Ne qëndrojmë në krah të Ukrainës

TERMAT DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME

Përveçse kur konteksti i Termave dhe Kushteve të Përgjithshme e kërkon ndryshe, termat me shkronjë të madhe të përdorur në këto Terma dhe Kushte (“T&C”), do të kenë kuptimet e treguara më poshtë:

Marrëveshje” do të thotë marrëveshja ndërmjet Klientit dhe Skycop që lidhet pasi Klienti është njohur dhe ka pranuar T&C, e cila nënshkruhet me mjete elektronike ose me shkrim. Sipas Marrëveshjes, Klienti i cakton Skycop pronësinë dhe titullin ligjor të kërkesës së tij (të saj) monetare në përputhje me Rregulloren (EC) Nr 261/2004 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 11 shkurt 2004 (duke vendosur rregulla të përbashkëta për kompensimin dhe ndihmën për pasagjerët në rastet e refuzimit të imbarkimit dhe anulimit ose vonesës së gjatë të fluturimeve, dhe duke zëvendësuar Rregulloren (EEC) Nr 295/91) ose çdo rregullore tjetër kombëtare dhe ndërkombëtare çdo rregullore tjetër kombëtare analoge ose të ngjashme, të zbatueshme në lidhje me Klientin në një vend tjetër, e cila përcakton rregulla të përbashkëta për kompensimin dhe ndihmën për pasagjerët në rast të refuzimit të imbarkimit dhe anulimit ose vonesës së gjatë të fluturimeve, duke përfshirë të gjitha shumat që lidhen me detyrën si edhe taksat e shumat e tjera kur pasagjerët nuk janë të aftë të fluturojnë ose fluturimi i tyre ndërpritet dhe çdo kompensim tjetër monetar për bagazhe të humbura ose të dëmtuara (“Detyrë”).

Vetëm kur marrëveshja e Detyrës (formulari) nuk mund të konsiderohet e vlefshme në juridiksionin (vendin) e caktuar, oaw kur palët bien dakord për ofrimin e shërbimeve me një marrëveshje të veçantë, Marrëveshja e lidhur ndërmjet Klientit dhe Skycop do të konsiderohet si një kontratë për shërbime sipas së cilës Skycop administron Detyrën e Klientit dhe merr përsipër të organizojë dhe financojë mbledhjen e Detyrës dhe të ekzekutojë të gjitha veprimet e tjera në lidhje me Marrëveshjen.

Për ta bërë më të lehtë aplikimin dhe interpretimin e T&C, përkufizimi i Marrëveshjes kombinon marrëveshjen e caktimit dhe marrëveshjen për ofrimin e shërbimeve, dhe marrëdhënia juridike e caktimit dhe ofrimi i shërbimeve referohen si shërbime, përveç nëse përcaktohet qartë ndryshe.

Kërkesë” nënkupton çdo pretendim kundër një kompanie që operon fluturime (linjë ajrore) për kompensim monetar në përputhje me Rregulloren e Kompensimit të Fluturimit.

Klient” do të thotë një person që ka nënshkruar Marrëveshjen, ka pranuar T&C dhe po kërkon kompensim fluturimi.

Rregullorja e Identifikimit Elektronik” do të thotë Rregullorja (BE) Nr. 910/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 23 korrik 2014 mbi identifikimin elektronik dhe shërbimet e besimit për transaksionet elektronike në tregun e brendshëm dhe shfuqizimin e Direktivës 1999/93/EC.

Rregullorja e Kompensimit të Fluturimit” do të thotë Rregullorja (EC) Nr. 261/2004 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 shkurt 2004 që përcakton rregulla të përbashkëta për kompensimin dhe ndihmën për pasagjerët në rast të refuzimit të imbarkimit dhe anulimit ose vonesës së gjatë të fluturimeve dhe shfuqizimin e Rregullores (EEC) Nr. 295/91 si edhe çdo rregullore tjetër kombëtare ose ndërkombëtare të aplikueshme për klientin në një shtet tjetër që sjell rregulla të përbashkëta për kompensimin dhe asistencën e pasagjerëve në rast të ndalimit të imbarkimit dhe anulimit, ose vonesave të gjata të fluturimit, duke përfshirë të gjitha shumat lidhur me Detyrën si edhe taksat e shumat e tjera kur pasagjerët nuk mund të fluturojnë ose fluturimi i tyre ndërpritet, dhe çdo kompensim tjetër monetar për bagazhe të humbura ose të dëmtuara.

Kompensimi i fluturimit” nënkupton shumën totale të parave të paguara nga një transportues që operon fluturim në lidhje me një pretendim si kompensim, zgjidhje ose gjest i vullnetit të mirë, duke përfshirë të gjitha shpenzimet shtesë të kompensuara për Klientin ose Skycop me vullnet të lirë dhe vendim të një transportuesi operativ pasi Klienti ka nënshkruar Marrëveshjen dhe ka pranuar T&C. Për të shmangur çdo dyshim, duhet të specifikohet se Kompensimi i Fluturimit nuk përfshin asnjë tarifë ligjore, tarifë gjyqësore, kosto arkëtimi, interes, penalitet ose shpenzime të ngjashme të shkaktuara, të cilat paguhen nga Skycop gjatë gjithë procesit të arkëtimit. Prandaj, të gjitha shumat e paguara nga Skycop gjatë procesit të mbledhjes duhet të kthehen dhe të paguhen ekskluzivisht për përfitimin e Skycop.

Lista e Çmimeve” do të thotë Shtojca nr. 1 e këtyre T&C që specifikon shumat e shpërblimit të Skycop. Shpërblimi nënkupton shumën që Skycop merr sipas Marrëveshjes.

Kërkesat për mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave” do të nënkuptojë të gjitha ligjet dhe rregulloret e zbatueshme në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe privatësinë, duke përfshirë, aty ku është e aplikueshme, udhëzimet dhe kodet e praktikës (nëse ka) të lëshuara nga autoritetet mbikëqyrëse përkatëse, dhe ekuivalentin e ndonjë prej sa më sipër në çdo juridiksion përkatës (qoftë i detyrueshëm apo jo).

Procedura juridike” do të thotë një proces kur Skycop paraqet kërkesën në një gjykatë, institucionet alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, agjencitë rregullatore të aviacionit, agjencitë e mbrojtjes së konsumatorit dhe/ose organet qeveritare ose trajtimin e kërkesës te një përfaqësues ligjor i kontraktuar, si një avokat ose firmë ligjore.

Skycop” do të thotë një subjekt juridik (UAB Skycop.com, me kod ligjor subjekti 304423851, me adresë të regjistruar në Dariaus ir Girėno St. 21A, Vilnius, Republika e Lituanisë).

Anëtarësimi Skycop Care”: një Klient, i cili ka blerë Anëtarësimin Skycop Care, bëhet Anëtar. Për anëtarët, Skycop do të heqë dorë nga shpërblimi i tij (nëse është e aplikueshme) për ndjekjen e kërkesës dhe rikuperimin e kompensimit të fluturimit të mbuluar nga rezervimi për të cilin Anëtari bleu anëtarësimin e Skycop Care siç përcaktohet në Aneksin 2 të këtyre T&C.

Përkufizimet e sipërpërmendura do të përdoren gjatë përfundimit dhe kryerjes së çdo dokumenti ose transaksioni të lidhur me T&C.

1. MARRËVESHJE
1. Klienti pranon T&C (Marrëveshjen) e cila konsiderohet si bazë e çdo dokumenti tjetër që do të lidhet ndërmjet Klientit dhe Skycop me vullnet të lirë.
2. Skycop përdor një shërbim identifikimi online për nënshkrimet elektronike të avancuara që përputhen me kërkesat e përcaktuara në nenin 26 të Rregullores së Identifikimit Elektronik që njihet dhe pranohet ndërkombëtarisht edhe nga gjykatat, kështu që Klienti nuk duhet të printojë, nënshkruajë dhe kthejë Marrëveshjen nga posta e regjistruar.
3. Duke lidhur një Marrëveshje, Klienti konfirmon se ai (ajo) është i autorizuar dhe ka aftësi ligjore për të nënshkruar dokumente që detyrojnë si Skycop ashtu edhe Klientin ose, nëse është e zbatueshme, ka të drejtë të nënshkruajë në emër të një personi tjetër (p.sh. një fëmije).
4. Klienti konfirmon se Caktimi i Kompensimit të Fluturimit nuk u është caktuar palëve të treta dhe asnjë marrëveshje tjetër nuk është lidhur në lidhje me kompensimin, dhe asnjë mosmarrëveshje ligjore nuk është në pritje ose pritet midis klientit dhe transportuesit që operon fluturimin për të njëjtën çështje. Klienti e kupton që duke kryer Detyrën ai/ajo nuk mund të lidhë të njëjtën dhe/ose ndonjë marrëveshje të ngjashme, duke përfshirë kompanitë që konkurrojnë me Skycop, të ndërmarrin veprime ligjore në lidhje me mbledhjen e kompensimit të fluturimit.
5. Klienti merr përsipër t’i sigurojë Skycop të gjitha të dhënat dhe/ose informacionin që kërkohet për mbledhjen e Kompensimit të Fluturimit nga transportuesi që operon fluturimin.
6. Skycop ka të drejtë të pranojë vetëm Kompensimin e Fluturimit dhe asnjë kupon udhëtimi dhe/ose shërbime të tjera që mund të ofrohen nga transportuesi operues i fluturimit nuk do të pranohen.
7. Duke nënshkruar Marrëveshjen dhe duke rënë dakord me T&C, Klienti konfirmon se ai (ajo) nuk do të mbajë asnjë kontakt të drejtpërdrejtë ose nuk do të pranojë pagesën nga një transportues operativ.
8. Klienti konfirmon dhe deklaron se T&C janë një provë dhe shprehje e drejtpërdrejtë e vullnetit të vërtetë dhe për t’u respektuar nga transportuesit që operojnë fluturimin. Klienti pajtohet me Skycop që të gjitha pagesat e Kompensimit të Fluturimit të bëra nga transportuesit operativë sipas pretendimeve të Skycop duhet të bëhen drejtpërdrejt në llogaritë bankare në pronësi të Skycop ose në llogari të tjera bankare siç është rënë dakord nga Skycop dhe Klienti.
9. Klienti gjithashtu pranon që Skycop do ta ndihmojë atë në ushtrimin e të drejtës së tij (së saj) për ta mbrojtur atë në mbledhjen e Kompensimit të Fluturimit.

2. NDJEKJA E KËRKESËS
1. Të dhënat e fluturimit në lidhje me Pretendimin mund t’i dorëzohen Skycop mundësisht nëpërmjet faqes së internetit të Skycop, aplikacionit celular, emailit dhe/ose çdo zgjidhje tjetër elektronike ose softuerike të mbështetur nga Skycop. Pasi të merren këto të dhëna, Skycop do të vlerësojë meritat e fluturimit dhe nëse Kërkesa në bazë të të dhënave të tilla të fluturimit mund të jetë e suksesshme. Nëse Skycop vlerëson se të dhënat e fluturimit të ofruara nga Klienti janë të mjaftueshme dhe Kërkesa mund të jetë e suksesshme, Skycop do të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me mbledhjen e Kompensimit të Fluturimit sipas dokumenteve të nënshkruara dhe të miratuara nga Klienti.
2. Ju lutemi vini re se rezultati i vlerësimit siç parashikohet në seksionin 2.1 më sipër nuk përfshin ndonjë deklaratë detyruese dhe nuk garanton zbatimin e suksesshëm të kërkesës.
3. Kur të lidhet Marrëveshja, Skycop i referohet transportuesit që operon fluturimin me Kërkesën për të arritur zgjidhjen dhe për të shmangur procedurat ligjore.
4. Me kusht që transportuesi që operon fluturimin refuzon të përmbushë Kërkesën pasi Skycop të ketë arritur transportuesin përkatës, Skycop, sipas gjykimit të tij, ka të drejtë të nisë Procedurat Ligjore për të ndjekur kërkesën. Skycop, sipas gjykimit të tij, mund të nisë procedura ligjore në raste të tjera nëse procesi i rikuperimit të kompensimit të fluturimit do të ishte më efektiv dhe (ose) më i shpejtë në këtë mënyrë.
5. Gjatë procedurave ligjore, përfaqësuesit ligjor të Skycop-it do t’i jepet akses në të gjitha të dhënat e ofruara nga Klienti në Skycop për të ndjekur kërkesën. Nëse palët e treta kërkojnë ndonjë dokument shtesë që vërteton kompetencat e përfaqësuesit ligjor, Klienti, me drejtimin e Skycop, duhet t’i sigurojë menjëherë përfaqësuesit ligjor cilindo nga këto dokumente. Nëse, për rikuperimin e suksesshëm të kompensimit të fluturimit, është e nevojshme që kërkesa të paraqitet nga përfaqësuesi ligjor (p.sh. avokati) në emër të klientit, klienti do të nënshkruajë një marrëveshje përkatëse me përfaqësuesin ligjor, dhe pretendimi monetar i klientit do t’i rikthehet Klientit që nga momenti i lidhjes së marrëveshjes përkatëse me përfaqësuesin ligjor. Në një rast të tillë, Klienti dhe Skycop do të vendosen ndërmjet njëri-tjetrit sipas termave dhe kushteve të specifikuara në këto T&C dhe (ose) marrëveshjeve të tjera të lidhura nga dhe ndërmjet Klientit dhe Skycop.
6. Nëse, pas vlerësimit të meritave të kërkesës, përfaqësuesi ligjor konsideron se ndjekja e kërkesës gjatë procedurave ligjore nuk ka gjasa të ketë sukses, Klienti do të informohet dhe Skycop nuk do ta ndjekë më tej kërkesën. Një njoftim i tillë i Klientit do të thotë që mbledhja e Kompensimit të Fluturimit ka përfunduar dhe pronësia e plotë dhe titulli ligjor i Detyrës i kthehet automatikisht Klientit pa lidhjen e marrëveshjeve shtesë.
7. Nëse procedura ligjore niset për të ndjekur kërkesën, Klienti do të përjashtohet nga çdo kosto e shkaktuar në rast se kërkesa nuk pranohet. Në rast të suksesit ose zgjidhjes në Procedurat Ligjore, Skycop do të mbulojë çdo kosto të shkaktuar që nuk mbulohet nga transportuesi përkatës që operon fluturimin. Me kusht që kërkesa të jetë e suksesshme dhe Klienti të marrë kompensimin e Fluturimit, Klienti pranon që të gjitha kostot e bëra nga Skycop dhe të pretenduara nga transportuesi që operon fluturimin i paguhen Skycop.
8. Klienti dhe Skycop konfirmojnë se e njohin që Skycop ka diskrecionin e vetëm për të pranuar dhe/ose refuzuar çdo ofertë shlyerjeje në përputhje me përvojën me kompaninë përkatëse të operimit të fluturimit. Marrëveshja konsiderohet si bazë e mjaftueshme ligjore që një diskrecion i tillë të jetë efektiv.
9. Klienti pranon se trajtimi i Kërkesës mund të marrë kohë të konsiderueshme dhe se Skycop nuk mund të ndikojë se sa shpejt mund të pretendohet kërkesa.

3. TARIFA DHE PAGESA
1. Shlyerja në përputhje me procedurën e parashikuar në këto T&C rreth Detyrës lidhet me kushtin thelbësor që kompensimi i fluturimit të merret, pra të paguhet në llogarinë bankare të Skycop ose të klientit. Pas pagesës së Kompensimit të Fluturimit nga transportuesi operativ i fluturimit, Skycop dhe Klienti do të vendosin në përputhje me procedurën e parashikuar në T&C.
2. Skycop ndjek kërkesën pa pagesë. Me kusht që kërkesa të jetë e suksesshme dhe të merret kompensimi i fluturimit, pjesa e rënë dakord e kompensimit të fluturimit do t’i paguhet Klientit në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në Listën e Çmimeve. Skycop dhe Klienti mund të bien dakord veçmas për një shumë tjetër shpërblimi dhe terma e kushte të tjera pagese.
3. Nëse marrëveshja e shlyerjes me një transportues fluturimi nuk arrihet në lidhje me kërkesën ose në raste të tjera, kur, sipas mendimit të Skycop, procesi i rikuperimit të kompensimit të fluturimit do të ishte më efektiv dhe (ose) më i shpejtë, Skycop ka të drejtë të fillojë Procedurat Ligjore, të cilat do të rezultojnë në rritjen e pjesës së Kompensimit të Fluturimit që i përket Skycop, siç specifikohet në Listën e Çmimeve.
4. Klienti konfirmon pranimin e tij (e saj) që palët në Marrëveshje mund të zgjidhin kundër-pretendimet e tyre.
5. Nëse Klienti jep, duke mashtruar, të dhëna të pasakta ose të paplota dhe Skycop shkakton kosto shtesë për shkak të kësaj, Klienti do t’i rimbursojë këto kosto Skycop.
6. Meqenëse selia e regjistruar e Skycop ndodhet në Republikën e Lituanisë, shuma e tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH) (nëse është e aplikueshme) për t’u paguar përcaktohet nga ligjet e Republikës së Lituanisë në përputhje me normën e përcaktuar me ligj.
7. Nëse Klienti ka dhënë informacion të gabuar ose të pamjaftueshëm të nevojshëm për të paguar Kompensimin e Fluturimit dhe ai kthehet në Skycop, Skycop ka të drejtë të zbresë të gjitha kostot shtesë të bëra nga Skycop. Nëse Klienti ka dhënë informacion të gabuar ose të pamjaftueshëm të nevojshëm për të paguar kompensimin e fluturimit dhe (ose) ai kthehet në Skycop, dhe Klienti, pas rikujtimeve dhe përpjekjeve të arsyeshme nga Skycop për të kontaktuar Klientin me mjetet e ofruara nga Klienti në Skycop, nuk ndryshon ose ofron informacionin e nevojshëm për të paguar pjesën e rënë dakord të Kompensimit të Fluturimit, Skycop ka të drejtë të mbajë pjesën e Kompensimit të Fluturimit që përndryshe duhet t’i ishte paguar Klientit.
8. Për llogaritë në zonën e vetme të pagesave në euro (SEPA), të gjitha pagesat do të dërgohen në llogari nëpërmjet transfertës bankare. Kur kryeni një transfertë ndërkombëtar drejt klientit, të gjitha tarifat bankare zbriten nga pjesa e Klientit e Kompensimit të Fluturimit.
9. Për të eleminuar kostot bankare, në rast rezervimi të përbashkët ose raste të tjera (psh. prindërit paguhen për fëmijët), Skycop mund t’i transferojë të gjitha pagesat në një llogari të vetme, nëse Klienti e lejon ose nëse është përcaktuar një llogari gjatë regjistrimit të së dhënave në Skycop. Një person që është paguar për persona të tjerë është i detyruar të sqarohet me ta, dhe në këtë rast Skycop nuk merr përsipër riskun e mospagesës.
10. Skycop nuk do të jetë përgjegjës për asnjë çek, kartë debiti të parapaguar, karta krediti dhe mjete të ngjashme të humbura nga Klienti, si dhe për çdo efekt të Klientit duke dhënë informacion të gabuar të llogarisë bankare.
11. Kur është e detyrueshme, Skycop do të sigurojë një faturë elektronike ose një dokument tjetër me email.
12. Skycop nuk do të jetë përgjegjës për çdo mospagim të Kompensimit të Fluturimit të rënë dakord për shkak të rrethanave që janë jashtë kontrollit të tij të arsyeshëm, duke përfshirë, por pa u kufizuar në grevë, bllokim, mosmarrëveshje pune, fatkeqësi natyrore, luftë, trazira, pajtueshmëri me një ligj a urdhër qeveritar, rregull, rregullore etj.
13. Kompensimi i fluturimit dhe çdo pagesë tjetër do të bëhet nga Skycop vetëm për përfituesit përfundimtarë me të drejtën për të kërkuar Kompensimin e Fluturimit. Skycop nuk do të paguajë Kompensimin e Fluturimit dhe (ose) ndonjë pagesë tjetër ndërmjetësuesve, agjencive, përfaqësuesve dhe (ose) palëve të treta të cilat, së bashku me kërkesën për pagesën e Kompensimit të Fluturimit nuk ofrojnë ndonjë provë specifike me shkrim që konfirmon qartë dhe pa mëdyshje autoriteti për të pranuar pagesa në emër të përfituesit përfundimtar. Në rast dyshimi në lidhje me të drejtën për të marrë pagesa, Skycop ka të drejtë të kërkojë prova shtesë që konfirmojnë të drejtën për të pranuar pagesa në emër të përfituesve përfundimtarë dhe (ose) të refuzojë në mënyrë të njëanshme t’i paguajë kompensimin e fluturimit drejtpërdrejt këtij personi.

4. BASHKËPUNIMI NGA KLIENTI
1. Klienti garanton që të dhënat dhe informacionet e dhëna nga Klienti drejt Skycop në lidhje me Pretendimin janë të sakta, të plota, të vërteta dhe jo mashtruese. Klienti do të mbajë Skycop të zhdëmtuar për çdo pretendim që lind për shkak të informacionit të pasaktë të dhënë nga Klienti dhe/ose mungesës së bashkëpunimit ose bashkëpunimit jo të duhur nga Klienti.
2. Përpara se të angazhohet në shërbimet e Skycop, Klienti nuk e ka hequr Detyrën në asnjë mënyrë tjetër, as nuk ka angazhuar ndonjë palë të tretë për të zbatuar Kërkesën.
3. Klienti me ose pa një kërkesë specifike do t’i sigurojë Skycop të gjitha të dhënat dhe dokumentet që kërkohen për përpunimin e Kërkesës, p.sh. kopjet e dokumenteve të identitetit, kartën e imbarkimit, njoftimin për vonesë, korrespondencën me transportuesin e fluturimit.
4. Nëse Klienti merr ndonjë pagesë ose ndonjë lloj tjetër Kompensim Fluturimi, p.sh. kupon fluturimi, nga transportuesi që operon fluturimin pas angazhimit të shërbimeve të Skycop, Klienti është i detyruar të informojë menjëherë Skycop. Në këtë rast, Klienti është i detyruar t’i paguajë Skycop shpërblimin, të treguar në seksionin 3.2 ose 3.3, brenda 10 (dhjetë) ditësh nga dita e marrjes së kompensimit të fluturimit nga transportuesi operativ i fluturimit në llogarinë bankare të dhënë në kolonën e kontaktit të uebsajtit të Skycop ose çdo llogarie tjetër bankare të ofruar nga Skycop në formë të shkruar.
5. Nëse Klienti jep të dhëna të pasakta ose të paplota ose nëse Klienti nuk e ka informuar Skycop që Klienti ka marrë tashmë Kompensimin e Fluturimit nga transportuesi operativ i fluturimit për pretendimin përkatës dhe Skycop nuk është në gjendje të mbledhë kompensimin e fluturimit ose humbjet përmes ligjit Procedurat, Skycop rezervon të drejtën për të kërkuar pretendimin e tij kundër Klientit për dëmin që rezulton.

5. PËRFUNDIMI DHE TËRHEQJA

1. Marrëdhënia kontraktuale ndërmjet palëve përfundon, kur Marrëveshja është kryer plotësisht, pra pagesa sipas Marrëveshjes është kryer plotësisht.
2. Marrëveshja përfundon menjëherë:
– kur Skycop konsideron se Kërkesa mund të mos jetë e suksesshme pas kryerjes së një shqyrtimi të thelluar të Kërkesës dhe Klienti është i informuar në lidhje me një vendim të tillë; ose
– në rast të të dhënave/informacioneve të pasakta dhe sjelljeve mashtruese nga Klienti me vendim të Skycop; ose
– nëse brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve nga lidhja e Marrëveshjes, Klienti, (që është përdorues) paraqet një njoftim për tërheqje me email. E drejta për zgjidhjen e Marrëveshjes për këtë arsye përfundon para kohe nëse Marrëveshja zbatohet plotësisht deri në skadimin e afatit kohor të sipër përmendur.
3. Në çdo rast, në rast të përfundimit të Marrëveshjes nga Klienti, pa asnjë faj të Skycop, pasi puna është kryer ose pasi Skycop dhe/ose përfaqësuesit ligjorë kanë filluar Procedurat Ligjore, Skycop ka të drejtë të ngarkojë kostot e administrimit të Klientit si dhe kostot e tjera të shkaktuara, tarifat gjyqësore, kostot e shërbimeve, shpenzimet e përmbarimit, shpenzimet jashtëgjyqësore, tarifat e përfaqësuesit të autorizuar, tarifat shtesë dhe shpenzimet e tjera të bëra. Klienti do të paguajë shumat e treguara në këtë seksion brenda 10 (dhjetë) ditëve pas marrjes së faturës së Skycop.

6. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
1. Skycop është i autorizuar të ndryshojë T&C dhe të vendosë kushte shtesë në çdo kohë dhe pa njoftim, megjithatë do të bëjë përpjekje që Klienti të përditësohet me çdo ndryshim të tillë. Nëse ndonjë ndryshim i tillë është negativ nga këndvështrimi i Klientit, Klienti duhet t’i miratojë këto ndryshime në mënyrë që T&C të amenduara të zbatohen për Klientin përkatës.
2. Ligjet e Republikës së Lituanisë zbatohen për T&C, Marrëveshjen dhe/ose çdo dokument tjetër të lidhur në lidhje me T&C dhe Marrëveshjen, përveç nëse është rënë dakord ndryshe në dokumentin specifik. Klienti (konsumatori) gjithashtu ka të drejtë të kërkojë mbrojtje sipas dispozitave detyruese të parashikuara nga ligjet e vendit ku Klienti (konsumatori) banon.
3. Skycop do të përdorë të dhënat personale të klientit dhe, nëse është e aplikueshme, të punonjësve të tij ekskluzivisht për zbatimin e Pretendimit. Çdo informacion në lidhje me masën dhe formën e mbledhjes, ruajtjes dhe përdorimit të të dhënave personale mund të gjendet në politikën e privatësisë së Skycop.
4. Në rast se Klienti është person juridik, ai garanton dhe përfaqëson se:
– të dhënat personale të ofruara nga kjo për Skycop janë mbledhur dhe duhet t’i ofrohen Skycop-it në çdo kohë në përputhje me Kërkesat e Privatësisë dhe të Mbrojtjes së të Dhënave;
– për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje, Skycop do të veprojë si një përpunues i të dhënave, në vend që të jetë kontrollues i të dhënave (siç kuptohen sipas Kërkesave të Privatësisë dhe Mbrojtjes së të Dhënave), në lidhje me të gjitha aktivitetet e tilla të përpunimit të të dhënave që Skycop mund të kryejë sipas kësaj Marrëveshje.
5. Çdo mosmarrëveshje, polemikë ose pretendim, që lind ose ka të bëjë me T&C, shkeljen, përfundimin ose vlefshmërinë e tij do të zgjidhet përfundimisht në gjykatën përkatëse të Republikës së Lituanisë, duke iu nënshtruar rregullave të juridiksionit, përveç rasteve kur dispozitat detyruese të ligjit specifikojnë ndryshe.
6. Nëse ndonjë dispozitë e T&C konsiderohet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një gjykatë ose tribunal arbitrazhi, dispozitat e tjera të T&C do të mbeten në fuqi dhe me efekt të plotë. Çdo dispozitë e T&C që konsiderohet si e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme vetëm pjesërisht, ose në një masë të caktuar, do të mbetet në fuqi dhe me efekt të plotë deri në masën që nuk konsiderohet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme. Skycop do të ndryshojë T&C duke zëvendësuar dispozita të tilla të paligjshme, të pavlefshme ose të pazbatueshme me dispozita ligjore, të vlefshme dhe të zbatueshme që do të prodhonin rezultatin sa më afër synimeve të Skycop dhe Klientit. Skycop do të bëjë të gjitha përpjekjet për të siguruar zbatimin e të gjitha dispozitave të këtij ligji.
7. Në rast mospërputhjesh ndërmjet versionit anglisht të T&C dhe çdo gjuhe tjetër, teksti në anglisht do të mbizotërojë.

Aneksi nr. 1 – Lista e çmimeve

1. Lista e Çmimeve është e publikuar në https://www.skycop.com/al/lista-e-cmimeve/

Aneksi nr. 2 – Anëtarësimi në Skycop Care

Anëtarësimi në Skycop Care është i publikuar në https://www.skycop.com/al/anetaresim-kujdesi-ne-skycop/

Përditësuar – 2024-02-26