Правила и условия

Updated - 2024-02-26

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Освен ако контекстът на Общите правила и условия не изисква друго, термините с главна буква, използвани в настоящите правила и условия (“П&У”), имат значенията, посочени по-долу:

Споразумение“ означава споразумение между Клиента и Skycop, което се сключва, след като Клиентът се е запознал и е приел П&У, което е подписано по електронен път или писмено. Съгласно Споразумението Клиентът прехвърля на Skycop пълната собственост и законното право на собственост върху неговото/нейното парично вземане съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. (относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91) или съгласно други международни или национални разпоредби, приложими по отношение на Клиента в друга страна, относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, включително всички суми, свързани с възложението, както и данъци и други суми, когато пътниците не могат да летят или полетът им е бил нарушен, както и всяко друго парично обезщетение за изгубен или повреден багаж („Възложение“).

Само когато Споразумението за възложение (форма) не може да се счита за валидно в конкретната юрисдикция (държава) или когато страните се договорят за предоставяне на услуги чрез отделно споразумение, Споразумението, сключено между Клиента и Skycop, ще се счита за договор за услуги, съгласно който Skycop администрира Възложението на Клиента и се задължава да организира и финансира събирането на Възложението и да извършва всички други действия във връзка със Споразумението.

За да се улесни прилагането и тълкуването на П&У, дефиницията на Споразумението съчетава споразумението за възложение и споразумението за предоставяне на услуги, а правоотношенията по възлагането и предоставянето на услуги се наричат ​​​​услуги, освен ако ясно не е посочено друго.

Иск“ означава всеки иск срещу превозвач, опериращ полети (авиокомпания) за парично обезщетение съгласно Регламента за Обезщетение за полет.

Клиент“ означава лице, което е подписало Споразумението, приело е П&У и търси Обезщетение за полет.

Регламент за електронната идентификация“ означава Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и доверителните услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

„Регламент за обезщетение за полет“ означава Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, както и съгласно други международни или национални разпоредби, приложими по отношение на Клиента в друга страна, относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, включително всички суми, свързани с възложението, както и данъци и други суми, когато пътниците не могат да летят или полетът им е бил нарушен, както и всяко друго парично обезщетение за изгубен или повреден багаж.

Обезщетение за полет“ означава общата парична сума, платена от опериращ полети превозвач във връзка с Иск като обезщетение, уреждане или жест на добра воля, включително всички допълнителни разходи, компенсирани на Клиента или Skycop по свободна воля и решение на превозвача, опериращ полети, след като Клиентът е подписал Споразумението и е приел П&У. За да се избегнат всякакви съмнения, трябва да се уточни, че Обезщетението за полет не включва никакви правни такси, съдебни такси, разходи за събиране, лихва, неустойка или подобни възникнали разходи, които се плащат от Skycop по време на целия процес на събиране. Съответно всички суми, платени от Skycop по време на процеса на събиране, трябва да бъдат възстановени и платени изключително в полза на Skycop.

Ценова листа“ означава Приложение № 1 към тези П&У, определящо сумите на възнаграждението на Skycop. Възнаграждение означава сумата, която Skycop получава съгласно Споразумението.

Изисквания за поверителност и защита на данните“ означава всички приложими закони и разпоредби, свързани с обработката на лични данни и неприкосновеността на личния живот, включително, когато е приложимо, насоките и кодексите на практика (ако има такива), издадени от съответните надзорни органи, както и еквивалент на всяко от горепосочените във всяка съответна юрисдикция (независимо дали е задължително или не).

Съдебно производство“ означава процес, при който Skycop подава Иск до съд, институции за алтернативно разрешаване на спорове, авиационни регулаторни агенции, агенции за защита на потребителите и/или правителствени органи или предаване на Иск на договорен правен представител, като например адвокат или адвокатска кантора.

„Skycop“ означава юридическо лице (UAB Skycop.com, код на юридическо лице 304423851, регистриран адрес на Dariaus ir Girėno 21A, Вилнюс, Република Литва).

Членство Care на Skycop“: всеки Клиент, закупил членство Care на Skycop, става член. За Членовете, Skycop ще се откаже от своето възнаграждение (ако е приложимо) за преследване на Иска и възстановяване на Обезщетението за полет, покрито от резервацията, за която Членът е закупил членство Care на Skycop, както е определено в Приложение № 2 към тези П&У.

Горепосочените дефиниции ще се използват при сключване и извършване на всеки документ или сделка, свързана с П&У.

1. СПОРАЗУМЕНИЕ

1. Клиентът приема П&У (Споразумението), което се счита за основа на всички други документи, които ще бъдат сключени между Клиента и Skycop по свободна воля.

2. Skycop използва услуга за онлайн удостоверяване за съвременни електронни подписи, отговаряща на изискванията, посочени в член 26 от Регламента за електронна идентификация, която е международно призната и приета дори от съдилищата, така че Клиентът не трябва да отпечатва, подписва и връща Споразумението до регистрирана поща.

3. Със сключването на Споразумение Клиентът потвърждава, че той (тя) е упълномощен и има правоспособност да подписва документи, обвързващи както Skycop, така и Клиента или, ако е приложимо, има право да подписва от името на друго лице (напр. дете).

4. Клиентът потвърждава, че Възложението за Обезщетение за полет не е възложено на трети страни и не е сключено друго споразумение във връзка с Обезщетението, и не съществува или се очаква правен спор между Клиента и превозвача, опериращ полета, по същия въпрос. Клиентът разбира, че като прави Възложение, той/тя не може да сключи същото и/или друго подобно споразумение, включително с компании, конкуриращи се със Skycop, да предприема правни действия във връзка със събирането на Обезщетението за полет.

5. Клиентът се задължава да предостави на Skycop всички данни и/или информация, които са необходими за събиране на Обезщетението за полет от превозвача, опериращ полета.

6. Skycop има право да приема само Обезщетение за полет и не приема ваучери за пътуване и/или други услуги, които може да се предлагат от превозвача, опериращ полета.

7. Като подписва Споразумението и се съгласява с П&У, Клиентът потвърждава, че той (тя) няма да поддържа директен контакт или да приема плащане от действащ превозвач.

8. Клиентът потвърждава и декларира, че П&У са пряко доказателство и израз на истинска воля и трябва да се спазват от опериращите полети превозвачи. Клиентът се съгласява със Skycop, че всички плащания на Обезщетение за полет, извършени от действащи превозвачи съгласно Искове на Skycop, трябва да бъдат направени директно към банковите сметки, притежавани от Skycop, или други банкови сметки, както е договорено между Skycop и Клиента.

9.Клиентът също така се съгласява, че Skycop ще му помогне при упражняването на правото му да го защити при събирането на Обезщетението за полет.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИСК

1. Данните за полета във връзка с Иска могат да бъдат изпратени на Skycop за предпочитане чрез уебсайта на Skycop, мобилното приложение, имейл и/или всякакви други електронни или софтуерни решения, поддържани от Skycop. След като бъдат получени такива данни, Skycop ще прецени основателността на полета и дали Искът въз основа на такива данни за полета може да бъде успешен. Ако Skycop прецени, че данните за полета, предоставени от Клиента, са достатъчни и Искът може да бъде успешен, Skycop ще изпълни всички необходими действия във връзка със събирането на Обезщетението за полет съгласно документите, подписани и одобрени от Клиента.

2. Моля, имайте предвид, че резултатът от оценката, както е посочено в Раздел 2.1 по-горе, не включва никакво обвързващо изявление и не гарантира успешно изпълнение на Иска.

3. Когато споразумението бъде сключено, Skycop се обръща към опериращия полета превозвач с Иска, за да постигне споразумение и да избегне Съдебно производство.

4. При условие че превозвачът, опериращ полети, откаже да удовлетвори Иска, след като Skycop е достигнал до съответния превозвач, Skycop, по свое усмотрение, има право да започне Съдебно производство за преследва интересите на Иска. Skycop по свое усмотрение може да започне Съдебни производства в други случаи, ако процесът на възстановяване на Обезщетението за полет би бил по-ефективен и (или) по-бърз по този начин.

5. По време на Съдебно производство законният представител на Skycop ще получи достъп до всички данни, предоставени от клиента на Skycop, за да преследва интересите на Иска. Ако трети страни изискват допълнителни документи, доказващи правомощията на законния представител, Клиентът, с указанията на Skycop, трябва незабавно да предостави на законния представител някой от тези документи. Ако за успешното възстановяване на Обезщетението за полет е необходимо Искът да бъде подаден от законния представител (напр. адвокат) от името на Клиента, Клиентът ще подпише съответно споразумение със законния представител, и паричното вземане на Клиента ще бъде прехвърлено обратно на Клиента от момента на сключване на съответния договор със законния представител. В такъв случай Клиентът и Skycop ще се разплащат помежду си съгласно реда и условията, посочени в тези П&У и (или) друго споразумение, сключено от и между Клиента и Skycop.

6. Ако след оценка на основателността на Иска законният представител прецени, че преследването на интереса на Иска по време на Съдебно производство е малко вероятно да успее, Клиентът ще бъде информиран и Skycop няма да продължи да разглежда Иска. Такова уведомяване на Клиента означава, че събирането на Обезщетението за полет е приключило и пълната собственост и законното право на собственост относно Възложението се връщат автоматично на Клиента без сключване на допълнителни споразумения.

7. Ако бъде започнато Съдебно производство за преследване на интереса на Иска, Клиентът се освобождава от всякакви разходи, възникнали в случай, че Искът не бъде уважен. В случай на успех или уреждане на Съдебното производство, Skycop покрива всички възникнали разходи, които не са покрити от съответния превозвач, опериращ полети. При условие, че Искът е успешен и Клиентът получи Обезщетението за полет, Клиентът се съгласява, че всички разходи, направени от Skycop и поискани от превозвача, опериращ полета, се плащат на Skycop.

8. Клиентът и Skycop потвърждават приемането, че Skycop има еднолична свобода да приеме и/или отхвърли всяко предложение за уреждане в съответствие с опита със съответния превозвач, опериращ полети. Споразумението се счита за достатъчно правно основание, за да бъде ефективно такова право на преценка.

9. Клиентът приема, че обработката на Иска може да отнеме значително време и че Skycop не може да повлияе колко бързо може да бъде предявен Искът.

3. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

1. Разплащането в съответствие с процедурата, предвидена в настоящите П&У съгласно Споразумението, е свързано с важното условие, че Обезщетението за полет е получено, т.е. изплатено по банковата сметка на Skycop или на Клиента. При изплащане на Обезщетението за полет от превозвача, изпълняващ полета, Skycop и Клиентът се разплащат в съответствие с процедурата, предвидена в П&У.

2. Skycop преследва интереса на Иска безплатно. При условие, че Искът е успешен и Обезщетението за полет е получено, договорената част от Обезщетението за полет ще бъде изплатена на Клиента съгласно сроковете и условията, посочени в Ценовата листа. Skycop и Клиентът могат поотделно да договорят друг размер на възнаграждението и срокове и условия за плащане.

3. Ако не бъде постигнато споразумение с превозвача, опериращ полети, по отношение на Иска или в други случаи, когато, по мнение на Skycop, процесът на възстановяване на Обезщетение за полет би бил по-ефективен и (или) по-бърз, Skycop има право да започне Съдебно производство, което ще доведе до увеличаване на частта от Обезщетението за полет, принадлежаща на Skycop, както е посочено в Ценовата листа.

4. Клиентът потвърждава своето приемане, че страните по Споразумението могат да прихващат своите насрещни искове.

5. Ако Клиентът предостави подправено неверни или непълни данни и Skycop понесе допълнителни разходи поради това, Клиентът трябва да възстанови тези разходи на Skycop.

6. Тъй като седалището на Skycop се намира в Република Литва, размерът на данък добавена стойност (ДДС) (ако е приложимо), който трябва да бъде платен, се определя от законите на Република Литва в съответствие със законово определената ставка.

7. Ако Клиентът е предоставил грешна или недостатъчно пълна информация, необходима за изплащане на Обезщетението за полет, и тя бъде върната на Skycop, Skycop има право да приспадне всички допълнителни разходи, направени от Skycop. Ако Клиентът е предоставил грешна или недостатъчно пълна информация, необходима за изплащане на Обезщетението за полет и (или) е върната на Skycop, и Клиентът, след напомняния и разумни усилия от Skycop да се свърже с Клиента чрез средствата, предоставени от Клиента на Skycop, не променя или предоставя информация, необходима за изплащане на договорената част от Обезщетението за полет, Skycop има право да задържи частта от Обезщетението за полет, която иначе би трябвало да бъде изплатена на Клиента.

8. За сметките в Единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ), всички плащания ще бъдат изпратени по сметката чрез банков превод. При извършване на международен трансфер към Клиента, всички банкови такси се приспадат от частта на Клиента от Обезщетението за полет.

9. За да спести банкови разходи, в случай на споделена резервация или в други случаи (напр. родителите получават заплащане за деца), Skycop ще прехвърли всички плащания към една сметка, ако Клиентът позволи на Skycop да направи това или е посочена една сметка при подаване на данни към Skycop. Лице, получило пари за други лица, е длъжно да се разплати с тях, като в този случай Skycop не поема риска от неплащане.

10. Skycop не носи отговорност за чекове, предплатени дебитни карти, кредитни карти и подобни средства, които са изгубени от Клиента, както и за какъвто и да е ефект от предоставянето на грешна информация за банковата сметка от страна на Клиента.

11. Когато е задължително, Skycop предоставя електронна фактура или друг документ по имейл.

12. Skycop не носи отговорност за неизплащане на договореното Обезщетение за полет поради обстоятелства, които са извън техния разумен контрол, включително, но не само, стачка, локдаун, трудови спорове, извънредни обстоятелства, война, бунт, съответствие със закон или правителствена заповед, правило, наредба и др.

13. Обезщетението за полет и всякакви други плащания ще бъдат извършени от Skycop само на крайни бенефициенти с право да поискат Обезщетение за полет. Skycop няма да изплаща Обезщетение за полет и (или) други плащания на посредници, агенции, представители и (или) други трети страни, които заедно с искането за изплащане на Обезщетението за полет не предоставят конкретно писмено доказателство, потвърждаващо ясно и недвусмислено правомощие да приемат плащания от името на крайния бенефициент. В случай на съмнение относно правото да получава плащания, Skycop има право да изиска допълнително доказателство, потвърждаващо правото да приема плащания от името на крайните бенефициенти и (или) едностранно да откаже да изплати Обезщетението за полет директно на такова лице.

4. СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ КЛИЕНТА

1. Клиентът гарантира, че данните и информацията, предоставени от Клиента на Skycop във връзка с Иска, са правилни, пълни, верни и неподвеждащи. Клиентът ще запази Skycop обезщетен за всякакви претенции, възникнали поради невярна информация, предоставена от Клиента и/или липса на сътрудничество или неправилно сътрудничество от страна на Клиента.

2. Преди да се ангажира с услугите на Skycop, Клиентът не се е разпореждал с Възложението по какъвто и да е друг начин, нито е ангажирал трета страна за изпълнение на Иска.

3. Клиентът трябва със или без конкретно искане да предостави на Skycop всички данни и документи, които са необходими за обработката на Иска, напр. копия на документи за самоличност, бордна карта, уведомление за закъснение, кореспонденция с превозвача, опериращ полета.

4. Ако Клиентът получи плащане или друг вид Обезщетение за полет, напр. ваучер за полет, от превозвача, опериращ полети, след ангажиране на услугите на Skycop, Клиентът е длъжен незабавно да информира Skycop. В такъв случай Клиентът е длъжен да заплати на Skycop възнаграждението, посочено в Раздел 3.2 или 3.3, в рамките на 10 (десет) дни от деня на получаване на Обезщетението за полет от превозвача, опериращ полета, по банковата сметка, посочена в колоната за контакти на уебсайта на Skycop или всяка друга банкова сметка, предоставена от Skycop в писмена форма.

5. Ако Клиентът предостави неверни или непълни данни или ако Клиентът укрие от Skycop, че Клиентът вече е получил Обезщетението за полет от превозвача, опериращ полети за съответния Иск и Skycop не може да събере Обезщетението за полет или загубите чрез Съдебното производство, Skycop си запазва правото да предяви своя Иск срещу Клиента за произтичащите щети.

5. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ

1. Договорните отношения между страните приключват, когато Споразумението е изцяло изпълнено, т.е. плащането по Споразумението е изцяло извършено.

2. Споразумението се прекратява незабавно:

– когато Skycop прецени, че Искът може да не бъде успешен след извършване на задълбочен преглед на Иска и Клиентът е информиран за това решение; или

– при неверни данни/информация и измамно поведение от страна на Клиента по решение на Skycop; или

– ако в рамките на 14 (четиринадесет) дни от сключването на Споразумението, Клиентът, който е потребител, изпрати уведомление за отказ по имейл. Правото за прекратяване на Споразумението на това основание се прекратява предсрочно, ако Споразумението бъде изпълнено изцяло до изтичане на горепосочения срок.

3. Във всеки случай, в случай на прекратяване на Споразумението от страна на Клиента без вина на Skycop след вече извършена определена работа или след като Skycop и/или законните представители са започнали Съдебно производство, Skycop има право да начисли на Клиента административни разходи, както и други направени разходи, съдебни такси, разходи за услуги, разходи за съдебен изпълнител, извънсъдебни разходи, такси на упълномощен представител, допълнителни такси и други направени разходи. Клиентът заплаща сумите, посочени в този Раздел, в рамките на 10 (десет) дни след получаване на фактурата от Skycop.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Skycop има право да променя П&У и да определя допълнителни условия по всяко време и без предизвестие, но ще положи усилия Клиентът да бъде уведомен за всички подобни промени. Ако такива промени са отрицателни от гледна точка на Клиента, Клиентът трябва да одобри тези промени, за да бъдат приложени изменените П&У към съответния Клиент.

2. Законите на Република Литва се прилагат за П&У, Споразумението и/или всеки друг документ, сключен във връзка с П&У и Споразумението, освен ако не е договорено друго в конкретния документ. Клиентът (потребителят) също има право да иска защита съгласно задължителните разпоредби, предвидени от законите на държавата, в която пребивава Клиентът (потребителят).

3. Skycop ще използва личните данни на Клиента и, ако е приложимо, на неговите служители изключително за изпълнение на Иска. Цялата информация относно степента и формата на събиране, съхранение и използване на лични данни може да бъде намерена в политиката за поверителност на Skycop.

4. В случай, че Клиентът е юридическо лице, той гарантира и декларира, че:

– личните данни, предоставени като такива на Skycop, са събрани и трябва да бъдат предоставяни на Skycop по всяко време в съответствие с Изискванията за поверителност и защита на данните;

– за целите на това Споразумение Skycop ще действа като обработващ данни, а не като администратор на данни (както се разбира в Изискванията за поверителност и защита на данните), по отношение на всички подобни дейности по обработка на данни, които Skycop може да извършва съгласно това Споразумение.

5. Всеки спор, противоречие или иск, произтичащ от или свързан с П&У, тяхното нарушаване, прекратяване или валидност, ще бъде окончателно разрешен в съответния съд на Република Литва в съответствие с правилата за юрисдикция, освен ако повелителните разпоредби на закона не посочват друго.

6. Ако някоя разпоредба на П&У бъде счетена за незаконна, невалидна или неприложима от съд или арбитражен трибунал, останалите разпоредби на П&У ще останат в пълна сила и действие. Всяка разпоредба на П&У, считана за незаконна, невалидна или неприложима само отчасти или до известна степен, ще остане в пълна сила и ще бъде ефективна до степента, в която не се счита за незаконна, невалидна или неприложима. Skycop ще измени П&У, като замени такива незаконни, невалидни или неприложими разпоредби със законни, валидни и приложими разпоредби, които биха довели до резултат, възможно най-близък до намеренията на Skycop и Клиента. Skycop ще положи всичките си усилия, за да осигури изпълнението на всички разпоредби на настоящото.

7. В случай на несъответствия между английската версия на П&У и който и да е друг език, английският текст има предимство.

Приложение 1 – Ценова листа

1. Ценовата листа е публикувана на www.skycop.com/bg/price-list/

Приложение 2 – Членство Care на Skycop

Членството Care на Skycop е публикувано на www.skycop.com/bg/skycop-care-membership/

Беше ли нарушен полетът Ви?

Превърнете Вашия закъснял, отменен или свръхрезервиран полет в обезщетение до €600!