Stojimo za Ukrajino

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

Razen če kontekst Splošnih Pogojev in Določil zahteva drugače, imajo izrazi z veliko začetnico, uporabljeni v teh pogojih in določilih (»P&D«), pomene, ki so navedeni spodaj:

»Pogodba« pomeni pogodbo med Stranko in Skycopom, ki je sklenjena po tem, ko se Stranka seznani in sprejme P&D, podpisana elektronsko ali pisno. V skladu s Pogodbo Stranka Skycopu prenese popolno lastništvo in pravno lastništvo njegove (njene) denarne terjatve v skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 (o določitvi skupnih pravil o nadomestilih in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja ter odpovedi ali velike zamude letov, ki nadomešča Uredbo (EGS) št. 295/91) ali v skladu s katerim koli drugim mednarodnim ali nacionalnim predpisom, ki velja za Stranko v drugi državi in določa skupna pravila o odškodnini in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja in odpovedi ali velike zamude letov, vključno z vsemi zneski, povezanimi s tem, ter davki in drugimi zneski, ko potniki ne morejo leteti ali je bil njihov let moten, in morebitnimi drugimi denarnimi nadomestili za izgubljeno ali poškodovano prtljago (»Dodelitev«).

Le če je Pogodba (obrazec) o Dodelitvi je ni mogoče šteti za veljavno v določeni jurisdikciji (državi), se Dodelitev, sklenjena med Stranko in Skycopom, šteje za pogodbo o storitvah, v skladu s katero Skycop upravlja Strankino Dodelitev in se zavezuje, da bo organiziral in financiral zbiranje Dodelitve ter izvedel vsa druga dejanja v zvezi s Pogodbo.

Zaradi lažje uporabe in razlage P&D definicija Pogodbe združuje pogodbo o odstopu in pogodbo o opravljanju storitev, pravna razmerja odstopa in opravljanja storitev pa se imenujejo storitve, razen če ni jasno določeno drugače.

»Zahtevek« pomeni vsak zahtevek proti letalskemu prevozniku (letalskemu prevozniku) za denarno odškodnino v skladu z Uredbo o odškodninah za lete.

»Stranka« pomeni osebo, ki je podpisala Pogodbo, sprejela P&D in išče Odškodnino za let.

»Uredba o elektronski identifikaciji« pomeni Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu ter o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES.

»Uredba o odškodnini za let« pomeni Uredbo (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil o odškodnini in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja in odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 kot tudi vseh drugih mednarodnih ali nacionalnih predpisov, ki veljajo za Stranko v drugi državi in določajo skupna pravila o odškodnini in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja ter odpovedi ali velike zamude letov, vključno z vsemi zneski v zvezi s tem ter davki in drugi zneski, ko potniki ne morejo leteti ali je bil njihov let moten, ter morebitna druga denarna nadomestila za izgubljeno ali poškodovano prtljago.

»Odškodnina za let« pomeni skupni znesek denarja, ki ga letalski prevoznik plača v zvezi z Zahtevkom kot odškodnino, poravnavo ali gesto dobre volje, vključno z vsemi dodatnimi stroški, povrnjenimi Stranki ali Skycopu po svobodni volji in odločitvi dejanskega prevoznika, potem ko je Stranka podpisala Pogodbo in sprejela P&D. Da bi se izognili kakršnim koli dvomom, je treba navesti, da Odškodnina za let ne vključuje pravnih stroškov, sodnih taks, stroškov izterjave, obresti, kazni ali podobnih nastalih stroškov, ki jih plača Skycop med celotnim postopkom izterjave. V skladu s tem je treba vse zneske, ki jih je Skycop plačal med postopkom zbiranja, vrniti in plačati izključno v korist Skycopa. 

»Cenik« pomeni prilogo št. 1 k tem pogojem in določilom, ki določa zneske prejemkov Skycop. Plačilo pomeni znesek, ki ga Skycop prejme v skladu s pogodbo.

»Zahteve glede zasebnosti in varstva podatkov« pomenijo vse veljavne zakone in predpise v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in zasebnostjo, vključno s smernicami in kodeksi ravnanja (če obstajajo), ki so jih izdali ustrezni nadzorni organi, kjer je primerno, in kar je enakovredno čemurkoli od zgoraj navedenega v kateri koli ustrezni jurisdikciji (obvezno ali ne).

»Pravni postopek« pomeni postopek, ko Skycop vloži Zahtevek sodišču, institucijam za alternativno reševanje sporov, letalskim regulativnim agencijam, agencijam za varstvo potrošnikov in/ali vladnim organom, ali predajo Zahtevka pogodbenemu pravnemu zastopniku, kot je odvetnik ali odvetniška pisarna.

»Skycop« pomeni pravno entiteto (UAB Skycop.com, koda pravne entitete 304423851, registriran naslov Dariaus ir Girėno 21A, Vilnius, Republika Litva).

»Članstvo v Skycop Care«: Stranka, ki je kupila članstvo v Skycop Care, postane Član. Pri Članih se bo Skycop odpovedal plačilu (če je primerno) za uveljavljanje Zahtevka in izterjavo Odškodnine za let, zajet v rezervaciji, za katero je član kupil članstvo v Skycop Care, kot je opredeljeno v Prilogi 2 k tem pogojem in določilom.

Zgoraj navedene definicije se uporabljajo pri sklenitvi in izvajanju katerega koli dokumenta ali posla v zvezi s P&D.

1. SPORAZUM

1. Stranka sprejema P&D (pogodbo), ki se šteje za osnovo vseh drugih dokumentov, ki se prostovoljno sklenejo med Stranko in Skycopom.

2. Skycop uporablja spletno avtentikacijsko storitev za napredne elektronske podpise, ki izpolnjuje zahteve iz 26. člena Uredbe o elektronski identifikaciji, ki je mednarodno priznana in sprejeta tudi na sodiščih, tako da Stranki ni treba natisniti, podpisati in vrniti Pogodbe po registrirani pošti.

3. S sklenitvijo Pogodbe Stranka potrjuje, da je pooblaščena in pravno sposobna podpisovati dokumente, ki zavezujejo Skycop in Stranko, ali, če je primerno, ima pravico podpisati v imenu druge osebe (npr. otroka).

4. Stranka potrjuje, da Dodelitev Odškodnine za let ni bila dodeljen tretjim osebam in ni bil sklenjen noben sporazum v zvezi z Odškodnino in med Stranko in prevoznikom, ki izvaja let, ni v teku oz. se ne pričakuje pravni spor o isti zadevi. Stranka razume, da z odstopom ne sme skleniti enake in/ali kakršne koli podobne Pogodbe z drugimi, vključno s tem da podjetja, ki tekmujejo s Skycopom, sprožijo pravne postopke v zvezi z zbiranjem Odškodnine za let.

5. Stranka se zavezuje, da bo Skycopu posredovala vse podatke in/ali informacije, ki so potrebni za terjanje Odškodnine za let od prevoznika, ki opravlja let.

6. Skycop ima pravico sprejeti samo Odškodnino za let in ne sme sprejeti nobenih potovalnih kuponov in/ali drugih storitev, ki jih lahko ponudi prevoznik, ki opravlja let.

7. S podpisom Pogodbe in strinjanjem s pogoji in določili Stranka potrjuje, da ne bo vzdrževal/-a neposrednega stika ali sprejemal plačila od prevoznika.

8. Stranka potrjuje in izjavlja, da so P&D neposreden dokaz in izraz resnične volje ter da jih letalski prevozniki morajo spoštovati. Stranka se strinja s Skycopom, da morajo biti vsa plačila Odškodnin za let, ki jih izvedejo operativni prevozniki v skladu z Zahtevki Skycopa, nakazana neposredno na bančne račune v lasti Skycopa ali druge bančne račune, po dogovoru med Skycopom in Stranko.

9. Stranka se prav tako strinja, da mu (ji) bo Skycop pomagal pri uveljavljanju njegove (njene) pravice do obrambe pri izterjavi Odškodnine za let.

2. UVELJAVLJANJE ZAHTEVKA

1. Podatki o letih v zvezi z Zahtevkom se lahko pošljejo Skycopu po možnosti prek spletnega mesta Skycop, mobilne aplikacije, e-pošte in/ali katere koli druge elektronske ali programske rešitve, ki jo podpira Skycop. Po prejemu teh podatkov bo Skycop ocenil utemeljenost leta in ali bi lahko bil Zahtevek na podlagi takih podatkov o letu uspešen. Če Skycop oceni, da so podatki o letu, ki jih je posredovala Stranka, zadostni in bi Zahtevek lahko bil uspešen, Skycop izvede vse potrebne ukrepe v zvezi z izterjavo Odškodnine za let v skladu z dokumenti, ki jih podpiše in odobri Stranka.

2. Upoštevajte, da rezultat ocene, kot je navedeno v razdelku 2.1 zgoraj, ne vključuje nobene zavezujoče izjave in ne zagotavlja uspešne uveljavitve Zahtevka.

3. Ko je Pogodba sklenjena, se Skycop z Zahtevkom obrne na letalskega prevoznika, da doseže poravnavo in se izogne Pravnim postopkom.

4. Če letalski prevoznik zavrne izpolnitev Zahtevka, potem ko je Skycop dosegel ustreznega posrednika, ima Skycop po lastni presoji pravico sprožiti Pravni Postopek za uveljavitev Zahtevka. Skycop lahko po lastni presoji sproži Pravne Postopke v drugih primerih, če bi bil postopek izterjave Odškodnine za let na ta način učinkovitejši in (ali) hitrejši.

5. Med Pravnim postopkom se pravnemu zastopniku družbe Skycop omogoči dostop do vseh podatkov, ki jih je Stranka posredovala družbi Skycop, da bi uveljavljal Zahtevek. Če tretje osebe zahtevajo kakršne koli dodatne dokumente, ki dokazujejo pooblastila zakonitega zastopnika, mora Stranka po navodilih Skycopa zakonitemu zastopniku nemudoma predložiti katerega koli od teh dokumentov. Če je za uspešno izterjavo Odškodnine za let potrebno, da Zahtevek vloži pravni zastopnik (npr. odvetnik) v imenu Stranke, bo Stranka z zakonitim zastopnikom podpisala ustrezno pogodbo, Strankina denarna terjatev bo dodeljena nazaj Stranki od trenutka sklenitve pogodbe z zakonitim zastopnikom. V takem primeru se bosta Stranka in Skycop medsebojno poravnala v skladu s pogoji, določenimi v teh P&C in (ali) drugi pogodbi, sklenjeni med Stranko in Skycopom.

6. Če pravni zastopnik po oceni utemeljenosti Zahtevka meni, da uveljavljanje Zahtevka med Prevnim Postopkom verjetno ne bo uspelo, bo Stranka o tem obveščena in Skycop ne bo več uveljavljal Zahtevka. Takšno obvestilo Stranki pomeni, da je pridobivanje Odškodnine za let končano in da se popolno lastništvo in pravna lastninska pravica do Dodelitve samodejno vrneta Stranki brez sklenitve dodatnih pogodb.

7. Če se sproži Pravni postopek za uveljavljanje Zahtevka, je Stranka oproščena vseh stroškov, ki nastanejo v primeru, da Zahtevku ni ugodeno. V primeru uspeha ali poravnave v Pravnem Postopku Skycop krije vse nastale stroške, ki jih ne krije ustrezni letalski prevoznik. Pod pogojem, da je Zahtevek uspešen in Stranka prejme Odškodnino za let, se Stranka strinja, da se vsi stroški, ki jih ima Skycop in jih zahteva od prevoznika, ki izvaja let, plačajo Skycopu.

8. Stranka in Skycop potrjujeta, da potrjujeta, da ima Skycop izključno diskrecijsko pravico, da sprejme in/ali zavrne katero koli ponudbo za poravnavo v skladu z izkušnjami z dotičnim letalskim prevoznikom. Pogodba velja za zadostno pravno podlago za učinkovitost take diskrecijske pravice.

9. Stranka se zaveda, da lahko obravnava Zahtevka traja precej časa in da Skycop ne more vplivati na to, kako hitro bo Zahtevek mogoče uveljaviti.

3. FINANČNI POGOJI IN DOLOČILA

1. Poravnava v skladu pod postopkom iz teh pogojev in določil za Dodelitev je povezana z bistvenim pogojem, da je Odškodnina za let prejeta, tj. plačana na Skycopov ali Strankin bančni račun. Po plačilu Odškodnine za let s strani prevoznika, ki opravlja let, se Skycop in Stranka poravnata v skladu s postopkom, določenim v P&D.

2. Skycop uveljavlja Zahtevek brezplačno. Če je Zahtevek uspešen in je Odškodnina za let prejeta, bo Stranki izplačan dogovorjeni del Odškodnine za let v skladu s pogoji, navedenimi v Ceniku. Skycop in Stranka se lahko ločeno dogovorita o drugi višini plačila in plačilnih pogojih.

3. Če dogovor o poravnavi s prevoznikom, ki opravlja let, ni dosežen v zvezi z Zahtevkom ali v drugih primerih, ko bi bil po mnenju Skycopa postopek izterjave Odškodnine za let učinkovitejši in (ali) hitrejši, ima Skycop pravico začeti Pravni postopek, kar bo posledično povečalo Odškodnino za let, ki pripada Skycopu, kot je določeno v Ceniku.

4. Stranka potrjuje, da se strinja, da lahko obe strani Pogodbe poravnata svoje nasprotne terjatve.

5. Če Stranka na goljufiv način posreduje nepravilne ali nepopolne podatke in ima Skycop zaradi tega dodatne stroške, mora Stranka te stroške povrniti Skycopu.

6. Ker je sedež podjetja Skycop v Republiki Litvi, je znesek davka na dodano vrednost (DDV) (če je primerno), ki ga je treba plačati, določen z zakoni Republike Litve v skladu z zakonsko določeno stopnjo.

7. Če je Stranka predložila napačne ali nezadostne podatke, potrebne za plačilo Odškodnine za let, in je ta vrnjena Skycopu, ima Skycop pravico odšteti vse dodatne stroške, ki jih ima Skycop. Če je Stranka predložila napačne ali nezadostne podatke, potrebne za plačilo Odškodnine za let, in (ali) se le-ti vrnejo družbi Skycop, Stranka pa po opominih in razumnih prizadevanjih družbe Skycop, da z njo stopi v stik na način, ki ga zagotovi družba Skycop, ne spremeni ali zagotovi informacij, potrebnih za plačilo dogovorjenega dela Odškodnine za let, je Skycop upravičen obdržati del Odškodnine za let, ki bi ga drugače morali izplačati Stranki.

8. Za račune v enotnem območju plačil v evrih (SEPA) bodo vsa plačila poslana na račun z bančnim nakazilom. Pri izvajanju mednarodnega nakazila Stranki se vse bančne provizije odštejejo od Strankinega dela Odškodnine za let.

9. Zaradi prihranka pri bančnih stroških v primeru skupne rezervacije ali v drugih primerih (npr. starši prejmejo plačilo za otroke), Skycop prenese vsa plačila na en sam račun, če Stranka to Skycopu dovoli, ali če je pri pošiljanju podatkov naveden en račun. Oseba, ki je prejela denar za druge osebe, je dolžna z njimi to poravnati in v tem primeru Skycop ne prevzema tveganja neplačila.

10. Skycop ni odgovoren za morebitne čeke, predplačniške debetne kartice, kreditne kartice in podobna sredstva, ki jih Stranka izgubi, kot tudi ne za kakršen koli učinek, ki ga ima Stranka zaradi posredovanja napačnih podatkov o bančnem računu.

11. Kadar je to obvezno, Skycop zagotovi elektronski račun ali drug dokument po e-pošti.

12. Skycop ni odgovoren za morebitno neplačilo dogovorjenega Odškodnine za let zaradi okoliščin, ki so izven njegovega razumnega nadzora, vključno, vendar ne omejeno na stavko, izključitev, delovni spor, višjo stopnjo, vojno, nemire, skladnost z zakonom ali vladnim ukazom, pravilnikom, predpisom itd.

13. Skycop bo izplačal Odškodnino za let in vsa druga plačila samo končnim upravičencem s pravico zahteve Odškodnine za let. Skycop ne bo plačal Odškodnine za let in (ali) kakršnih koli drugih plačil posrednikom, agencijam, zastopnikom in (ali) drugim tretjim osebam, ki skupaj z zahtevkom za plačilo Odškodnine za let ne predložijo nobenega posebnega pisnega dokaza, ki jasno in nedvoumno potrjuje pooblastilo za sprejemanje plačil v imenu končnega upravičenca. V primeru kakršnega koli dvoma glede pravice do prejemanja plačil ima Skycop pravico zahtevati dodatna dokazila, ki potrjujejo pravico do sprejemanja plačil v imenu končnih upravičencev in (ali) enostransko zavrniti plačilo Odškodnine za let neposredno taki osebi.

4. SODELOVANJE STRANKE

1. Stranka jamči, da so podatki in informacije, ki jih je posredovala Skycopu v zvezi z zahtevkom, pravilne, popolne, resnične in ne zavajajoče. Stranka bo Skycopu zagotovila plačilo za morebitne zahtevke, ki so nastali zaradi napačnih informacij, ki jih je posredovala Stranka, in/ali pomanjkanja ali neustreznega sodelovanja s strani Stranke.

2. Stranka pred uporabo storitev Skycopa ni odtujila Dodelitve na kakršen koli drug način, niti ni angažiral nobene tretje osebe za uveljavitev Zahtevka.

3. Stranka bo Skycopu s posebno zahtevo ali brez nje posredovala vse podatke in dokumente, ki so potrebni za obdelavo Zahtevka, npr. kopije osebnih dokumentov, vstopni kupon, obvestilo o zamudi, korespondenco s prevoznikom, ki opravlja let.

4. Če Stranka prejme kakršno koli plačilo ali katero koli drugo vrsto Odškodnine za let, npr. vavčer za let, od prevoznika, ki opravlja let, potem ko je uporabil storitve Skycopa, je Stranka o tem dolžna takoj obvestiti Skycop. V takem primeru je Stranka dolžna Skycopu plačati odškodnino, navedeno v razdelku 3.2 ali 3.3, v 10 (desetih) dneh od dneva, ko prejme od letalskega prevoznika Odškodnino za let, na bančni račun, naveden v kontaktnem stolpcu spletnega mesta Skycop ali katerega koli drugega bančnega računa, ki ga Skycop zagotovi v pisni obliki.

5. Če Stranka predloži napačne ali nepopolne podatke ali če je Stranka Skycopu zamolčala, da je že prejela Odškodnino za let od prevoznika, ki opravlja let, za zadevni Zahtevek in Skycop ne more izterjati Odškodnine za let ali izgub prek Pravnega postopka, si Skycop pridržuje pravico uveljavljati svoj zahtevek do Stranke za nastalo škodo.

5. PRENEHANJE IN ODSTOP

1. Pogodbeno razmerje med strankama se konča, ko je pogodba v celoti izpolnjena, to je plačilo po pogodbi v celoti izvršeno.

2. Pogodba preneha veljati takoj:

– ko Skycop po opravljenem poglobljenem pregledu Zahtevka meni, da Zahtevek morda ne bo uspešen in je Stanka obveščena o takšni odločitvi; oz.

– v primeru napačnih podatkov/informacij in goljufivega ravnanja Stranke po odločitvi Skycopa; oz.

– če v 14 (štirinajstih) dneh od sklenitve Pogodbe Stranka, ki je naročnik, po elektronski pošti pošlje obvestilo o odstopu od pogodbe. Pravica do predčasne odpovedi pogodbe iz tega razloga preneha, če je pogodba v celoti izpolnjena do izteka zgoraj navedenega roka.

3. V vsakem primeru, v primeru odpovedi Pogodbe s strani Stranke brez krivde Skycopa po že opravljenem določenem delu ali po tem, ko so Skycop in/ali zakoniti zastopniki začeli Pravni postopek, ima Skycop pravico zaračunati Stranki administrativne stroške in druge nastale stroške, sodne takse, stroške storitev, stroške sodnih izvršiteljev, izvensodne stroške, stroške pooblaščenca, dodatne stroške in druge nastale stroške. Stranka mora plačati zneske, navedene v tem Razdelku, v 10 (desetih) dneh po prejemu Skycopovega računa.

6. KONČNE DOLOČBE

1. Skycop je pooblaščen, da spremeni P&D in določi dodatne pogoje kadar koli in brez predhodnega obvestila, vendar si bo prizadeval, da bo Stranka obveščena o vseh takšnih spremembah. Če so kakršne koli takšne spremembe negativne z vidika Stranke, mora Stranka odobriti takšne spremembe, da se spremenjeni P&D lahko uporabijo za zadevno Stranko.

2. Zakoni Republike Litve veljajo za P&D, Pogodbo in/ali kateri koli drug dokument, sklenjen v zvezi s P&D in Pogodbo, razen če je v posebnem dokumentu dogovorjeno drugače. Stranka (potrošnik) je prav tako upravičena zahtevati zaščito v skladu z obveznimi določbami, ki jih določajo zakoni države, kjer prebiva Stranka (potrošnik).

3. Skycop bo osebne podatke Stranke in, če je primerno, njenih zaposlenih uporabil izključno za uveljavljanje Zahtevka. Vse informacije o obsegu in obliki zbiranja, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so na voljo v Skycopovem pravilniku o zasebnosti.

4. V primeru, da je Stranka pravna oseba, jamči in izjavlja, da:

– osebni podatki, ki jih posreduje Skycopu, so bili zbrani in jih je treba ves čas posredovati Skycopu v skladu z Zahtevami glede zasebnosti in varstva podatkov;

– za namene te Pogodbe bo Skycop deloval kot obdelovalec podatkov in ne kot upravljavec podatkov (kot jih razumejo Zahteve glede zasebnosti in varstva podatkov) v zvezi z vsemi tovrstnimi dejavnostmi obdelave podatkov, ki jih Skycop lahko izvaja v skladu s to Pogodbo.

5. Vsi spori, kontroverznosti ali Zahtevki, ki izhajajo iz ali so povezani s P&D, njihovo kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bodo dokončno rešeni na ustreznem sodišču Republike Litve v skladu s pravili o pristojnosti, razen če obvezne zakonske določbe ne določajo drugače.

6. Če sodišče ali arbitražno sodišče ugotovi, da je katera koli določba P&D nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, ostale določbe P&D ostanejo v polni veljavi. Katera koli določba P&D, ki se šteje za nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo le delno ali do določene mere, bo ostala v polni veljavi in učinku do te mere, da ni nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva. Skycop bo spremenil P&D tako, da bo takšne nezakonite, neveljavne ali neizvršljive določbe nadomestil z zakonitimi, veljavnimi in izvršljivimi določbami, ki bi prinesle rezultat, ki bi bil čim bolj podoben nameram Skycopa in Stranke. Skycop bo vložil vse svoje napore v zagotavljanje izvajanja vseh določb te Pogodbe.

7. V primeru neskladij med angleško različico P&D in katerim koli drugim jezikom prevlada angleško besedilo.

Priloga št. 1 – Cenik

  1. Cenik je objavljen na www.skycop.com/sl/price-list/

Priloga št. 2 – Članstvo v Skycop Care

Članstvo Skycop Care je objavljeno na www.skycop.com/sl/skycop-care-membership/

Posodobljeno – 2024-02-26