კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Updated - 2021-07-27

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მოცემულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღწერილია, თუ როგორ ამუშავებს Skycop თქვენს პირად მონაცემებს ჩვენი საიტისა და სერვისების გამოყენებისას.

გთხოვთ, მოგვცეთ Cookies გამოყენების უფლება მოცემული პოლიტიკის თანახმად, როდესაც პირველად დაიწყებთ საიტის გამოყენებას.

ჩვენს საიტში ინტეგრირებულია უსაფრთხოების პარამეტრები, რომლებიც თქვენ გაძლევთ საშუალებას, განსაზღვროთ, თუ როგორ შეგვიძლია თქვენი მონაცემების დამუშავება, მაგალითად – შეგიძლიათ უარი თქვათ მარკეტინგული მასალების მიღებაზე და შეზღუდოთ ჩვენს მიერ მიღებული მონაცემების რაოდენობა.

მოცემულ პოლიტიკაში აღწერილია შემდეგი თემები:

 • როგორ ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს;
 • როდის ვაწვდით თქვენს მონაცემებს მესამე პირებს;
 • რამდენი ხნის განმავლობაში ვინახავთ თქვენს მონაცემებს;
 • რა არის ჩვენი მარკეტინგული პოლიტიკა;
 • რა უფლებები გეხებათ პირადი მონაცემების მხრივ;
 • როგორ ვიყენებთ ქუქიებს;
 • სხვა გასათვალისწინებელი საკითხები.

თუკი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ თქვენი რომელიმე აღწერილი უფლების გამოყენება, შეგიძლიათ მოგვმართოთ ჩვენი საკონტაქტო მონაცემების მეშვეობით.

ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მონაცემების დაცვის განყოფილებას: privacy@skycop.com

1,როგორ ვიყენებთ თქვენს პირად მონაცემებს?

1.1. ამ ნაწილში განვიხილავთ:

 • ჩვენს მიერ დამუშავებული პირადი მონაცემების კატეგორიებს;
 • თუკი პირდაპირ თქვენგან არ ვიღებთ პირად მონაცემებს – საიდან ვიღებთ და მათ კატეგორიებს;
 • თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების მიზნებს;
 • მონაცემების დამუშავების იურიდიულ საფუძვლებს.

1.2. ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პირად მონაცემებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს საიტსა და სერვისებს („გამოყენების მონაცემები“). გამოყენების მონაცემებში შესაძლოა შედიოდეს IP მისამართი, ლოკაცია, ბრაუზერის ტიპი/ვერსია, რეფერალური წყარო, გამოყენების ხანგრძლივობა, ნანახი გვერდები, სერვისების გამოყენების განრიგი/სიხშირე. ჩვენ ამ მონაცემებს ვაგროვებთ ქუქიებისა და მსგავსი ტექნოლოგიის მეშვეობით. ეს კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ უკეთესი წარმოდგენა შეგვექმნას, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს საიტსა და სერვისებს. მონაცემების დამუშავების იურიდიული საფუძველი ჩვენ ლეგიტიმური ინტერესია, კერძოდ – ჩვენი საიტისა და სერვისების მონიტორინგი და გაუმჯობესება.

1.3. ჩვენ ვამუშავებთ თქვენი ანგარიშის მონაცემებს („ანგარიშის მონაცემები“). ანგარიშის მონაცემებში შესაძლოა შედიოდეს სახელი, ელ-ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, დაბადების თარიღი და სხვა მონაცემები, რომლებიც შეგყავთ ანგარიშის რეგისტრაციის დროს. ჩვენ ამ მონაცემებს პირდაპირ თქვენგან ვიღებთ. ეს მონაცემები მუშავდება საიტის ოპერატიულობისა და სერვისების უზრუნველსაყოფად, საიტის უსაფრთხოების და თქვენთან კომუნიკაციის მიზნით. ამის იურიდიული საფუძველი არის მომსახურების კონტრაქტის მოვალეობების შესრულება, თქვენთან ასეთი კონტრაქტის გაფორმება, ასევე ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესები, კერძოდ – საიტისა და სერვისების გაუმჯობესება.

1.4. ჩვენ ვამუშავებთ მონაცემებს მომსახურების შესასრულებლად აუცილებელ მონაცემებს („მომსახურების მონაცემები“). იგულისხმება საკონტაქტო მონაცემები, საგადასახადო მონაცემები, რეისის დოკუმენტაცია, შეტყობინებები სერვისის შესრულებასთან დაკავშირებით და ა.შ. ეს მონაცემები ინახება სერვის შესრულებისა და ტრანზაქციების მონიტორინგის მიზნით. იურიდიული საფუძველი თქვენსა და ჩვენს შორის დადებული ხელშეკრულების შესრულებაა, ასევე – ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესები, კერძოდ, ბიზნესისა და საიტის ადმინისტრაციული საკითხები.

1.5. ჩვენ შესაძლოა დავამუშაოთ მონაცემები, რომლებსაც გვაწვდით ჩვენგან მარკეტინგული შეტყობინებებისა და სიახლეების მისაღებად („საკომუნიკაციო მონაცემები“). ეს მონაცემები მუშავდება იმისათვის, რომ გამოგიგზავნოთ გარკვეული შეტყობინებები და სიახლეები. ამის იურიდიული საფუძველი არის თქვენი თანხმობა. ასევე, თუ ჩვენ უკვე მოგემსახურეთ და თქვენ უარს არ აცხადებთ, ჩვენ ასევე შესაძლოა დავამუშაოთ ეს მონაცემები ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესების საფუძველზე, კერძოდ – კლიენტებთან ურთიერთობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

1.6. ჩვენ შესაძლოა დავამუშაოთ მონაცემები, რომლებიც ეხება თქვენგან მიღებულ შეტყობინებებს („კორესპონდენციის მონაცემები“). კორესპონდენციის მონაცემებში შესაძლოა შედიოდეს კომუნიკაციის შინაარსი და კომუნიკაციასთან დაკავშირებული ციფრული მონაცემები. ჩვენი საიტის მეშვეობით კომუნიკაციის შემთხვევაში, საიტი შექმნის ამ ციფრულ მონაცემებს, საიტშივე არსებული საკონტაქტო ფორმების მეშვეობით. კორესპონდენციის მონაცემები გამოიყენება თქვენთან კომუნიკაციისა და მონაცემების შენახვის მიზნით. იურიდიული საფუძველი არის ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი, კერძოდ – საიტისა და ბიზნესის ადმინისტრაცია, საკონსულტაციო სერვისის მაღალი დონის შენარჩუნება, თქვენსა და ჩვენს თანამშრომლებს შორის დავების გამოძიება.

1.7. ჩვენ შესაძლოა დავამუშაოთ მოცემულ პოლიტიკაში აღნიშნული მონაცემები იურიდიული საჩივრების შესაქმნელად, დასაცავად ან განსახორციელებლად სასამართლო პროცესში, ადმინისტრაციულ საკითხში ან სასამართლოს გარეთ. იურიდიული საფუძველი ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესებია, კერძოდ თქვენი, ჩვენი ან სხვა პირების იურიდიული უფლებების დაცვა.

1.8. ჩვენ შესაძლოა დავამუშაოთ მოცემულ პოლიტიკაში აღნიშნული მონაცემები სადაზღვევო პოლიტიკის მისაღებად ან შესანარჩუნებლად, ასევე რისკების მენეჯმენტისა პროფესიული რჩევების მიღების მიზნით. იურიდიული საფუძველი არის ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესები, კერძოდ – ბიზნესის დაცვა რისკებისგან.

1.9. გარდა იმ კონკრეტული მიზნებისა, რაც აღვწერეთ წინა პუნქტებში, ჩვენ ასევე შესაძლოა დავამუშაოთ თქვენი პირადი მონაცემები იურიდიული ვალდებულების შესრულების მიზნით, რომლებსაც ჩვენ ვექვემდებარებით, ასევე თქვენი ან სხვა ფიზიკური პირის ინტერესების დასაცავად.

2. როდის ვაწვდით თქვენს მონაცემებს მესამე პირებს

2.1. ჩვენ შესაძლოა მივაწოდოთ თქვენი პირადი მონაცემები ჩვენი კომპანიების ჯგუფის რომელიმე წევრს (მათ შორის სუბსიდირებულ კომპანიებს, ძირითად კონგლომერატსა და მის სუბსიდირებულ კომპანიებს) მოცემულ პოლიტიკაში განსაზღვრული მიზნების თანახმად, საჭიროებისამებრ.

2.2.. ჩვენ შესაძლოა საჭიროებისამებრ მივაწოდოთ თქვენი პირადი მონაცემები ჩვენს სადაზღვევო/პროფესიონალურ პარტნიორებს დაზღვევისა და პროფესიული რჩევების მისაღებად, რისკების მენეჯმენტის მიზნით, ასევე იურიდიული უფლებების დაცვა დავის შემთხვევაში როგორც სასამართლოში, ისე სასამართლოს გარეთ, ასევე ადმინისტრაციულ საკითხებში.

2.3. ჩვენ შესაძლოა მივაწოდოთ თქვენი პირადი მონაცემები ჩვენი საგადასახადო სერვისის პროვაიდერებს. ჩვენ გადავცემთ აღნიშნულ პირებს ამ პოლიტიკაში აღნიშნულ მომსახურების მონაცემებს თქვენი გადახდებისა და გადარიცხვების, ასევე მსგავს პროცედურებთან დაკავშირებული საჩივრების ან კითხვების დამუშავების მიზნით.

2.4. ჩვენ შესაძლოა მივაწოდოთ თქვენი პირადი მონაცემების სხვა მომსახურების პროვაიდერებს კონკრეტული სერვისის შესრულების კუთხით (მაგ. ‘ვებ ჰოსტინგი’, საკურიერო მომსახურება, სერვერების უზრუნველყოფა, ელ-ფოსტის სერვისები). ჩვენ ვიღებთ ყველა საჭირო ზომას, რათა უზრუნველვყოთ გამართული ორგანიზაციული და ტექნიკური მუშაობა ამ სერვისების კუთხით თქვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოების დასაცავად.

2.5. გარდა იმ კონკრეტული მიზნებისა, რაც აღვწერეთ წინა პუნქტებში, ჩვენ ასევე შესაძლოა დავამუშაოთ თქვენი პირადი მონაცემები იურიდიული ვალდებულების შესრულების მიზნით, რომლებსაც ჩვენ ვექვემდებარებით, ასევე თქვენი ან სხვა ფიზიკური პირის ინტერესების დასაცავად.

2.6. მოცემულ ნაწილში აღნიშნული პირები შესაძლოა იყვნენ ლიტვის, ევროკავშირის, ევროპის ეკონომიკური ზონის გარეთ. თუკი ჩვენ მივაწვდით თქვენს პირად მონაცემებს ასეთ პირებს, ჩვენ ყველა საჭირო იურიდიულ ქმედებას, რათა უზრუნველვყოთ თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება.

3. რამდენი ხნის განმავლობაში ვინახავთ მონაცემებს

3.1. თქვენი პირადი მონაცემები ინახება იმდენი ხანი, რამდენი ხანიც საჭიროა იმ კონკრეტული სერვისის ან სერვისების შესასრულებლად, რომლებიც საჭიროებენ ამ მონაცემებს. თუმცა, ნებისმიერ შემთხვევაში:

 • წვდომის მონაცემები ინახება არა უმეტეს 3 (სამი) წლისა განმავლობაში ანგარიშის ბოლო განახლებიდან ან 10 (ათი) წელი სერვისის შესრულების შემდეგ (იმის და მიხედვით, თუ რომელი მოხდა ბოლოს).
 • მომსახურების მონაცემები ინახება არა უმეტეს 3 (სამი) წლისა სერვისის შესრულების შემდეგ.
 • საკომუნიკაციო მონაცემები ინახება არა უმეტეს 2 (ორი) წლისა კლიენტისგან მიღებული უფლების ვადის ამოწურვის შემდეგ ან არა უმეტეს 2 (ორი) წლისა სერვისების შესრულების შემდეგ, თუკი კლიენტი იღებს შეტყობინებებს კლიენტებთან ურთიერთობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების მიზნით;
 • კორესპონდენციის მონაცემები ინახება არა უმეტეს 2 (ორი) თვისა კორესპონდენციის დასრულების შემდეგ.

3.2. ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელია იმის დაკონკრეტება, თუ რამდენი ხნის განმავლობაში ვინახავთ კონკრეტულ მონაცემებს. მაგ. წვდომის მონაცემები შენახული იქნება მანამ, სანამ არსებობს მათი დამუშავების საჭიროება კონკრეტულ სერვისთან დაკავშირებით.

3.3. გარდა იმ კონკრეტული ვადებისა, რაც აღვწერეთ ამ ნაწილში, ჩვენ ასევე შესაძლოა შევინახოთ თქვენი პირადი მონაცემები იურიდიული ვალდებულების შესრულების მიზნით, რომლებსაც ჩვენ ვექვემდებარებით, ასევე თქვენი ან სხვა ფიზიკური პირის ინტერესების დასაცავად.

4. მარკეტინგული შეტყობინებები

4.1. თქვენი სურვილისამებრ, ჩვენ შეგვიძლია გამოგიგზავნოთ ჩვენს საქმიანობასთან დაკავშირებული მარკეტინგული შეტყობინებები ელ-ფოსტის/SMS-ის სახით.

4.2. ასევე, თუკი თქვენ უკვე ისარგებლეთ ჩვენი სერვისებით და ამაზე უარს არ აცხადებთ, ჩვენ შეგატყობინებთ ჩვენი კომპანიის სხვა პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ, რაც შესაძლოა დაგაინტერესოთ.

4.3. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვათ უარი ასეთი შეტყობინებების მიღებაზე.

4.4. ამისთვის უნდა:

 • დააწკაპუნოთ მარკეტინგულ შეტყობინებაში მითითებულ ბმულზე;
 • დაგვიკავშირდით ‘კონტაქტის’ ნაწილში მითითებული მონაცემებით.

4.5. შესაბამისი ქმედებების შესრულების შემდეგ, ჩვენ განვაახლებთ თქვენს პროფილს და თქვენ აღარ მიიღებთ მარკეტინგულ შეტყობინებებს.

4.6. გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენი კომპანიის საქმიანობა მჭიდროდ დაკავშირებული სერვისების ქსელისგან შედგება. ჩვენი სისტემების განახლებას შესაძლოა რამდენიმე დღე დასჭირდეს და, შესაბამისად, შესაძლოა მაინც მიიღოთ მარკეტინგული შეტყობინებები თქვენი მოთხოვნის დამუშავების პერიოდში.

4.7. აღნიშნულ შეტყობინებებზე უარის შემთხვევაში, თქვენ გააგრძელებთ სერვისებთან დაკავშირებული შეტყობინებების მიღებას.

5. თქვენი უფლებები

5.1. ამ ნაწილში შეჯამებულია თქვენი უფლებები მონაცემების დაცვის კანონების თანახმად. ზოგიერთი უფლება საკმაოდ დეტალურია და, შესაბამისად, ჩვენ მხოლოდ აღვწერეთ მათი ძირითადი ასპექტები. გირჩევთ, წაიკითხოთ სარეგულაციო ორგანოების მიერ გამოქვეყნებული კანონები და გაიდლაინები, რათა უფრო სრულფასოვანი წარმოდგენა შეგექმნათ აღნიშნულ უფლებებთან დაკავშირებით.

5.2. მონაცემების დაცვის კანონების თანახმად, თქვენ გაქვთ შემდეგი უფლებები:

 • მონაცემებზე წვდომის უფლება;
 • შესწორებების უფლება; (რომლის აღსრულება თქვენ ფაქტობრივად შეგიძლიათ თქვენს ანგარიშში შესვლით);
 • პირადი მონაცემების წაშლის უფლება;
 • პირადი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვის უფლება;
 • პირადი მონაცემების დამუშავებაზე უარის უფლება;
 • პირადი მონაცემების გადატანის უფლება;
 • სარეგულაციო ორგანოში საჩივრის შეტანის უფლება; და
 • თანხმობის უკან წაღების უფლება.

5.3. მონაცემებზე წვდომის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ დასტური ჩვენგან იმასთან დაკავშირებით, ვამუშავებთ თუ არა თქვენს მონაცემებს და მიიღოთ წვდომა აღნიშნულ მონაცემებზე და სხვა ინფორმაციაზეც. დამატებით ინფორმაციაში შედის მონაცემების დამუშავების მიზნობრიობა, პირადი მონაცემების კატეგორიები და პირადი მონაცემების მიმღები პირები. თუკი სხვა პირების უფლებები არ იქნება დარღვეული, ჩვენ მოგაწვდით თქვენი პირადი მონაცემების ასლს. პირველი ასლი უფასოდ იქნება უზრუნველყოფილი, მაგრამ დამატებითი ასლები შესაძლოა ფასიანი იყოს.

5.4. შესწორების უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება, შეასწოროთ თქვენი პირადი მონაცემები და სრულყოფაში მოიყვანოთ თქვენთან დაკავშირებული ნებისმიერი მონაცემები მათი დამუშავების მიზნით.

5.5. ზოგიერთ შემთხვევაში გაქვთ პირადი მონაცემების წაშლის უფლება. მაგალითად: (i) თუკი აღნიშნული მონაცემები აღარაა საჭირო იმ ქმედებების განხორციელებისთვის, რის გამოც შეგროვდა/დამუშავდა ეს მონაცემები (ii) თქვენ უკან წაიღეთ თქვენი თანხმობა მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით და აღარ არსებობს მათი დამუშავების იურიდიული საფუძველი; (iii) თქვენ უარს აცხადებთ მათ დამუშავებაზე მონაცემების დაცვის კანონების გარკვეული მუხლების გამოყენებით; (iv) დამუშავება ხდება მარკეტინგული მიზნებით; ან (v) პირადი მონაცემები უკანონოდ დამუშავდა. თუმცა, არსებობს გარკვეული გამონაკლისებიც. მაგალითად, თუ მონაცემების დამუშავება საჭიროა: (i) გამოხატვისა და ინფორმაციის თავისუფლების დასაცავად; (ii) ჩვენი იურიდიული მოვალეობების შესასრულებლად; (iii) იურიდიული საჩივრების შექმნისა და დაცვის მიზნით.

5.6. ზოგიერთ შემთხვევაში გაქვთ პირადი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვის უფლება. მაგალითად: (i) თუ ეჭვი გაქვთ, რომ თქვენი პირადი მონაცემები არასწორია; (ii) მათი დამუშავება უკანონოა მაგრამ უარს აცხადებთ წაშლაზე; (iii) ჩვენ აღარ გვჭირდება მონაცემები დამუშავების მიზნით, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ ეს მონაცემები იურიდიული საჩივრების შექმნისა და დაცვის მიზნით; ასევე (iv) თქვენ უარი განაცხადეთ მონაცემების დამუშავებაზე და ელოდებით ამ მოთხოვნის დადასტურებას. თუკი მონაცემების დამუშავება შეიზღუდა ასეთ საფუძველზე, ჩვენ შესაძლოა გავაგრძელოთ თქვენი მონაცემების შენახვა, თუმცა, მათი დამუშავება მოხდება მხოლოდ: (i) თქვენი სურვილისამებრ; (ii) იურიდიული საჩივრების შექმნისა და დაცვის მიზნით; (iii) სხვა პირების უფლებების დასაცავად; და (iv) მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესების მიზნით.

5.7. თქვენ გაქვთ ჩვენს მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავებაზე უარის უფლება თქვენი კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემების დამუშავება ხდება შემდეგი იურიდიული საფუძვლების მიხედვით: საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელებული ქმედებისთვის ან ჩვენი ან მესამე მხარის ლეგიტიმური ინტერესების მიზნით. თუკი გააკეთებთ მსგავს მოთხოვნას, ჩვენ შევწყვეტთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებას, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ვამტკიცებთ, რომ არსებობს მონაცემების დამუშავების ლეგიტიმური საფუძვლები, რომლებიც დგას თქვენი ინტერესების, უფლებებისა და თავისუფლების ზემოთ, ან არსებობს მონაცემების დამუშავების საჭიროება იურიდიული საჩივრების შექმნისა და დაცვის კუთხით.

5.8. თქვენ გაქვთ ჩვენს მიერ თქვენი მონაცემების მარკეტინგული მიზნებისთვის დამუშავებაზე უარის უფლება. მსგავსი მოთხოვნის მიღების შემთხვევაში, ჩვენ შევწყვეტთ თქვენი მონაცემების დამუშავებას ამ მიზნის მისაღწევად.

5.9. თქვენ გაქვთ ჩვენს მიერ თქვენი მონაცემების მეცნიერული, ისტორიული ან სტატისტიკური გამოკვლევების მიზნებისთვის დამუშავებაზე უარის უფლება თქვენი კონკრეტული სიტუაციის მიხედვით, თუკი ეს მონაცემები საჭირო არაა ისეთი ქმედების განხორციელებისთვის, რომელიც შედის საჯარო ინტერესში.

5.10. მონაცემების გადატანის უფლება. თუკი ჩვენს მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავების იურიდიული საფუძველი არის:

 • თქვენი ნება; ან
 • კონტრაქტის შესრულება ან თქვენი მოთხოვნით განხორციელებული ქმედებების შესრულება კონტრაქტის გაფორმებამდე,

თქვენ გაქვთ უფლება, მიიღოთ თქვენი პირადი მონაცემები სტრუქტურირებულ, ხშირად გამოყენებულ და კომპიუტერით წაკითხვად ფორმატში. თუმცა, ეს უფლება არ გაქვთ იმ შემთხვევაში, თუ მისი აღსრულება არღვევს სხვა პირების უფლებებსა და თავისუფლებას.

5.11. თუკი თვლით, რომ ჩვენს მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავება არღვევს მონაცემების დაცვის რომელიმე კანონმდებლობას, თქვენ გაქვთ სარეგულაციო ორგანოში საჩივრის შეტანის უფლება. თქვენ შეგიძლიათ საჩივრის შეტანა ევროკავშირის იმ წევრ ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობთ, ან სამსახურში ან იქ, სადაც ხდება კანონის დარღვევა. ჩვენი კომპანია ექვემდებარება ლიტვის მონაცემების დაცვის საგამოძიებო უწყებას, რომლის მისამართია A. Juozapavičiaus St. 6, LT-09310, www.ada.lt.

5.12. თუკი თქვენი მონაცემების დამუშავების იურიდიული საფუძველი არის თქვენი თანხმობა, თქვენ გაქვთ უფლება, უკან წაიღოთ თქვენი თანხმობა ნებისმიერ დროს. თანხმობის უკან წაღება არ იმოქმედებს იმ მონაცემების დამუშავების ლეგალურობაზე, რაც დამუშავდა თანხმობის უკან წაღებამდე.

5.13. ამ სექციაში ან ჩვენს საიტზე აღნიშნული საშუალებების გარდა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ აღასრულოთ აქ აღწერილი უფლებები ჩვენთან დაკავშირებით.

6. ქუქიების შესახებ

6.1. ქუქიები საიტის სერვერის მიერ გამოგზავნილი მცირე ზომის ტექსტური ფაილებია, რომლებსაც თქვენი ბრაუზერი იღებს და ინახავს. ისინი შეიცავენ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, რომლებიც სერვერში იგზავნება მაშინ, როდესაც თქვენი ბრაუზერი ითხოვს გვერდს სერვერისგან.

6.2. ქუქიები ზოგადად არ შეიცავენ ისეთ მონაცემებს, რომლებიც კონკრეტულ მომხმარებელს ეხება, თუმცა, თქვენი პირადი მონაცემები შეიძლება დაკავშირებული იყოს ქუქიებში შენახული და ქუქიებისგან მიღებულ ინფორმაციასთან.

7. ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქიები

ჩვენი საიტი იყენებს ქუქიებს სამ ძირითად ტიპს, შემდეგი მიზნებისთვის:

 • აუცილებელი ქუქიები – საიტის გამართული მუშობა, მომხმარებლების მონაცემების უსაფრთხოება, მაღალი ხარისხის სერვისების უზრუნველყოფა, ანგარიშების შექმნის სიმარტივე;
 • ფუნქციური ქუქიები – საიტის ხარისხის გაუმჯობესება, სისტემის გამოყენების ანალიზი სერვისების გაუმჯობესების მიზნით;
 • მარკეტინგული ქუქიები – მომხმარებლების ქმედებების შენახვა მარკეტინგული კამპანიების გაუმჯობესების მიზნით.

8. ჩვენი სერვისების პროვაიდერების მიერ გამოყენებული ქუქიები

8.1. ჩვენი სერვისის პროვაიდერები იყენებენ ქუქიებს, რომლებიც შესაძლოა შენახული იყოს თქვენის კომპიუტერზე ჩვენი საიტის გამოყენებისას.

8.2. ჩვენს საიტზე გამოყენებულია:

 • Zopim ქუქიები, რათა მომხმარებელს შეძლოს რეალურ დროში დაგვიკავშირდეს საიტის პრობლემებთან დაკავშირებით. ეს ქუქიები აჩქარებენ მომხმარებლების მხარდაჭერას. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Zopim-ის კერძო პოლიტიკა აქ.
 • Cloudflare ქუქიები მომხმარებლების იდენტიფიკაციისა და უსაფრთხოების პარამეტრების ადაპტაციის მიზნით. ეს ქუქიები იცავენ როგორც ჩვენს საიტს, ასევე ჩვენს მომხმარებლებს. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Cloudfare-ის კერძო პოლიტიკა აქ.
 • Google Analytics ქუქიები გამოიყენება ჩვენი საიტის ტრეფიკის მონიტორინგის მიზნით. ეს ქუქიები გვეხმარებიან საიტთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოჩენისა და მისი გამტარუნარიანობის გაზომვის მიზნით. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Google Analytics-ის კერძო პოლიტიკა აქ.;
 • Facebook (login) ქუქიები მომხმარებლებს ეხმარებიან ანგარიშის შექმნის მხრივ. ეს ქუქიები ჩვენს მომხმარებლებს რეგისტრაციის ალტერნატიულ საშუალებას ანიჭებენ. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Facebook-ის კერძო პოლიტიკა აქ.
 • Google (login) ქუქები მომხმარებლებს ეხმარებიან ანგარიშის შექმნის მხრივ. ეს ქუქიები ჩვენს მომხმარებლებს რეგისტრაციის ალტერნატიულ საშუალებას ანიჭებენ. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Google-ის კერძო პოლიტიკა აქ.
 • Youtube ქუქიები Youtube-ზე ატვირთული ვიდეოების ჩვენების საშუალებას იძლევიან. ეს ქუქიები გვეხმარებიან დინამიკური და ინფორმატიული საიტის შექმნაში. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Youtube-ის კერძო პოლიტიკა აქ.
 • Twitter ქუქიები საშუალებას გვაძლევენ, გამოვსახოთ Twitter-ზე ატვირთული მასალა. ეს ქუქიები გვეხმარებიან დინამიკური და ინფორმატიული საიტის შექმნაში. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Twitter-ის კერძო პოლიტიკა აქ.
 • Hotjar ქუქიები აკვირდებიან იმას, თუ როგორ იყენებენ მომხმარებლები ჩვენს საიტს. ეს ქუქიები გვეხმარებიან საიტის ანალიზსა და გაუმჯობესებაში. თქვენ შეგიძლიათ იხილოტ Hotjar-ის კერძო პოლიტიკა აქ.
 • Yandex ქუქიები უზრუნველყოფენ მომხმარებლის მოწყობილობის იდენტიფიკაციას და მათი ქმედებების მონიტორინგს. ამ ქუქიების მეშვეობით, ჩვენ ვაუმჯობესებთ საიტის პარამეტრებს მომხმარებლის/მოწყობილობის მიხედვით. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Yandex-ის კერძო პოლიტიკა აქ.
 • Google Maps ქუქიები, მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში, ადგენენ თქვენს ლოკაციას. ეს ქუქიები საშუალებას გვაძლევენ, უზრუნველვყოთ საიტის პარამეტრების ადაპტაცია მომხმარებლის ლოკაციის მიხედვით. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Google Maps-ის კერძო პოლიტიკა აქ.
 • Doubleclick ქუქიები არეგულირებენ საიტზე გამოსახულ რეკლამებს. ეს ქუქიები გვეხმარებიან იმის დადგენაში, მიღებული აქვს თუ არა მომხმარებელს გარკვეული სერვისები და შესაბამისად შევცვალოთ საიტზე გამოსახული რეკლამები. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Doubleclick-ის კერძო პოლიტიკა აქ.
 • Facebook ქუქიები არეგულირებენ საიტზე გამოსახულ რეკლამებს. ეს ქუქიები გვეხმარებიან იმის დადგენაში, მიღებული აქვს თუ არა მომხმარებელს გარკვეული სერვისები და შესაბამისად შევცვალოთ საიტზე გამოსახული რეკლამები. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Facebook-ის კერძო პოლიტიკა აქ.
 • Google Tag Manager ქუქიები აკონტროლებენ სარეკლამო ქუქიებს. ეს ქუქიები გვეხმარებიან კონკრეტული მომხმარებელზე მორგებული რეკლამების ჩვენების მხრივ. თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Google Tag Manager-ის კერძო პოლიტიკა აქ.

9. როგორ უნდა ვარეგულირო ქუქიების გამოყენება?

9.1. ბრაუზერების უმეტესობა გაძლევთ საშუალებას, მიიღოთ ან უარი თქვათ ქუქიებზე, ან წაშალოთ ისინი. ამის კონკრეტული მეთოდი დამოკიდებულია ბრაუზერის ტიპზე/ვერსიაზე. ქუქიების დაბლოკვასთან/წაშლასთან დაკავშირებით უახლესი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ ეწვიოთ ბრაუზერის ოფიციალურ საიტს, მაგალითად: Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

9.2. ყველა ქუქის დაბლოკვა უარყოფითად იმოქმედებს საიტის ფუნქციონირებაზე.

9.3. ქუქების დაბლოკვის შემთხვევაში შესაძლოა, ჩვენი საიტის გარკვეულმა ელემენტებმა აღარ იმოქმედონ.

10. ქუქიების პარამეტრები

თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ქუქიების პარამეტრების ცვლილება აქ.

11. მესამე მხარეების საიტები

ამ საიტზე შესაძლოა შეგხვდეთ მესამე მხარეების ლინკები/საიტები ან/და მათი ინფორმაციის წყაროები. გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნულ ბმულებზე დაწკაპუნებით გადახვალთ სხვა საიტებზე, რომლებსაც აქვთ საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკები და ჩვენ პასუხისმგებლობას არ ვიღებთ აღნიშნულ პოლიტიკებთან დაკავშირებით. გირჩევთ, შეისწავლოთ ასეთი საიტების კერძო პოლიტიკა, სანამ მიაწვდით მონაცემებს.

12. არასრულწლოვანთა მონაცემების დაცვა

12.1. ჩვენი საიტი და სერვისები გათვლილია 16 წელს გადაცილებულ პირებზე.

12.2. არასრულწლოვანების მონაცემები მუშავდება მხოლოდ მშობლის/მეურვის სურვილის თანახმად.

12.3. თუკი შეიქმნება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ჩვენ ვინახავთ არასრულწლოვანის მონაცემებს მშობლის/მეურვის თანხმობის გარეშე, ჩვენ დაუყოვნებლივ წავშლით ამ მონაცემებს.

13. მონაცემების განახლება

გთხოვთ შეგვატყობინოთ, თუკი საჭირო გახდა თქვენი პირადი მონაცემების ცვლილება/განახლება.

14. პოლიტიკის ცვლილება

მოცემული პოლიტიკაში შეტანილი ცვლილებები აისახება ჩვენს საიტზე და, მატერიალური ცვლილებების შემთხვევაში, შეგატყობინებთ ელ-ფოსტის მეშვეობით.

ფრენა შეგიფერხდათ?

მიიღეთ 600 ევრომდე კომპენსაცია შეფერხებული, გაუქმებული ან ზედმეტად დაჯავშნული ფრენის გამო!