წესები და პირობები

Updated - 2024-02-26

მომსახურების პირობები

გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც ზოგადი მომსახურების პირობების კონტექსტი სხვა სახის აღნიშვნას ითხოვს, ამ პირობებში („T&C“) გამოყენებულ ტერმინებს შემდეგი განმარტებები ექნებათ:

„შეთანხმება“ კლიენტსა და Skycop-ს შორის გაფორმებული შეთანხმებაა, რომელსაც კლიენტი ხელს აწერს ელექტრონულად ან ფიზიკურად, მომსახურების პირობების წაკითხვის შემდეგ. შეთანხმების მიხედვით, კლიენტი Skycop-ს ანიჭებს სრულ იურიდიულ პასუხისმგებლობას და საკუთრებას მისი საჩივრის კუთხით, რომელიც ეხება ევროპარლამენტის 261/2004 რეგულაციასა და ევროსაბჭოს 2004 წლის 11 თებერვლის რეგულაციას (რომლებიც ადგენენ წესებს ფრენების კომპენსაციისა და მგზავრების მხარდაჭერის კუთხით ჩასხდომაზე უარის, ფრენის გაუქმების ან ხანგრძლივი შეფერხების გამო. ეს რეგულაციები ანაცვლებენ ევროსაბჭოს 295/91 რეგულაციას) ასევე ნებისმიერ სხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ რეგულაციას, რომელიც ადგენს წესებს ფრენების კომპენსაციისა და მგზავრების მხარდაჭერის კუთხით ჩასხდომაზე უარის, ფრენის გაუქმების ან ხანგრძლივი შეფერხების გამო, რომელსაც ექვემდებარება კლიენტი, მათ შორის – ყველა ოდენობა, რომელიც დაკავშირებულია შუამდგომლობასთან, გადასახადებთან და ა.შ., როდესაც მგზავრებს ფრენა არ შეუძლიათ ან თუ ფრენა შეფერხდა, და ნებისმიერ სხვა ფინანსური კომპენსაცია დაზიანებულ ბარგთან დაკავშირებით („შუამდგომლობა“).

ისეთ შემთხვევაში, როდესაც შუამდგომლობის შეთანხმება ბათილია რომელიმე კონკრეტულ იურისდიქციაში (ქვეყანაში), ეს შეთანხმება ჩაითვლება, როგორც კლიენტსა და Skycop-ს შორის დადებული მომსახურების კონტრაქტი, რომელიც ითვალისწინებს Skycop-ის მიერ კლიენტის შუამდგომლობის შესრულებას, მის დაფინანსებასა და ორგანიზაციას და შეთანხმებასთან სხვა დაკავშირებულ ქმედებებს.

იმისათვის, რომ უფრო მარტივად გასაგები გაგვეხადა მომსახურების პირობები (T&C), შეთანხმების განმარტებაში გაერთიანებულია შუამდგომლობისა და მომსახურების გაწევის შეთანხმება, ხოლო შუამდგომლობისა და მომსახურების გაწევის იურიდიული ურთიერთობა განიხილება ‘მომსახურებად’, თუკი რაიმე კონტექსტი მათ ცალსახად არ გამიჯნავს ერთმანეთისგან.

საჩივარი“ აღნიშნავს საჩივარს ავიახაზის წინააღმდეგ ფრენების კომპენსაციის რეგულაციის მიხედვით კომპენსაციის მიღების მიზნით.

„კლიენტი“ პიროვნებაა, რომელმაც ხელი მოაწერა შეთანხმებას, დათანხმდა მომსახურების პირობებზე და სურს ფრენის კომპენსაციის მიღება.

ელექტრონული იდენტიფიკაციის რეგულაცია“ არის ევროპარლამენტის 910/2014 რეგულაცია და ევროსაბჭოს 2014 წლის 23 ივლისის რეგულაცია ევროკავშირში ელექტრონული ტრანზაქციების სანდო სერვისების შესახებ, რომელიც აბათილებს 1999/93/EC დირექტივას.

“ფრენების კომპენსაციის რეგულაცია“ არის ევროპარლამენტის 261/2004  და ევროსაბჭოს 2004 წლის 11 თებერვლის რეგულაცია, რომელიც არეგულირებს მგზავრების კომპენსაციასა და მხარდაჭერას ჩასხდომაზე უარის, გაუქმებული ან შეფერხებული ფრენის გამო და აბათილებს 295/91 რეგულაციას და სხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ რეგულაციებს, რომლებიც ადგენენ წესებს ფრენების კომპენსაციისა და მგზავრების მხარდაჭერის კუთხით ჩასხდომაზე უარის, ფრენის გაუქმების ან ხანგრძლივი შეფერხების გამო, რომლებსაც ექვემდებარება კლიენტი, მათ შორის – ყველა ოდენობა, რომელიც დაკავშირებულია შუამდგომლობასთან, გადასახადებთან და ა.შ., როდესაც მგზავრებს ფრენა არ შეუძლიათ ან თუ ფრენა შეფერხდა, და ნებისმიერ სხვა ფინანსური კომპენსაცია დაზიანებულ ან დაკარგულ ბარგთან დაკავშირებით.

ფრენის კომპენსაცია“ იმ თანხის ჯამია, რომელიც უზრუნველყოფილი იყო ავიახაზის მიერ საჩივართან დაკავშირებით, მათ შორის ავიახაზის მიერ ნებისმიერი ანაზღაურებული ხარჯი, რომელიც გაწეული იყო კლიენტის ან Skycop-ის მიერ მათი ნების თანახმად კლიენტის მიერ შეთანხმების გაფორმების შემდეგ. ფრენის კომპენსაციაში არ შედის იურიდიული, სასამართლო, საპროცენტო, ჯარიმის ან სხვა მსგავსი გადასახადები, რაც გადახდილი იქნება Skycop-ის მიერ კომპენსაციის მიღების პროცესში. შესაბამისად, Skycop-ის ყველა გაწეული ხარჯი კომპენსაციის მიღების პროცესში უნდა იქნას ანაზღაურებული Skycop-ის სასარგებლოდ.

“ფასების სია” არის მომსახურების პირობების #1 დანართი, სადაც ასახულია Skycop-ის მომსახურების საფასურები. ანაზღაურებაში იგულისხმება ის თანხა, რასაც Skycop მიიღებს მომსახურების გაწევაში შეთანხმების მიხედვით.

მონაცემების უსაფრთხოების კრიტერიუმებში“ იგულისხმება მონაცემების უსაფრთხოებასთან და დამუშავებასთან დაკავშირებული ყველა მოქმედი კანონი და რეგულაცია, მათ შორის შესაბამისი უწყებების მიერ გამოქვეყნებული პრაქტიკული გაიდლაინები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ნებისმიერი მსგავსი იურიდიული დოკუმენტაცია შესაბამის იურისდიქციაში (როგორც სავალდებულო, ისე ნებაყოფლობითი).

იურიდიულ პროცესებში“ იგულისხმება Skycop-ის მიერ საჩივრის წარდგენა სასამართლოში, დავის გადაწყვეტის სხვა დაწესებულებაში, საავიაციო რეგულაციების სააგენტოში, მომხმარებლების დაცვის სააგენტოში ან/და სახელმწიფო უწყებაში ან საჩივრის გადაცემა იურიდიული წარმომადგენლისთვის, მაგ. ადვოკატს ან ადვოკატთა ფირმას. “Skycop” არის იურიდიული პირი (UAB Skycop.com, ს/კ 304423851, მისამართი – ‘დარიაიუს ირ გირენოს’ ქ. 21ა, ვილნიუსი, ლიტვა)

“Skycop Care აბონენტი“: კლიენტი, რომელიც ყიდულობს Skycop Care აბონენტს, ხდება ‘აბონენტი’. Skycop არ მოითხოვს საჩივრის განხილვისა და ფრენის კომპენსაციის მიღების ანაზღაურებას აბონენტებისგან (თუკი ეს შესაძლებელია) იმის და მიხედვით, თუ რა სახის გეგმა შეიძინა აბონენტმა მომსახურების პირობების მეორე დანართის მიხედვით. მომსახურების პირობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ტრანზაქციის ან დოკუმენტის დამუშავებისას, გამოყენებული იქნება მხოლოდ ზემოთ ხსენებული დეფინიციები აღნიშნული ტერმინების მხრივ.

1. შეთანხმება

1.კლიენტი თავისუფალი ნებით თანხმდება მომსახურების პირობებზე, რომელიც წარმოადგენს კლიენტსა და Skycop-ს შორის გაფორმებული ნებისმიერი დოკუმენტის საფუძველს.

2. Skycop იყენებს ხელმოწერების ავტორიზაციის ონლაინ სისტემას, რომელიც ექვემდებარება ელექტრონული იდენტიფიკაციის რეგულაციის 26-ე ნაწილს, რომელსაც აქვს საერთაშორისო იურიდიული აღიარება, შესაბამისად, კლიენტს არ მოუწევს შეთანხმების ამობეჭდვა, ხელის მოწერა და უკან გამოგზავნა ელ-ფოსტის მეშვეობით.

3. შეთანხმებაზე ხელის მოწერით, კლიენტი ამტკიცებს, რომ მას აქვს იურიდიული უფლება, ხელი მოაწეროს Skycop-ს და კლიენტს შორის დადებულ სავალდებულო შეთანხმებას და, თუკი ეს რელევანტურია, აქვს უფლება, ხელი მოაწეროს მსგავს შეთანხმებას მესამე პირის (მაგ. არასრულწლოვანის) მაგივრად.

4. კლიენტი ადასტურებს, რომ ფრენის კომპენსაციის შუამდგომლობა არ მიეცა მესამე მხარეებს, რომ არ გაუფორმებია არანაირი შეთანხმება კომპენსაციასთან დაკავშირებით მესმაე პარტიასთან, რომ არ არსებობს და არ არის მოსალოდნელი იურიდიული დავა კლიენტსა და ავიახაზს შორის აღნიშნულ თემაზე. კლიენტი აცნობიერებს, რომ შუამდგომლობის გაფორმებით, მას აღარ აქვს უფლება, იდენტური/მსგავსი შეთანხმება გააფორმოს სხვა კომპანიასთან, რომელიც უზრუნველყოფს ფრენის კომპენსაციის მიღებას იურიდიული ქმედების გზით, მათ შორის Skycop-ის კონკურენტებთან.

5. კლიენტმა უნდა მიაწოდოს Skycop-ის ფრენის კომპენსაციის მისაღებად ყველა საჭირო მონაცემები/ინფორმაცია, რომელიც მიღებული აქვს ავიახაზისგან.

6. Skycop-ს უფლება აქვს, მიიღოს მხოლოდ ფრენის კომპენსაცია და არა სხვა სერვისები, როგორიცაა ფრენის ვაუჩერები, რაც შესაძლოა შემოთავაზებული იყოს ავიახაზის მხრიდან.

7. შეთანხმების გაფორმებისა და მომსახურების პირობებზე დათანხმების შემდეგ, კლიენტი აცნობიერებს, რომ არ აქვს ავიახაზთან პირდაპირი კონტაქტის ან თანხის მიღების უფლება.

8. კლიენტი ამტკიცებს, რომ მომსახურების პირობები წარმოადგენს მისი თავისუფალი ნებისა და რეალური სურვილის მტკიცებულებას, რომელსაც ავიახაზმა პატივი უნდა სცეს. კლიენტი თანხმდება, რომ ავიახაზის მიერ უზრუნველყოფილი ფრენის კომპენსაციის ყველა თანხა Skycop-ის საჩივრის მიხედვით გადაირიცხება Skycop-ის საბანკო ანგარიშებზე ან სხვა ანგარიშებზე Skycop-ისა და კლიენტის შეთანხმების საფუძველზე.

9. კლიენტი თანახმაა, რომ Skycop უზრუნველყოფს მის იურიდიულ წარმომადგენლობას/დაცვას ფრენის კომპენსაციის საქმეში.

2. საჩივრის დამუშავება

1. საჩივართან დაკავშირებული ფრენის მონაცემები უნდა გაეგზავნოს Skycop-ს მისივე საიტის, მობილური აპლიკაციის, ელ-ფოსტის ან/და Skycop-ის სხვა ელექტრონული საშუალებით. მონაცემების მიღების შემდეგ, Skycop შეაფასებს საჩივარს მისი იურიდიული საფუძვლებისა და შესაძლო წარმატების მხრივ. თუკი Skycop დაადგენს, რომ კლიენტის მიერ მოწოდებული მონაცემები საკმარისია წარმატების მისაღწევად, Skycop ყველა საჭირო ქმედებას განახორციელებს ფრენის კომპენსაციის მისაღებად კლიენტის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტაციის თანახმად.

2. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2.1 პუნქტში აღწერილი შეფასება არ იძლევა გარანტიას საჩივრის წარმატების მხრივ.

3. შეთანხმების გაფორმების შემდეგ, Skycop დაუკავშირდება ავიახაზს საჩივართან დაკავშირებით და ეცდება, მიიღოს კომპენსაცია იურიდიული პროცესების გარეშე.

4. იმ შემთხვევაში, როდესაც ავიახაზი საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარს აცხადებს, Skycop, მისივე ინიციატივით, შესაძლოა დაიწყოს იურიდიული პროცესები აღნიშნული საჩივრის მხრივ. Skycop, მისივე ინიციატივით, შესაძლოა წამოიწყოს ეს იურიდიული პროცესები სხვა შემთხვევაშიც, თუკი დადგინდა, რომ ფრენის კომპენსაციის მიღება ასეთი გზით უფრო ეფექტური/სწრაფი იქნება.

5. იურიდიული პროცესების წამოწყების შემთხვევაში, Skycop-ის იურიდიულ წარმომადგენელს მიეცემა წვდომა კლიენტის მიერ Skycop-თვის გაგზავნილ მონაცემებზე. თუკი მესამე მხარეებს დასჭირდებათ დამატებითი დოკუმენტაცია იურიდიული წარმომადგენლის უფლებამოსილების დადასტურების მიზნით, Skycop შეატყობინებს კლიენტს, რომ უნდა გაუგზავნოს აღნიშნული დოკუმენტები იურიდიულ წარმომადგენლებს. თუკი დადგინდა, რომ ფრენის კომპენსაციის მისაღებად საჭიროა, რომ საჩივარი კლიენტის სახელით იყოს წარდგენილი იურიდიული წარმომადგენლის მიერ (მაგ. ადვოკატის მიერ), კლიენტი ასევე გააფორმებს შეთანხმებას იურიდიულ წარმომადგენელთან და საჩივარი კვლავ გადავა კლიენტის სახელზე აღნიშნული შეთანხმების დასრულების შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში, კლიენტისა და Skycop-ის ურთიერთობა განისაზღვრება მომსახურების პირობებისა ან/და მათ შორის დადებული სხვა შეთანხმებების მიხედვით.

6. თუკი იურიდიულმა წარმომადგენელმა დაადგინა, რომ საჩივარს არ აქვს წარმატების მაღალი შანსი იურიდიული პროცესების შემთხვევაში, კლიენტი იქნება ინფორმირებული ამის შესახებ და Skycop აღარ იმუშავებს აღნიშნულ საჩივარზე. მსგავსი შეტყობინების მიღებისას, შუამდგომლობა ავტომატურად უბრუნდება კლიენტს სხვა შეთანხმებების შეწყვეტის გარეშე.

7. იურიდიული პროცესების წამოწყების შემთხვევაში, კლიენტს არ ევალება ხარჯების ანაზღაურება, თუკი საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. იურიდიული პროცესის წარმატების შემთხვევაში, Skycop აანაზღაურებს იმ ხარჯებს, რომლებსაც არ აანაზღაურებს ავიახაზი. საჩივრის წარმატებისა და ფრენის კომპენსაციის მიღების შემთხვევაში, კლიენტი თანახმაა, რომ Skycop-ის ყველა ხარჯი, მათ შორის ავიახაზისგან მიღებული თანხა, გადაეცემა Skycop-ს.

8. კლიენტი და Skycop აცნობიერებენ, რომ Skycop-ს ეძლევა უფლება, მიიღოს ან უარყოს საჩივარი კონკრეტულ ავიახაზთან არსებული გამოცდილების მიხედვით. მოცემული შეთანხმება ადეკვატური იურიდიული საფუძველია მსგავსი გადაწყვეტილების მისაღებად.

9. კლიენტი აცნობიერებს, რომ საჩივრის დამუშავებას შესაძლოა დიდი დრო დასჭირდეს და რომ Skycop-ს გავლენა არ აქვს მისი დასრულების სიჩქარეზე.

3. ფინანსური პირობები

1. შეთანხმების საფუძველზე ანაზღაურების მიღება პროცედურის შედეგად დამოკიდებულია იმაზე, მიღებულია თუ არა ფრენის კომპენსაცია, ე.ი დაირიცხა თუ არა ის კლიენტის ან Skycop-ის საბანკო ანგარიშზე. ავიახაზის მიერ ფრენის კომპენსაციის უზრუნველყოფის შემდეგ, კლიენტი და Skycop გადაწყვეტენ ამ საკითხს მომსახურების პირობებში მოცემული პროცედურების თანახმად.

2. Skycop საჩივარს ამუშავებს უფასოდ. საჩივრის წარმატებისა და ფრენის კომპენსაციის მიღებისას, ფრენის კომპენსაციის წინასწარ შეთანხმებული წილი გადაეცემა კლიენტს ფასების სიაში აღწერილი პირობების მიხედვით. კლიენტმა და Skycop-მა შესაძლოა ცალკე შეთანხმება გააფორმონ ანაზღაურებასთან/გადახდის პირობებთან დაკავშირებით.

3. თუკი ავიახაზთან ვერ ხერხდება შეთანხმება საჩივრის კომპენსაციის მხრივ, ან სხვა შემთხვევაში, როდესაც Skycop-მა განსაზღვრა, რომ ფრენის კომპენსაციის მიღება უფრო სწრაფი/ეფექტური იქნებოდა, Skycop-ს ეძლევა უფლება, წამოიწყოს იურიდიული პროცესები, რაც გაზრდის Skycop-ის ანაზღაურებას ფასების სიის მიხედვით.

4. კლიენტი აცნობიერებს, რომ შეთანხმების მხარეებმა შესაძლოა მათი სახელით წამოიწყონ კონტრ-საჩივრები ავიახაზის წინააღმდეგ.

5. თუკი კლიენტი უზრუნველყოფს არასწორ ან არასრულყოფილ მონაცემებს, ის Skycop-ს აუნაზღაურებს ნებისმიერ დამატებით ხარჯს, რაც წარმოიშვა მსგავსი ფაქტის გამო.

6. გამომდინარე იქიდან, რომ Skycop რეგისტრირებულია ლიტვის რესპუბლიკაში, დღგ (დამატებითი ღირებულების გადასახადი) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განისაზღვრება ლიტვის რესპუბლიკის კანონმდებლობით.

7. თუკი კლიენტმა უზრუნველყო არასწორი ან არასრული მონაცემები ფრენის კომპენსაციის მისაღებად და იგი Skycop-ს დაუბრუნდა, Skycop-ს აქვს უფლება, აღნიშნულ თანხას მოაკლოს ნებისმიერი დამატებითი ხარჯი. თუკი კლიენტმა არ უზრუნველყო საჭირო დამატებითი მონაცემები ფრენის კომპენსაციის მისაღებად მსგავსი ფაქტის შემდეგ, როდესაც Skycop-მა ყველა გონივრული ქმედება განახორციელა კლიენტისთვის შეტყობინებების უზრუნველყოფის მხრივ კლიენტის მიერ მოწოდებული საკონტაქტო მონაცემების მეშვეობით, Skycop-ს ეძლევა უფლება, დაიტოვოს ფრენის კომპენსაციის ის ნაწილი, რაც კლიენტისთვის იყო განკუთვნილი.

8. SEPA-ში არსებული ანგარიშების შემთხვევაში (Single Euro Payments Area), თანხა უზრუნველყოფილი იქნება უნაღდო გადარიცხვით. საერთაშორისო გადარიცხვის შემთხვევაში, გადარიცხვის საკომისიო ეჭრება კლიენტისთვის განკუთვნილ ფრენის კომპენსაციას.

9. ბანკების საკომისიო ხარჯების თავიდან აცილების მიზნით, თუკი რამდენიმე პირმა ერთად განახორციელა დაჯავშნა ან სხვა შემთხვევაში (მაგ. მშობელი იღებს ანაზღაურებას არასრულწლოვანის მაგივრად), Skycop გადარიცხავს თანხას ერთ ანგარიშზე კლიენტის თანხმობის შემთხვევაში, ან თუ მხოლოდ ერთი ანგარიშია მითითებული მომხმარებლის მონაცემებში. თუკი რომელიმე პიროვნება იღებს თანხას სხვა პიროვნების მაგივრად, Skycop არ იღებს პასუხისმგებლობას, თუკი ის არ აბრუნებს ამ თანხას.

10. Skycop არ იქნება პასუხისმგებელი კლიენტის მიერ დაკარგული ჩეკების, სადებეტო ბარათების, საკრედიტო ბარათების ან სხვა საშუალებების მხრივ. ის ასევე არ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერ შედეგზე, რომელიც წარმოიშვა კლიენტის მიერ არასწორი საბანკო მონაცემების მოწოდების გამო.

11. საჭიროების შემთხვევაში, Skycop უზრუნველყოფს ელექტრონულ ინვოისს ან სხვა დოკუმენტებს ელ-ფოსტის მეშვეობით.

12. Skycop არ იქნება პასუხისმგებელი ფრენის კომპენსაციის გადაუხდელობაზე, თუკი მისი გადახდა შეუძლებელია Skycop-ის კონტროლს მიღმა არსებული ფაქტორების გამო, მაგ. გაფიცვები, შრომითი დავა, ბუნტი, სტიქიური უბედურება, კანონის/სახელისუფლებო ბრძანების/წესის/რეგულაციის დაცვა და ა.შ.

13. Skycop ფრენის კომპენსაციასა და ყველა სხვა გადასახადს უზრუნველყოფს მხოლოდ იმ პირებისთვის, რომლებსაც აქვთ ფრენის კომპენსაციის მიღების უფლება. Skycop არ უზრუნველყოფს ფრენის კომპენსაციას ან სხვა გადასახადებს სააგენტოებისთვის, წარმომადგენლებისთვის, შუამავალი ან სხვა სახის მესამე პირებისთვის, რომლებიც არ უზრუნველყოფენ საბოლოო კლიენტის მაგივრად რაიმე თანხის მიღების მკაფიო და ერთმნიშვნელოვან მტკიცებულებას. მსგავს საკითხში ეჭვის გამოჩენის შემთხვევაში, Skycop-ს ეძლევა უფლება, მოითხოვოს დამატებითი მტკიცებულება, რაც ადასტურებს საბოლოო კლიენტის მაგივრად თანხის მიღების უფლებას ან/და ცალმხრივად უარი განაცხადოს ასეთი პირისთვის თანხის გადახდაზე.

4. თანამშრომლობა კლიენტის მხრიდან

1. კლიენტი ადასტურებს იმ მონაცემების სისწორესა და სისრულეს, რომლებსაც მიაწვდის Skycop-ს საჩივართან დაკავშირებით. Skycop არ იქნება პასუხისმგებელი ისეთ საჩივარზე, რომლის შესახებაც მიიღო არასწორი ინფორმაცია კლიენტის მხრიდან, ან თუ კლიენტი არ უზრუნველყოფს სათანადო თანამშრომლობას Skycop-თან.

2. Skycop-ის სერვისების მიღებამდე, კლიენტს სხვა სახით არ გამოუყენებია შუამდგომლობა და არ ჩაურთავს მესამე მხარეები საჩივრის დაცვის მიზნით.

3. კლიენტი მიაწვდის Skycop-ს ყველა საჭირო მონაცემებს საჩივრის დამუშავების მიზნით, მაგ. საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები, ჩასხდომის ბარათები, დაგვიანების შეტყობინება, კორესპონდენცია ავიახაზთან.

4. თუ კლიენტი მიიღებს თანხას ან ნებისმიერი სხვა სახის კომპენსაციას, მაგ. ფრენის ვაუჩერს ავიახაზისგან Skycop-ის დაქირავების შემდეგ, კლიენტმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს Skycop-ს ამის შესახებ. ასეთ შემთხვევაში, კლიენტი ვალდებულია, უზრუნველყოს Skycop-ის ანაზღაურება 3.2 ან 3.3 პუნქტის თანახმად ფრენის კომპენსაციის მიღებიდან 10 (ათი) დღის შემდეგ Skycop-ის საიტის საკონტაქტო სექციის ან Skycop-ის მიერ მოწოდებულ ნებისმიერ საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვის სახით.

5. თუკი კლიენტმა უზრუნველყო არასწორი ან არასრული მონაცემები ან თუ არ ატყობინებს Skycop-ს ფრენის კომპენსაციის მიღების შესახებ ავიახაზისგან და Skycop ვერ ახერხებს ფრენის კომპენსაციის ან ხარჯების ანაზღაურების მიღებას იურიდიული პროცესების მეშვეობით, Skycop-ს ეძლევა უფლება, დაიცვას მისი უფლებები კლიენტის წინააღმდეგ აღნიშნული ზარალის გამო.

5. შეთანხმების შეწყვეტა

1. მხარეებს შორის დადებული კონტრაქტი დასრულდება მომსახურების სრულყოფილი გაწევის შემდეგ, ე.ი როდესაც შეთანხმების მიხედვით გათვალისწინებული გადასახადები უზრუნველყოფილია

2. ეს შეთანხმება დაუყოვნებლივ შეწყდება, თუკი:

– Skycop-მა, საჩივრის სიღრმისეული შესწავლის შემდეგ დაადგინა, რომ შესაძლოა ვერ მიაღწიონ წარმატებას საჩივრის საქმეში და შეატყობინებს კლიენტს ამის შესახებ; ან

– Skycop-ის გადაწყვეტილების მიხედვით, თუკი მიიღეს არასრული/არასწორი ინფორმაცია კლიენტის მხრიდან ან ადგილი ჰქონდა მონაცემების გაყალბებას; ან

– შეთანხმების გაფორმებიდან 14 (თოთხმეტი) დღის შემდეგ, კლიენტი, რომელიც სარგებლობს მომსახურებით, ელ-ფოსტის მეშვეობით უზრუნველყოფს შეთანხმების შეწყვეტის მოთხოვნას. მომსახურების გაუქმების უფლება ვადაზე ადრე ბათილდება, თუკი შეთანხმებაში გათვალისწინებული მომსახურება სრულყოფილად გაწეულია ზემოთ ხსენებული დროის ლიმიტის გასვლამდე.

3. ნებისმიერ შემთხვევაში, თუკი შეთანხმება შეწყდა კლიენტის მხრიდან ისე, რომ Skycop არაა პასუხისმგებელი და გარკვეული მუშაობის შემდეგ ან თუკი Skycop-მა/იურიდიულმა წარმომადგენლებმა წამოიწყეს იურიდიული პროცესები, Skycop-ს აქვს უფლება, მოითხოვოს ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯების ანაზღაურება კლიენტისგან, მათ შორის – იურიდიული პროცესების ხარჯები, ადვოკატების ხარჯები, ავტორიზებული წარმომადგენლების ხარჯები და სხვა. კლიენტმა უნდა აანაზღაუროს აღნიშნული ხარჯები ინვოისის მიღებიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში.

6. უკანასკნელი დებულებები

1. Skycop-ს აქვს უფლება, შეცვალოს მომსახურების პირობები ან/და დაამატოს ახალი პირობები ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე, თუმცა, იგი შეეცდება შეატყობინოს კლიენტს ნებისმიერი ცვლილების შესახებ. თუ კლიენტი რომელიმე ცვლილებას უარყოფითად აფასებს, ის უნდა დათანხმდეს ასეთ პირობაზე, სანამ ის შევა კონკრეტული კლიენტის მომსახურების პირობებში.

2. მომსახურების პირობები და შეთანხმება და მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი დოკუმენტაცია ექვემდებარება ლიტვის რესპუბლიკის კანონმდებლობას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სხვა პირობაა მითითებული კონკრეტულ დოკუმენტში. კლიენტს ეძლევა უფლება, მოითხოვოს იმ ქვეყნის კანონმდებლობის აღსრულება, სადაც იგი ბინადრობს.

3. Skycop გამოიყენებს კლიენტისა და კომპანიის თანამშრომლების პირად მონაცემებს მხოლოდ საჩივრის დამუშავების მიზნით. პირადი მონაცემების დაგროვებასთან, შენახვასთან და გამოყენებასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ Skycop-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

4. თუკი კლიენტი იურიდიული პირია, ის ამტკიცებს, რომ:– Skycop-თვის მიწოდებული პირადი მონაცემები დაგროვებულია და მიწოდებულია კონფიდენციალურობისა და მონაცემების დაცვის კრიტერიუმების გათვალისწინებით; – ამ შეთანხმებაში გათვალისწინებული ქმედებების მხრივ, Skycop იმუშავებს მონაცემების დამუშავებაზე და არა მონაცემების კონტროლზე (ეს ტერმინები განსაზღვრულია კონფიდენციალურობისა და მონაცემების დაცვის კრიტერიუმებში).

5. ნებისმიერი დავა და უთანხმოება, რომელიც წარმოიშობა მომსახურების პირობებთან დაკავშირებით გადაწყდება ლიტვის რესპუბლიკის შესაბამის სასამართლოში იურისდიქციის ჩვეულებრივი წესების დაცვით, თუკი არ არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც აიძულებს პროცესის სხვაგვარ დამუშავებას.

6. თუკი სასამართლომ ან სხვა საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა დაადგინა, რომ მომსახურების პირობების რომელიმე მუხლი არალეგალურია, ბათილია ან მისი აღსრულება შეუძლებელია, მომსახურების პირობების დანარჩენი მუხლები რჩებიან ძალაში. თუკი მომსახურების პირობების რომელიმე მუხლი მხოლოდ ნაწილობრივაა არალეგალური, ბათილი ან მისი აღსრულება მხოლოდ ნაწილობრივაა შეუძლებელი, იგი რჩება ძალაში მხოლოდ დაშვებულ ფარგლებში. Skycop ჩაანაცვლებს მსგავს მუხლებს ლეგალური, მოქმედი და აღსრულებადი მუხლებით, რაც ხელს შეუწყობს კლიენტისა და Skycop-ის მიზნების მიღწევას. Skycop შეეცდება, მაქსიმალურად უზრუნველყოს შეთანხმების პირობების აღსრულება.

7. იმ შემთხვევაში, თუკი რაიმე სხვაობა აღმოჩნდა მომსახურების პირობების ინგლისურ ვერსიასა და რაიმე სხვა ვერსიას შორის, უპირატესობა ენიჭება ინგლისურ ვერსიას.

დანართი 1 – ფასების სია

ფასების სია შეგიძლიათ იხილოთ აქ: www.skycop.com/ka/price-list/

დანართი 2 – Skycop Care აბონენტი

Skycop Care აბონენტი შეგიძლიათ იხილოთ აქ: www.skycop.com/ka/skycop-care-membership/

ფრენა შეგიფერხდათ?

მიიღეთ 600 ევრომდე კომპენსაცია შეფერხებული, გაუქმებული ან ზედმეტად დაჯავშნული ფრენის გამო!