ჩვენ მხარს ვუჭერთ უკრაინას

Skycop Care აბონენტი

1. ზოგადი ტერმინები

ფასების სიის ყველა აღნიშნული პუნქტი აღწერილია Skycop-ის ზოგად პირობებში.

2. Skycop Care აბონენტის მომსახურების პირობები

2.1. კლიენტს შეუძლია შეიძინოს Skycop Care აბონენტი მისი შესყიდვით.

2.2. კლიენტი გაიგებს Skycop Care აბონენტის ღირებულებას მისი შესყიდვის პროცესში. გადასახადის დაფარვა აუცილებელია, რათა კლიენტი პროგრამის წევრი გახდეს და მიიღოს მოცემულ დოკუმენტში აღნიშნული სერვისები. Skycop Care აბონენტის გადასახადი უზრუნველყოფილი იქნება გადახდის მომენტში მითითებული მეთოდით.

2.3. Skycop Care აბონენტი შეიძლება იყოს 1) დაჯავშნაზე დამოკიდებული აბონენტი ან 2) ყოველთვიური, წლიური, 6 ან 3 თვიური აბონენტი ან 3) საოჯახო აბონენტი, რომელიც გათვლილია მაქს. 5 პიროვნებაზე. Skycop Care აბონენტი უზრუნველყოფს იმ საჩივრების დამუშავებას, რომლებიც ეხება პროგრამის ფარგლებში დაჯავშნილ ან დროის გარკვეულ მონაკვეთებში დაჯავშნილ ფრენებს.

2.4. Skycop Care აბონენტი ძალაში შედის შესყიდვის დღესვე. Skycop Care აბონენტის ღირებულების დაფარვა მოხდება თვეში, წელიწადში, 6 თვეში ან 3 თვეში ერთხელ აბონენტის ხანგრძლივობის მიხედვით, თუკი არ მოხდა აბონენტის გაუქმება. გაუქმებული აბონენტი ძალაში რჩება აბონენტის გადახდილი პერიოდის ბოლომდე. თუკი კლიენტი იყიდის Skycop Care აბონენტს სხვა პირების ნაცვლად ან შეიძენს საოჯახო აბონენტს, მხოლოდ კლიენტს დაეკისრება Skycop Care აბონენტის ღირებულების დაფარვა. საოჯახო აბონენტის შემთხვევაში, აბონენტის ორგანიზატორი იქნება პასუხისმგებელი აბონენტის ღირებულების დაფარვაზე, ასევე ახალი წევრების დამატებაზე/წევრების წაშლაზე, ასევე აბონენტის გაუქმებაზე/განახლებაზე.

2.5. კლიენტი მიიღებს შესყიდვის დადასტურების შეტყობინებას.

2.6. Skycop უარს იტყვის ფრენის კომპენსაციის საჩივრის დამუშავების საფასურის მიღებაზე Skycop Care აბონენტის მქონე კლიენტისგან, თუკი ფრენა დაზღვეულია Skycop Care აბონენტით.

2.7. სერვისი ეხება მხოლოდ კლიენტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლიენტი უნდა ეწეროს მგზავრთა სიაში ჯავშნის ოფიციალურ დოკუმენტაციაში (როგორცაა აღწერილი დადასტურების ელ-ფოსტაში), გარდა ამისა, ასევე აღნიშნული უნდა იყვნენ კლიენტის თანამგზავრებიც.

2.8. Skycop არ იტყვის უარს იმ ანაზღაურების მიღებაზე, რომელიც ეხება ისეთ ჯავშანს/ფრენას, რომელიც გაკეთდა Skycop Care აბონენტის მიღებამდე.

2.9. Skycop Care აბონენტი არა-ტრანსფერულია. კლიენტმა უნდა შეატყობინოს Skycop-ს, თუკი შეატყო, რომ მოხდა აბონენტის არა-ავტორიზებული გამოყენება.

2.10. თუკი კლიენტი ექვემდებარება ევროკავშირის მომხმარებლებთან დაკავშირებულ რეგულაციებს, მას შეუძლია აბონენტის გაუქმება შესყიდვიდან 14 დღის განმავლობაში მიზეზის მითითების გარეშე. აბონენტის საფასურის ანაზღაურების მისაღებად, გაუქმების შესახებ შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს 14 დღის განმავლობაში შესყიდვის მომენტიდან და მკაფიოდ უნდა ჩანდეს, რომ კლიენტს სურს Skycop Care აბონენტის გაუქმება. მომსახურების ხასიათიდან გამომდინარე, კლიენტი ვერ გააუქმებს Skycop Care აბონენტს, თუკი კლიენტმა იმგზავრა აბონენტით დაცული ფრენით. გაუქმების შეტყობინება შეგიძლიათ გააგზავნოთ აქ: support@skycop.com.

2.11. თუკი შესყიდვის მომენტიდან გავიდა 14 დღეზე მეტი დრო და კლიენტი ისურვებს აბონენტის გაუქმებას, Skycop არ უზრუნველყოფს Skycop Care აბონენტის ღირებულების ანაზღაურებას. 

2.12. Skycop Care აბონენტის ღირებულება არ იქნება ანაზღაურებული, თუკი კლიენტის ფრენა არ იყო შეფერხებული ან კლიენტმა არ გამოიყენა Skycop-ის მომსახურება ან თუ, რაიმე მიზეზის გამო, ფრენის კომპენსაციის მიღება ვერ მოხერხდა.

2.13. კლიენტმა Skycop-ს უნდა გაუგზავნოს საჩივარი Skycop Care აბონენტით დაცული ფრენის შეფერხებასთან დაკავშირებით ფრენიდან 12 თვის განმავლობაში. Skycop Care აბონენტის მოქმედების ვადა ერთ კონკრეტულ ფრენაზე 12 თვეს შეადგენს.

2.14. Skycop Care აბონენტის გაუქმების შემდეგ, Skycop აღარ იტყვის უარს მისი მომსახურების ანაზღაურების მიღებაზე.

2.15. Skycop-ს აქვს უფლება, უარი განაცხადოს Skycop Care აბონენტის გაცემა ნებისმიერი პირისთვის.

2.16. Skycop-თვის საჩივრის წარდგენისას, კლიენტი ასევე წარადგენს Skycop Care აბონენტის შესყიდვის მტკიცებულებასაც (მაგ. დაჯავშნის დადასტურებას). 

2.17. პირადი მონაცემები დაგროვებისა და დამუშავების პრაქტიკა ასახულია Skycop-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

განახლდა – 2024-02-26