Paslaugų teikimo sąlygos

Updated - 2024-02-26

Bendrosios sąlygos

Jeigu Bendrųjų sąlygų visuma nereikalauja kitos reikšmės, šiose sąlygose („Sąlygos“) pirmąja didžiąja raide rašomos sąvokos turi reikšmes, aprašytas žemiau:

Sutartis“ reiškia susitarimą tarp Kliento ir Skycop pasirašytą elektroninėmis priemonėmis arba įprastu rašytiniu būdu, po to kai Klientas susipažino ir sutiko su šiomis Sąlygomis. Sutarties pagrindu Klientas perleidžia nuosavybės teisę į savo piniginį reikalavimą Skycop naudai pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 261/2004 (nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju ir panaikinančiam Reglamentą (EEB) Nr. 295/91) ar pagal bet kokį kitą tarptautinį ar konkrečios valstybės Kliento atžvilgiu taikytiną analogišką ar savo esme panašų nacionalinį teisės aktą, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, įskaitant visas kitas su šiuo reikalavimu susijusias sumas, o taip pat mokesčius ir kitas sumas, kai keleiviams nepavyksta išskristi ar jų skrydis buvo sutrikdytas, ir bet kokias pinigines kompensacijas dėl  prarasto ar sugadinto bagažo („Reikalavimas“).

Išimtinai tik tuo atveju, jeigu Reikalavimo perleidimo susitarimas negali būti laikomas galiojančiu tam tikroje jurisdikcijoje (valstybėje) arba kai šalys atskiru susitarimu susitaria dėl paslaugų teikimo, tuomet Kliento ir Skycop sudaryta Sutartis yra laikoma paslaugų sutartimi, pagal kurią Skycop administruoja Kliento Reikalavimą bei įsipareigoja organizuoti ir finansuoti Reikalavimo išieškojimą bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, kurie aptarti Sutartyje.

Siekiant supaprastinti šių Sąlygų taikymą ir aiškinimą, sąvoka Sutartis apima tiek susitarimą dėl reikalavimo perleidimo, tiek susitarimą dėl paslaugų teikimo, o reikalavimo perleidimo teisiniai santykiai bei paslaugų teikimo teisiniai santykiai vadinami paslaugomis, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip.

Pretenzija“ reiškia bet kokią pretenziją prieš skrydį vykdžiusį vežėją (avialinijas) dėl piniginės kompensacijos pagal Kompensacijos už skrydį reglamentą.

Klientas“ reiškia asmenį, pasirašiusį Sutartį ir sutinkantį su Sąlygomis bei siekiantį gauti Kompensaciją.

Elektroninės atpažinties reglamentas“ reiškia 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuris pakeičia Direktyvą 1999/93/EB.

Kompensacijos už skrydį reglamentas“ reiškia 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, o taip pat reiškia bet kokį kitą tarptautinį ar konkrečios valstybės Kliento atžvilgiu taikytiną teisės aktą, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, įskaitant visas kitas su šiuo reikalavimu susijusias sumas, o taip pat mokesčius ir kitas sumas, kai keleiviams nepavyksta išskristi ar jų skrydis buvo sutrikdytas, ir bet kokias pinigines kompensacijas dėl  prarasto ar sugadinto bagažo.

Kompensacija“ reiškia bendrą pinigų sumą, kurią skrydį vykdantis vežėjas sumoka Klientui ar Skycop pagal Pretenziją kaip kompensaciją, susitarimą ar geros valios išraišką įskaitant bet kokias papildomas išlaidas, kurios yra vežėjo valia ir sprendimu kompensuojamos po to, kai Klientas pasirašė Sutartį ir sutiko su Sąlygomis. Siekiant išvengti abejonių, patikslinama, jog Kompensacija neapima jokių mokesčių teisininkams, teismo išlaidų, surinkimo išlaidų, palūkanų, delspinigių ar bet kokių analogiškų proceso eigoje kilusių išlaidų, už kurias visame išieškojimo procese savo lėšomis moka Skycop. Atitinkamai visos sumos, kurias išieškojimo procese sumoka Skycop, turi būti atlygintos ir mokamos išskirtinai Skycop naudai.

Kainoraštis“ reiškia šių Sąlygų priedą Nr. 1, kuriame nurodytos Skycop atlygio sumos. Atlygis reiškia sumą, kuri tenka Skycop pagal Sutartį.

Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimai“ reiškia visus taikytinus įstatymus ir teisės aktus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu ir privatumu, įskaitant, kur taikoma, gaires ir elgesio kodeksus (jeigu tokių būtų), išleistus atitinkamų priežiūros institucijų, ir jų atitikmenis bet kurioje susijusioje jurisdikcijoje (nesvarbu privalomus ar ne).

Teisinis procesas“ reiškia procesą, kai Skycop pateikia Pretenziją teismui, alternatyvaus ginčų sprendimo institucijoms, aviacijos reguliavimo institucijoms, vartotojų teisių apsaugos institucijoms ir (arba) valstybinės valdžios institucijoms arba perduoda Pretenziją teisiniam atstovui, veikiančiam pagal sutartį, tokiam, kaip advokatas ar teisininkų įmonė.

Skycop“ reiškia juridinį asmenį (UAB Skycop.com, juridinio asmens kodas 304423851, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika).

Skycop Care Narystė“: Klientas, kuris įsigijo Skycop Care Narystę, tampa Nariu. Skycop neims savo atlygio iš Narių (jeigu taikomas) už Pretenzijos pateikimą ir Kompensacijos išieškojimą, kuri patenka po užsakymu, kuriam Narys nusipirko Skycop Care Narystę, kaip apibrėžta šių Sąlygų priede Nr. 2.

Aukščiau išdėstytos sąvokos turi būti naudojamos sudarant ir vykdant visus dokumentus ar sandorius, susijusius su Sąlygomis.

1. SUTARTIS

1. Klientas sutinka su Sąlygomis (Sutartimi), kurios laikomos teisiniu pagrindu visiems kitiems dokumentams, kurie laisva valia bus sudaryti tarp Kliento ir Skycop.
2. Skycop naudojasi šiuolaikinių elektroninių parašų elektronine autentifikavimo paslauga, atitinkančia Elektroninės atpažinties reglamento 26 straipsnyje išdėstytus reikalavimus, pripažįstamus tarptautiniu mastu, net ir teismų, todėl Klientui nereikia spausdinti, pasirašinėti ir siųsti Sutarties registruotu paštu.
3. Sudarydamas Sutartį, Klientas patvirtina turintis teisinį veiksnumą pasirašyti dokumentus tarp Skycop ir Kliento, arba, jeigu taikoma, turintis teisę pasirašyti už kitą asmenį (pvz., vaikus).
4. Klientas patvirtina, kad Reikalavimas į Kompensaciją nebuvo perleistas tretiesiems asmenims ir nebuvo sudaryta kitokio pobūdžio sutartis dėl Kompensacijos, bei tuo pat klausimu tarp Kliento ir skrydį vykdžiusio vežėjo nėra pradėto ar laukiamo teisminio proceso. Klientas supranta, kad perdavęs Reikalavimą negali sudaryti jokių analogiškų ir/ar panašių sutarčių, įskaitant su Skycop konkurentėmis, imtis juridinių veiksmų dėl Kompensacijos išieškojimo.
5. Klientas įsipareigoja suteikti Skycop visus duomenis ir (arba) informaciją, reikalingus Kompensacijos išieškojimui iš skrydį vykdžiusio vežėjo.
6. Skycop turi teisę sutikti tik su Kompensacija, bei neturi pareigos priimti kelionių bilietų ir (arba) kitų paslaugų, kurias skrydį vykdantis vežėjas gali pasiūlyti.
7. Kliento Sutarties pasirašymas ir sutikimas su Sąlygomis reiškia, jog jis negali palaikyti tiesioginio kontakto ar tiesiogiai priimti mokėjimo iš skrydį vykdžiusio vežėjo.
8. Klientas taip pat patvirtina ir deklaruoja, kad šios Sąlygos taip pat yra tiesioginis įrodymas bei tikrosios valios išraiška, kurią turi gerbti skrydžius vykdantys vežėjai. Klientas su Skycop susitaria, kad visi skrydžius vykdančių vežėjų Kompensacijų mokėjimai pagal Skycop Pretenzijas būtų atlikti tiesiogiai į Skycop priklausančias ar kitas banko sąskaitas, kaip Skycop ir Kliento susitarta.
9. Klientas taip pat sutinka, kad Skycop padėtų jam įgyvendinant jam priklausančią teisę į gynybą išieškant jam priklausančią Kompensaciją.

2. PRETENZIJOS PAREIŠKIMAS

1. Su Pretenzija susijusią skrydžio informaciją rekomenduojama pateikti Skycop naudojantis Skycop interneto svetaine, mobiliąja programėle, elektroniniu paštu ir (arba) kitomis elektroninėmis ar programinėmis Skycop priimtinomis priemonėmis. Gavę tokius duomenis, Skycop atlieka skrydžio vertinimą ir nustato ar remiantis Kliento pateikta informacija tikėtina sėkminga Pretenzijos baigtis. Jei Skycop nustato, kad Kliento pateikta informacija apie skrydį yra pakankama, ir tikėtina sėkminga Pretenzijos baigtis, Skycop pagal Kliento pasirašytus ir patvirtintus dokumentus atlieka visus būtinus veiksmus tam, kad išieškotų Kompensaciją.
2. Atliktas informacijos vertinimas, kaip nurodyta 2.1 punkte, nėra įpareigojantis ir negarantuoja sėkmingos Pretenzijos išieškojimo baigties.
3. Sudarius Sutartį, Pretenziją skrydį vykdžiusiam vežėjui Skycop pareiškia siekdama taikaus susitarimo, siekiant išvengti Teisinio proceso.
4. Tuo atveju, jei sulaukęs Skycop kreipimosi, skrydį vykdęs vežėjas atsisako tenkinti Pretenziją, Skycop turi teisę savo nuožiūra inicijuoti Teisinį procesą Pretenzijai nagrinėti. Skycop savo nuožiūra gali inicijuoti Teisinį procesą ir kitais atvejais, jeigu tokiu būdu Kompensacijos išieškojimo procesas būtų efektyvesnis ir (arba) greitesnis.
5. Teisinio proceso metu Skycop teisiniam atstovui suteikiamos prieigos prie visų duomenų, kuriuos Klientas pateikė Skycop, reikalingų Pretenzijai nagrinėti. Jei tretieji asmenys pageidauja papildomų dokumentų, įrodančių teisinio atstovo įgaliojimus, Klientas, su Skycop pagalba, nedelsdamas pateikia visus tokius dokumentus teisiniam atstovui. Jeigu sėkmingam Kompensacijos išieškojimui yra būtina, kad Pretenziją Kliento vardu teiktų teisinis atstovas (pvz. advokatas), Klientas pasirašys atitinkamą sutartį su teisiniu atstovu, o Kliento piniginis reikalavimas bus perleistas atgal Klientui nuo atitinkamos sutarties su teisiniu atstovu sudarymo momento. Tokiu atveju Klientas ir Skycop atsiskaitys šiose Sąlygose ir (ar) kitoje Kliento ir Skycop sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.
6. Jei, įvertinęs Pretenzijos esmę, teisinis atstovas nusprendžia, kad sėkminga Pretenzijos baigtis Teisiniame procese mažai tikėtina, apie tai informuojamas Klientas, o Skycop atsisako tolimesnio Pretenzijos išieškojimo. Toks Kliento informavimas reiškia, kad Kompensacijos išieškojimo procesas nutrauktas, o Kliento perleistas Reikalavimas grįžta Keleiviui automatiškai be papildomų dokumentų pasirašymo.
7. Jei teikiant Pretenziją, inicijuojamas Teisinis procesas, tačiau Pretenzija netenkinama, Klientas yra atleidžiamas nuo bet kokių išlaidų apmokėjimo. Sėkmės atveju arba Teisinio proceso metu pavykus susitarti, Skycop padengia visas patirtas išlaidas, kurių nepadengia atitinkamas skrydį vykdęs vežėjas. Tuo atveju, jei Pretenzija išsprendžiama sėkmingai ir Klientas gauna Kompensaciją, Klientas sutinka, kad Skycop būtų padengtos visos Skycop patirtos išlaidos, išieškotos iš skrydį vykdžiusio vežėjo.
8. Klientas ir Skycop patvirtina, kad Skycop turės visišką diskreciją priimti ir (arba) atmesti bet kokius pasiūlymus susitarti, remiantis patirtimi su atitinkamu skrydį vykdžiusiu vežėju. Sutartis laikoma pakankamu juridiniu pagrindu Skycop spręsti savo nuožiūra.
9. Klientas patvirtina savo supratimą, kad Pretenzijų nagrinėjimas gali būti ilgai trunkantis procesas ir Skycop neturi galimybės daryti įtakos Pretenzijos sprendimo greičiui.

3. FINANSINĖS SĄLYGOS

1. Atsiskaitymas šiose Sąlygose numatyta tvarka pagal Sutartį yra susietas su esmine sąlyga, kad Kompensacija yra faktiškai išieškota, t.y. yra sumokėta į Skycop arba Kliento banko sąskaitą. Skrydį vykdžiusiam vežėjui sumokėjus Kompensaciją, Skycop ir Klientas atsiskaito šiose Sąlygose numatyta tvarka.
2. Skycop pateikia Pretenziją nemokamai. Tuo atveju, jei Pretenzija išsprendžiama sėkmingai ir pavyksta gauti Kompensaciją, sutarta Kompensacijos dalis Klientui bus išmokėta pagal Kainoraštyje numatytas sąlygas. Skycop ir Klientas gali atskirai susitarti ir dėl kitokio dydžio atlygio bei jo mokėjimo sąlygų.
3. Nepasiekus taikaus susitarimo dėl Pretenzijos su skrydį vykdžiusiu vežėju arba kitais atvejais, kai, Skycop manymu, Kompensacijos išieškojimo procesas būtų efektyvesnis ir (arba) greitesnis, Skycop turi teisę pradėti Teisinį procesą, ir dėl to padidės Skycop tenkanti Kompensacijos dalis, kaip nurodyta Kainoraštyje.
4. Klientas patvirtina, kad Sutarties šalys gali taikyti įskaitymą.
5. Klientui tyčia pateikus neteisingą ar nepilną informaciją bei dėl to Skycop patyrus papildomas išlaidas, Klientas privalo tokias Skycop išlaidas padengti.
6. Skycop registracijos adresas yra Lietuvos Respublikoje, todėl mokėtina PVM suma (jeigu taikoma) nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį.
7. Jei, Klientui pateikus neteisingą ar nepakankamą informaciją, reikalingą Kompensacijai išmokėti, ji grąžinama Skycop, Skycop turi teisę išskaičiuoti visas papildomas Skycop patirtas išlaidas. Jeigu Klientas pateikė neteisingą arba nepakankamą informaciją, reikalingą išmokėti Kompensaciją ir (arba) ji yra grąžinama Skycop, ir Klientas, po priminimų ir protingų Skycop pastangų susisiekti su Klientu tomis priemonėmis, kurias Klientas nurodė Skycop, nepataiso arba nepateikia informacijos, reikalingos sumokėti sutartą Kompensacijos dalį, Skycop turi teisę pasilikti Kompensacijos dalį, kuri kitu atveju būtų išmokėta Klientui.
8. Sąskaitoms, priklausančioms bendrai mokėjimų eurais erdvei (SEPA), visi mokėjimai atliekami banko pavedimu į sąskaitą. Atliekant tarptautinį mokėjimą Klientui, visi bankų mokesčiai yra išskaičiuojami iš Klientui tenkančios Kompensacijos dalies.
9. Siekiant taupyti banko išlaidas, grupinių rezervacijų atveju arba kitais atvejais (pvz., mokama tėvams už vaikus) Skycop perveda visus mokėjimus į vieną sąskaitą, jei Klientas suteikia Skycop leidimą tai daryti arba viena sąskaita nurodoma teikiant duomenis Skycop. Asmuo, gavęs pinigus už kitus asmenis, privalo su jais atsiskaityti ir, tokiu atveju, Skycop neprisiima neatsiskaitymo rizikos.
10. Skycop neprisiima atsakomybės už jokius čekius, išankstinio mokėjimo debetines korteles, kreditines korteles ir panašias priemones, kurios yra prarastos Kliento, taip pat ir tais atvejais, kai Klientas nurodo neteisingą banko informaciją.
11. Kai tai yra privaloma, Skycop elektroniniu paštu pateikia elektroninę sąskaitą ar kitą dokumentą.
12. Skycop neprisiima atsakomybės už tuos atvejus, kai Kompensacija nesumokama dėl priežasčių, kurių Skycop neturi galimybės pagrįstai kontroliuoti, įskaitant, tačiau neapsiribojant, streikus, lokautus, darbo ginčus, stichines nelaimes, karus, riaušes, įstatymų ar teisės aktų, reikalavimų, reglamentų laikymąsi ir kt.
13. Skycop Kompensacijas ir bet kokius kitus mokėjimus atlieka tik galutiniams gavėjams turintiems reikalavimo teisę į Kompensaciją. Skycop neišmoka Kompensacijos ir ar bet kokių kitų mokėjimų tarpininkams, agentūroms, atstovams ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurie kartu su prašymu išmokėti Kompensaciją nepateikia konkrečių rašytinių įrodymų, aiškiai ir neabejotinai patvirtinančių įgaliojimus priimti mokėjimus galutinio gavėjo vardu. Kilus bet kokioms abejonėms dėl teisės priimti mokėjimus, Skycop turi teisę reikalauti papildomų įrodymų, patvirtinančių teisę priimti mokėjimus galutinių gavėjų vardu ir/ar vienašališkai atsisakyti išmokėti asmeniui tiesiogiai nepriklausančią Kompensaciją.

4. KLIENTO BENDRADARBIAVIMAS

1. Klientas užtikrina, kad informacija ir duomenys, kuriuos Klientas pateikė Skycop ryšium su Pretenzija, yra teisingi, išsamūs, tikslūs ir neklaidinantys. Klientas užtikrina, kad Skycop nėra atsakingas už jokias pretenzijas, kilusias dėl neteisingos Kliento pateiktos informacijos ir (arba) Kliento bendradarbiavimo stokos ar netinkamo bendradarbiavimo.
2. Prieš naudodamasis Skycop paslaugomis, Klientas jokiu būdu neperleido Reikalavimo bei nesutarė su jokiu trečiuoju asmeniu dėl Pretenzijos nagrinėjimo.
3. Klientas prašomas ar savo iniciatyva pateiks Skycop visus duomenis ir dokumentus, reikalingus Pretenzijai nagrinėti, pvz. tapatybės dokumentų kopijas, įlaipinimo bilietą, pranešimą apie skrydžio atidėjimą, susirašinėjimą su skrydį vykdžiusiu vežėju.
4. Klientas, pasinaudojęs Skycop paslaugomis ir iš skrydį vykdžiusio vežėjo gavęs bet kokį apmokėjimą ar kitokio pobūdžio Kompensaciją, pvz. skrydžių kuponą, įsipareigoja nedelsdamas apie tai informuoti Skycop. Tokiu atveju Klientas įsipareigoja sumokėti Skycop atlyginimą, kaip nurodyta 3.2 ar 3.3 punkte, pervesdamas atitinkamą pinigų sumą į banko sąskaitą, nurodytą Skycop interneto svetainės kontaktų skiltyje arba į kitą banko sąskaitą, kurią raštu nurodo Skycop, per 10 (dešimt) dienų nuo Kompensacijos gavimo iš skrydį vykdžiusio vežėjo.
5. Klientui pateikus neteisingus ar nepilnus duomenis, arba Klientui nuslėpus nuo Skycop, kad Klientas jau gavo Kompensaciją iš skrydį vykdžiusio vežėjo pagal atitinkamą Pretenziją ir Skycop nebegalės išieškoti Kompensacijos ar nuostolius Teisinio proceso metu, Skycop pasilieka teisę išieškoti iš Kliento atitinkamą žalą.

5. NUTRAUKIMAS IR ATSISAKYMAS

1. Šalių sutartiniai santykiai pasibaigia, kai Sutartis yra pilnai įvykdoma, t.y. šalys pilnai atsiskaito pagal Sutartį.

2. Sutartis nutraukiama nedelsiant:
– jei atlikus išsamią Pretenzijos analizę, Skycop mano, kad Pretenzijos nepavyks išspręsti sėkmingai, ir Klientas informuojamas apie tokį sprendimą; arba
– jei Skycop nusprendžia, kad Klientas pateikė neteisingus duomenis/informaciją ir elgėsi nesąžiningai; arba
– jei per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo Klientas, kuris yra laikomas vartotoju, elektroniniu laišku pateikia atsisakymą nuo Sutarties. Teisė nutraukti Sutartį šiuo pagrindu pasibaigia anksčiau, jeigu Sutartis yra pilnai įvykdoma iki aukščiau nurodyto termino pabaigos.
3. Visais atvejais, jei Klientas nutraukia Sutartį be Skycop kaltės po to, kai tam tikri darbai jau buvo atlikti, arba po to, kai Skycop ir (arba) jo teisiniai atstovai jau iniciavo Teisinį procesą, Skycop turi teisę reikalauti Kliento padengti administracines išlaidas bei kitas patirtas išlaidas, teismo mokesčius, paslaugų kaštus, antstolių išlaidas, neteismines išlaidas, išlaidas įgaliotiems atstovams, papildomas išlaidas ir kitas patirtas išlaidas. Klientas įsipareigoja apmokėti šiame punkte nurodytas išlaidas per 10 (dešimt) dienų nuo sąskaitos iš Skycop gavimo dienos.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Skycop turi teisę bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo keisti Sąlygas bei numatyti papildomas sąlygas, tačiau privalo dėti pastangas, kad Klientas būtų informuotas apie tokius pakeitimus. Jei Kliento atžvilgiu tokie pakeitimai yra nepalankūs, Klientas turi juos patvirtinti, kad pakeistos Sąlygos galėtų būti taikomos atitinkamam Klientui.
2. Sąlygoms, Sutarčiai ir (arba) visiems kitiems dokumentams, sudarytiems ryšium su šiomis Sąlygomis bei Sutartimi, išskyrus tuos atvejus, kai konkrečiame dokumente sutariama kitaip, yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Klientas (vartotojas) taip pat turi teisę ginti savo interesus pagal savo gyvenamosios vietos valstybės imperatyvias teisės normas.
3. Skycop naudoja Kliento ir, jei taikoma, Kliento darbuotojų asmens duomenis išskirtinai tik Pretenzijos nagrinėjimui. Bet kokią ir visą informaciją dėl duomenų rinkimo masto ir formos, asmens duomenų saugojimo ir naudojimo galima rasti Skycop privatumo politikoje.
4. Tuo atveju, jeigu Klientas yra juridinis asmuo, jis pareiškia ir garantuoja, kad:
– jo Skycop perduodami asmens duomenys buvo surinkti ir visais atvejais bus Skycop teikiami laikantis Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimų;
– šios Sutarties tikslais Skycop veiks kaip duomenų tvarkytojas, o ne kaip duomenų valdytojas (kaip jie yra suprantami pagal Privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimus), visų duomenų tvarkymo operacijų, kurios gali būti atliekamos Skycop vykdant savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, metu.
5. Visi ginčai, nesutarimai ar skundai, kylantys dėl šių Sąlygų arba su jomis susiję, dėl jų pažeidimo, sustabdymo ar galiojimo galiausiai sprendžiami atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme pagal teismingumą, nebent imperatyvios teisės normos numato kitaip.
6. Tuo atveju, jei kuri nors Sąlygų nuostata teismo ar arbitražo pripažįstama neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos Sąlygų nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri Sąlygų nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama. Skycop pakeis tokias neteisėtas, negaliojančias ar neįgyvendinamas nuostatas teisėtomis, galiojančiomis ir įgyvendinamomis nuostatomis, kurios pagal reikšmę būtų kiek galima artimesnės Skycop ir Kliento ketinimams. Skycop turi dėti visas pastangas, siekiant užtikrinti visų išdėstytų nuostatų įgyvendinimą.
7. Pastebėjus neatitikimų tarp Sąlygų anglų kalba ir bet kokia kita kalba, tekstas anglų kalba turės pirmenybę.

Priedas Nr. 1 – Kainoraštis

1. Kainoraštis yra skelbiamas www.skycop.com/lt/kainorastis/

Priedas Nr. 2 – Skycop Care Narystė

Skycop Care Narystė skelbiama www.skycop.com/lt/skycop-care-naryste/

Ar jūsų skrydis buvo sutrikdytas?

Atidėtą, atšauktą ar perpildytą skrydį paverskite kompensacija iki €600!