Uvjeti i odredbe

Updated - 2024-02-26

OPĆI UVJETI I ODREDBE

Ako kontekst općih uvjeta i odredbi ne zahtijeva drukčije, kapitalizirani pojmovi korišteni u ovim uvjetima (“Opći uvjeti”) imaju sljedeća značenja navedena u nastavku:

“Ugovor” označava sporazum između Klijenta i Skycop koji se zaključuje nakon što je Klijent upoznat s T&C-om te ga prihvati, a potom ga potpiše elektroničkim putem ili pismeno. Ugovorom Klijent dodjeljuje Skycop potpuno vlasništvo i pravni naslov na svoj novčani zahtjev sukladno Uredbi (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. godine (koja uspostavlja opća pravila o naknadi i pomoći putnicima u slučaju uskraćenja ukrcavanja te o otkazu ili dugotrajnom kašnjenju letova, i zamjenjuje Uredbu (EZ) br. 295/91) ili bilo kojem drugom međunarodnom ili nacionalnom propisu koji je primjenjiv na Klijenta u drugoj zemlji, a koji uspostavlja opća pravila o naknadi i pomoći putnicima u slučaju uskraćenja ukrcavanja te o otkazu ili dugotrajnom kašnjenju letova, uključujući sve iznose povezane s dodjelom kao i poreze i druge iznose, kada putnici nisu u mogućnosti letjeti ili im je let poremećen, te svaku drugu novčanu naknadu za izgubljenu ili oštećenu prtljagu (“Dodatak”).

Samo kada se Ugovor o ustupanju (obrazac) ne može smatrati važećim u određenoj jurisdikciji (državi), Ugovor sklopljen između Klijenta i Skycop-a smatrat će se ugovorom o uslugama prema kojem Skycop administrira Klijentov sporazum i obavezuje se organizirati i financirati naplatu sporazuma te izvršiti sve druge radnje u vezi s Ugovorom.

Kako bi se olakšala primjena i tumačenje općih uvjeta, definicija sporazuma kombinira sporazum o dodjeli i sporazum o pružanju usluga, a pravni odnos dodjele i pružanja usluga naziva se uslugama, osim ako nije jasno drugačije navedeno.

“Pretplata” znači bilo koji zahtjev protiv zračnog prijevoznika za novčanu naknadu sukladno Uredbi o naknadi za let.

„Klijent“ je osoba koja je potpisala Ugovor, prihvatila uvjete i odredbe te traži naknadu za let.

“Uredba o elektroničkom identitetu” znači Uredbu (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkom identitetu i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.

“Uredba o naknadi za let” znači Uredbu (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. koja uspostavlja opća pravila o naknadi i pomoći putnicima u slučaju uskraćenja ukrcavanja te o otkazu ili dugotrajnom kašnjenju letova, i stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 295/91 te svaki drugi međunarodni ili nacionalni propis koji se primjenjuje na Klijenta u drugoj zemlji, a koji uspostavlja opća pravila o naknadi i pomoći putnicima u slučaju uskraćenja ukrcavanja te o otkazu ili dugotrajnom kašnjenju letova, uključujući sve iznose povezane s dodjelom kao i poreze i druge iznose, kada putnici nisu u mogućnosti letjeti ili im je let poremećen, te svaku drugu novčanu naknadu za izgubljenu ili oštećenu prtljagu.

“Naknada za let” označava ukupni iznos novca koji plaća zračni prijevoznik u vezi s Dodatkom kao naknadu, poravnanje ili gestu dobre volje, uključujući sve dodatne troškove koji se Klijentu ili Skycop nadoknađuju po vlastitoj volji i odluci zračnog prijevoznika nakon što Klijent potpiše Ugovor i prihvati T&C. Kako ne bi bilo dvojbi, specificirano je da Naknada za let ne uključuje nikakve pravne troškove, sudske troškove, troškove prikupljanja, kamate, kazne ili slične troškove koji nastaju, a koje Skycop plaća tijekom cijelog postupka naplate. Prema tome, svi iznosi plaćeni od strane Skycop tijekom postupka naplate moraju biti refundirani i plaćeni isključivo u korist Skycop.

„Cjenovnik“ će značiti Dodatak br. 1 ovih uvjeta i odredbi koje navode iznose naknada koje Skycop naplaćuje. Naknada označava iznos koji Skycop prima prema sporazumu.

“Zahtjevi za privatnost i zaštita podataka” označava sve primjenjive zakone i propise koji se odnose na obradu osobnih podataka i privatnost, uključujući, gdje je primjenjivo, smjernice i kodekse prakse (ako postoje) koje izdaju relevantna nadzorna tijela, te ekvivalent bilo kojeg od navedenih u bilo kojoj relevantnoj jurisdikciji (bilo da je obvezujuće ili ne).

“Pravni postupci” označavaju proces kada Skycop podnosi Zahtjev sudu, institucijama alternativnog rješavanja sporova, regulatornim agencijama za zračni promet, agencijama za zaštitu potrošača i/ili vladinim tijelima ili predaje Zahtjev angažiranom pravnom zastupniku, kao što je odvjetnik ili odvjetničko društvo.

“Skycop” označava pravno tijelo (UAB Skycop.com, matični broj 304423851, registrirana adresa na Dariaus ir Girėno str. 21A, Vilnius, Republika Litva).

“Članstvo Skycop Care” označava da Klijent koji je kupio Članstvo Skycop Care postaje Član. Za Članove, Skycop će odustati od svoje naknade (ako je primjenjivo) za provođenje Zahtjeva i naplatu Naknade za let obuhvaćene rezervacijom za koju je Član kupio Članstvo Skycop Care, kako je definirano u Prilogu 2 ovim T&C.

Navedene definicije primjenjuju se prilikom zaključivanja i izvršavanja bilo kojeg dokumenta ili transakcije povezane s T&C-om.

1. UGOVOR

 1. Klijent prihvaća T&C (Ugovor), koji se smatra temeljem svih ostalih dokumenata koji će biti sklopljeni između Klijenta i Skycop iz slobodne volje.
 2. Skycop koristi uslugu online autentikacije za napredne elektroničke potpise u skladu s zahtjevima utvrđenima u članku 26 Uredbe o elektroničkom identitetu, koji je međunarodno prepoznat i prihvaćen, čak i od strane sudova, čime Klijentu nije potrebno ispisivati, potpisivati i vraćati Ugovor preporučenom poštom.
 3. Klijent potvrđuje da dodjela naknade za let nije dodijeljena trećim licima te da nije zaključen nikakav drugi sporazum u vezi s naknadom i da nije u tijeku niti se očekuje pravni spor između Klijenta i avioprijevoznika o istom pitanju. Klijent shvaća da ustupanjem obaveza ne može zaključiti isti i/ili bilo koji sličan ugovor, uključujući kompanije koje se takmiče sa Skycop, i poduzeti pravne radnje u vezi s naplatom naknade za let.
 4. Klijent jamči da dodjela Naknade za let nije prenesena trećim stranama te da ne postoji niti očekuje pravni spor između Klijenta i zračnog prijevoznika u vezi s istom temom. Klijent shvaća da dodjelom on/ona ne smije sklopiti isti ili sličan ugovor, uključujući tvrtke koje konkuriraju Skycop u pružanju usluga u interesu Klijenta ili poduzimanju pravnih radnji u vezi s naplatom Naknade za let.
 5. Klijent se obvezuje pružiti Skycop sve potrebne podatke i informacije za prikupljanje Naknade za let od zračnog prijevoznika.
 6. Skycop ima pravo prihvatiti samo novčanu naknadu za let, a ne vaučere ili druge usluge koje može ponuditi zračni prijevoznik.
 7. Potpisivanjem Ugovora i suglasjem s T&C-om, Klijent potvrđuje da neće održavati izravan kontakt ili primati plaćanje od zračnog prijevoznika.
 8. Klijent potvrđuje i izjavljuje da su T&C direktni dokaz i izražavanje prave volje te da ih zračni prijevoznici trebaju poštovati. Klijent se suglasan sa Skycop-om da bi svi iznosi Naknade za let plaćeni od strane zračnih prijevoznika prema Skycop-ovim zahtjevima trebali biti uplaćeni izravno na bankovne račune u vlasništvu Skycop ili druge bankovne račune prema dogovoru između Skycop i Klijenta.
 9. Klijent također pristaje da će mu Skycop pomoći u ostvarivanju prava na obranu tijekom prikupljanja Naknade za let.

2. OSTVARIVANJE ZAHTJEVA

 1. Podaci o letovima u vezi sa Zahtjevom mogu se dostaviti Skycopu po mogućnosti putem Skycop web stranice, mobilne aplikacije, e-pošte i/ili bilo kojeg drugog elektroničkog ili softverskog rješenja koje Skycop podržava. Nakon što primi takve podatke, Skycop će procijeniti osnovanost leta i da li bi zahtjev na osnovu takvih podataka o letu mogao biti uspješan. Ako Skycop procijeni da su podaci o letu koje je dostavio Klijent dovoljni i da bi zahtjev mogao biti uspješan, Skycop će izvršiti sve potrebne radnje u vezi s naplatom naknade za let prema dokumentima koje je Klijent potpisao i odobrio.
 2. Napomena: Rezultat ocjene iz odjeljka 2.1 ne uključuje nikakvu obvezujuću izjavu i ne jamči uspješnu provedbu Zahtjeva.
 3. Kada se Ugovor zaključi, Skycop podnosi zračnom prijevozniku Zahtjev radi postizanja nagodbe i izbjegavanja Pravnih postupaka.
 4. Ako zračni prijevoznik odbije zadovoljiti Zahtjev nakon što je Skycop stupio u kontakt s njim, Skycop, prema vlastitom nahođenju, ovlašten je pokrenuti Pravne postupke radi ostvarivanja Zahtjeva. Skycop također može, prema vlastitom nahođenju, pokrenuti Pravne postupke u drugim slučajevima ako bi proces oporavka Naknade za let bio učinkovitiji i/ili brži na taj način.
 5. Tijekom Pravnih postupaka, pravnom zastupniku Skycop omogućit će se pristup svim podacima koje je Klijent dostavio Skycop radi ostvarivanja Zahtjeva. Ako treće strane zahtijevaju dodatne dokumente koji dokazuju ovlasti pravnog zastupnika, Klijent će, uz vodstvo Skycop, odmah pružiti pravnom zastupniku sve takve dokumente. Ako je potrebno da pravni zastupnik (npr. odvjetnik) podnese Zahtjev u ime Klijenta kako bi uspješno oporavio Naknadu za let, Klijent će potpisati odgovarajući ugovor s pravnim zastupnikom, a novčani zahtjev Klijenta bit će ponovno dodijeljen Klijentu od trenutka zaključenja odgovarajućeg ugovora s pravnim zastupnikom. U takvom slučaju, Klijent i Skycop će se međusobno dogovoriti prema uvjetima navedenim u ovim T&C i/ili drugom ugovoru zaključenom između Klijenta i Skycop.
 6. Ako pravni zastupnik, nakon ocjene opravdanosti Zahtjeva, smatra da je malo vjerojatno da će ostvarivanje Zahtjeva tijekom Pravnih postupaka biti uspješno, Klijent će biti obaviješten, a Skycop neće dalje nastavljati s provedbom Zahtjeva. Takva obavijest Klijenta znači da je prikupljanje Naknade za let završeno i potpuno vlasništvo i pravni naslov na Dodatak automatski se vraćaju Klijentu bez zaključivanja dodatnih ugovora.
 7. Ako se pokrenu Pravni postupci radi ostvarivanja Zahtjeva, Klijent će biti oslobođen svih troškova koji nastanu u slučaju da Zahtjev ne bude odobren. U slučaju uspjeha ili nagodbe u Pravnim postupcima, Skycop će pokriti sve troškove koji nisu pokriveni od strane odgovarajućeg zračnog prijevoznika. Pod uvjetom da je Zahtjev uspješan i da Klijent primi Naknadu za let, Klijent se slaže da će svi troškovi nastali od strane Skycop i traženi od zračnog prijevoznika biti plaćeni Skycop.
 8. Klijent i Skycop potvrđuju svoje priznanje da Skycop ima isključivo diskrecijsko pravo prihvatiti i/ili odbiti bilo koju ponudu za poravnanje u skladu sa iskustvom s odgovarajućim avio-prevoznikom. Sporazum se smatra dovoljnim pravnim osnovom da takvo diskrecijsko pravo bude efektivno.
 9. Klijent priznaje da obrada Zahtjeva može potrajati značajno vrijeme i da Skycop ne može utjecati na brzinu kojom se Zahtjev može ostvariti.

3. FINANCIJSKI UVJETI I ODREDBE

 1. Nagodba u skladu sa procedurom predviđenom u ovim uvjetima i odredbama, u skladu s dogovorom, povezana je s osnovnim uvjetom da se naknada za let primi, odnosno uplati na bankovni račun Skycop-a ili Klijenta. Po uplati naknade za let od strane avioprijevoznika, Skycop i Klijent će se namiriti u skladu sa procedurom predviđenom u uvjetima i odredbama.
 2. Skycop slijedi Zahtjev besplatno. U slučaju uspjeha Zahtjeva i primitka Naknade za let, dogovoreni dio Naknade za let bit će isplaćen Klijentu prema uvjetima navedenim u Cjeniku. Skycop i Klijent mogu se posebno dogovoriti o drugom iznosu naknade i uvjetima plaćanja.
 3. Ako se ne postigne sporazum o poravnanju s zračnim prijevoznikom u vezi s Zahtjevom ili u drugim slučajevima kada bi, prema mišljenju Skycop, postupak oporavka Naknade za let bio učinkovitiji i/ili brži, Skycop ima pravo pokrenuti Pravne postupke, što će rezultirati povećanjem dijela Naknade za let koji pripada Skycop, kako je navedeno u Cjeniku.
 4. Klijent potvrđuje svoje priznanje da strane ugovora mogu priznati svoje međusobne potraživanja.
 5. Ako Klijent namjerno pruži netočne ili nepotpune podatke i Skycop pretrpi dodatne troškove zbog toga, Klijent će te troškove nadoknaditi Skycop.
 6. S obzirom na to da je sjedište Skycop smješteno u Republici Litvi, iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV) (ako je primjenjivo) koji treba platiti određen je zakonima Republike Litve sukladno zakonom utvrđenoj stopi.
 7. Ako Klijent pruži pogrešne ili nedostatne informacije potrebne za isplatu Naknade za let i one se vrate Skycop, Skycop ima pravo odbiti sve dodatne troškove nastale Skycop. Ako Klijent pruži pogrešne ili nedostatne informacije potrebne za isplatu Naknade za let i/ili se vrate Skycop, a Klijent nakon podsjetnika i razumnih nastojanja Skycop da stupi u kontakt s Klijentom putem sredstava koja je Klijent pružio Skycop, ne ispravi ili ne pruži informacije potrebne za isplatu dogovorenog dijela Naknade za let, Skycop ima pravo zadržati dio Naknade za let koji bi inače trebao biti isplaćen Klijentu.
 8. Za račune u Jedinstvenom području plaćanja eura (SEPA), sva plaćanja šalju se na račun putem bankovnog transfera. Prilikom međunarodnog transfera Klijentu, sva bankovna naknada oduzima se od dijela Naknade za let Klijenta.
 9. Kako bi se uštedjeli bankarski troškovi, u slučaju zajedničke rezervacije ili u drugim slučajevima (npr. roditelji primaju plaćanje za djecu), Skycop će prenijeti sva plaćanja na jedan račun ako Klijent dopusti Skycop ili specificira jedan račun prilikom dostavljanja podataka Skycop. Osoba koja je primila novac za druge osobe dužna je poravnati se s njima, a u takvom slučaju Skycop ne preuzima rizik neplaćanja.
 10. Skycop nije odgovoran za izgubljene čekove, unaprijed plaćene debitne kartice, kreditne kartice i slična sredstva koja su izgubljena od strane Klijenta, kao ni za bilo kakve posljedice pružanja netočnih informacija o bankovnom računu od strane Klijenta.
 11. Kada je obavezno, Skycop će dostaviti elektronički račun ili drugi dokument putem e-pošte.
 12. Skycop nije odgovoran za neuspjeh plaćanja dogovorene Naknade za let zbog okolnosti izvan njegove razumne kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na štrajk, zaključavanje, radni spor, višu silu, rat, nered, usklađenost sa zakonom ili nalogom vlade, pravilom, uredbom itd.
 13. Naknade za let i sva ostala plaćanja bit će izvršena samo korisnicima koji imaju pravo na traženje Naknade za let. Skycop neće isplaćivati Naknadu za let i/ili bilo koja druga plaćanja posrednicima, agencijama, predstavnicima i/ili drugim trećim stranama koje, zajedno s zahtjevom za isplatu Naknade za let, ne pruže jasne i nedvosmislene pisane dokaze koji potvrđuju ovlasti za primanje plaćanja u ime krajnjeg korisnika. U slučaju bilo kakve sumnje u vezi s pravom na primanje plaćanja, Skycop ima pravo zatražiti dodatne dokaze koji potvrđuju pravo na primanje plaćanja u ime krajnjih korisnika i/ili jednostrano odbiti isplatiti Naknadu za let izravno takvoj osobi.

4. SURAĐIVANJE KLIJENTA

 1. Klijent jamči da su podaci i informacije koje je pružio Skycop u vezi s Zahtjevom točni, potpuni, istiniti i ne zavaravajući. Klijent će držati Skycop naknadnim za sve zahtjeve koji proizlaze iz netočnih informacija koje je pružio Klijent i/ili zbog nedostatka suradnje ili nepravilne suradnje Klijenta.
 2. Prije angažiranja usluga Skycop, Klijent nije raspolagao Dodatkom ni na koji drugi način, niti je angažirao treću stranu da provodi Zahtjev.
 3. Klijent će, s ili bez određenog zahtjeva, Skycop pružiti sve podatke i dokumente koji su potrebni za obradu Zahtjeva, npr. kopije identifikacijskih dokumenata, letne karte, obavijest o kašnjenju, korespondencija s zračnim prijevoznikom.
 4. Ako Klijent primi bilo kakvo plaćanje ili bilo koju drugu vrstu Naknade za let, npr. vaučer za let, od zračnog prijevoznika nakon što je angažirao usluge Skycop, Klijent je obvezan obavijestiti Skycop odmah. U tom slučaju, Klijent je obvezan platiti Skycop naknadu, kako je naznačeno u odjeljku 3.2 ili 3.3, u roku od 10 (deset) dana od dana primitka Naknade za let od zračnog prijevoznika na bankovni račun naveden u stupcu kontakata na web stranici Skycop ili na bilo koji drugi bankovni račun koji Skycop navede pismeno.
 5. Ako Klijent pruži netočne ili nepotpune podatke ili ako Klijent zataji od Skycop da je već primio Naknadu za let od zračnog prijevoznika za određeni Zahtjev, a Skycop nije u mogućnosti prikupiti Naknadu za let ili gubitke kroz Pravne postupke, Skycop zadržava pravo ostvariti svoje potraživanje protiv Klijenta za nastalu štetu.

5. RASKID I POVLAČENJE

1. Ugovorni odnos između stranaka završava kada Sporazum bude potpuno izvršen, odnosno kada se potpuno izvrši plaćanje prema Sporazumu.

2. Ugovor se odmah raskida:

– kada Skycop smatra da Zahtjev možda neće uspjeti nakon provedene temeljite analize Zahtjeva, a Klijent je obaviješten o takvoj odluci; ili

– u slučaju netočnih podataka/informacija i prijevare od strane Klijenta na odluku Skycop; ili

– ako klijent, koji je potrošač, podnese obavijest o odustajanju putem e-pošte u roku od 14 (četrnaest) dana od zaključenja Sporazuma. Pravo na raskid Sporazuma na ovom osnovu prestaje prijevremeno ako Sporazum bude potpuno izvršen do isteka navedenog roka.

3. U svakom slučaju, u slučaju raskida Sporazuma od strane Klijenta bez krivnje Skycop-a nakon što su već obavljeni određeni radovi ili nakon što su Skycop i/ili pravni zastupnici već pokrenuli pravne postupke, Skycop ima pravo naplatiti Klijentu troškove administracije, kao i druge nastale troškove, sudske pristojbe, troškove usluga, troškove sudske izvršbe, izvansudske troškove, troškove ovlaštenog zastupnika, dodatne naknade i druge nastale troškove. Klijent je dužan platiti iznose naznačene u ovom odjeljku u roku od 10 (deset) dana nakon primitka fakture od Skycop-a.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Skycop je ovlašten mijenjati T&C i postavljati dodatne uvjete u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, no uložit će napore da Klijent bude obaviješten o takvim promjenama. Ako su takve promjene negativne s gledišta Klijenta, Klijent će morati odobriti takve promjene kako bi izmijenjena T&C bila primijenjena na određenog Klijenta.
 2. Zakoni Republike Litve primjenjuju se na T&C, Ugovor i/ili bilo koji drugi dokument sklopljen u vezi s T&C i Ugovorom, osim ako nije drugačije dogovoreno u određenom dokumentu. Klijent (potrošač) također ima pravo tražiti zaštitu prema obvezujućim odredbama zakona zemlje gdje Klijent (potrošač) boravi.
 3. Skycop će koristiti osobne podatke Klijenta i, ako je primjenjivo, njegovih zaposlenika isključivo za provođenje Zahtjeva. Sve informacije o opsegu i obliku prikupljanja, pohrane i upotrebe osobnih podataka mogu se pronaći u Pravilima o privatnosti tvrtke Skycop.
 4. Ako je Klijent pravna osoba, jamči i izjavljuje:
 5. da su osobni podaci koje pruža tvrtki Skycop prikupljeni i dostavljeni tvrtki Skycop u svako doba u skladu s uvjetima o zaštiti privatnosti i obradi podataka;
 6. da će Skycop djelovati kao obraditelj podataka, a ne kao upravitelj podataka (kako se razumiju u uvjetima o privatnosti i obradi podataka), u vezi sa svim aktivnostima obrade podataka koje Skycop može provoditi u okviru ovog Ugovora.
 7. Svaki spor, kontroverza ili zahtjev koji proizlazi iz ili se odnosi na T&C, njegovo kršenje, raskid ili valjanost konačno će se riješiti pred odgovarajućim sudom Republike Litve sukladno pravilima nadležnosti, osim ako obvezujuće odredbe zakona ne određuju drugačije.
 8. Ako se određena odredba T&C smatra nezakonitom, nevažećom ili neizvršnom od strane suda ili arbitražnog suda, druge odredbe T&C ostat će u punoj snazi i učinku. Svaka odredba T&C koja se smatra nezakonitom, nevažećom ili neizvršnom samo djelomično ili u određenoj mjeri ostat će u punoj snazi i učinku u mjeri u kojoj nije smatrana nezakonitom, nevažećom ili neizvršnom. Skycop će izmijeniti T&C zamjenjujući takve nezakonite, nevažeće ili neizvršne odredbe zakonitim, važećim i izvršnim odredbama koje bi što bliže odražavale namjere Skycop i Klijenta. Skycop će uložiti sve napore kako bi osigurao provedbu svih odredbi ovih uvjeta.
 9. U slučaju neslaganja između engleske verzije T&C i bilo koje druge jezične verzije, prevladat će engleski tekst.

Prilog br. 1 – Cjenik

1. Cjenik je dostupan na www.skycop.com/hr/price-list/

Prilog br. 2 – Članstvo Skycop Care

Članstvo Skycop Care dostupno je na www.skycop.com/hr/skycop-care-membership/

Je li vaš let bio prekinut?

Pretvorite svoj odgodeni, otkazani ili prekapacitetan let u naknadu do 600 €!