Termes i condicions

Updated - 2024-02-26

Termes i condicions generals

A menys que el context dels Termes i Condicions Generals ho requereixi, els termes en majúscules utilitzats en aquests Termes i Condicions (“TiC”), tindran els significats indicats a continuació:

“Acord” significa l’acord entre el Client i Skycop que es formalitza després que el Client s’hagi familiaritzat i acceptat els CDS, i que se signa mitjançant mitjans electrònics o per escrit. Sota l’Acord, el Client cedeix a Skycop la plena propietat i el títol legal de la seva reclamació monetària d’acord amb el Reglament (CE) núm. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004 (per l’establiment de normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació o retard excessiu dels vols, i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 295/91) o qualsevol altra regulació internacional o nacional aplicable pel que fa al Client en un altre país que estableixi normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació o retard excessiu dels vols, incloent-hi tots els imports relacionats amb la cessió així com impostos i altres imports, quan els passatgers no puguin volar o el seu vol hagi estat alterat, i qualsevol altra compensació monetària per l’equipatge perdut o danyat (“Cessió“).

Només quan l’acord de cessió (formulari) no es pugui considerar vàlid en la jurisdicció (país) concreta o quan les parts acorden la prestació de serveis mitjançant un acord separat, l’Acord conclòs entre el Client i Skycop es considerarà com un contracte de serveis segons el qual Skycop administra la Cessió del Client i s’encarrega d’organitzar i finançar la recollida de la Cessió i d’executar totes les altres accions relacionades amb l’Acord.

Per facilitar l’aplicació i interpretació dels TiC, la definició de l’Acord combina l’acord de cessió i l’acord de prestació de serveis, i la relació jurídica de la cessió i la prestació de serveis es refereixen com a serveis, llevat que s’indiqui clarament el contrari.

Reclamació” significa qualsevol reclamació contra una companyia aèria operadora de vols per compensació monetària d’acord amb el Reglament de Compensació de Vols.

Client” significa una persona que ha signat l’Acord, acceptats els Termes i Condicions i està buscant Compensació per Vol.

Reglament d’Identificació Electrònica” significa el Reglament (UE) núm. 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, sobre identificació electrònica i serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior, que deroga la Directiva 1999/93/CE.

Reglament de Compensació de Vols” significa el Reglament (CE) núm. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, pel qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació o retard excessiu dels vols, i es deroga el Reglament (CEE) núm. 295/91, així com qualsevol altra regulació internacional o nacional aplicable pel que fa al Client en un altre país que estableixi normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació o retard excessiu dels vols, incloent-hi tots els imports relacionats amb la cessió així com impostos i altres imports, quan els passatgers no puguin volar o el seu vol hagi estat alterat, i qualsevol altra compensació monetària per l’equipatge perdut o danyat.

Compensació del Vol” significa la quantitat total de diners pagada per una companyia aèria operadora en relació amb una Reclamació com a compensació, acord o gest de bona voluntat, incloent-hi totes les despeses addicionals compensades al Client o a Skycop per l’acord lliure i la decisió d’una companyia aèria operadora després que el Client hagi signat l’Acord i acceptat les CG. Per evitar dubtes, s’especifica que la Compensació del Vol no inclou cap tarifa legal, tarifa judicial, cost de col·lecció, interessos, penalització o despeses similars incloses, que siguin pagades per Skycop durant tot el procés de col·lecció. En conseqüència, totes les quantitats pagades per Skycop durant el procés de col·lecció han de ser reemborsades i pagades exclusivament en benefici de Skycop.

Llista de preus” significa l’Annex No 1 d’aquests Termes i Condicions, que especifica els importants de la remuneració de Skycop. Remuneració es refereix a la quantitat que Skycop rep segons l’Acord.

Requisits de Privacitat i Protecció de Dades” significa totes les lleis i regulacions aplicables relacionades amb el tractament de dades personals i la privacitat, inclosos, si és aplicable, els consells i codis de pràctica (si n’hi ha) emesos per les autoritats de supervisió rellevants, i equivalents de qualsevol d’això en qualsevol jurisdicció rellevant (sigui obligatori o no).

Procediment Legal” significa un procés quan Skycop presenta la Reclamació a un tribunal, institucions alternatives de resolució de disputes, agències reguladores de l’aviació, agències de protecció del consum i/o organismes governamentals o transfereix la Reclamació a un representant legal contractat, com un advocat o una firma d’advocats.

Skycop” significa una entitat legal (UAB Skycop.com, codi d’entitat legal 304423851, adreça registrada a Dariaus ir Girėno str. 21A, Vilnius, República de Lituània).

Skycop Care Membership“: un Client que ha adquirit la Filiació Skycop Care es converteix en un Membre. Per als Membres, Skycop renunciarà a la seva remuneració (si s’aplica) per perseguir la Reclamació i la recuperació de la Compensació del Vol coberta per la reserva per a la qual el Membre va adquirir la Filiació Skycop Care, com es defineix a l’Annex 2 d’aquestes CG.

Les definicions esmentades s’utilitzaran en la conclusió i execució de qualsevol document o transacció relacionat amb les CG.

1. ACORD

1. Les dades del vol relacionades amb la reclamació poden ser enviades a Skycop preferiblement a través del lloc web de Skycop, l’aplicació mòbil, correu electrònic i/o qualsevol altra solució electrònica o de programari compatible amb Skycop. Després de rebre aquestes dades, Skycop avaluarà els mèrits del vol i si la reclamació, basada en aquestes dades del vol, podria ser exitosa. Si Skycop estima que les dades del vol proporcionades pel Client són suficients i que la reclamació podria ser exitosa, Skycop executarà totes les accions necessàries relacionades amb la recollida de la compensació del vol segons els documents signats i aprovats pel Client.

2. Skycop utilitza un servei d’autenticació en línia per a signatures electròniques avançades que compleixen els requisits establerts a l’Article 26 del Reglament d’Identificació Electrònica, reconegut i acceptat internacionalment, fins i tot pels tribunals. Per tant, el Client no ha d’imprimir, signar i retornar l’Acord per correu certificat.

3. En entrar en un Acord, el Client confirma que està autoritzat i té capacitat legal per signar documents que vinculen tant Skycop com el Client o, si escau, té dret a signar en nom d’una altra persona (p. ex., un menor).

4. El Client confirma que la cessió de la compensació de vol no s’ha cedit a tercers i que no s’ha conclòs cap altre acord relacionat amb la compensació, i que no hi ha cap disputa legal pendent o esperada entre el Client i la companyia aèria operadora del vol sobre la mateixa qüestió. El Client entén que en fer la cessió, no pot concloure el mateix i/o cap acord similar, incloses les empreses competidores amb Skycop, ni emprendre accions legals relacionades amb la recollida de la compensació del vol.

5. El Client es compromet a proporcionar a Skycop totes les dades i/o informació necessàries per a la recaptació de la Compensació de Vol de la companyia operadora de vol.

6. Skycop tindrà dret a acceptar només la Compensació de Vol i no es podran acceptar vals de viatge i/o altres serveis que pugui oferir la companyia operadora de vol.

7. En signar l’Acord i acordar-se amb les CG, el Client confirma que no mantindrà cap contacte directe ni acceptarà el pagament d’una companyia operadora.

8. El Client i Skycop confirmen el seu reconeixement que Skycop té la discreció exclusiva per acceptar i/o rebutjar qualsevol oferta de liquidació d’acord amb l’experiència amb la respectiva companyia aèria operadora. L’Acord es considera un fonament legal suficient perquè aquesta discreció sigui efectiva.

9. El Client també acorda que Skycop l’ajudarà a exercir el seu dret a defensar-se en la recaptació de la Compensació de Vol.

2. PROCÉS DE RECLAMACIÓ

1. Les dades del vol relacionades amb la reclamació es poden enviar a Skycop preferiblement a través del lloc web, l’aplicació mòbil, correu electrònic i/o qualsevol altra solució electrònica o de programari compatible amb Skycop. Després de rebre aquestes dades, Skycop avaluarà els mèrits del vol i determinarà si la reclamació, basada en aquestes dades, podria tenir èxit. Si Skycop estima que les dades del vol proporcionades pel client són suficients i que la reclamació podria tenir èxit, Skycop durà a terme totes les accions necessàries per a la recollida de la compensació pel vol del client segons els documents signats i aprovats pel client.

2. Cal tenir en compte que el resultat de l’avaluació segons es descriu a la Secció 2.1 anterior no inclou cap declaració vinculant i no garanteix l’èxit efectiu de la reclamació.

3. Quan es formalitza l’acord, Skycop presenta la reclamació a la companyia operadora del vol per arribar a un acord i evitar procediments legals.

4. Si la companyia operadora del vol es nega a satisfer la reclamació després que Skycop hagi contactat amb aquesta, Skycop, a la seva discreció, té dret a iniciar procediments legals per a la recerca de la reclamació. Skycop, a la seva discreció, pot començar procediments legals en altres casos si el procés de recuperació de la compensació pel vol seria més eficaç i/o ràpid d’aquesta manera.

5. Durant els procediments legals, el representant legal de Skycop tindrà accés a totes les dades proporcionades pel client a Skycop per a la recerca de la reclamació. Si tercers necessiten documents addicionals per demostrar els poders del representant legal, el client, amb l’orientació de Skycop, proporcionarà immediatament al representant legal qualsevol d’aquests documents. Si, per a la recuperació reeixida de la compensació pel vol, és necessari que la reclamació sigui presentada pel representant legal (per exemple, advocat), el client signarà un acord corresponent amb el representant legal, i el dret de reclamació monetària del client serà cedit al client des del moment de la conclusió de l’acord corresponent amb el representant legal. En aquest cas, el client i Skycop resoldran entre ells segons els termes i condicions especificats en aquestes Condicions Generals i/o en altres acords conclosos entre el client i Skycop.

6. Si, després d’avaluar els mèrits de la reclamació, el representant legal considera que la continuació de la reclamació durant els procediments legals és poc probable d’èxit, se l’informarà el client i Skycop no continuarà amb la reclamació. Aquesta notificació al client significarà que la recollida de la compensació pel vol ha finalitzat, i la plena propietat i títol legal de l’assignació tornen automàticament al client sense la conclusió d’acords addicionals.

7. Si s’inicien procediments legals per a la recerca de la reclamació, el client serà exempt de qualsevol cost en cas que la reclamació no sigui acceptada. En cas d’èxit o acord en els procediments legals, Skycop cobrirà els costos en cas que no estiguin coberts per la companyia operadora del vol respectiva. En cas que la reclamació tingui èxit i el client rebi la compensació pel vol, el client accepta que tots els costos inclosos per Skycop i reclamats a la companyia operadora del vol siguin pagats a Skycop.

8. El client i Skycop confirmen que reconeixen que Skycop té la discreció exclusiva per acceptar i/o rebutjar qualsevol oferta de conciliació d’acord amb l’experiència amb la companyia operadora del vol respectiva. L’acord es considera prou base legal perquè aquesta discreció sigui efectiva. El client té dret a revocar aquest reconeixement en qualsevol moment i posar fi a tots els lligams legals amb Skycop d’acord amb el procediment previst en les Condicions Generals.

9. El client reconeix que el maneig de la reclamació pot trigar un temps considerable i que Skycop no pot influir en la rapidesa amb què es pot reclamar la compensació pel vol.

3. TERMES I CONDICIONS FINANCERS

1. El pagament de la compensació del vol segons el procediment establert en aquests T&C en virtut de l’Acord està vinculat a la condició essencial que la Compensació del Vol sigui rebuda, és a dir, pagada al compte bancari de Skycop o del Client. Un cop fet el pagament de la Compensació del Vol per part de la companyia aèria operadora, Skycop i el Client es posaran d’acord segons el procediment establert en els TiC.

2. Skycop persegueix la Reclamació gratuïtament. En cas que la Reclamació sigui exitosa i la Compensació del Vol sigui rebuda, la part acordada de la Compensació del Vol es pagarà al Client d’acord amb els termes i condicions especificats a la Tarifa. Skycop i el Client poden acordar per separat una altra quantitat de remuneració i condicions de pagament.

3. Si no s’arriba a un acord de liquidació amb una companyia aèria operadora pel que fa a la Reclamació o en altres casos, quan, segons l’opinió de Skycop, el procés de recuperació de la Compensació del Vol seria més efectiu i/o ràpid, Skycop té dret a iniciar procediments judicials, la qual cosa resultarà en l’augment de la part de la Compensació del Vol que pertany a Skycop, segons s’especifica a la Tarifa.

4. El Client confirma el seu reconeixement que les parts de l’Acord poden compensar les seves reclamacions recíproques.

5. Si el Client proporciona de manera fraudulenta dades incorrectes o incompletes i Skycop inquireix en costos addicionals a causa d’això, el Client ha de reemborsar aquests costos a Skycop.

6. Com que la seu social de Skycop està situada a la República de Lituània, l’import de l’impost sobre el valor afegit (IVA) (si és aplicable) a pagar es determina per les lleis de la República de Lituània d’acord amb l’índex legalment establert.

7. Si el Client ha proporcionat informació incorrecta o insuficient necessària per pagar la Compensació del Vol i aquesta torna a Skycop, Skycop té dret a deduir tots els costos addicionals inclosos per Skycop. Si el Client ha proporcionat informació incorrecta o insuficient necessària per pagar la Compensació del Vol i/o aquesta torna a Skycop, i el Client, després de recordatoris i esforços raonables de Skycop per contactar amb el Client mitjançant els mitjans proporcionats pel Client a Skycop, no corregeix ni proporciona la informació necessària per pagar la part acordada de la Compensació del Vol, Skycop té dret a retenir la part de la Compensació del Vol que, en cas contrari, s’hauria de pagar al Client.

8. Per als comptes de l’Àrea Única de Pagaments en euros (SEPA), tots els pagaments es efectuaran a través de transferència bancària. En fer una transferència internacional al Client, totes les despeses bancàries es dedueixen de la part del Client de la Compensació del Vol.

9. Per estalviar costos bancaris, en cas de reserva compartida o en altres casos (per exemple, els pares cobren pels fills), Skycop transferirà tots els pagaments a un compte si el Client permet a Skycop fer-ho o si s’especifica un compte mentre es proporcionen dades a Skycop. Una persona que ha rebut diners per altres persones està obligada a ajustar-se amb elles i, en aquest cas, Skycop no assumeix el risc de no pagament.

10. Skycop no serà responsable de cap xec, targeta de dèbit prèvia, targeta de crèdit i mitjans similars que hagin estat perduts pel Client, així com de qualsevol efecte derivat de la informació bancària incorrecta proporcionada pel Client.

11. Quan sigui obligatori, Skycop proporcionarà una factura electrònica o un altre document per correu electrònic.

12. Skycop no serà responsable de cap fallida en el pagament de la Compensació del Vol acordada a causa de circumstàncies fora del seu control raonable, incloent-hi, entre altres, vaga, tancament, conflicte laboral, cas de força major, guerra, disturbis, complir amb una llei o ordre governamental, norma, regulació, etc.

13. La Compensació del Vol i qualsevol altre pagament serà efectuada per Skycop únicament als beneficiaris finals amb dret a reclamar la Compensació del Vol. Skycop no pagarà la Compensació del Vol i/o qualsevol altre pagament a intermediaris, agències, representants i/o altres tercers que, juntament amb la sol·licitud de pagament de la Compensació del Vol, no proporcionin cap prova escrita específica que confirmi clarament i sense ambigüitats l’autoritat per acceptar pagaments en nom del beneficiari final. En cas de dubte sobre el dret a rebre pagaments, Skycop té el dret de sol·licitar proves addicionals que confirmen el dret a acceptar pagaments en nom dels beneficiaris finals i/o rebutjar unilateralment pagar la Compensació del Vol directament a aquesta persona.

4. COOPERACIÓ PER PART DEL CLIENT

1.El Client garanteix que les dades i la informació proporcionades pel Client a Skycop en relació amb la Reclamació són correctes, completes, verídiques i no enganyoses. El Client mantindrà indemne a Skycop per qualsevol reclamació que sorgeixi a causa de la informació incorrecta proporcionada pel Client i/o de la falta de cooperació o la cooperació inadequada per part del Client.

2. Abans de contractar els serveis de Skycop, el Client no ha disposat de l’Assignació de cap altra manera, ni ha contractat cap tercer per fer complir la Reclamació.

3. El Client, amb o sense una sol·licitud específica, proporcionarà a Skycop totes les dades i documents necessaris per processar la Reclamació, com ara còpies de documents d’identitat, tiquet d’embarcament, notificació de retard, correspondència amb la companyia aèria operadora.

4. Si el Client rep qualsevol pagament o qualsevol altre tipus de Compensació del Vol, com ara un val de vol, de la companyia aèria operadora després d’engegar els serveis de Skycop, el Client està obligat a informar immediatament Skycop. En aquest cas, el Client estarà obligat a pagar a Skycop la remuneració, indicada a la Secció 3.2 o 3.3, en un termini de 10 (deu) dies a partir del dia en què es rep la Compensació del Vol de la companyia aèria operadora al compte bancari proporcionat a la columna de contacte del lloc web de Skycop o a qualsevol altre compte bancari proporcionat per Skycop de manera escrita.

5. Si el Client proporciona dades incorrectes o incompletes o si el Client oculta a Skycop que ja ha rebut la Compensació del Vol de la companyia aèria operadora per la Reclamació corresponent i Skycop no pot recaptar la Compensació del Vol o les pèrdues a través dels procediments legals, Skycop es reserva el dret de reclamar al Client els danys resultants.

5. FINALITZACIÓ I DESISTIMENT

1. La relació contractual entre les parts finalitza quan l’Acord s’ha executat totalment, és a dir, el pagament segons l’Acord s’ha fet íntegrament.

2. L’Acord es dona per finalitzat immediatament:

– Quan Skycop consideri que la reclamació pot no tenir èxit després de realitzar una revisió a fons de la reclamació i se n’informi el Client; o

– En cas de dades/informació incorrectes i conducta fraudulenta per part del Client, segons la decisió de Skycop; o

– Si, dins del termini de 14 (catorze) dies des de la conclusió de l’Acord, el Client, que és un consumidor, envia un avís de retirada per correu electrònic, té el dret de rescindir l’Acord en aquesta base. No obstant això, aquest dret termina prematurament si l’Acord s’executa completament abans de l’expiració del termini de temps esmentat anteriorment.

3. En tot cas, en cas de resolució de l’Acord per part del Client sense culpa de Skycop després que ja s’hagi realitzat cert treball o després que Skycop i/o els representants legals hagin iniciat Procés Judicial, Skycop té dret a carregar al Client els costos d’administració, així com altres costos inclosos, taxes judicials, costos de serveis, costos del lletrat de l’oficial de justícia, costos extrajudicials, honoraris del representant autoritzat, honoraris addicionals i altres costos inclosos. El Client haurà de pagar els importants indicats en aquesta Secció en un termini de 10 (deu) dies després de rebre la factura de Skycop.

6. DISPOSICIONS FINALS

1.Skycop té autorització per modificar els Termes i Condicions i establir condicions addicionals en qualsevol moment i sense previ avís; no obstant això, farà esforços per mantenir el Client informat de qualsevol modificació. Si aquestes modificacions són negatives des del punt de vista del Client, aquest haurà d’acceptar-les perquè els Termes i Condicions modificats s’apliquin al Client respectiu.

2. Les lleis de la República de Lituània s’apliquen als Termes i Condicions, a l’Acord i/o a qualsevol altre document conclòs en relació amb els Termes i Condicions i l’Acord, llevat que s’hagi acordat diferentment en el document específic. El Client (consumidor) també té dret a reclamar la protecció de les disposicions obligatòries establertes per les lleis del país on resideix el Client (consumidor).

3. Skycop utilitzarà les dades personals del Client i, si escau, dels seus empleats, exclusivament per fer valdre la Reclamació. Tota la informació sobre l’abast i la forma de recopilació, emmagatzematge i ús de les dades personals es pot trobar a la política de privadesa de Skycop.

4. En cas que el Client sigui una entitat jurídica, garanteix i declara que:

– les dades personals proporcionades per aquesta a Skycop s’han recopilat i es proporcionaran a Skycop en tot moment d’acord amb els Requisits de Privadesa i Protecció de Dades;

– amb la finalitat d’aquest Acord, Skycop actuarà com a processador de dades, i no com a responsable del tractament de dades (segons s’entén en els Requisits de Privadesa i Protecció de Dades), en relació amb totes les activitats de tractament de dades que Skycop pugui dur a terme en virtut d’aquest Acord.

5. Qualsevol controvèrsia, controvèrsia o reclamació que sorgeixi o estigui relacionada amb els Termes i Condicions, la seva infracció, resolució o validesa es resoldrà definitivament en el tribunal de la República de Lituània sotmès a les normes de jurisdicció, llevat que les disposicions legals obligatòries ho especificin d’una altra manera.

6. Si qualsevol disposició dels Termes i Condicions és considerada il·legal, invàlida o inaplicable per un tribunal o tribunal d’arbitratge, les altres disposicions dels Termes i Condicions restaran plenament vigents i efectives. Qualsevol disposició dels Termes i Condicions que es consideri il·legal, invàlida o inaplicable només en part, o en cert grau, restarà plenament vigent i efectiva en la mesura que no se la consideri il·legal, invàlida o inaplicable. Skycop modificarà els Termes i Condicions substituint les disposicions il·legals, invàlides o inaplicables per disposicions legals, vàlides i aplicables que produeixin el resultat el més semblant possible a les intencions de Skycop i del Client. Skycop farà tots els esforços per garantir la implementació de totes les disposicions aquí establertes.

7. En cas de discrepàncies entre la versió anglesa dels Termes i Condicions i qualsevol altre idioma, prevaldrà el text anglès.

Annex No 1 – Llista de Preus

1.La Llista de Preus es publica a www.skycop.com/ca/price-list/

Annex No 2 – Filiació Skycop Care

La Filiació Skycop Care es publica a

www.skycop.com/ca/skycop-care-membership/

El teu vol va ser afectat?

Converteix el teu vol retardat, cancel·lat o amb sobrereserva en una compensació de fins a 600 €!