advertenties aan dergelijke gebruikers te verminderen of te stoppen. U kunt het privacybeleid van Facebook hier bekijken;
 • Google Tag Manager cookies om reclamecookies te beheren. Cookies die voor dit doel worden gebruikt, helpen ons advertenties goed te verspreiden onder gebruikers. U kunt het privacybeleid van Google Tag Manager hier bekijken;\

9. HOE KUNT U COOKIES BEHEREN?

9.1. Met de meeste browsers kunt u weigeren cookies te accepteren en cookies verwijderen. De methoden om dit te doen verschillen van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter actuele informatie over het blokkeren en het verwijderen van cookies verkrijgen via informatie op de website van de desbetreffende browser, bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Internet Explorer of Safari.

9.2. Het blokkeren van alle cookies heeft een negatief effect op de bruikbaarheid van veel websites.

9.3. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies op onze website gebruiken.

10. COOKIE VOORKEUREN

U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website beheren door hier te klikken.

11. WEBSITES VAN DERDEN

Op de website kunt u links aantreffen van en naar partnersites, informatiebronnen en websites van gerelateerde partijen. Wij wijzen u erop dat deze websites van derden, die u bezoekt door op de links te klikken, hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid nemen voor dit privacybeleid. Wij raden u aan kennis te nemen van het privacybeleid van dergelijke websites voordat u persoonlijke gegevens aan dergelijke websites verstrekt

12. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

12.1. Onze website en diensten zijn gericht op personen ouder dan 16 jaar.

12.2. Wij verwerken persoonsgegevens van jongere personen dan hierboven vermeld alleen na toestemming van de ouderlijke rechthebbende.

12.3. Als wij redenen hebben om aan te nemen dat wij persoonsgegevens van een persoon onder die leeftijd in onze databanken bewaren zonder toestemming van de ouderlijke rechthebbende, zullen wij die persoonsgegevens verwijderen.

13. UW GEGEVENS BIJWERKEN

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

14. WIJZIGINGEN VAN HET BERICHT

Alle wijzigingen in deze kennisgeving zullen worden gepubliceerd op de website en, in geval van materiële wijzigingen, kunnen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

Werd je vlucht verstoord?

Zet je vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht om in een compensatie tot wel €600!